ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Dil Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar soyadı sırasına göre listelenmiştir.

Arama formuna dönüş

Toplam 4045 kayıttan 1 - 35 arası kayıt listelendi.

No Soyad Ad Yıl Makale Adı Yayın Adı Sayfa
3838 A. Baskakov Nikolay 1975 Karahanlı Türkçesinde eski tip yüklem üzerine Bilimsel Bildiriler 1972 Türk Dil Kurumu Yayınları:413 ss.401-404.
3379 A.Ahundov Agamusa 1975 Azerbaycan dilinin sesbilgisi sisteminde hece ile ilgili olan bazı kurala uygunluklar üzerine Bilimsel Bildiriler 1972 Türk Dil Kurumu Yayınları:413 ss.261-164.
3380 A.Azimov Pigam 1975 Türkmen dili araştırmalarının tarihçesi üzerine Bilimsel Bildiriler 1972 Türk Dil Kurumu Yayınları: 413 ss.265-277.
3821 A.Pokrovskaya Lyudmila 1975 Gagauz dilinin ve Balkan Türk oğuzlarının bazı sentaks özellikleri Bilimsel Bildiriler 1972 Türk Dil Kurumu Yayınları:413 ss.231-235.
3972 A.Şiräliev Mehmedaga 1975 Cümle –söz Bilimsel Bildiriler 1972 Türk Dil Kurumu Yayınları:413 ss.317-319.
1380 Abalı Ünal 1993 Dil-kültür ve Almanya’dan dönen öğrenciler Dil Dergisi S.8 s.8."
3923 Abay Burhan ? Kürtçe ve Altay dilleri arasında bazı ses denklikleri üzerine bir deneme Tuncer Gülensoy Armağanı Bizim Gençlik Yayınları No:20 Armağan Serisi No:2 ss.285-288.
1381 Abdulkadiroğlu Abdulkerim 1998 Yazışma dili ile konuşma dilindeki kargaşalıklar üzerine Türk Dili S.558 ss.563-570."
987 Abdullayef A.Zakiroğlu 1991 Yunus Emre ve Azerbaycan dili Türk Dili S.480 ss.500-506."
636 Abdullayef Elevset Zakir Oğlu 1991 Türk dillerinin böyle öyle Bele ele böle öle beyle eyle sözcüklerinin etimolojisi Dil Dergisi S.4 s.60.
3121 Abdullayev Elövset Zakiroğlu 1996 Genel Türk yazı edebi dili hakkında Uluslar Arası Türk Dili Kongresi 1992 26 Eylül 1992- 1 Ekim 1992 Türk Dil Kurumu Yayınları: 632 ss.221-226.
2928 Abdullayev Elövset Zakıroğlu 1992 Azerbaycan Moğol dil ilişkileri TDAY-BELLETEN 1987 ss.1-9.
988 Abdurrahmanov G.A. 1994 Özbek halgınıñ etnogenezi ve Özbek tiliniñ şakllanişi TDAY-BELLETEN 1989 ss.1-7."
3707 Abdurrahmanov Gani A. 1968 Özbek dili sentaks kuruluşun inkışafı hakkında XI. Türk Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1966 Türk Dil Kurumu Yayınlarından Sayı: 270 Türk Tarih Kurumu Basımevi ss.247.
2964 Abik A.Deniz 1997 İki yeni nüshası sebebiyle Halilname ve müellifi Abdülvasi üzerine Türkoloji Dergisi C.12 S.1 ss.139-175.
2552 Abik Ayşehan Deniz 2000 Emrin hikâyesi ve rivayeti mi? Dil Dergisi S.96 ss.64-81.
726 Abik A.Deniz 1998 Nevâyide –p zarf-fiilinin bazı yönleri Bir TDİD S.9-10 ss.27-39.
727 Abik A.Deniz 1999 Ali Şîr Nevâyînin Zübdetüt-Tevârîhi üzerine TDAY-BELLETEN 1996 ss.1-6.
3778 Abik Ayşehan Deniz 1997 İki kelime sölpük ve pörsük Fuat Özdemir Anısı Türkoloji Araştırmaları:4 ss.11-40.
1382 Abuladze Tsisana 2001 Gürcistan eski kitaplıklarında bulunan Türk dilleri ile yazılı eserler Türk Dili S.591 ss.292-299."
2384 Acar Kenan 1999 Til ve İmlâ Metodikası adlı eserinin ışığında Bekir Çobanzâde’nin dil ve imlâ öğretimiyle ilgili görüşleri TDAY-BELLETEN 1996 ss.7-13.
1383 Acar Kenan 1995 Türkiye Türkçesinde bulunmayan veya az bulunan Kırım-Tatar adları Türk Dili S.520 ss.421-424."
475 Acar Kenan 2000 Daririn Sîretün-Nebîsi üzerinde bir stilistik sentaks denemesi TDAY-BELLETEN 1997 ss.343-353.
3381 Acar Güler 1996 Türk Medeni Kanunu’nun anlaşılabilmesinde kimi dilbilimsel özelliklerin rolü X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları ss.145-168.
3382 Acar Güler 1997 Duruşmalarda kullanılan dilin dilbilimsel özellikleri XI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları ss.71-82.
3383 Acar Güler 2001 Cinsiyet ve kültürün dil kullanımına etkisi hitap şekilleri XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi ss.207-215.
914 Acarlar Kevser 1971 Çıkma durumunda den halinde sözcüklerin tümcede türlü kullanılışları Türk Dili S 235 ss.34-38.
989 Acaroğlu Türker 1983 Türk Dili ve lehçeleri üzerine Bulgar araştırmaları 1907-1971 Türk Dili S.376 ss.204-212."
3122 Açıkalaın Işıl 2001 Kadın-erkek öğretim elemanlarının ders anlatımında cinsiyetlerinden kaynaklanan dilsel farklılıklar Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi İstanbul s.15.
3123 Açıkalın Işıl 1996 Toplumdilbilim açısından doktor-doktor ve doktor-hasta iletişimi X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları İzmir ss.169-174.
1384 Açıkalın Işıl 1991 Türk gençlerinin yaşıtları arasında kullandıkları konuşma biçimleri Dilbilim Araştırmaları 1991 ss.75-78."
370 Açıkalın Işıl 1995 Türk tıp diline genel bir bakış Çağdaş Türk Dili S.94 ss.39-41.
3384 Açıkalın Işıl 2001 Kadın-erkek öğretim elemanlarının ders anlatımında cinsiyetlerinden kaynaklanan dilsel farklılıklar Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi s.15.
3385 Açıkalın Işıl 1999 Türkçe’de kibarlık stratejileri: değişik sosyokültürel hedef kitleye yönelik mağazalarda bir durum saptaması XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin ss.21-26.
3890 Açıkalın Işıl 2001 CofP kavramının tanıtımı ve tıp mesleği dilinde cinsiyetten kaynaklanan dilsel farklılıklar XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi ss.200-206.

Sonraki Son

 

Toplam 4045 kayıttan 1 - 35 arası kayıt listelendi.

Arama formuna dönüş