cutad_logo

 

Paylaş

                                                                                                                            

 

cutad_kapak

Son sayı (I/1, Aralık 2016)

Dergipark Bağlantımız yeni

 

::: EDİTÖRDEN... :::

 

İmtiyaz Sahibi (Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Adına)
Prof. Dr. A. Deniz ABİK

Editör
Prof. Dr. A. Deniz ABİK
 
Editör Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU - Yrd. Doç. Dr. B. Tahir TAHİROĞLU

Yayın Kurulu

Danışma Kurulu

Bu Sayının Hakemleri

Kapak ve Logo Tasarımı: Öğr. Gör. Derviş İlker Gül

Yayın İlkeleri

Amaç

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Türk dili, edebiyatı, dil bilimi, Türk tarihi ve sanatı, Türk tiyatrosu, Türkçenin öğretimi ile Türk halkları ve kültürleri alanlarında yeni ve özgün konularda bilimsel ölçütler içerisinde kültürel, bilimsel birikimi ortaya koymak amacıyla yılda en az iki kez yayımlanmaktadır.

Yazım Dili

Dergimizin yazım dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte Türkçenin diğer kollarında yazılmış makaleler ve native speaker denetimi belgelenmiş olmak kaydıyla farklı dillerden bilimsel çalışmalar da  yayımlanabilir.

Makale Yayımlama Şartları

Gönderilecek yazıların daha önce bir kaynakta yayımlanmamış veya yayına kabul edilmiş olmaması gerekmektedir. Gönderilen yazıların alanda bir boşluğu dolduracak, yeni bir bilimsel yöntem ya da tekniği tanıtacak nitelikte olması gerekmektedir. Çeviri yazıları ve yayın tanıtım yazıları da dergimizde yayımlanabilir.

Makale Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen yazılar öncelikle yayın kurulunca dergi yazım ve içerik ilkelerine uygunluk açısından değerlendirilir. Uygun görülmeyen yazılar düzeltilmesi amacıyla yazarlarına iade edilir. Değerlendirme için uygun görülen yazılar adları gizli tutulan iki hakeme gönderilir. İki hakemden biri olumlu diğeri olumsuz değerlendirme yapmışsa üçüncü hakeme başvurulur ve bu hakemin raporu dikkate alınır.

Yazım Kuralları

a) Başlık: İçerikle uyumlu olarak koyu büyük karakterlerle yazılmış olmalıdır.

b) Yazar Adları: Yazarların adları ve soyadları koyu yazılmalı, soyadları büyük karakterlerle belirtilmelidir. Yazarlara ait adres ve e-posta adresleri ilk sayfada dipnot olacak şekilde * işaretiyle gösterilmelidir. Yazar adları başlığın altında yazılmalıdır.

c) Özet: En az 100 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. Özetin sonunda bir satır altta, en az 5 en fazla 7 kelimeden oluşan anahtar sözcükler verilmelidir.  Makale dilindeki özetten sonra İngilizce özet de verilmelidir. İngilizce ve diğer Türk dillerindeki makalelerde Türkçe özet de istenir. Özet, 10 punto ve tek satır aralığıyla (6nk) yazılmalıdır.

ç) Makale Metni: Ms Word yazılımında 11 punto, tek satır aralığıyla (6nk) Times New Roman yazı karakteriyle A4 (29.7x21 cm) boyutunda yazılmalıdır. Dipnotlar 10 punto ile yazılmalıdır. Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri ana hatlar olarak yer almalı, gelişme bölümünde kullanılan yöntem, teknik vb. konular alt başlıklar hâlinde, numaralı biçimde verilmelidir.

d) Makale İçinde Kaynak Gösterimi: Kaynaklar metin içinde parantez arasında gösterilmelidir. Açıklamalar için dipnot kullanılabilir, ancak kaynak göstermek için dipnot kullanılmamalıdır. Doğrudan alıntılar tırnak içinde verilmelidir. 2.5 satırdan az alıntılar satır arasında; 2.5 satırdan uzun alıntılar satırın sağından ve solundan 1 cm içeride, blok hâlinde ve 1 satır aralığıyla 1 punto küçük yazılmalıdır.

            Örnekler:

            Tek yazarlı kaynaklar:

            (Aksan, 2000: 20)

            Tek yazarın aynı yıl birden çok kaynağı:

            (Aksan, 2000a; Aksan, 2000b …)

            Çok yazarlı kaynaklar:

            (Vardar vd. 1988 :20)

e) Kaynaklar: Makale metninin sonunda yer almalıdır. Soyadı sırasına göre düzenlenmelidir. Kaynağın üçten fazla yazarı varsa ilk yazarın soyadından sonra vd. kısaltması kullanılmalıdır. Kitap ve dergi adları italik, makale ve kitap bölümü adları ise tırnak içinde gösterilmelidir. Varsa çeviren, derleyen, yayıma hazırlayan ya da editör adı, eser adından sonra yer almalıdır.

Örnekler:

Dilçin, Cem (1997). Örneklerle Türk Şiir Bilgisi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Temir, Ahmet (1992). “Ural-Altay ve Altay Dilleri”. Ankara: Türk Dünyası El Kitabı, 3-58.

Brandist, Craig (2011). Bahtin ve Çevresi (Çev. Cem Soydemir). Ankara: Doğubatı.

Akyüz, Kenan vd. (1958). Fuzulî Türkçe Dîvân. Ankara: İş Bankası Yayınları.

Yazıların Gönderilmesi

Yayın ilkelerine uygun bir şekilde hazırlanan yazıla http://dergipark.gov.tr/cutad adresinden DergiPark sistemine kaydolunarak sistem üzerinden gönderilmelidir. Hakemler tarafından düzeltme istenen yazılar düzeltmelerin yapılmasının ardından en geç bir ay içinde aynı adrese gönderilir.

Telif Hakkı

Yayımlanan yazıların telif hakkı Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi’ne devredilmiş sayılır. Yazıların düşünsel ve bilimsel, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir.  İki ve daha fazla yazarlı yazılarda yazının telif sorumluluğu birinci yazara aittir. Dergide yayımlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilerek alıntılanabilir.

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi (ÇÜTAD), Türk dili, edebiyatı, dil bilimi, Türk tarihi ve sanatı, Türk tiyatrosu, Türk halkları ve kültürleri ile Türkçenin öğretimi alanlarında özgün çalışmaları, çeviri ve tanıtım yazılarını içeren, yılda en az iki sayı çıkan hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan yazıların telif hakkı ÇÜTAD’a; düşünsel, bilimsel ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yazışma Adresi: Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Binası, Türkoloji Araştırmaları Merkezi, 01330 Balcalı, Sarıçam / Adana.

Telefon: 0322-3386084 / Dâhili: 2544

E-posta: cutam@cu.edu.tr

ISSN: