ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa |5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (509)Makale (1000)
Gökhan Abanoz
 1. Tufan Gündüz, Anadolu ve İran’a Seyahat Josaphat Barbaro (tanıtma) (19.11.2011)

Hasan Abdullahoğlu
 1. Birinci Mengili Giray Han Yarlığı (26.09.2011)
 2. Temir Kutluğ Yarlığı (26.09.2011)
Alisa İsaoğlu Ahmedov
 1. Sanatta Estetik ve Ahlaki Cihetlerin Karşılıklı İlişkisi (03.06.2011)
Mustafa Akkaya
 1. XVII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Üsküdar'da Köle Ticareti, Kölelerin Ticaretle Uğraşması (25.11.2011)
Sibel Canpolat-Mehmet Aksın
 1. 1832-1840 Tarihli Eğin Şer'iyye Sicili'nin Belge Özetleri (22.11.2011) (HTML)
Cahit Aksu
 1. Mehter Müziği (03.06.2011)
M. Münir Aktepe
 1. Damad İbrahim Paşa Devrinde Lâleye Dair Bir Vesika (26.09.2011)
 2. Hoca Sa’deddin Efendi’nin Tâcü’t-Tevarih’i ve Bunun Zeyli Hakkında (26.09.2011)
 3. Vak’anüvis Raşid Mehmed Efendi’nin Eşref Şah Nezdindeki Elçiliği ve Buna Tekaddüm Eden Siyasi Muhabereler (26.09.2011)
 4. XIV. ve XV. Asırlarda Rumeli’nin Türkler Tarafından İskânına Dair (26.09.2011)
Halis Alar
 1. Üniversite Kütüphanelerinin Yapısal Unsurları ve Sorunları (08.06.2011)
 2. Kütüphaneciliğin Tarihçesi ve İlk Kütüphaneler (20.06.2011)
 3. Çağdaş Türk Eğitimi Açısından Üniversite-Kütüphane İlişkisi Üzerine Bir İnceleme (21.06.2011)
Orhan Veli Alıcı
 1. Küreselleşmenin Ulus-devletlerin Düzenleme Gücü Üzerindeki Etkileri (17.11.2011)
Dündar Alikılıç
 1. Arşiv ve Arşivcilik (03.06.2011)
 2. Geçmişten Günümüze Erzurum Kütüphaneleri (23.06.2011)
Kamile Çetin-Sevim Alkan
 1. Sicill-i Osmânî'de Yer Alan Ispartalı İlim Adamları, Devlet Adamları ve Şeyhler (18.11.2011)
Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Eski Türk Şehirleri ve Semerkant (27.06.2011)
Robert Anhegger
 1. Hezarfen Hüseyin Efendi’nin Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Mülâhazaları (28.09.2011)
Dr. Ayşe Atıcı Arayancan
 1. Akkoyunlu ve Karakoyunlu'da Kadının Devlet Yönetimi ve Diplomasideki Önemine İki Örnek: Hatun Can Begüm ve Sara Hatun (17.05.2011)
Ekrem Arıkoğlu
 1. Türkiye'de Sibirya Çalışmaları (12.09.2011)
Kenan Arınç
 1. Türk-Yunan Anlaşmazlığına Jeopolitik ve Jeostratejik Bir Yaklaşım (31.05.2011)
Muhammet Arslan
 1. Adıyaman Besni İlçesindeki Bazı Mezar Taşlarında Görülen Kahve Yapımı ve Sunumu İle İlgili Kabartmalar Üzerine (16.11.2011)
Ebulfez Kulı Amanoğlu
 1. Uygur Devletinin İlk Kağanlarının (744-840) Ad ve Unvanları Üzerine (20.06.2011)
Yonca Anzerioğlu
 1. Tarihî Verilerle Karamanlı Ortodoks Türkler (01.12.2011)
Betül Aslan
 1. I. Dünya Savaşı Esnasında Azerbaycan Türkleri'nin Erzurum Ahalisine Yaptığı "kardaş kömeği (yardımları)" (27.05.2011)
Selçuk Ural-Nebahat Oran Aslan
 1. Gizli Zabıt Ceridelerine Göre TBMM'nin Tanınma Çabaları: Londra Konferansına Katılma Meselesi (23.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Taner Aslan
 1. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Propaganda Araçlarından Hayyeale'l-Felâh Risalesi (17.05.2011)
Yavuz Aslan
 1. "Milli Mücadele" Döneminde Türk-Sovyet İlişkilerinde Molokanlar (Malakanlar) Sorunu (21.06.2011)
Oktay Aslanapa
 1. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan Zamanından Kalan Eserler (05.10.2011)
Doç. Dr. Ferudun Ata
 1. Ermeni Tehciri Yargılamalarında Gözden Kaçırılanlar (19.11.2011)
Gürcan Şevket Avcıoğlu
 1. Küresel Bilgi Teknolojilerinin Değerler Üzerindeki Etkisi (08.11.2011)
Ergin Ayan
 1. Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu (10.06.2011)
Abdurrahim F. Aydın
 1. Tayyareden - Uçağa; Milli Hava Sanayinin Kuruluşunda Türk Halkının Yaptığı Bağışlar (18.11.2011)
Enver Ziya Karal-Erdal Aydoğan
 1. Ermeni Meselesi (27.05.2011)
Cihat Aydoğmuşoğlu
 1. Safevi Hükümdarı Şah Abbas'ın Dinî Siyaseti (15.11.2011)
Muhammet Bahadır
 1. Kızılırmak Nehri Akım Değişimlerinin İstatistiksel Analizi (15.11.2011)
İhsan Sabri Balkaya
 1. Afife Fikret’e Göre Feminizm (26.05.2011)
Ömer Lütfi Barkan
 1. Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi (14.10.2011)
Wilhelm Barthold
 1. Orta Asya’da Moğol Fütuhatına Kadar Hristiyanlık (14.10.2011)
Erdal Akpınar-Adem Başıbüyük
 1. Jeoekonomik Önemi Giderek Artan Bir Enerji Kaynağı Doğalgaz (10.11.2011)
Ferhat Berber
 1. 19. Yüzyılda Kafkasya'dan Anadolu'ya Yapılan Göçler (18.11.2011)
Nazım Mustafa-Mustafayev Beşir
 1. Gümrü Tarihinden Sayfalar (24.06.2011)
Mehmet Beşirli
 1. Osmanlı'da Borsa: Dersaadet Tahvilât Borsası'ndan Eshâm ve Tahvilât Borsası'na Yeni Düzenleme Girişimleri (19.11.2011)
Ali Sinan Bilgili
 1. Sivas Ali Baba Zaviyesi Vakfı Belgeleri (01.12.2011)
Timuçin Kodaman-Haktan Birsel
 1. Bağımsızlık Sonrası Özbekistan ve Dış Politikası (23.11.2011) (HTML)
Harold Bowen
 1. İlk Selçuklu Vezirlerine Dair Bazı Notlar (05.10.2011)
Hüseyin Bulut
 1. Erzurum Umûmi Kongresine Katılan Erzincan Murahhasları (02.06.2011)
 2. Kurucu Meclis'te Erzincan Milletvekilleri (03.06.2011)
C. Cahen
 1. İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı (08.11.2011)
Recep Cengiz
 1. Osmanlı-Ermeni Çatışmasında Toplumsal Algı Düzeyi: Diyarbakır Örneği (19.11.2011)
Semran Cengiz
 1. Martin Hartmann ve Şarkiyat Çalışmaları (15.11.2011)
Erkan Cevizliler
 1. Rus Miralayı Putyata'nın, Amerikalı Misyonerlerin Anadolu'daki Faaliyetlerine İlişkin Raporu (1895) (19.11.2011)
Mustafa Cihan
 1. Felsefe ve Hoşgörü Üzerine (03.06.2011)
Prof. Dr. Menderes Coşkun
 1. Batı'da Türkoloji Çalışacak Araştırmacılara Öneriler (19.07.2011)
 2. Türk Eğitim Sistemi Neden Nitelikli Bilim insanı Yetiştiremiyor? (19.07.2011)
Karoly Czegledy
 1. İltavar Unvanı, Volga Bulgarları ile İslâvların X. Asırdaki Münasebeti Meselesine Dâir (08.11.2011)
Günay Çağlar
 1. Milli Mücadele'nin Başlarında Bolu Mutasarrıflığı'nda Asayiş (1918-1919) (26.05.2011)
 2. Milli Mücadelede Fetvalar Olayına Değişik Bir Açıdan Bakış (07.06.2011)
Cengiz Çakaloğlu
 1. Erzincan ve Çevresinde Ermeni Olayları (1890-1896) (10.06.2011)
Enver Çakar
 1. XVI. Yüzyılda Şam Beylerbeyiliğinin İdarî Taksimatı (24.11.2011) (HTML)
Zafer Çakmak
 1. Batı Anadolu'da Gerçekleştirilen Yunan Mezalimi Hakkında Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi Tarafından Hazırlanmış Askerî Bir Rapor (19.11.2011)
Aykut Barış Çerezcioğlu
 1. Bülent Ortaçgil Örneğinde Popüler Müzik Şarkılarında Yan Anlam (17.11.2011)
Necat Çetin
 1. Torbalı, Arıtaş Köyünde Arıcılık (05.12.2011)
Mesut Çetintaş
 1. Kâmil Veli Nerimanoğlu ile Türkolojinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceğine Bir Bakış (28.07.2011)
Murat Çiftçi
 1. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Özel Mülkiyet ve Yapısal Özellikleri (12.11.2011)
Prof. Dr. Sadi Çöğenli
 1. Erzurum Eski Valilerinden Hasan Samih Paşa'nın Biyografisie Ait Önemli Bir Vesika (21.06.2011)
Nilgün Çöl
 1. Galata Kent Dokusu İçerisinde Saliha Sultan Sebil Çeşmesinin Değerlendirilmesi (14.11.2011)
Sayın Dalkıran
 1. "Târih-i Cevdet"te İslâm Mezhepleri (24.06.2011)
Esin Dayı
 1. Hatay Devleti ve Hatay'ın Anavatan'a Katılması (23.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Şerif Demir
 1. Tanzimat Döneminde Bir Devlet Politikası Olarak Osmanlıcılık (17.05.2011)
 2. Dünden Bugüne Türkiye'nin Suriye ve Ortadoğu Politikası (14.11.2011)
Nesrin Demir
 1. Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu (23.11.2011) (HTML)
Asuman Demircioğlu
 1. Faik Ahmed Bey'e Göre Milli Mücadele'de Pontus Meselesi ve Patrikhanenin Faaliyetleri (07.06.2011)
İsmail H. Demircioğlu
 1. Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'de Tarih Öğretiminin Genel Amaçlarının Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi (23.11.2011) (HTML)
Zülfü Demirtaş
 1. Osmanlı'da Sıbyan Mektepleri ve İlköğretimin Örgütlenmesi (22.11.2011) (HTML)
Rahmi Doğanay
 1. Milli Mücadele Döneminde Türkiye, Sovyet Rusya ve İtilaf Devletlerinin Kafkas Politikaları (21.11.2011) (HTML)
 2. Büyük Taarruz'da Türk Havacılığı (24.11.2011) (HTML)
Osman Doğanay
 1. Adana Müzesi'ndeki Nerva Büstü (19.11.2011)
Sabit Dokuyan
 1. I. Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri Mebusları ve Milli Mücadeledeki Etkinlikleri (16.11.2011)
Efe Durmuş
 1. Türkiye Selçukluları Devrinde Harezmli Bir Türk Emiri: Hüsameddin Baycar (21.11.2011) (HTML)
Özge Can Bakırlı-Şule Düzdemir
 1. E. Hemingway'in "Farewell to Arms" Adlı Romanında "Savaş" Olgusuna Bakış Açısını "Eşdizimlilik" Çerçevesinde Saptamaya Yönelik Bir Uygulama Çalışması (28.11.2011)
Wolfram Eberhard
 1. Çin Kaynaklarına Göre Orta ve Garbi Asya Halklarının Medeniyeti (25.10.2011)
Elisa Ehmedov
 1. Estetik Zevk ve Ahlak Normu = Karşılıklı İlişkiler (10.06.2011)
Ülkü Eliuz
 1. Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak (10.11.2011)
Hatice Palaz Erdemir
 1. Eski Türklerde Su ve Su Ulaşımı (20.09.2011)
İsmail Erdoğan
 1. Kethudâzâde Ârif Efendi ve Felsefî Görüşleri (23.11.2011) (HTML)
Metin Erol
 1. Türkiye'de Toplumlaşma Problemleri (28.11.2011)
H. Adnan Erzi
 1. Osmanlı Devletinin Kurucusunun İsmi Meselesi (07.10.2011)
Minara Aliyeva Esen
 1. Rus Türkolojisinde Dil Öğretimi ve Eğitimi Meselesi Üzerine (1965-2011) (12.11.2011)
Semavi Eyice
 1. Anadolu Selçuklu Sanatı Çalışmalarının Başlangıcında İki Yabancı: Clement Huart ve Friedrich Sarre (25.10.2011)
 2. Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir Eser: Boyalıköy Hanıkahı (25.10.2011)
 3. Yunanistan’da Türk mimari Eserleri - I (27.10.2011)
Sabri Eyigün
 1. Hans Henny Jahnns Surrealistischer Roman "Die Nacht Aus Blei" Oder Die Kritisch-  Depressive Stimmung Der Deutschen Autoren Nach Dem Zweiten Weltkrieg (23.11.2011)
  (HTML)
İsmail Eyyupoğlu
 1. Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşına Kadar Osmanlı Devleti'nde Azınlık Problemi (07.06.2011)
Giray Fidan
 1. Ming Tarih Kayıtlarına Göre 16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu-Ming Çin'i İlişkileri (17.11.2011)
Alfiya F. Galimullina
 1. The image of The Naked in The Poem of R. Haris "r?ssam" (The Artist) (19.11.2011)
Ahmet Ali Gazel
 1. İkinci Meşrutiyet Dömende Lynch İmtiyazı Meselesi ve Hüseyin Hilmi Paşa'nın İstifası (21.06.2011)
Hasan Geyikoğlu
 1. Harezmşah Celâleddin Mengüberti'nin Şahsiyeti (26.05.2011)
 2. Sürmeli-Çukuru'nda Kayılar (08.06.2011)
 3. Tarih Açısından Manas Destanı ve Sovyetler Birliği'ndeki Türklerin Milli Duygularna Etkisi (20.06.2011)
Heinrich Glück
 1. Türk Sanatının Dünyadaki Mevkii (28.10.2011)
M. Tayyib Gökbilgin
 1. Macaristan'daki Türk Hâkimiyeti Devrine Ait Bazı Notlar (28.10.2011)
 2. Murad I. Tesisleri ve Bursa İmareti Vakfiyesi (28.10.2011)
 3. XVI. Asır Başlarında Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Ümerâsı (28.10.2011)
Yard. Doç. Dr. Erkan Göksu
 1. Buhârâ Melikesi Kabac Hâtûn (17.05.2011)
 2. Alptegin: Köle Pzarından Gazne Tahtına (25.05.2011)
 3. Buhara'da Ezan Sesleri (27.07.2011)
Ali Rıza Gönüllü
 1. Osmanlı Devleti'nin Son Döneminde Yol Vergisi (1866-1921) (17.11.2011)
Erbil Göktaş
 1. Osmanlı Döneminde Kahvehaneler, Kıraathaneler ve Bunların İşlevleri (06.06.2011)
Sema Göktaş
 1. XVII. Yüzyıldaki On İki Büyük Şenlik ve Bunlardaki Sanatsal Gösteriler (06.06.2011)
Dr. Ali Rıza Gönüllü
 1. Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Isparta Hapishanesi (1867-1920) (17.05.2011)
Erdal Açıkses-Osman Kubilay Gül
 1. Osmanlı Toplumunda Aidiyetlik Duygusuna Bir Örnek: Ahmet Rüstem (Alfred Bilinski) Bey (19.11.2011)
Sadullah Gülten
 1. XVI. Yüzyılda Söğüt Yörükleri (30.11.2011)
Tufan Gündüz
 1. XIX. Yüzyılın Sonlarında Tuzla ve Çevresinde Sosyal Hayata Dair Gözlemler (1878-1883) (30.11.2011)
Selda Güner
 1. Onsekizinci Yüzyıl Şam'ına Dair Bazı Gözlemler (17.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen
 1. Türkiye Selçukluları Zamanında Konya'nın Devlet Merkezi Oluşu (17.05.2011)
Murat Hanilçe
 1. Şeriye Sicillerine Göre XIX. Yüzyıl Başlarında Tokat'ta Giyim (18.11.2011)
Rahmanhoca İmamhocayev
 1. Afganistan ve Türkiye (20.06.2011)
Mehmet İnbaşı
 1. Dördüncü Murad'ın Bağdat Seferi Masraf Defteri (08.06.2011)
 2. Yavuz Sultan Selim'in Şam'daki Vakfiyesi (20.06.2011)
 3. Sultan I. Murad'ın Evrenos Bey'e Mektubu (20.06.2011)
Kasım İnce
 1. Eskişehir ve Çevresinde Osmanlılar Zamanında Yapılmış Ancak Bugün Ayakta Olmayan Mimari Eserlerin Listesi (27.05.2011)
Nedim İpek
 1. Kafkaslar’daki Nüfus Hareketleri (23.09.2011)
Sühan İrden
 1. Dede Efendi'nin Sabâ Âyîn-i Şerîfi'nin Makam-Geçki-Çeşni Analizi (18.11.2011)
Cüneyt Eren-Latih Suud Jassim
 1. Türk Dostu Bhopal Emiri Sıddık Hasan Han'ın Arap Dilindeki Yeri (23.06.2011)
İbrahim Kafesoğlu
 1. Büyük Selçuklu Veziri Nizamü'l-Mülk'ün Eseri, Siyasetname ve Türkçe Tercümesi (02.11.2011)
 2. Selçuk'un Oğulları ve Torunları (02.11.2011)
Şenol Kantarcı
 1. Dünden Bugüne Balkanlarda Ne Değişti? (03.06.2011)
Füsun Kara
 1. 1916 Kırgız Büyük İsyanı:Ürkün (20.09.2011)
Behset Karaca
 1. 1522–1532 Tarihlerinde Menteşe Bölgesi Yörükleri (21.11.2011) (HTML)
Yılmaz Karadeniz
 1. İran'ın Bağımsızlığının Curzon'a Teslim Edilmesi: 1919 İngiltere-İran Anlaşması ve Sadrazam Hasan Vusûk (15.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Betül Karagöz
 1. Uluslararası İlişkilerde İmaj Kavramı ve Batı Nostaljisindeki Bir Aksaklık Olarak Türk İmajı (19.11.2011)
Mehmet Karagöz
 1. XVII. ve XVIII. Asırlarda (1650-1750) Kayseri: İktisat Tarihi’nde Şehir İktisadiyatı Denemesi (21.11.2011) (HTML)
Oğuz Karakaya
 1. Sultan III. Selim'in 18. Yüzyıl Osmanlı/Türk Müziğine, Teorisine ve Nota Yazım Biçiminin Gelişimine Katkıları (18.11.2011)
Erol Kaya
 1. Misâk-ı Milli'nin Sınırları (02.06.2011)
Muhammet Kemaloğlu
 1. XII.-XIII Yüzyıl Türkiye Selçuklu Devletinde Sosyal Zümreler (06.06.2011)
 2. Türkiye selçuklu Devletinin III. Hükümdarı Şahinşah Dönemi ve Şahinşah’ın Şahsiyeti (06.06.2011)
Bilge Keser
 1. Osmanlı Devletinde Martolos Teşkilatı (08.06.2011)
Orhan Kılıç
 1. Ocaklık Sancakların Osmanlı Hukukunda ve İdarî Tatbikattaki Yeri (25.11.2011)
Pelin İskender Kılıç
 1. Samsun ve Çevresinde Pontus Çetelerinin Faaliyetleri ve Hükümetin Uygulamaları (20.09.2011)
Sami Kılıç
 1. Yezîdîlik ve Yezîdîlikte Harrânî İzleri (10.11.2011)
Selami Kılıç
 1. Türk-Alman Belgeleri Işığı Altında "Elviye-i Selâse" ve Enver Paşa'nın Oluşturduğu Kafkas Komitesi (31.05.2011)
Güray Kırpık
 1. Birinci Dünya Savaşı'nda Yardımlaşmaya Dair Örnek Bir Belge: "Sarıkoz Karyesi'ne Ait Bir Yardım Belgesi" (30.11.2011)
David A. King
 1. Memlûk Astronomisi (Çev. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu) (17.05.2011)
Hans Joachim Kissling
 1. Sultan Bâyezîd II ve Françesko II Gonzaga (31.10.2011)
Önder Kocatürk
 1. İngilizlerin Irak ve Basra Bölgesindeki Faaliyetleri (1913-1914) (15.11.2011)
Ümit Koç
 1. XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Çavuşluk Teşkilatı (24.11.2011) (HTML)
Tahir Kodal
 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Genel Nüfus Sayımında Çorum Vilâyeti’nin Nüfus Özellikleri (21.11.2011) (HTML)
Nahide Konak
 1. Ekonomik Küreselleşme ve Ulus-devlet: Kuramsal Yaklaşımlar (17.11.2011)
Hamid Zübeyr Koşay
 1. Malazgird'de Buluşanlar (31.10.2011)
 2. Hacı Bektaş Tekkesi (31.10.2011)
Metin Ziya Köse
 1. Osmanlı Galata'sında Tercüman Olmak: Bir Venedik Tercümanının Terekesi ve Borçları (15.11.2011)
 2. Yeniçeri Ocağı'nın Bektaşîleşmesi Süreci ve Yeniçeri-Bektaşî İlişkileri (30.11.2011)
Murtaza Köse
 1. Osmanlıda Borsa ve Galata Bankerlerinin Devletin Mali Yapısındaki Yeri (21.06.2011)
Zerrin Köşklü
 1. Vakfiyelere Göre 17. ve 18. Yüzyıllarda Bir Eğitim Kurumu Olarak Osmanlı Darülkurraları (14.06.2011)
 2. Osmanlı Medrese Mimarisinde Bazı Örneklerle Baca Formları (20.06.2011)
Melike Kum
 1. İktisadın Yeni Coğrafi Açılımı: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı (16.11.2011)
Oleg Kupchik
 1. 1920'lerin Başında Türkiye'deki Sovyet–Batı Mücadelesinde Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti (18.11.2011)
Nimet Akdes Kurat
 1. Bizansın Son ve Osmanlıların İlk Tarihçileri (10.10.2011)
 2. Peçeneklere Dair Araştırmalar (10.10.2011)
Kürşat Kurtulgan
 1. Dokuzuncu İskân Mıntıkası ve Kadro Cetvelleri (18.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Yaşar Semiz-Öğr. Gör. Recai Kuş
 1. Osmanlıda Mesleki Teknik Eğitim İstanbul Sanayi Mektebi (1869-1930) (25.05.2011)
Nurdan Küçükhasköylü
 1. Osmanlı Sarayında Ermeni Ressamlar: Manas Ailesi (17.11.2011)
Selahattin Tozlu-Murat Küçükuğurlu
 1. Erzurum Evleri (Tarihî Kayıt ve Şahitlere Göre) (27.06.2011)
Dinçer savaş Lenger
 1. Antik Çağda Karia Bölgesinde Bal (05.12.2011)
Bernard Lewis
 1. İzlanda’da Türkler (19.10.2011)
Zeki Memioğlu
 1. Tanzimat Devri Sanayi Krizi (24.06.2011)
Kreskai Miklos
 1. "Yurd Kurma" Hakkında (28.10.2011)
Henrik Samuel Nyberg
 1. Şark Tedkikleri ve Avrupa Medeniyeti (31.10.2011)
Doç. Dr. Orhan Koloğlu-Doç. Dr. Mehmet Okur
 1. Taşnak Komitesi'nin Anadolu’da Örgütlenişine Dair Bir Rapor (19.11.2011)
Doç. Dr. Mehmet Okur
 1. II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Partileri (07.06.2011)
 2. İngiltere ve ABD Kontrol Subaylarının Raporlarına Göre Karadeniz Bölgesi'nde Rum-Ermeni Sorunu (19.11.2011)
Hasan Ortekin
 1. Eski Rus Tarihinde Karakalpaklar'ın Rolü (31.10.2011)
Besim Özcan
 1. Trabzon Eyaleti'nin Kırım Harbi'ne Katkıları (20.06.2011)
 2. Ölümünün 102. Yıldönümünde Gazi Osman Paşa ve Plevne'den Manzaralar (23.06.2011)
Yunus Özger
 1. Tanzimat Sonrası Osmanlı Kara Ordusunda Emeklilik İşlemlerine Dair Yapılan Düzenlemeler ve 1881 Tarihli Tekâüt Kanunnamesinin Tahlili (17.11.2011)
Mustafa Özkan
 1. Kuruluşunun 70. Yılında Türkiyat Enstitüsü (23.09.2011)
Hanefi Palabıyık
 1. Türk Devlet Telakkisinde 'Tebaa' Anlayışının Tarihi ve Dini Bazı Kökenleri (20.06.2011)
Kazım Paydaş
 1. Timur'un Gürcistan Seferleri (23.11.2011) (HTML)
Dr. Mehmet Perinçek
 1. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye Ermenilerinin Rus Ordularına Katılımına Dair Yeni Belgeler (19.11.2011)
Adem Polat
 1. Ramazan Korkmaz Üzerine Bir Heidegger Okuması: 'Dasein'ın İçinden Seslenmek (15.11.2011)
Fazlı Polat
 1. Türk Toplumunda Zihniyet Oluşumu Açısından Dînî Sosyalleşme ve Kaşılaşılan Bazı Problemler (23.06.2011)
Helmuth Ritter
 1. Ata Binmek, Ok Atmak (31.10.2011)
Nesrin Sarıahmetoğlu
 1. Sumgait Olaylarının Düşündürdükleri (02.06.2011)
Makbule Sarıkaya
 1. Erzurum Kongresi'nde Rizeli Delegelerin Faaliyetleri (24.06.2011)
İhsan Satış
 1. Sadâret'ten Başvekâlet'e Sadrazamlık (15.11.2011)
Helmuth Scheel
 1. Türk Tarihinin Tetkiki Bakımından Türkçe Vesikaların Ehemmiyeti (02.11.2011)
E. Neumann-Ömer Selim
 1. Gustav Theodor Fechner'de Ampirik Estetiğin Temellendirilmesi (07.06.2011)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. Selçuklu Tarihi ve Medeniyeti Enstitüsü'nün Sempozyumu (21. VIII. 1971-25.VIII.1971) (27.10.2011)
 2. Louis Bazin, Les Calendriers Turcs Anciens et Mediveaux (Eski ve Orta Çağlarda Türklerin Takvimleri) (27.10.2011)
Tanju Oral Seyhan
 1. Eserlerine Göre Babur Şah'ın Sosyal Devlet Anlayışı (10.11.2011)
Lütfi Sezen
 1. Savaş Yıllarında Anadolu İnsanı ve Yozgatlı Hacı Hayrettin Efendi (02.06.2011)
 2. Erzurum'da Sosyal ve Kültürel Değişmeler (02.06.2011)
Mehmet Soğukömeroğulları
 1. Tiyatro İle Tarihten Milliyetçiliğe: Türkiye'de Attila (15.11.2011)
Gürsoy Solmaz
 1. Orta Çağda Erzurum Kalesi (08.06.2011)
 2. Avnik Kalesi (10.06.2011)
K. Şahnazaryan-C. Bakihanov-Gürsoy Solmaz
 1. Toma Metsopski'nin “Timurlenk ve Haleflerinin Tarihi" (07.06.2011)
Sebahat Söylemez
 1. Türk Eğitim Sistemi Üzerine Bir Kitap ve Düşündürdükleri: "Eğitim Yerelleşsin mi?" (02.06.2011)
Josef Strzygowski
 1. Türkler ve Orta Asya Sanatı Meselesi (02.11.2011)
Faruk Sümer
 1. Döğerlere Dair (27.10.2011)
 2. Yıva Oğuz Boyuna Dâir (27.10.2011)
Hasan Şahin
 1. Kırım Harbi (1853-1856) Öncesinde Erzurum Eyâletinde Doğu Anadolu Kafkas Sınırında Meydana Gelen Karışıklıklar (02.06.2011)
 2. Kırım Savaşı (1853-1856) Sırasında Rusların Doğu Anadolu'daki Aşiretleri Elde Etme Gayretleri (07.06.2011)
 3. Osmanlı Devleti'nde Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin İşlevlerini Yitirmesinin Sebepleri Üzerine (08.06.2011)
Enis Şahin
 1. Trabzon ve Batum Konferanslarında Kuzey Kafkasya'nın Bağımsızlığı ile İlgili Gelişmeler (26.05.2011)
Doç. Dr. Mustafa Şeker-Öğr. Gör. Fadime Şimşek
 1. Ötekilik Bağlamında ‘Muhteşem Yüzyıl’ Dizisinin Farklı İdeolojideki Gazetelerin Köşe Yazılarına Yansımaları (17.05.2011)
İsa Tak
 1. Osmanlı Döneminde Ereğli Kömür Madenlari'nde Faaliyet Gösteren Şirketler (21.06.2011)
Franz Taeschner
 1. Osmanlılarda Coğrafya (27.10.2011)
Ahmet Taşğın
 1. Safevî-Osmanlı Savaşı'ndan İtibaren Dinî Söylemin Siyasal Propaganda Aracı Olarak Kullanılması: Dede Kargın Örneği (30.11.2011)
Özcan Tatar
 1. 1692-1698 Yılları Arasındaki Dönemde Anavarza ve Çevresinin İskan Edilmesi Hususunda Yapılan Çalışmalar (22.11.2011) (HTML)
Zeki Tekin
 1. Yavuz Sultan Selim Döneminde Urfa'nın İdari Taksimatı (24.06.2011)
Doç. Dr. Ferlal Örs-Yard. Doç. Dr. Semra Tetik
 1. Küreselleşen Dünyada Yeni Yönetim Paradigmaları: Değişim ve iletişim (17.11.2011)
Ahmet Toksoy
 1. Akşehir-i Erzincan (03.06.2011)
Hacer Topaktaş
 1. Avrupa'nın Ortak Derdi Polonya Tahtı: Stanislaw August Poniatowski'nin Seçimi (1763-1764) (17.11.2011)
İbrahim Toruk
 1. Türkiye'de Başörtüsü Sorunu ve Yazılı Medyada Sunumu (18.11.2011)
Selahattin Tozlu
 1. Sivas Ali Baba Zaviyesi Vakfı Belgelerinin Aslı ve Günümüz Harfleriyle Metni (01.12.2011)
Tufan Turan-Esin Tüylü Turan
 1. Cumhuriyet ve Ulus Gazetelerinde Saadâbad Paktı'nın İmzalanmasının Yansımaları (15.11.2011)
Süleyman Tülücü
 1. Malazgirt Savaşı'na Katılan Türk Beylerinden Sunduk Bey (10.06.2011)
Çetin Türkyılmaz
 1. Hegel'de Gerçekleşme Kavramı (17.11.2011)
Hilmi Ziya Ülken
 1. İbn Sina'nın Tıbba Dâir Bir Münakaşası (02.11.2011)
Donald Quataert
 1. Gelişim Açmazı: 1888-1908 Osmanlı Türkiye’sinde Ziraat Bankası ve Ziraat Reformu (Çev. Araş. Gör. Salih Kış) (17.05.2011)
Alaattin Uca
 1. Türk Toplumunda Milliyet ve Milliyetçilik Fikrinin Tarihi Gelişimi (27.05.2011)
 2. Ziya Gökalp ve Ona Türkçülüğü Aşılayan Adam: Hüseyinzâde Ali Bey (02.06.2011)
 3. Yusuf Hikmet Bayur'un Hayatı, Fikirleri ve Eserleri (02.06.2011)
 4. Çanakkale Zaferi Osmanlı Parlamentosu'nda Nasıl Yankı Buldu? (23.06.2011)
 5. Vergi Hukuku Tarihimizden Bir Sayfa: Varlık Vergisi Kanunu Ve Eleştirilen Yönleri (24.06.2011)
Selçuk Ural
 1. Milli Mücadele'de Yunanlılaştırma Hareketinin Siyasi Kolu: Yunan Fevkalade Yüksek Komiserliği (21.06.2011)
Ahmed Uzun
 1. Sanayi Tarilimize İlişkin Bir Eser ve Tahlili (21.06.2011)
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
 1. İkinci Abdülhamid’in Alman İmparatoruna Çekmiş Olduğu Bir Telgraf (13.10.2011)
 2. Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya Dair (02.11.2011)
 3. Kıbrıs Fethi ile Lepant (İnebahtı) Muharebesi Sırasında Türk Devletile Venedik ve Müttefiklerinin Faaliyetine Dâir Bazı Hazinei Evrak Kayıtları (02.11.2011)
 4. Sadrazam Halil Hamid Paşa (02.11.2011)
 5. Vezir Hakkı Mehmed Paşa (1747-1811) (02.11.2011)
Mustafa Hilmi Bulut-Derya Üçinkülüğ
 1. Dede Efendi'nin Şarkılarının Çok Boyutlu İçerik Çözümlemesi (22.11.2011) (HTML)
Osman Yalçın
 1. İstiklal Savaşı'nda Orduya Uçak Bağışlayan İşadamı: "Erzurumlu Nafiz Beyin Hayatı Ve Çalışmaları" (15.11.2011)
Selda Kulluk Yerdelen
 1. Osmanlı Şenliklerinde Kullanılan Nahıl, Yapma Bahçe, Şekerden Tasvirler ve Tasarımcıları (20.06.2011)
Öğr. Gör. Faruk Yıldırım
 1. Geçmişten Günümüze Türk Müziğinde Toplu İcra Anlayışı Üzerine Bir İnceleme (16.11.2011)
Mustafa Yıldırım
 1. Konya Alaeddin Camii'nde Bulunan Cicim Örnekleri (18.11.2011)
Rıza Yıldırım
 1. Hacı Bektaş Veli ve İlk Osmanlılar: Âşıkpaşazâde'ye Eleştirel Bir Bakış (01.12.2011)
Osman Yılmaz
 1. Sanatın Arketipi Olarak Anne İmgesi (28.11.2011) (HTML)
Sedat Uğurlu-Kaan Yılmaz
 1. Türk Devlet Yönetme Geleneğinde Töre'den Örf'e Değişim (21.09.2011)
Cüneyt Eren-Nurullah Yılmaz
 1. Hindistan Bhopal Emîri ve Müfessir Sıddık Hasan Han'ın Osmanlı Devleti ile İlişkisi (23.06.2011)
Saim Yılmaz
 1. Nizami Gencevî'de Adaletli Yönetici İdeası (21.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Seyit Yöre
 1. Çağdaş Müzik: Bestecilik Ana Akımları, Teknikleri ve Başlıca Besteciler (17.11.2011)
Hüseyin Yurttaş
 1. Fuat Bey'in Erzurum Haritası (14.06.2011)
 2. Erzurum Ulu Camii'ne Ait Yeni Bir Kitabe ve Yapı Hakkında Bazı Düşünceler (20.06.2011)
 3. Erzurum - Ilıca / Alaca Köyü Camii (21.06.2011)

<<1. sayfa |<<2. sayfa | <<3. sayfa |5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa