ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa |<<2. sayfa |>>4. sayfa |5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (509)Makale (750)
Kamil Ağacan
 1. Gürcistan Türklerinin Mevcut Durumu, Siyasi ve İktisadi Sorunları (05.04.2010)
Dr. Abdullah Mesut Ağır
 1. Memlûklarda Bir Kadın Sultan: Şecer Ed-durr İsmet Ed-din Ümm-i Halîl (24.09.2010)
Mehmet Ağırgan
 1. Edirne’de Sultanların Av Bahçesi: Hadika-i Hassa (18.03.2009)
Doç. Dr. Zeliha Akçaoğlu
 1. Bir Kadın Sanatçı Şükriye Dikmen (27.09.2010)
Prof. Dr. Fikri Akdeniz
 1. Aydın İnsanın Görevi, Sorumluluğu ve Aydın Sanatçı Kişiliği (07.01.2008)
Hasan Aksakal
 1. Tanzimatın İki Yüzü: İcraatları ve Temsil Ettikleri Değerler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Reformculuk Analizi (Midhat Paşa ile Sultan II. Abdülhamid) (01.10.2010)
Mustafa Aksoy
 1. Türkiye’de Sosyoloji ve Sosyal Bilimlerde Metodoloji Anlayışına İlişkin Bir Kritik (01.02.2010)
Dr. Mustafa Talas-Yard. Doç. Dr. Numan Durak Aksoy
 1. Osmanlı Süsleme Sanatlarının Türk Kültür Tarihi Ekseninde Değerlendirilmesi (18.03.2011)
Dr. Jülide Akyüz
 1. Göç Yollarında Kafkaslardan Anadolu’ya Göç Hareketleri (07.08.2008)
Hüseyin Albayrak
 1. Doğu Karadeniz Bölgesinde İlk Matbaa, İlk Gazete ve İlk Salname (05.04.2010)
Doç. Dr. Necmettin Alkan
 1. Tarihin Çağlara Ayrılmasında "Üç"lü Sistem ve "Avrupa Merkezci" Tarih Kurgusu (01.10.2010)
Dr. Erdoğan Altınkaynak
 1. Deşt-i Kıpçak Balbalları (23.12.2008)
Hakan Anameriç
 1. Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi (08.10.2009)
Doç. Dr. Yonca Anzerlioğlu
 1. Tarihî Verilerle Karamanlı Ortodoks Türkler (20.01.2011)
Dr. H. Murat Arabacı
 1. Türkiye’de Kurulan İlk Kırım Türk Teşkilatları (13.03.2009)
 2. 1783 Yılından Sonra Kırım Türklerinin Osmanlı Devleti İle Kültürel İlişkileri (13.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Arak
 1. Kral Rother ve Seyyid Battal Gazi Destanları’nda İstanbul’u Fethetme Mücadelesi (27.09.2010)
Ayşe Atıcı Arayancan
 1. Karakoyunlu Sultanı Cihânşah’ın Şeyh Cüneyd’e Karşı Aldığı Önlemler (27.09.2010)
Araş. Gör. İsmail Arslan
 1. İngiliz Konsolos Raporları Işığında XIX. Yüzyıl Ortalarında Drama Sancağı’nda Tütün Yetiştiriciliği ve Ticareti (07.07.2009)
Dr. Nebahat Oran Arslan
 1. Güney Kafkasya’dan Türkiye’ye Gelen Muhacir ve Mültecilerin Durumu (1921-1945) (10.05.2011)
Dr. Halis Adnan Arslantaş
 1. Bir Kurgu ve Eylem Biçimi Olarak Bilgi Kültürü (31.03.2011)
Ahmet Avanas
 1. Büyük Taarruz ve Konya (20.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Hasan Aydın
 1. Dinî-Felsefî Temelleri Işığında Fârâbî’nin Eğitim Ütopyası (19.04.2011)
 2. Gazzâlî ve İbn Rüşd'e Göre Mucize (19.04.2011)
 3. Gazzali'nin Dini-Felsefi Düşüncesinde Tanrı'nın Neliği Sorununa Epistemolojik Bir Yaklaşım (21.04.2011)
 4. Kozmolojik Temelleri Işığında İhvan Es-Sefa'da Astroloji ve Astrolojinin Meşruluğu Sorunu (21.04.2011)
 5. Gerçekçiliğe Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Felsefî Değeri (21.04.2011)
 6. Sicistani ve Hariri'nin Eleştirileri Işığında İhavan Es-Safa'da Din-Felsefe İlişkisi (21.04.2011)
 7. İslâm, Rönesans ve Aydınlanma İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme (22.04.2011)
 8. Sokrates’in Felsefesi Işığında Sokratik Yönteme Analitik Bir Yaklaşım (22.04.2011)
 9. Âmirî'nin Düşünce Sisteminde Felsefe ve Felsefî Bilimlerin Meşruluğu Sorunu (29.04.2011)
 10. Fransız Devirimine Uzanan Yolda Jean -Jeques Rousseau (29.04.2011)
 11. Modern Bilime Yönelik Postmodern Eleştiriler ve Etik Değeri (29.04.2011)
 12. İslâm Kelâmcıları ve İbn Sînâ’ya Göre Bilginin İmkanı Sorunu ve Sofistler (29.04.2011)
 13. Sosyal Bilimlerde Kavram Öğretimi: Eleştirel Bir Yaklaşım (29.04.2011)
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Tesbih Kavramı Etrafında Bazı Tespitler (30.04.2010)
 2. Çankırı Yaran Sohbetleri (30.04.2010)
 3. Yaygın Eğitimin Dünü-Bugünü-Yarını (30.04.2010)
 4. Eğitimde Yeni Teknoloji Kullanımındaki Virajlarda Bilgisayar Destekli Eğitimin Düşündürdükleri (30.04.2010)
 5. Aygırı Kısrakla Tutarlar (03.05.2010)
 6. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezinde Bulunan Yazma ve Basma Eserler (04.05.2010)
 7. Aşk Çağlayanı Bayburtlu Celâlî ve Şiirlerine Yansıyan Hayat Hikâyesi (04.05.2010)
 8. Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknameleri (04.05.2010)
 9. Eğitim ve Öğretimde Başarı (04.05.2010)
 10. Etkili Dinleme (04.05.2010)
 11. Osmanlı Devletinde Eğitim Sistemi (04.05.2010)
 12. Türk Kültür ve Edebiyatında Geyik Motifi ve Haza Destan-ı Geyik (05.05.2010)
 13. Türkçe Ders Kitaplarinin Yaziminda Metin Seçimi ve Metin Alti Sorularinin Hazırlanmasinda Dikkat Edilmesi Gereken Bazi Hususlar (05.05.2010)
 14. Okullarda Drama ve Tiyatro Eğitimi, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim (07.05.2010)
 15. Okuma Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü (07.05.2010)
 16. Sivil Örümcegin Ağında (07.05.2010)
 17. Okuma Eğitimi (07.05.2010)
 18. NGO' lar Küreselleşmenin Misyonerleri (07.05.2010)
 19. Edebi Türlerin Öğretimi (07.05.2010)
Öğr. Gör. Turgut Bağır
 1. 1970 Sonrasi Çagdas Türk Tiyatrosunda Çatisma Yaratan Bir Unsur Olarak Töre (25.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Gürhan Bahadır
 1. Anadolu’da Bizans-Sasani Etkileşimi (IV.-VII. Yüzyıllar) (08.04.2011)
Hasan Bahar
 1. Türkistan’ın Coğrafi Konumu ve İlkçağ Kaynaklarına Göre Tarihi (20.05.2009)
İlhan Baran
 1. Türk Müzikolojisinin Önemi (02.09.2008)
Dr. Alper Başer
 1. Kırım Hanlığı Tarihini Konu Alan Müstakil Eserler ve Yeni Bir Kaynak, Tarih-i Mevkûfati (08.04.2011)
Dr. M. Sami Bayraktar
 1. Samsun’da Anadolu Selçuklu ve İlhanlı Döneminden Kalan Tarihi Yapılar (03.06.2009)
Mikail Bayram
 1. Selçuklular Zamanında Anadolu’da Bazı Yöreler Arasındaki Farklı Kültürel Yapılanma ve Siyasî Boyutları (20.05.2009)
Araş. Gör. Çağatay Benhür
 1. 1920’li Yıllarda Türk-Sovyet İlişkileri: Kronolojik Bir Çalışma (12.02.2009)
Hasan Benlioğlu
 1. 18. Yüzyılda Osmanlı Toplumu (tanıtma) (11.10.2010)
Halit Biltekin
 1. Türkoloji Dergisi Dizini (08.10.2009)
Prof. Dr. Süleyman Bozdemir
 1. Öğrencilere Layık Olmak (Şiir) (05.12.2008)
 2. Öğrencileri İçten Sevmek (Şir) (17.07.2009)
 3. İdeallere Giden Bir Yoldun (Şiir) (17.07.2009)
Prof. Dr. Ahmet Buran
 1. Sovyet Türkolojisi Ve Birinci Türkoloji Kurultayı (19.02.2010)
Süleyman Büyükkarcı
 1. Osmanlı Devleti’nde İran Okulları (13.06.2009)
 2. Türkiye'deki Avusturya Okullarında Eğitim (13.06.2009)
Doç. Dr. Kadir Canatan
 1. Avrupa Toplumlarında Çokkültürcülük: Sosyolojik Bir Yaklaşım (25.02.2009)
Prof. Dr. Canıbek Cakıpbekov
 1. Kazak, Kırgız Halkları Arasındaki Siyasî-Askerî İlişkiler (XIX. Asrın İlk Yarısı) (18.03.2011)
Doç. Dr. Metin Coşar
 1. Schopenhauer'da "Sanat"ın Anlamı Üzerine (28.04.2011)
Araş. Gör. İbrahim Ethem Çakır
 1. 1642 Tarihli Avarız Defterine Göre İspir Sancağı (20.06.2009)
 2. İnebahtı (Lepanto) Savaşı ve Osmanlı Donanmasının Yeniden İnşası Üzerine Bazı Bilgiler (16.02.2010)
Ramazan Çakıroğlu
 1. Pamuk Şekeri (23.09.2008)
Kürşat Çelik
 1. 565 Numaralı Karahisar-ı Sahib Şer’iyye Sicili’nin Tanıtımı ve Fihristi 1839-1840 ( H. 1255-1256) (16.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Turhan Çetin
 1. Bulgaristan’dan Türkiye’ye Son Türk Göçünün (1989) Sosyo-Ekonomik Etkileri (16.02.2010)
Dr. Mustafa Tolga Çırak
 1. Eski Anadolu Toplumunda Eser Element Analiziyle Beslenmenin Belirlenmesi (27.04.2011)
Yard. Doç. Dr. İsmail Çiftçioğlu
 1. Osmanlılar ile Anadolu Beylikleri Arasındaki İlişkilerde Ulemânın Diplomatik Rolü (17.02.2010)
Dr. Selahattin Çitçi
 1. Dostoyevski'nin Eserlerinde Türklere ve İslâma Bakış (27.09.2010)
Dr. Haydar Çoruh
 1. Osmanlı İmparatorluğu'nda Sünger Avı (1840-1912) (01.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Nilgün Çöl
 1. XVI. Yüzyıla Kadar Galata’da Kentsel Dokuyu Etkileyen Faktörler (16.02.2010)
Timur B. Davletov
 1. Eski Türklerde Toplumsal Siyaset Anlayışı (02.11.2010)
Dr. Bilal Dedeyev
 1. Çaldıran Savaşı'na Kadar Osmanlı-Safevi İlişkilerine Kısa Bir Bakış (25.02.2009)
 2. Safevi Tarikatı ve Osmanlı Devleti İlişkileri (13.03.2009)
Doç. Dr. Esra S. Değerli
 1. Balkan Pact and Turkey (25.02.2009)
Necati Demir
 1. Başbakanlık Osmanlı Arşivlerine Göre 1877-1912 Yılları Arasında Kosova’da Eğitim ve Öğretim (22.03.2011)
Doç. Dr. Mehmet Demiryürek
 1. Kıbrıs Şer’iye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Kıbrıs’ta Kurulan Para Vakıfları (Vakf-ı Nükûd) (11.04.2011)
Prof. Dr. Bekir Deniz
 1. Batı Göktürklerin Başkenti: Min Bulak (11.05.2011)
İlhami Durmuş
 1. Köl Tigin Külliyesi Kalıntıları ve Türk Kültür Çevresindeki Yeri ([2001] 2000, s. 183-190. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (07.04.2009)

Doç. Dr. Muhittin Eliaçık
 1. Lefkoşe Kalesinin Fethini İlk Elden Anlatan Mühim Bir Mektup (17.02.2010)
H. Mustafa Eravcı
 1. Osmanlıların Şark Seferleri ve Konya (10.06.2009)
Doç. Dr. Yavuz Bayram-Dr. Avni Erdemir
 1. Amasya Bibliyografyası Denemesi (02.02.2009)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Türkoloji: Afganistan'da Türkler ve Türk Dili (Ekim 1957, C: VII, S: 73, s. 10-12 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.12.2008)
 2. Anadolu'da Kafkasya Türkleri [Prof. Louis LIGETI'ye] ([1962] 1961, s. 319-357. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.12.2008)
 3. Anadolu'da Kafkasya Türkleri (II) (2004, C: I, s. 163-249. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.12.2008)
 4. II. Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Kongresi (1971, s. 263-266. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
Dr. Tolga Erkan
 1. Anadolu Selçuklu Sanatındaki İnsan Figürlerinin Uygurların Mağara Resimleri ve Gaznelilerin Duvar Resimleriyle Konu ve Biçim Yönünden Karşılaştırılması (23.12.2010)
Doç. Dr. Mehmet Yavuz Erler
 1. Meşrutiyet İdaresi Altında Erzurum Sel Baskını, 1910 (13.03.2009)
 2. Osmanlı’da “Asil Kan” Aristokrasinin XIX. Yüzyıldaki Yansımalarına Dair Birkaç Örnek: Cengiz Han ve Ramazanoğlu Soyu (13.03.2009)
 3. XIX. Yüzyıl Boyunca Osmanlı Karadenizinde Ekonomi (03.06.2009)
Uzm. Barış Ertem
 1. Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet İlişkileri (1939-1947) (27.09.2010)
M. Ertuğ Yavuz-Kubilay Geçikli
 1. Gotik Romanda Aydınlanma Karşıtlığı (07.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Gökçe
 1. Yukarı Karabağ Sorunu ve Türkiye-Ermenistan İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme (21.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Erkan Göksu
 1. Kutadgu Bilig'e Göre Türk Savaş Sanatı (25.02.2009)
 2. Türkiye Selçuklularında Iktâ' (17.02.2010)
 3. Celâleddin Es-Suyûtî ve Tarihçiliği (25.06.2010)
 4. İbn Tağrıberdi ve Tarihçiliği (25.06.2010)
 5. Târîh-İ Güzîde’ye Göre Rûm (Anadolu) Selçukluları (25.06.2010)
 6. Türkiye Selçuklu Devletinde Gulâm Eğitimi ve Gulâmhâneler (25.06.2010)
Araş. Gör. Ahmet Mazlum-Öğr. Gör. Haydar Gölbaşı
 1. Türk Toplumunun Çağdaşlaşmasının Kavşak Noktasında İdealist Bir Dava Adamı Ziya Gökalp: Aydın Kavramı (29.04.2011)
Prof. Dr. Sadettin Gömeç
 1. Kırım Bölgesinde İlk Türkleşme Faaliyetleri (16.02.2010)
 2. Tarihte ve Günümüzde Saha Türkleri (02.03.2010)
 3. Tonga Tigin’in Kimliği Üzerine ([2001] 2000, s. 205-210. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkolojinin Geleceği (Ocak 2003, C: LXXXV, S: 613, s. 26-29 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)

Türkan Gözütok
 1. 19.Yüzyıl Batı Seyahatnamelerinde Ortadoğu ve İstanbul İmgesi: François René de Chateaubriand Örneği (10.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Abdulkadir Gül
 1. XVI. Yüzyılda Antakya Kazası’nın Demografık Yapısı (19.03.2010)
 2. Osmanlı Devleti'nde Kuraklık ve Kıtlık (Erzurum Vilayeti Örneği: 1892–1893 ve 1906–1908 Yılları) (01.10.2010)
Araş. Gör. Elif Sanem Güleç
 1. Türk Operasında Eğitimin Öncüsü: Fatma Saadet İkesus (3 Mart 1916- 12 Aralık 2007) (24.09.2010)
Araş. Gör. Musa Gümüş
 1. Mehmed Sadık Paşa (Michal Czajkowski) ve Osmanlı Devleti’nde Kazak Süvarî Alayı (23.12.2010)
Osman Gümüşçü
 1. Siyasi Coğrafya Açısından Sınırlar ve Tarihi Süreç İçinde Türkiye’de Sınır Kavramı (15.02.2010)
Prof. Dr. Umay Günay
 1. Sosyal Bilimler-Eleştirel ve Stratejik Düşünce İlişkisi (19.03.2010)
Dr. İsmail Gündoğdu
 1. Osmanlı Tarih Yazımında Sebep Sonuç İlişkisi "Târih-i Gılmânî Örneği" (01.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Gündüz
 1. 1914–1918 Yılları Arasında Kırşehir'de Bulunan Sürgün Arap Aileleri (22.04.2011)
Yard.Doç. Dr. Günver Güneş
 1. II. Meşrutiyet Döneminde İzmir'de Tiyatro Yaşamı (25.02.2010)
Prof. Dr. Bozkurt Güvenç
 1. Kültür Sorunumuz (06.10.2008)
Doç. Dr. Ahmet Halaçoğlu
 1. Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Çorum’da Bazı Polisiye Olaylar ve Eşkıyalık (1919) (10.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Eşref Bin Muhammed ve Haza'inu's-Sa'adat'ının İmla ve Ses Bilgisi Özellikleri (01.10.2009)
Prof. Dr. Vecihe Hatipoğlu
 1. Türk Tarihînin Başlangıcı (08.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Hasan Işık
 1. Ortaöğretim Tarih Derslerinde Birinci ve İkinci El Kaynaklar İle Etkinlik Temelli Ders İşlemenin Öğrencilerin Tarihsel Düşünme Becerilerine Etkisi (22.04.2011)
Mehmet İnbaşı
 1. Fetihten İtibaren Üsküb’de Türk Nüfusu (12.05.2011)
İbrahim İnci
 1. Atatürk Dönemi Türkiye’sinde Toprak Mülkiyet Dağılımı ile İlgili Bazı Düzenlemeler (10.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan - Yard. Doç. Dr. Mustafa Şenel
 1. Av Hayvanlarının Kişi Adlarındaki Yansıması (01.10.2009)
İsmail Hakkı Kadı
 1. Hollanda'da Şarkiyat Araştırmaları (15.04.2009)
Hayrullah Kahya
 1. Karamanlı Ortodoks Türkler (Tanıtma) (03.09.2008)
Dr. Mustafa Kalkan
 1. Sovyetler Döneminde Kazakların Göç Hareketleri ve Anadolu’da (Altay Köyü’nde) İskân Edilişleri (14.03.2011)
Doç. Dr. Abdulvahap Kara
 1. Dört Bin Yıllık Türk Zekâ ve Strateji Oyunu: Dokuz Kumalak (Dokuz Taş) (01.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Yılmaz Karadeniz
 1. Bitlis’te Ermenilerin Yaptıkları Katliamlar ve Batılı Devletlerin Katliamlardaki Rolü (1914-1919) (22.04.2011)
Osman Karatay
 1. Doğu Avrupa Türk Tarihinin Anahatları Altın Orda Öncesi Dönem (05.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Talas-Yard. Doç. Dr. Yaşar Kaya
 1. Küreselleşmenin Kültürel Sonuçları (14.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Kayhan
 1. Aydın Oğlu Hızır Bey (09.02.2010)
Dr. Erdoğan Keleş
 1. Kırım Savaşı’ndan Sonra Gelen Muhacirlerin Menteşe Sancağı’nda İskânı (08.02.2010)
Ayşegül Keskin
 1. Post-Modern Dünyada Modern Tarih Yapmak Üzerine (12.11.2010)
Prof. Dr. Orhan Kılıç
 1. Harputlu Hacı Osman’ın 1725 Tarihli Terekesi ve Düşündürdükleri (04.09.2008)
Mehmet Kırbıyık
 1. Ferrî Mehmed’in Bir Gazelinin Şerhine Dâir (13.06.2009)

Yard. Doç. Dr. Güray Kırpık
 1. Haçlı Seferleri Tarihinin Kaynakları (22.02.2010)
Süleyman Kızıltoprak
 1. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşına Katılan Mısır Ordusu (05.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Recai Kızıltunç
 1. Klasik Doğu Edebiyatlarinda Bir Derleme Olarak Beyaz ve Beyaz Geleneği (09.02.2010)
 2. Arap Edebiyatında Beyaz Benzeri Türler-1: El-Hamâsiyye ve Önemli Hamâsiyyeler (25.04.2011)
Şevki Koca
 1. Şâhkulu Bektâşi Dergâhı'nın Son Babagân Postnişinleri ve Bektâşîlerin Zor Yılları (02.09.2008)
 2. Zeytinburnu'nda Erenler Ocağı: Eryek Baba Dergâhı (02.09.2008)
 3. Bektâşîlik ve Bektâşî Dergâhları (02.09.2008)
Hatice Kocabay
 1. Bir Dedikodu İletim Mekânı Olarak İnternet Sitelerinin Forumları (17.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Bekir Koç
 1. Tanzimat Sonrası Hukuk Metinlerinde Av Yasakları (18.03.2009)
Araş. Gör. Mehtap Kodaman
 1. Türk Sanatında Bir “Islah-Atçı” Süleyman Saim Tekcan’ın Yapıtını Tekrar Okumak (12.09.2008)
Saliha Koday
 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yerleşmeler (12.05.2011)
Dr. Emine Kolaç
 1. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Okuyucu Profilleri (27.10.2008)

Uzm. Miyase Koyuncu
 1. Osmanlı Devletinde Debbağlar (09.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Kök
 1. Türk Dini Tarihine Katkı “Kırımçakça Bir Dua” Üzerine (09.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Osman Köse
 1. Balkanlarda Rus Konsolosluklarının Kuruluşu ve Faaliyetleri (18.02.2009)
Prof. Dr. Nuri Köstüklü
 1. Osmanlı-Türk Aile Kurumu Araştırmalarında Tereke Defterlerinin Yeri ve Önemi (19. YY. Örnekleri Çerçevesinde) (02.05.2011)
Dr. Ayşe D. Kuşçu
 1. Eyyûbîlerde Mezâlim Mahkemeleri ve Dârü'l-Adl (17.02.2010)
Salahattin Küçük
 1. Aiskhylos'da Yunan Aydınlanma Çağının Etkileri (Mart 1966, C: XV, S: 174, s. 391-395 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.06.2009)

Dr. Tuncer Küçükbatır
 1. 19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Kültür Krizi (05.05.2011)
Saadet Mamedova
 1. Tarihsel Gelişim Süreci İle İlgili Dini Kavramlar (10.02.2010)
Özcan Mert
 1. Tanzimat Döneminde Çeşme Kocabaşıları (1839-1876) (21.10.2010)
Abdulmecit Mutaf
 1. Teorik ve Pratik Olarak Osmanlı’da Recm Cezası: Bazı Batı Anadolu Şehirlerindeki Uygulamalar (19.03.2010)
Prof. Dr. Selçuk Mülayim
 1. Cumhuriyet Dönemi’nin İlk Kazıları (Temmuz 2006, C: XCII, S: 655, s. 63-68 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Ahmet Ocak
 1. Selçuklu Medreselerinin Mağrib ve Endülüs Üzerindeki Etkileri (23.02.2010)
Prof. Dr. İbrahim Ortaş
 1. "Yerli Erasmus" (İç Erasmus) Gerekli mi? (02.09.2008)
Dr. Kılıç Osmanov
 1. Bozkır Kavimlerinden Azlar (18.03.2011)
Dr. Tülay Öcal
 1. Konya Şehrinin Selçuklulardan Günümüze Ticaret Fonksiyonu (18.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Melek Öksüz
 1. Amerikan Belgelerine Göre I.Dünya Savaşı ve Mütareke Dönemlerinde Osmanlı Hükümetleri (09.04.2010)
Araş. Gör. Seçil Öraz
 1. Andrew Moravcsik ve Liberal Hükümetlerarasıcı Yaklaşım Üzerinden Avrupa Bütünleşmesi (25.04.2011)
Dr. Şaban Öz
 1. Cumhuriyetin İlk Yıllarında Medeniyet Tasavvurları –Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) Özelinde- (23.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Aslıhan Eruzun Özel
 1. Kemençe ile Eser İcralarından Hareketle Tanburi Cemil Bey'in Tavır Özellikleri (27.09.2010)
Yard. Doç. Dr. Rahmi Deniz Özbay
 1. Osmanlı İmparatorluğu’nda Köle Emeğinin İstihdamı ve Mükâtebe Yöntemi (15.06.2009)
Dr. Mehmet Nadir Özdemir
 1. Abbasi Halifeleri ile Büyük Selçuklu Sultanları Arasındaki Münasebetler (12.02.2009)
Doç. Dr. Elbrus İsayev-Yard. Doç. Dr. Mustafa Özdemir
 1. Büyük İpek Yolu ve Türk Dünyası (26.04.2011)
Doç. Dr. Nebi Özdemir
 1. Almanya ve Berlin'deki Türkoloji Araştırmaları Tarihi ve Freie Universiat Berlin-Türkoloji Enstitüsü (06.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Didem Atiş Özhekim
 1. Keçenin Hikâyesi ve Sanatsal Üretimler (29.04.2011)
Yard. Doç. Salih Özkan
 1. 1923 Tarihli Türk-Rum Nüfus Mübadelesinin Niğde’nin Demografik Yapısına Etkisi (14.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Selim Hilmi Özkan
 1. Türk Tarihinin Kırılma Noktası: Zenta Faciası (23.02.2010)
Kader Özlem
 1. Bulgaristan Türklerinin Tarihsel Süreç İçerisinde Dönüşümü, AB Üyelik Süreci ve Türk Azınlığa Etkileri (13.03.2009)
Nuran Özlük
 1. Anadolu'da Selçuk Sanatı (12.02.2009)
İsmail Özsoy
 1. İktisadî Adamdan Toplum Adamına (24.03.2009)
Araş. Gör. Emre Öztürk
 1. Hermeneutiğin Tarihsel Dönüşümü (28.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk
 1. Afganistan Türkmenlerinin Ferhengi Encümeni ve Güneş Dergisi (23.02.2010)
Doç. Dr. Temel Öztürk
 1. Osmanlılarda Malî Denetim Aracı Olarak Muhasebe İcmal Defterleri: Trabzon Örneği (02.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Emine Erdoğan Özünlü
 1. Osmanlı Ordusunda Bir Motivasyon ve Terfi Kaynağı: "Terakki" Tevcihi (27.09.2010)
Burhan Paçacıoğlu
 1. Cumhuriyete Kadar Sivas Basını ve İrade-i Milliye'nin Yeri (24.03.2011)
Öğr. Gör. Gürol Pehlivan
 1. Varna Savaşı ve Bir Tarih Kaynağı Olarak Gazâvatnâmeler (26.12.2008)
Okt. Hasan Ali Polat
 1. Mondros Müterakesi'ni Müteakip, İşgallere Karşı Marmara Ahalisinin Tepkisi (29.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Gözde Ramazanoğlu
 1. Adana’da Roma Dönemi Köprüsü: Taşköprü (15.06.2009)
Dr. Serdar Sarısır
 1. Şehir Tarihi Çalışmaları Kapsamında Niğde Bibliyografyası Denemesi (15.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Yağmur Say
 1. Karakeçili Aşireti ve Eskişehir'e Iskani ile Kuyucak Karyesi'ndeki Özbekli Cemaati (23.02.2010)
Yaşar Semiz
 1. Sadık Rıfat Paşa (1807-1857) Hayatı ve Görüşleri (20.05.2009)
 2. Çanakkale Denizaltı Savaşı (Nisan-Mayıs 1915); Sultanhisar ve Muâvenet-i Milliye’nin Başarıları (29.05.2009)
 3. Millî Mücâdele’nin Başlangıcında Konya ve Atatürk’ün Konya’ya İlk Gelişleri (29.05.2009)
Ahmet Sevgi
 1. Osmanlı’da Devlet Adamı (13.06.2009)
Mahmut Enes Soysal
 1. Tarihsel Süreçte Bayrak ve Sancaklarımız (04.11.2010)
A. Yılmaz Soyyer
 1. 1910 Yılında Latin Harfleriyle Türkçe Bir Telgraf Metni (03.09.2008)
Yard. Doç. Dr. Birsen Şahin
 1. Almanya’daki Türk Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonunun Kuşaklar Arası Karşılaştırması: Kültürleşme (25.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Gürsoy Şahin
 1. Avrupalıların Osmanlı Ülkesindeki Eski Eserlerle İlgili İzlenimleri ve Osmanlı Müzeciliği (02.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Hasan Ali Şahin
 1. Eski Asur Toplumunda Çocuklara Ad Verme Geleneği (23.02.2010)
Dr. İlkay Şahin
 1. Eşikte Yaşamak -Bir Kadın Tecrübesi Olarak Göç ve Ritüel- (11.02.2010)
Öğr. Gör. Ayşin Şişman
 1. Osmanlı Devleti'nde Batılı Anlamda Mesleki ve Teknik Eğitimin Doğuşu (02.05.2011)
Yard. Doç. Dr. Bekir Şişman
 1. Berlin'de Yaşayan Türk Gençlerinin Kültürel Kimlikleri Üzerine Bir Araştırma (06.04.2009)
Qiyas Şükürov
 1. Safevîlerde Av Geleneğinin Oluşumu ve I. Şah İsmail Dönemi Av Merasimleri (18.03.2009)
Hüseyin Serdar Tabakoğlu
 1. The Re-Establishment of Ottoman-Spanish Relations in 1782 (09.08.2008)
 2. The Impact of the French Revolution on the Ottoman-Spanish Relations (19.09.2008)
Dr. Tunca Poyraz Tacoğlu
 1. Bağımsızlık Öncesi Süreçte Kosova'daki Türk Topluluğunun İncelenmesi (08.08.2008)
 2. Kosovalı Türklerin Sosyo-Ekonomik Durumları, Ekonomik Sorunları ve Türkiye'den Beklentileri (23.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Talas
 1. Türk Tarımının Küreselleşmesi ve Ortaya Çıkardığı Toplumsal Problemler (28.04.2011)
Dr. Soyalp Tamçelik
 1. Kıbrıs Türk Eğitim Sisteminde Tarih Bilinci ve Ahlâkî Değerlerin Kazandırılması (12.02.2010)
Dr. Yahya Kemal Taştan
 1. Robert Dankoff: Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı (08.02.2011)
Abdullah Tekin
 1. Babalılar Ayaklanması (03.09.2008)
Doç. Dr. İbrahim Tellioğlu
 1. Pontus Meselesini Çözümsüzlüğe İten İddia ve Talepler (08.04.2011)
Doç. Dr. Mehmet Temel
 1. XX. Yüzyıl Başlarında Menteşe Sancağı Hapishaneleri (17.02.2010)
Özhan Tıngöy
 1. Bilgi ve Verimlilik (01.04.2009)
Yard. Doç. Dr. Özen Tok
 1. Osmanlı Dönemi Hekim-Hasta İlişkileri (Kadı Sicillerine Göre XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Kayseri Örneği) (26.12.2008)
Ahmet Toksoy
 1. Kitab-ı Diyarbekriyye'ye Göre Kara Yülük Osman Bey (24.02.2010)
Dr. Nevzat Topal
 1. Karamanoğulları Döneminde Aksaray’da İskân ve Mahalleler (15.03.2011)
 2. Osman Turan Bibliyografyası (18.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Sultan Murat Topçu
 1. Kayseri-Yuvalı Köyü Türk Dönemi Mimarlık Eserleri (31.03.2011)
Araş. Gör. İlyas Topsakal
 1. Türk Tarihi Açısından Sibirya’nın Kısa Tarihi (Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar) (26.04.2011)
Doç. Dr. Gül Tunçel
 1. Madeni Eserlerden Bir Grup Gümüş Kap (08.04.2011)
Dr. Yaşar Türkben
 1. Nurettin Topçu'ya Göre Spinoza’nın Hürriyet Anlayışı (10.05.2011)
Mustafa Nuri Türkmen
 1. Osmanlıda Av Seferleri (18.03.2009)
Zekeriya Türkmen
 1. İstanbul’un İşgali ve İşgal Dönemindeki Uygulamalar (13 Kasım 1918-16 Mart 1920) (07.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Hilmi Uçan
 1. Modernizm/Postmodernizm ve J.Derrıdanın Yapısökümcü Okuma ve Anlamlandırma Önerisi (15.02.2010)
Doç. Dr. Kadir Ulusoy
 1. Hassas Konularla İlgili Metinlerin Hermeneutik (Yorumbilgisi) Yöntem Aracılığı İle Tarih Öğretiminde Kullanılması : (Ermeni Meselesi Örneği) (15.02.2010)
Doç. Dr. Gürsel Uyanık
 1. Anna Seghers'in "St. Barbaralı Balıkçıların İsyanı" Adlı Romanında Betimlemelerin İşlevleri (26.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Necmi Uyanık
 1. Yenileşme Yolunda Bir Türk Aydını ve Ondaki Fransa Tesiri Üzerine Tespitler (11.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Erol Ülgen
 1. Bir Kore Şehidimiz ve Ardından Yazılanlar (14.03.2011)
Fatih Ünal
 1. Türk Tarihinin Kaynaklarından Câmiü’t-Tevârih ve Müellifi Kadir Ali Beg Hakkında (12.11.2010)
Selçuk Ünlü
 1. Viyana Edebiyatçı Kahvehâneleri ve Kahvehane Edebiyatçıları (13.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Çağatay Üstün
 1. Eski Bir Türk İçeceği: Kımız (Koumıss) (08.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Cevdet Yakupoğlu
 1. Germiyanoğulları Muhitinde Ahiler ve Zaviyeleri (24.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Nedim Yalansız
 1. Karşılaştırmalı Tarih: Tarih Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım (01.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Güler Yarcı
 1. Osmanlıda Avcılık Yasaları (18.03.2009)
Araş. Gör. Mehmet Yastı
 1. Nişancı Mehmed Paşa'nın Tevârîh-i Âl-i Osmân Adlı Eserinin Konya Yusufağa Kütüphanesinde Bulunan Nüshası Üzerine (17.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Hasan Yavuzer
 1. Amerika’daki Türkler ve Kurmuş Oldukları Türk Dernekleri (29.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Nihat Yazılıtaş
 1. İsmailîler Tarihi İçin Önemli Bir Eser ve İki Çevirisi (14.03.2011)
Araş. Gör. Yahya Yeşilyurt
 1. Ali Emirî’nin Yemen Islahına Dair Görüşleri (24.02.2010)
Mehmet Yetişgin
 1. Yirminci Asra Girerken Rusya ve Rusların Türklere Yaklaşımı (15.02.2010)
Prof. Suut Kemal Yetkin
 1. Türk Resim Sanatının Menşei Hakkında (29.03.2010)
Prof. Dr. Dursun Yıldırım
 1. Türkler, Coğrafya ve Anayurtlar (02.02.2010)
Araş. Gör. İpek Yıldız
 1. Makedonya'dan Gelen Türk Sesi: Hikmet Dergisi (28.04.2011)
Yasin Yusupcan
 1. Türk Kültürünün Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri (24.02.2010)

<<1. sayfa |<<2. sayfa |>>4. sayfa |5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa