ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Makale Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
953 Aslan Ensar 2003 1.Bölüm-Â??k Edebiyat? Halk ?iiri Halk Bilimi Ara?t?rmalar? I Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E?itim Fakültesi Yay?nlar? Diyarbak?r Ss.3-211
1446 Nasratt?no?lu ?rfan Ünver 1984 120 Y?ll?k Bir Cönkteki Deyi?ler Ve Yunus?un Bilinmeyen ?iiri Folklor Ve Etnografya Ara?t?rmalar? Anadolu Sanat Yay?nlar? ?stanbul Ss.347-365
1561 Tuncer Ömer 2000 13. Yüzy?lda Anadolu Ve Evrensel Kültüre Katk?lar? I.Uluslararas? Hac? Bekta? Veli Sempozyumu Bildirileri Hac? Bekta? Anadolu Kültür Vakf? Ankara Ss.71-83
1457 Ocak Ahmet Ya?ar 2004 13.-14. Yüzy?llar Anadolu?sunun ?ki Büyük Cezbeci Ve Estetikçi ?air Sufisi:Celaleddin-? Rumi Ve Yunus Emre Türk Sufili?ine Bak??lar ?leti?im Yayl?nlar? ?stanbul Ss.122-137
1184 Sakao?lu Saim 2000 16. Yüzy?l Anadolu Ve Azerbaycan Sahas? Â??klar?n?n Kar??l?kl? Etkilenmeleri Uluslararas? Üçüncü Türk Kültürü Konferans? Bildirileri Atatürk Kültür Merkezi Yay?nlar? Ankara Ss.445-453
964 Avc? A. Haydar 1999 16. Yy Ozanlar?ndan Koyun Abdal Ve Kalender Çelebiyle ?li?kisi 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.33-43
1853 Erdemir Ay?egül Demirhan 1989 17. 18. Ve 19. Yüzy?llara Ait Baz? Reçete Örnekleri Ve Halk Hekimli?imizdeki Yeri Türk Halk Hekimli?i Sempozyumu Bildirileri Kültür Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.139-145
1226 Yard?mc? Mehmet 1999 17. Yüy?ldan Günümüze Malatyal? Â??klar Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Ara?t?rmalar? Ürün Yay?nlar? Ankara Ss.187-203
1197 ?im?ek Tacettin 1997 18. As?r ?airlerinden Kusûri Türklük Bilimi Ara?t?rmalar? 5. Say? Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil Arma?an? Ss.125-128
2238 Tekin Mehmet 1993 18. Ve 19. Yüzy?llarda Hatay?da Beslenme Hatay Mutfa?? Sempozyumu Bildirileri Kültür Ofset Bas?mevi Hatay Ss.9-14
1227 Yard?mc? Mehmet 1999 18. Yüzy?ldan Günümüze Zileli Â??klar Zinciri Türk Halkbilimi Ve Edebiyat Ara?t?rmalar? Ürün Yay?nlar? Ankara Ss.203-214
518 Kaya Turhan 2002 19-20 Yy. Â??klar?n?n Destan Ve A??tlar?nda Deprem Uluslararas? Türk Dünyas? Halk Edebiyat? Kurultay? Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.445 ? 459
1705 Bar??ta Örcün 1997 19. 20. Yüzy?l Yaz?l? Bezemeli Türk ??lemeleri ?stanbul Hanedan Türbelerinden Pu?ide Ve Pu?ide Levhalar?ndan Örnekler V.Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi ? Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.93-104
883 Yalç?n Alemdar 1987 19. As?r Türk Edebiyat?nda Destan I. Uluslararas? Türk Halk Edebiyat? Semineri Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakf? Yay?nlar? Eski?ehir Ss.373-385
882 Yalç?n Alemdar 1986 19. As?r Türk Halk Edebiyat?nda Destan I??. Milletleraras? Türk Folklor Kongresi Bildirileri I?. Cilt Halk Edebiyat? Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.427 ? 441
2185 Svetieva Aneta 1992 19. Yüzy?lda Ve 20. Yüzy?l?n Ba?lar?nda Üsküp?te Ev Yap?m? Ve Süslemesi Iv. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri V.Cilt Maddi Kültür Kültür Bakanl??? Halk Kültürlerini Ara?t?rma Ve Geli?tirme Genel Müdürlü?ü Yay?nar? Ankara Ss.211-219
3061 Mert Hasan 1999 19. Yy. Sonlar?nda Karç?nzâde Süleyman ?ükrü?nün Gözüyle Çukurova I??. Uluslararas? Çukurova Halk Kültürü Bilgi ?öleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valili?i Yay?nlar? Adana Ss.497-506
2293 Ünal ?ahin 1997 1900-1950 Y?llar? Aras?nda Halk Oyunlar? Üzerine Ülkemizde Yap?lan Teorik Ve Pratik Çal??malara Genel Bak?? V. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi ? Halk Müzi?i Oyun Tiyatro E?lence Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.475-497
376 Görkem ?smail 1997 1909 Adana Vilayeti Ermeni Olaylar? Ve Bahçe Müftüsü ?le Karde?inin A??d? V. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi ? Halk Edebiyat? Seksiyon Bildirileri I Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.237-259
1527 Tan Nail 1993 1915 Y?l?nda Bas?lan Bir ?lahi Mecmuas? Iv. Uluslararas? Türk Halk Edebiyat? Ve Yunus Emre Semineri Bildirileri Eski?ehir Valili?i Yay?nlar? Eski?ehir Ss.327-333
3152 ?avkay ?smail Tu?rul 1974 1973 Türkiye Folkor Bibliyografyas? Bo?aziçi Üniversitesi Halkbilimi Y?ll??? Ss.185-198
3160 Tan Nail 1996 1995 Dünya Ho?görü Y?l?nda Türk Tarihinde Ho?görü Örnekleri V?.Uluslararas? Türk Halk Edebiyat? Semineri Bildirileri Eski?ehir Valili?i Yay?nlar? Eski?ehir Ss.193 ? 201
3096 Özba?? Tevhide 2003 1995-2001 Y?llar? Aras?nda Mesleki Yayg?n E?itim Fakültesi Programlar?nda Yer Alan Uygulamal? Mezuniyet Tezlerinin Uygulamalar? Üzerine Türkiye?de Halkbilimi Müzecili?i Ve Sorunlar? Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yay?n? Ankara Ss.217-227
2058 Nasradd?no?lu ?. Ünver 1998 1996 Y?l? Folklor Oyunlar? Türk Halk Kültürü Ara?t?rmalar? 1997 Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.247
85 Aslan Ensar 2003 2. Bölüm ? Destan Halk Bilimi Ara?t?rmalar? I Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E?itim Fakültesi Yay?nlar? Diyarbak?r Ss.229-347
389 Gülensay Tuncer 1975 24 O?uz Boyunun Anadolu?daki ?zleri Türk Halkbilim Ara?t?rmalar? Y?ll??? Kültür Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.73 ? 99
1043 Fedai Harid 1992 2?em?î?nin Ondört ?iiri Iv. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri I?. Cilt Halk Edebiyat? Kültür Bakanl??? Halk Kültürlerini Ara?t?rma Ve Geli?tirme Genel Müdürlü?ü Yay?nlar? Ankara Ss.83-97
2801 Aslan Ensar 2003 3. Bölüm ? Genel Konular Halk Bilimi Ara?t?rmalar? I Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E?itim Fakültesi Yay?nlar? Diyarbak?r Ss. 359-463
2407 Durdu Ayd?n 1998 Abdal Hasan Ve Abdal Hasan Türbesiyle ?lgili ?nanç Ve Uygulamalar Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1996 Ss.49-56
2949 Gülensoy Tuncer 2002 Abd?nde Türk Halk Kültürü Çal??malar Ive ?Archive Of Turkish Oral Narrative? V?. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi ? Son Elli Y?lda Türkiye D???ndaki Türk Halk Kültürü Çal??malar? Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.124-136
547 Koz M. Sabri 1994 Acem Mânisi Acem Ko?mas? Ve Acem Kalenderîsi Deyimleri Üzerine Notlar Ve Bunlarla ?lgili Örnekler V. Uluslararas? Türk Halk Edebiyat? Semineri Ve Sevgi Y?l? Kongresi Bildirileri Yunus Emre Kültür Sanat Ve Turizm Vakf? Yay?nlar? Eski?ehir Ss.135-145
595 Makal Tahir Kutsi 1986 Ac?payam Türküleri Türk Folklorundan Derlemeler 1986/1 Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nar? Ankara Ss.195-205
552 Kök ?aban 1996 Ac?payam?dan Derlenen Atasözleri Türk Halk Kültürü?nden Derlemeler 1995 Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.109-120
551 Kök ?aban 1991 Ac?payam?dan Derlenen Halk Hikâye Ve F?kralar? Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1991 Kültür Bakanl??? Halk Kültürü Ara?t?rma Dairesi Yay?nlar? Ankara Ss.87-103
1769 Cingöz Meltem 1995 Ac?su?da (Trabzon) Halk Takvimi Meteorolojisi Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1993 Kültür Bakanl??? Hagem Yay?nlar? Ankara Ss.75-83
1846 Erbek Güran 1983 Aç?k ? Hava Folklor Müzeleri Ve El Sanatlar? Folklor Aç?k ? Hava Müzelerinin Türkiye?de Kurulma ?mkanlar? Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.119 ? 127
2227 Tankut Gönül 1983 Aç?k ? Hava Müzelerinin Planlanmas? Üzerine Folklor Aç?k ? Hava Müzelerinin Türkiye?de Kurulma ?mkanlar? Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.61 ? 67
2091 Önder Mehmet 1983 Aç?k ? Havva Folklor Müzelerine Do?ru Folklor Aç?k ? Hava Müzelerinin Türkiye?de Kurulma ?mkanlar? Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.15 ? 21
3022 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Aç?k Hava Halk Müzesi ?le ?lgili Yaz??malar Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.177-184
3134 Santur Alparslan 2003 Aç?k Hava Müzeleri Tan?m? Türkiye?deki Durumu Ve Yurtd???ndan Bir Örnek Türkiye?de Halkbilimi Müzecili?i Ve Sorunlar? Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yay?n? Ankara Ss.15-22
3023 Ko?ay Hâmit Zübeyir 1974 Aç?k Hava Müzeleri Ve Türkiye?de Aç?k Hava Halk Müzesini Kurma ?mkanlar? Makaleler Ve ?ncelemeler Ayy?laz Matbaas? Ankara Ss.136-152
3130 Santur A.Alparslan 2000 Aç?k Hava Müzelerine Bir Örnek Norveç Halk Müzesi Türk Halk Kültürü Ara?t?rmalar? 1998 Ss.49-58
3132 Santur Alparslan 1997 Aç?k Hava Müzelerinin Geli?iminde Norveç Örne?i Ve Türkiye?de Durum V. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.193-207
1596 Ac?payaml? Orhan 1983 Aç?k Hava Müzesinin Niteli?i Ve Fonksiyonu Ne Olmal?d?r? Folklor Aç?k ? Hava Müzelerinin Türkiye?de Kurulma ?mkanlar? Sempozyumu Bildirileri Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.9 ? 15
3197 Uysal Ahmet Edip 1984 Aç?khava Müzelerinin Kurulmas? Ve ??letilmesi Hakk?nda (Icom)?Ca Tespit Edilen ?lkeler Türk Folkloru Ara?t?rmalar? 1984 Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.177-193
2882 Çobano?lu Özkul 1998 Adalar Türklü?ü Folkloru: K?br?s ?le Midilli Girit Sak?z ?stanköy Ve Rodos Türkleri?nin Folklorundaki Yap?sal Ve ??levsel Ortakl?klar Üzerine Tespitler Birinci Uluslararas? K?br?s Ve Balkanlar Türk Edebiyatlar? Sempozyumu Bildirileri Do?u Akdeniz Üniversitesi K?br?s Ara?t?rmalar? Merkezi Gazima?usa Ss.101-115
941 Artun Eriman 2001 Adana Â??kl?k Gelene?inde Kayserili Bir Â??k: Â??k Derdiderya Kayseri Ve Yöresi Kültür Sanat Ve Edebiyat Bilgi ?öleni ? Bildiriler 1. Cilt Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyat? Bölümü Yay?nlar? Kayseri Ss.73-89
152 Berker Çetin 1996 Adana Av?ar A??tlar??ndan Örnekler Türk Halk Kültürü?nden Derlemeler 1995 Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.30-60
73 Artun Erman 1997 Adana Bilmece Sorma Gelene?i Bal?kesir Üniversitesi I.Halkbilimi Bilgi ?öleni Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.159-170
2152 Savran Gülnaz 1999 Adana Bölgesinden Derlenen Baz? Halk T?bb? Uygulamalar?n?n T?bbi Antropoloji Aç?s?ndan De?erlendirilmesi I??.Uluslararas? Çukurova Halk Kültürü Bilgi ?öleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valili?i Yay?nlar? Adana Ss.580-592
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş