Ç.Ü. Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Güncel Türkoloji Kaynakçası

<Dergilerdeki Makaleler>

Son Güncelleme: 27.12.2011

Toplam kayıt: 21.794

  

 ARA
  

Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      51 - 100 kayıt: 21794
NO (*)
Başlık (*)
Başlık-2 (*)
Kaynak-(Yazar) (*)
Yazar (*)
994
Allah Dieu, Gökler Cieux..
Frankofoni, 2007,(19):63-73
HALMAN, Talat Sait
 
9939
İmparatorluk Fikrinin Gelişimi
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2010,65(3):237-266
ÜNLÜ, Barış
 
9938
Tanzimat'tan Cumhuriyet'e değişen moda anlayışının Edebiyata yansımaları (1860-1923)
The changing fashion trends in the Turkish literature from the tanzimat to the republic (1860-1923)
Turkish Studies, 2010,5(3):1009-1043
DEMİRYÜREK, Meral
9937
Edirne Kakava şenlikleri
Festivals of Edirne Kakava
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,12(1):60-73
SOL, Selma
9936
Orhan Pamuk'un romancılık serüveninde yeni bir durak: tematik romanlar
A new station at the novel writing adventure of Orhan Pamuk: Thematic novels
Turkish Studies, 2011,6(1):939-951
DEMİR, Fethi
9935
Yenice Köyü Köprüsü ve Miryokefalon Savaşı
Yenice village bridge and Myriakephalon war
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, 2010,18(3):997-1012
TOPRAKLI, Ramazan
9933
Emine Işınsu'nun hacı bektaş veli romanında bektaşilik algısı
Bektashism perception of Emine Işınsu in haci bektash veli novel
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010,(55):161-172
ODACI, Serdar
9932
"Kariin ile hasbihal": Mukaddimelerinin ışığında Ahmet Mithat üzerine bir deneme
"Conversation with readers": An essay on Ahmet Mithat in the light of his prefaces
Turkish Studies, 2010,5(2):603-620
KÜÇÜK AKTAN, Deniz
9930
Rus dış politikasında batı karşıtlığının düşünsel ve tarihsel gelişimi
Gazi Akademik Bakış, 2010,4(7):41-77
KAYA, Sezgin
 
993
Ahmet Yorulmaz'ın Romanlarında Öteki Olarak Türk-Rum İlişkileri
Relationship Between the Turks and the Greeks as 'Other' in the Novels by Ahmet Yorulmaz
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2007,(17):123-144
BİLGİ, Levent
9929
Kaunos'un Erken Bizans Dönemi cam buluntuları
Early Byzantine glass finds from Caunos
Anadolu/ Anatolia, 2010,(36):215-226
GÜRAY GENÇLER, Çiğdem
9928
Spiritual pain in to the lighthouse
Deniz feneri'nde ruhsal acı
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,(23):187-196
YÜNLÜ, Zehra; MEMMEDOVA, Beture
9927
The war in Georgia and its aftermath: Russian national security and implications for the West
USAK Yearbook of International Politics and Law, 2010,(3):333-353
MUZALEVSKY, Roman
-
9926
Eylül romanında estetize edilmiş kimlikler
The aesthetized identities in the eylül novel
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010,(28):231-243
KANTER, Beyhan
9924
Elif Şafak'ın aşk romanında tasavvuf
Sufism at Elif Şafak's novel love
Turkish Studies, 2010,5(2):644-673
ŞENGÜL, Mehmet Bakır
9923
Ahmet Hamdi TANPINAR' ın makale ve denemelerinde inşa ettiği roman: Huzur
"Huzur' the novel than Ahmet Hamdi Tanpınar built in his essays and articles"
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2010,(23):183-206
TURAL, Şecaettin
9922
Emine Işınsu'nun hacı bektaş veli romanında bektaşilik algısı
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010,(55):161-172
ODACI, Serdar
 
9921
Salamis-Constantia kent planlaması üzerine yeni araştırmalar: Cardo ve decumanus
New researches related to the city planning of Salamis-Constantia: Cardo and decumanus
Anadolu/ Anatolia, 2010,(36):199-214
ÖZTANER, S. Hakan
9920
Side unguentariumları ışığında dinin kapların kullanım alanları üzerindeki etkileri
In the light of the unguentariums of side, the effect of religion over the usage of pots
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,(23):7-29
ÖZHANLI, Mehmet; FIRAT, Murat
992
Sepetçioğlu'nun Kuruluşu Konu Alan Romanlarının İlk Beşinde Manevi Ocaklar
The Spiritual Associations in Sepetçioğlu's First Five Novels Dealing with the Establishment of the Ottoman Empire
ERDEM, 2007,(49):67-76
SAMSAKÇI, Mehmet
9919
Hüzünlü bir aşkın biyografik okuması: Şükûfe Nihal ve Yakut Kayalar
The biographic reading of a sad love affair: Şükûfe, Nihal and Yakut Kayala
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010,(28):155-169
ÇETİNDAŞ, Dilek
9918
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin ders dışı kitap okuma alışkanlıkları
The extracurricular reading habits of the second level students of the primary school
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, 2010,18(1):291-306
YAMAN, Havva; SÜĞÜMLÜ, Üzeyir
9917
13. Günü Olmayanların Romanı: Tatar
The Novel Of People-Have Not Go 13th Day: Tatar
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2011,(29):171-184
GÖZÜTOK , Türkan
9916
Âkile Hanım Sokağı'nın Kadınları
"Women of Âkile Hanım Sokağı"
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2010,(22):229-252
ÜNER MELDA, Ayşe
9915
Çıkrıklar Durunca'da Alevilik ve Hz. Ali Motifi
Alawism and the Motif of Hz. Ali in Çıkrıklar Durunca
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011,(59):353-372
SEVİNÇ, Canan
9914
Salamis-Constantia kent planlaması üzerine yeni araştırmalar: Cardo ve decumanus
Anadolu/ Anatolia, 2010,(36):199-214
ÖZTANER, S. Hakan
 
9912
İmparatorluk döneminde denizciliğimiz: Ova'dan okyanusa Turgut Reis
Our maritime in the imperial era: The captain Turgut, from plain to Ocean
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010,(28):145-154
ÇELİK, Yakup
9911
Ahmet İhsan'ın romanları üzerine bir değerlendirme
A essay concerning Ahmet Ihsan's novels
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2010,(27):313-335
KILIÇKAYA, Derya
9910
Asad Dilmurad'ın romanlarında tarihi kahraman ve milli ruh
Historical character and patriotic sipirit in Asad Dilmurod's novels
Gazi Türkiyat, 2010,(7):341-348
DANİYAROVA, Şaira
991
Gelişme ve Ekolojik Modeller
Development and Ecologic Models
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007,31(2):115-124
KARTAL, Zeki
9909
Gölgesizler'in kurgu tekniği ve teması
The plot technique and theme of Gölgesizler
Turkish Studies, 2011,6(2):547-560
KARACA, Alaattin
9907
Yaratıcı insan-sıradan insan ve "Bağışla Onları" romanı
Creative human-ordinary human and the novel Forgive Them
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2011,(29):261-274
ÖCAL, Oğuz
9905
Etnocoğrafya Perspektifinden Bulgaristan Romanları
Bulgarian novels from Ethno-geographical perspectives
Doğu Coğrafya Dergisi, 2010,(24):87-116
ARIBAŞ, Kenan ; ERTÜRK, Mustafa
9904
Asad Dilmurad'ın romanlarında tarihi kahraman ve milli ruh
Gazi Türkiyat, 2010,(7):341-348
DANİYAROVA, Şaira
 
9903
Fonem Teorisinin önemi hakkında
On the importance of the phoneme theory
Turkish Studies, 2011,6(2):359-366
DEMİRCİ, Kerim
9902
Doppelgänger in Orhan Pamuk's the black book
Orhan Pamuk'un Kara Kitap'ında öteki benlik
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,(57):1-15
ÇALIŞANELLER ÇANCI,Saniye
9901
Letter-writing as voice of women in Doris Lessing's the golden notebook and Alice Walker's the color purple
Dorris Lessing'in the golden notebook ve Alice Walker'ın the color purple romanlarında kadının sesinin mektup formuyla aktarılması
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011,15(1):279-298
TANRITANIR, Bülent Cercis; BOYNUKARA, Hasan
9900
Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş"unda mekânın poetiği
Mustafa Kutlu's story in the Mavi Kuş named poetics of space
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2010,28():235-248
TUĞLUK, Abdulhakim
99
Biyoloji bölümü öğrencilerinin çevre bilgisi ve çevre sorunlarına yönelik tutum düzeyleri
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010,19(1):351-365
SADIK, Fatma; ÇAKAN, Halil
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Adana, Türkiye; Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Adana, Türkiye
9899
Elif Şafak'ın Pinhan Adlı Romanında bir anlatım tekniği olarak dil
Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2010,(19):201-212
ÜNER, Melda Ayşe
 
9898
Beyşehir (Konya) yer adları ve onomastik bilimine katkıları
Beysehir place names and their contribution to onomastic science
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011,(25):337-343
ARSLAN, Mustafa
9897
Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması
Comparison of elementary school teacher sand prospective elementary teachers' reading interests and reading habits
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,11(1):155-176
ASLANTÜRK, Elif; SARACALOĞLU, Asuman Seda
9896
Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş"unda mekânın poetiği
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2010,28():235-248
TUĞLUK, Abdulhakim
 
9895
Auf der schwelle des weltuntergangs zeit-und ziwilisationskritische ansaetze im roman, die Raettin' von Gunter Grass
Çöküşün eşiğinde kalan dünya Günter Grass'ın die Raettin adlı romanında çağ ve medeniyet eleştirisi
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011,15(1):205-214
BÜLBÜL, Melik
9893
Sınıf öğretmenlerinin ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma ilgi ve alışkanlıklarının karşılaştırılması
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,11(1):155-176
ASLANTÜRK, Elif; SARACALOĞLU, Asuman Seda
 
9892
Mustafa Kutlu'nun "bu böyledir" adlı hikaye kitabında bilinç akışı ve iç monolog tekniği
The technique of influx of consciousness and internal monologue in the story book "bu böyledir" (this is so) of Mustafa Kutlu
Karadeniz Araştırmaları, 2011,8(29):133-145
ELMAS, Nazım
9891
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın öykülerinde toplumsal eleştiri
Social critique in the shorth stories of Hüseyin Rahmi Gürpınar
Turkish Studies, 2011,6(1):1275-1282
HARMANCI, Abdullah
9890
?? ??????? ??????-???????????? ??????????????? ? ????????-??????????????? ???????? (V- VIII BB.)
From the history of byzantino-apsilian relations in the eastern Black Sea Hasin (V-VIII. centuries)
Karadeniz Araştırmaları, 2011,8(29):43-57
XXXXXX
989
Integrating Literature into Foreign Language Teaching: A Sri Lankan Perspective
NOVITAS ROYAL: RESEARCH ON YOUTH AND LANGUAGE, 2007,(2):92-97
PREMAWARDHENA, Neelakshi Chandrasena
Univercity of Kelaniya, Sri Lanka
9889
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın öykülerinde toplumsal eleştiri
Turkish Studies, 2011,6(1):1275-1282
HARMANCI, Abdullah
 
Count: 50        
Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      51 - 100 kayıt: 21794

 

 -----