ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Halkbilimi Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yayın Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

  Toplam kayıt: 3229

Sonraki Son kayıt
No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
2504 Köse Nerin 1997 Anayurt?tan Anadolu?ya Dürü Gelene?i Ara?t?rmalar I? Milli Folklor Yay?nlar? Ankara Ss.123-131
2394 Çelik Mehmet 1997 Bal?kesir Ve Çevresi Halk ?nançlar? Bal?kesir Üniversitesi I.Halkbilimi Bilgi ?öleni Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.74-82
2341 Akçiçek Eren 1997 Bilmecelerimizde Kedi Eren?ce Halk Bilim Yaz?lar? Güne?im Ofset ?zmir Ss.153-154
2344 Akp?narl? Feriha 1996 Anadolu?da Nazar Ve Nazarl?klar I. Türk Halk Kültürü Ara?t?rma Sonuçlar? Sempozyumu Bildirileri I Kültür Bakanl??? Hagem Yay?nlar? Ankara Ss.158-165
2380 Ça?atay Saadet 1976 Altay Türklerinde K?yamet Anlay??? I. Uluslararas? Türk Folkor Kongresi Bildirileri Iv. Cilt Gelenek Görenek Ve ?nançlar Kültür Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.79-85
2478 Karama?aral? Beyhan 1987 Türk Folklorunda Kurt Üzerine I??. Milletleraras? Türk Folklor Kongresi Bildirileri V. Cilt Maddi Kültür Kültür Ve Turizm Bakanl??? Mifad Yay?nlar? Ankara Ss.161-164
2381 Ça??mlar Zekiye 1999 Adana Halk Kültüründe Ziyaretler I??. Uluslararas? Çukurova Halk Kültürü Bilgi ?öleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valili?i Yay?nlar? Adana Ss.207-220
2459 Kalafat Ya?ar 1999 Adana Ve Çevresinde Türbelerimiz I??. Uluslararas? Çukurova Halk Kültürü Bilgi ?öleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valili?i Yay?nlar? Adana Ss.409-423
2367 Ba?çetinçelik Ay?e 1999 Adana Halk Kültüründe K?smet Açma I??.Uluslararas? Çukurova Halk Kültürü Bilgi ?öleni (Sempozyumu) Bildiriler Adana Valili?i Yay?nlar? Adana Ss.166-174
2487 Kazansoy Zülâl 2003 Mehmetçik?te Damatlara K?na Yakma Meslekler Törenler K?br?s Türk Kültürü Çal??malar? I? Do?u Akdeniz Üniversitesi Yay?nlar? Gazima?usa Ss.51-53
2457 Kalafat Ya?ar 1996 Halk ?nançlar?m?zda ?De?irmen? Prof. Dr. Umay Günay Arma?an? Feryal Matbaac?l?k Ankara Ss.142-151
2427 Artun Erman 1998 Tekirda?da Günlerle ?lgili ?nan??lar Tekirda? Halk Kültürü Ara?t?rmalar? Tekirda? Genç Yöneticiler Ve ?? Adamlar? Yay?nlar? Tekirda? Ss.78-81
2503 Köksal Hasan 2000 Türk Kültüründe Vasiyet Gelene?i Türk Dünyas? ?ncelemeleri Dergisi Iv Ss.361289-301
2479 Karata? Aynur 1991 Vezirköy (Artvin) Do?um Adetleri Türk Halk Kültüründen Derlemeler 1991 Kültür Bakanl??? Halk Kültürü Ara?t?rma Dairesi Yay?nlar? Ankara Ss.63-71
2471 Kalafat Ya?ar 2003 Halkbilimi Müzecili?i Ve Halk ?nançlar? Türkiye?de Halkbilimi Müzecili?i Ve Sorunlar? Sempozyum Bildirileri Gazi Üniversitesi Thbmer Yay?n? Ankara Ss.214-217
2346 Alt?nta? Ramazan 2004 Unutulan Bir ?nanç Merkezi: Sille Uluslararas? Türk Dünyas? ?nanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yay?nlar? Ankara Ss.87-115
2400 Davletov Timur 2004 Dinlerin Kar??l?kl? ?li?kileri I????nda Sibirya Türklerinden Hakavlar?n ?nanç Ya?am?n?n Dünü Ve Bugünü Uluslararas? Türk Dünyas? ?nanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yay?nlar? Ankara Ss.441-459
2421 Erdo?an Kutluay 2004 Alevi Ocaklar? Ve Olu?an Kültler Uluslararas? Türk Dünyas? ?nanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yay?nlar? Ankara Ss.489-503
2425 Erpolat Mehmet Salih 2004 Dünden Bugüne Ergani?deki ?nanç Merkezleri Ve Bu Ziyaret Yerleri ?çin Kullan?lan Terimler Uluslararas? Türk Dünyas? ?nanç Merkezleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yay?nlar? Ankara Ss.515-533
2445 Güven Suna 2002 Lefko?a?da Türbeler Ve Fetih ?ehitleri Uluslararas? Türk Dünyas? ?nanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yay?nlar? Ankara Ss.415-429
2477 Karakaya Nilay Çora?an 2002 Türk ? ?slâm Kültüründe H?z?r ? ?lyas Ve H.Georgios ?lintisi Ve Anadolu?daki H. Georgios Makamlar? Uluslararas? Türk Dünyas? ?nanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yay?nlar? Ankara Ss.493-507
2484 Kaya Do?an 2002 Sivas Kaynakl? Cönklerde K?z?ldeli Uluslararas? Türk Dünyas? ?nanç Önderleri Kongresi Bildirileri Tüksev Yay?nlar? Ankara Ss.511-527
2449 ?brayev ?akir 2001 Orta Asya ?amanizminin Özellikleri Uluslararas? Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Mu?la Üniversitesi Bas?mevi Mu?la Ss.71-95
2505 Köse Nesrin 2001 Kazaklar??n ?Be?ik? ?Bel-Kar?n-Kursak? ?Kar?? Kuda? ?Bosa?a Mavlav? ?Emengerlik? ?Kelin Körimdik? Ve ?Kuyr?k-Bav?r Cev? Adl? Adet ?nanç Ve Pratikleri Hakk?nda Uluslararas? Türkistan Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri Mu?la Üniversitesi Bas?mevi Mu?la Ss.147-153
2465 Kalafat Ya?ar 2000 Türk Halk ?nançlar? Atlas?nda K?br?s Üçüncü Uluslararas? K?br?s Ara?t?rmalar? Do?u Akdeniz Üniversitesi Bas?mevi Gazima?usa Ss.157-161
2374 Bozyi?it A. Esat 1997 Türk Halk Edebiyat?nda Deve Motifi V. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi ? Halk Edebiyat? Seksiyon Bildirileri I Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.91-121
2339 Akb?y?k Ya?ar 1997 Türk Devlet Gelene?inde Rüya Motifi V. Milletleraras? Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri Kültür Bakanl??? Yay?nlar? Ankara Ss.1-11
77 Artun Erman 2000 Tekirda??da Ninni Söyleme Gelene?i ? Ss.47 ? 74
57 Altunel ?brahim 1999 Bal?kesir Ve Yöresi Halkiyat?nda F?kra Türü Ve Baz? F?kra Örnekleri 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.422 ? 426
106 Ayhan Ayd?n 1999 ?vrindili Çolak Osman Bey?in Öldürülmesi Ve Yak?lan Türkü 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.426 ? 431
470 Kaya Azat 1999 Karagöz Ve Bal?kesirli Karagöz ? Kukla Sanatç?s? Hayali ?brahim Pirinç 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.367 ? 373
658 Önder Mehmet 1999 Bal?kesir Ve Yöresinden Bir Demet Efsane 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.393 ? 396
1057 Gülhan Abdülkerim 1999 Bal?kesir ?l Halk Kütüphanesi?ndeki Bir Cöngün Tan?t?lmas? Ve Cönkteki Â??k Ömer?e Ait ?iirler 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.343 ? 356
1795 Çobano?lu Özkul 1999 Halkbilimi Aç?s?ndan Gelenek Turizm Ve ?cad Edilmi? Gelenek Ba?lam?nda Ayval?k ?eytan Sofras? Örne?i 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.373 ? 379
1977 Karada? Metin 1999 Baü Necatibey E?itim Fakültesindeki Halkbilim Çal??malar?n?n Genel De?erlendirilmesi 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.386 ? 393
2296 Ünlüyol Aynur 1999 Xv???. Yüzy?lda Bal?kesir?de Kullan?lan Giyim Malzemeleri 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.356 ? 367
2389 Çelik Ali 1999 Trabzon Ve Bal?kesir Çepnileri?nin Türk Tarihi ?çindeki Yeri Ve Trabzon ? ?alpazar? Çepnileri?nde Do?umla ?lgili Gelenek Görenek Ve ?nanmalar 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.396 ? 413
2423 Ergun Metin 1999 Bal?kesir?de A?aç Kültürü 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.413 ? 418
2461 Kalafat Ya?ar 1999 Bal?kesir Ve Yöresi Örnekleri ?le Halk ?nançlar?m?zda (Basmak) Ve (Bas?lmak) Kavramlar? Ve Mahiyetleri 1. Bal?kesir Kültür Ara?t?rmalar? Sempozyumu Bildirileri Bal?kesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay?nlar? Bal?kesir Ss.418 ? 422
946 Artun Erman 1999 Günümüzde Yeniden Yap?lanan Â??kl?k Gelene?inin Sosyo Kültürel Boyutu 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.43-49
962 At?lgan Halil 1999 Â??k Dervi? Ali Ve Baz? ?iirleri 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.89-101
964 Avc? A. Haydar 1999 16. Yy Ozanlar?ndan Koyun Abdal Ve Kalender Çelebiyle ?li?kisi 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.33-43
970 Balk?z Mustafa 1999 Â??k Dertli Vefa 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.182-195
982 Bildik Yavuz 1999 Â??k Seyrâni 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.1-7
988 Bozyi?it Ali Esat 1999 Sivas?l? Halk Ozanlar?nda Hayvan? Konu Alan ?iirler Üzerine 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.163-182
1011 Dinçal Ali 1999 Â??k Aziz Üstün 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.231-239
1015 Do?an Ziya 1999 Emlek?in Tarihi: Ekol Yaratan Halk Ozanlar? 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.154-163
1016 Durbilmez Bayram 1999 Â??k Veysel?in Kayseri?li Ozanlara Etkileri 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.55-65
1059 Gürsoy Hüseyin 1999 Â??k Hüseyin 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.216-224
1074 ?vgin Hayrettin 1999 Â??k Kemter Baba Ve Baz? Düzeltmeler 1. Emlek Yöresi Ve Çevresi Halk Ozanlar? Sempozyumu Bildirileri Emod Yay?nlar? Ankara Ss.17-29
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş