ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
GENEL

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa |>> 3. sayfa |>>4. sayfa |5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (398)Makale (500)
Dr. Eldeniz Abbaslı
 1. İnsanlık Ayıbı: Hocalı Katliamı (24.03.2008)
 2. İctimai Fenlerin Tedrisinde Muzey Materiallarindan Istifadenin Aktualliği (07.04.2008)
Beyaz Arif Akbaş
 1. Türkistan’ın Milli Bağımsızlık Hareketi (01.05.2008)
Doç. Dr. Himmet Hülür-Yard. Doç. Dr. Gürsoy Akça
 1. İmparatorluktan Cumhuriyete Toplum ve Ekonominin Dönüşümü ve Merkezileşmenin Dinamikleri (31.12.2007)
 2. Tanzimattan Cumhuriyete Siyasal ve Hukuksal Yapının Modernleşmesi (11.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Sema Önal Akkaş
 1. Mit ve Felsefe (25.04.2008)
Mustafa Aksoy
 1. Semboller-Damgalar Neyi Anlatır? (15.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Akşit
 1. Türkiye Selçukluları Devrinde Niğde Vilâyetinin Alt Birimleri ve Sınırları (07.01.2008)
 2. Melike-i Adiliye Kümbetinde Selçuklu Devri Saltanat Mücadelesine Dair İzler (22.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Ali Galip Alçıtepe
 1. Meclis-i Millî'nin Kıbrıs Türk Milli Mücadele Tarihi'ndeki Yeri (06.02.2008)
Araş. Gör. Nilüfer Alkan
 1. 15. ve 16. Yüzyıllarda İran İpek Yolu’nda Kervanlar (13.12.2007)
Ercan Alkaya
 1. Prof. Dr. Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji (tanıtma) (04.01.2008)
Doç. Dr. Mustafa Zülküf Altan
 1. İnternet ve Eğitim (20.06.2008)
Doç. Dr. Erol Altınsapan
 1. Tarihsel Gelişim Sürecinde Eskişehir Bölgesindeki Ortaçağ Türk Yerleşimleri ve Yapısal Boyutu (26.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Cengiz Anık
 1. Bilgi Sosyolojisine Göre Bilginin İşlevi ve Bir Model Denemesi (24.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Ali Arslan
 1. Medyanın Birey, Toplum ve Kültür Üzerine Etkileri (28.12.2007)
Araş. Gör. İsmail Arslan
 1. XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihinde Temettüat Defterleri'nin Yeri: İğdiç ( Selinıağa Köyü) Temettüat Defteri Örneği (21.02.2008)
Doç. Dr. A. Kadir Aslan
 1. Eğitimin Toplumsal Temelleri (18.02.2008)
Vahap Sağ-Mehmet Aslan
 1. Ulus, Uluslaşma ve Ulus Devlet (06.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Bahri Ata
 1. Dr. Hamit Zübeyr Koşay ve Gölbaşı Türk Köyü Projesi (12.02.2008)
 2. Tarih Derslerinde "Dokümanlarla Öğretim" Yaklaşımı (24.06.2008)
 3. Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu ve Tarih Öğretimi (24.06.2008)
 4. Öğrencilerin Tarih Metinlerinden Anlam Çıkarmalarına Yönelik Araştırmalara Bir Bakış (24.06.2008)
Yard. Doç. Dr. Feridun Ata
 1. I. Dünya Savaşından Önce Kuzeybatı Anadolu’daki Ermenilerin Sosyo-Ekonomik ve Siyasî Faaliyetlerine Dair Bir Rapor (10.03.2008)
Necmettin Aygün
 1. Kafkasya'da Rus-Osmanlı Mücadelesi ve Kars Dolaylarında Sınır İhlalleri, 1826 (08.05.2008)
Dr. Mehmet Suat Bal
 1. Türkiye Selçuklu Devletine Hükümdarlık Yapan Vezir; Şemseddin İsfahânî (21.01.2008)
Okt. Ayşe Başçetinçelik
 1. Nasıl Bir Gençlik ? (21.05.2008)
Prof. Dr. Bayram Bayraktar
 1. Tarih, Tarihçi, Toplum ve Üniversite (14.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Hilmi Bayraktar
 1. Kırım ve Kafkasya’dan Adana Vilayeti’ne Yapılan Göç ve İskânlar (1869–1907) (18.12.2007)
Erhan Bayram
 1. Selanik’te ?lasik Kemençe (15.04.2008)
Prof. Dr. Mikail Bayram
 1. Türkiye Selçukluları Tarihi Hakkında Yeni Bir Kaynak (27.09.2007)
 2. Türkiye Selçukluları Döneminde Bilimsel Ortam ve Ahiliğin Doğuşuna Etkisi (27.12.2007)
Mustafa Bayter
 1. Geleneksel Kataloglamadan Elektronik Ortamdaki Bilginin Organisazyonuna Geçiş (04.01.2008)
Araş. Gör. Çağatay Benhür
 1. Stalin Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri (31.12.2007)
Şarika Gedikli Berber
 1. Lozan Antlaşması Perspektifinden Türk Boğazları Meselesine Bakış (22.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Beşirli
 1. Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Türk  Ordusunun Top Mühimmatı Alımında Pazar Mücadelesi: Alman Friedrich Krupp Firması ve Rakipleri (31.12.2007)
Uzm. Hürriyet Bilge
 1. İnsan Kaynaklarının Sürekli Artan Gücü (06.02.2008)
Prof. Dr. Cahit Bilim
 1. Renaissance'ın Doğuşu (21.01.2008)
 2. Osmanlılar'da Avrupa'ya Öğrenci Gönderilmesi (26.02.2008)
Dr. Fuat Boyacıoğlu
 1. Geleneksel Tiyatro ve Uyumsuzluk Tiyatrosu (10.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Giray Saynur Bozkurt
 1. Geçmişten Günümüze Romanya'da Türk Varlığı (03.06.2008)
İbrahim Bükülmez
 1. Bayat Sadece Bir Betimleme, Müzikte Bir Makam İsmi midir? (15.04.2008)
Prof. Dr. Erdem Büyükbingöl
 1. Avrupa Birliği ve Üniversitelerimiz (23.06.2008)
Cevat Cevan
 1. Rumlu Hasan - Şah İsmail Tarihi (Ahsenü't Tevârih) (28.04.2008)
Doç. Dr. Zafer Cirhinlioğlu
 1. Is Post-Modernism a Tramp for the Development? (11.12.2007)
Araş. Gör. Dr. Raziye Oban Çakıcıoğlu
 1. Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir İnceleme (18.12.2007)
Doç. Dr. Hamza Çakır
 1. Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği (19.11.2007)
Sabri Çakır
 1. Üretimden Tüketime İnsan-Kültür ve Toplum Yazıları (09.06.2008)
Araş. Gör. Diren Çakmak
 1. Osmanlı Telif Hukuku İle İlgili Mevzuat (11.01.2008)
Dr. Zafer Çakmak
 1. Kıbrıs’tan Anadolu’ya Türk Göçü (1878–1938) (27.02.2008)
Prof. Dr. Mesut Çapa
 1. Mübadele’de Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyetinin Rolü (25.02.2008)
Öğr. Gör. Sebahattin Çelik
 1. Abbasiler Döneminde Hurremiye Mezhebi ve Babek İsyanı (19.02.2008)
Yard. Doç. Abdülbaki Çetin
 1. Ebu’l-Leys Semerkandî Tefsirinin Türkçe Tercümesi Üzerine (07.11.2007)
Araş. Gör. Cemal Çetin
 1. İşlevleri ve Özellikleri Bakımından Konya Menzilleri (XVII.-XVIII. Yüzyıllar) (11.01.2008)
Zehra Çınar
 1. E-Öğrenme (04.02.2008)
Dr. Abdurrahman Daş
 1. Ankara Savaşı Öncesi Timur İle  Yıldırım Bayezid'in Mektuplaşmaları (31.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli
 1. Lozan Barış Konferansında Musul (26.03.2008)
Prof. Dr. Necati Demir
 1. Türk Yaylı Sazı Kemençe ve Dünya Kültürüne Etkisi (09.01.2008)
Doç. Dr. Süleyman Demirci
 1. Rise of Nationalism in the Ottoman Empire: How Did Ottoman Government Respond To The Bullgarian National Movement (1839-1870) ? (19.11.2007)
Yard. Doç. Dr. İsmail H. Demircioğlu
 1. Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi (05.02.2008)
Dr. Muammer Demirel
 1. Sarıkamış’ta Ermeni Olayları (05.03.2008)
Dr. Barış Demirtaş
 1. Jön Türkler Bağlamında Osmanlı’da Batılılaşma Hareketleri (13.12.2007)
Halime Doğru
 1. XVI-XVII. Yüzyıllarda Şer'iye Sicilleri ve Kanunnamelere Göre Nişanlanma-Evlenme ve Boşanma (26.02.2008)
 2. Karacahisar Kalesi ve Osmanlı Devletinin Kuruluşundaki Önemi (29.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı
 1. Türk Kültürüne Katkıda Bulunan Bir Araştırmacı Nadejda Petrovna Dırenkova (16.11.2007)
Prof. Dr. İlhami Durmuş
 1. Türkler'de Cumhuriyet Fikrinin Tarihi Temelleri ve Günümüze Yansımaları (06.06.2008)
Dr. Ömer Düzbakar
 1. Osmanlı Döneminde Mahalle ve İşlevleri (11.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Sadettin Eğri
 1. Âlî Bey’den Sultanlara Nasihat ve Hükümdarlarda Olması Gereken Özellikler (13.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Galip Eken
 1. 19. Yüzyıl Mardin Vakıfları Üzerine (17.01.2008)
 2. 19. Yüzyılda Kangal Kazası'nın Sosyo-Ekonomik Yapısına Dair (17.04.2008)
Savaş Ekici
 1. Türk Müziği Devlet Konservatuarlarının Bugünü Üzerine Düşünceler (25.04.2008)
Erkin Ekrem
 1. Gök Türk Hsieh-li Kağan'ın (618-630) Oğlu A-shih-na P'o-luo-men'in Mezar Kitabesi Üzerine (04.04.2008)
Zekiye Gül Elbir
 1. XVII. Yüzyılda Yazılmış Önemli Bir Tıp Kitabı (01.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Elmas
 1. Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Özgürlük Bağlamında Sanat Neydi, Ne Oldu? (07.02.2008)
Dr. Ali Osman Engin
 1. Program Geliştirme Mantığıyla Eğitim Programlarının Felsefi, Kültürel Temeli ve Türk Eğitim Sisteminin Dayandığı Felsefe (06.03.2008)
Recep Ercan
 1. Türkiye’de Ulusal Kültür Tartışmaları Bağlamında Çağdaş Uygarlık Sorunu (06.02.2008)
Binnur Erdağı
 1. Anadolu'da Yazılmış İlk Türkçe Tıp Kitabı (17.03.2008)
Dr. Kelime Erdal
 1. Halide Edib Adıvar ve Üniversiteler (13.12.2007)
Araş. Gör. Feyzi Ersoy
 1. Moğol Yazısının Tarihî Gelişimi ve Moğolların Kullandıkları Alfabeler (21.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Zeynep Tarım Ertuğ
 1. Onaltıncı Yüzyılda Osmanlı Sarayı’nda Eğlence ve Meclis (28.12.2007)
Dr. İsmail Eyyüpoğlu
 1. 91. Yılında Sarıkamış Taarruzu (05.03.2008)
Dr. Ahmet Ali Gazel
 1. Birinci Meşrutiyet Parlamentosunda Parlamenter Denetim: İstizah (Gensoru), Meclis Araştırması, Meclis Soruşturması, Genel Görüşme (31.12.2007)
Cahit Gelekçi
 1. Türk Aydınının Küreselleşme Sürecine Bakışı (13.06.2008)
Dr. Canan Girgin
 1. Üniversitelerimize Toplu Bakış ve Yayın Etkinliklerinin Çeşitli Göstergelerle Analizi (04.02.2008)
Dr. Mustafa Gökçe
 1. Sovyet Sonrası Dönemde Hazar Çevresinde Yaşanan Rekabet (23.06.2008)
Prof. Dr. Sadettin Gömeç
 1. Çingizli Devletinin Büyümesinde Rol Oynayan Türklerden Çelme ve Subutay (14.11.2007)
 2. Bazı Çingiz Yasalarının Tarihi Ve Sosyal Dayanakları (21.11.2007)
 3. Türkiye-Türk Cumhuriyeti İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme (27.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Muhammet Güçlü
 1. Selçuklulardan Cumhuriyet’e Kumluca (Antalya) Bölgesi (18.12.2007)
Bülent Gül
 1. Münih Üniversitesi Yakın Doğu Tarihi, Kültürü ve Türkoloji Enstitüsü ve Çalışmaları (19.03.2008)
 2. Moğol Atasözleri (20.03.2008)
Osman Kubilay Gül
 1. Hacıemiroğulları Beyliği (tanıtma) (27.12.2007)
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy
 1. Mogolların Gizli Tarihi, Altan Topçi,Defter-i Çingiz-Nâme, Cengiz-Nâme ve Anonim Sibanî-Nâme’ye Göre Cengiz-Han’ın Soy Kütüğü (13.11.2007)
Araş. Gör. Mehmet Zeki Ak-Araş. Gör. Ahmet Gülmez
 1. Türkiye’nin Uluslararası Yayın Performansının Analizi (14.12.2007)
Nejdet Gültepe
 1. Türk Dünyasında Su ve Su Ürünleri ile İlgili Politikalar (21.04.2008)
Prof. Dr. Umay Türkeş Günay
 1. Sosyal Bilimlerde Alt Yapı Konusunda Düşünceler ve Öneriler (27.12.2007)
Fahriye Gündoğdu
 1. II. Abdülhamit Dönemi Türk Basım Teknolojisi ve Modern Türk Basımcılığına Giriş (15.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Ali Kemal Gürbüz
 1. Osmanlı İmparatorluğunda Demiryollarının Rolü (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Adnan Gürbüz
 1. XVI-XVII. Yüzyıllarda Alâiye Kalesi (27.12.2007)
Kahraman Gürbüz
 1. İkinci Dünya Savaşı’nda Balkanlardaki Gelişmeler ve Türkiye’nin Tutumu (13.12.2007)
Prof. Dr. Belkıs Altuniş-Gürsoy
 1. Türk Modernleşmesinde Sefir ve Sefaretnamelerin Rolü (19.12.2007)
Araş. Gör. Mehmet Ali Hacıgökmen
 1. Anadolu Selçukluları Zamanında Sadrü'd-din Konevî'nin Türkmen İsyanlarına Bakışı (27.12.2007)
Dr. Ömer Soner Hunkan
 1. Mâverâünnehr’de Ali Tegin Oğulları: Kutlug Ordu Devleti (1020-1041) (06.02.2008)
 2. Orta Asya'da X.-XIII. Yüzyıllarda "Türk" Adı Üzerine Bazı Kayıtlar (06.06.2008)
Prof. Dr. Metin Hülagü
 1. İngiliz Belgelerinde Türkiye’nin Balkanlardaki Politikasına Dair Bir Memorandum (29.04.2008)
Ganire Hüseyinova
 1. Cenk'ten Arp'a: Bir Türk Sazının Tarihçesi (11.04.2008)
Dr. Cihan Işıkhan
 1. İnsandaki Boyutsal Ses Bilincinin Müziğe ve Müzik Teknolojisine Yansımaları (20.05.2008)
Prof. Dr. Halil İnalcık
 1. Türkler ve Balkanlar (14.03.2008)
Yalçın İzbul
 1. Kültür ve Kültürel Süreçler (18.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Bahattin Kahraman
 1. Balıkesirli Râsih (21.02.2008)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Sarı Satuklu-Saltıklılar (08.04.2008)
 2. Türk-Ermeni İlişkilerinde Siyasi ve Kültürel Boyut -1- (19.06.2008)
 3. Kerkük Krizi ve Türkiye’nin Irak Politikası (19.06.2008)
Doç. Dr. Ayten Kaplan
 1. İletişimde Müzik (18.03.2008)
 2. Kültürel Müzikoloji (18.03.2008)
 3. Türk Kültüründe Ölüm ve Müzik (19.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Adem Kara
 1. 1828-29 Osmanlı - Rus Savaşı ve Anadolu'da Alınan Tedbirler (06.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Hasan Kara
 1. Orta Asya Ülkelerindeki Etnik Yapının Bölge Güvenliğine Etkileri (21.04.2008)
Ömer Tuğrul Kara
 1. Eğitimde Hayata Açılan Pencere: Drama (28.03.2008)
Nesrin Tağızade Karaca
 1. Cevat Fehmi Başkut ve Oyunları (28.03.2008)
Rumeysa Karakaş
 1. Eski Türklerde Damga (01.04.2008)
Doç. Dr. Kamer Kasım
 1. Soğuk Savaş Dönemi Sonrası Kıbrıs Sorunu (17.06.2008)
Dr. Abdullah Kaya
 1. Selçuklular Dönemi Sivas’ta İlmi Hayat ve İlim Adamları (20.02.2008)
Prof. Dr. Muammer Kaya
 1. Gelişmiş Ülkelerin Kültür Mühendisliğinde ve Zekâ Ekonomisinde En Önemli Silah (20.06.2008)
Arslan Kaynardağ
 1. Prof. Takiyettin Mengüşoğlu ve İnsan Felsefesi (18.03.2008)
Mehmet Kıldıroğlu
 1. IX-XVI. Asırlarda Yenisey-İrtiş Bölgesinde Kırgız-Kıpçak İlişkileri (04.03.2008)
Dr. İsmail Kıvrım
 1. XVII. Yüzyılda Gaziantep Şehrinde Ailenin Oluşumu (1650–1700) (18.12.2007)
Doç. Dr. M. Ali Kirman
 1. Sekülerleşme Perspektifinden Dinî ve Seküler Fundamentalizmler (20.02.2008)
Prof. Dr. Salim Koca
 1. "Diyâr-ı Rûm"un (Roma Ülkesi=Anadolu) "Türkiye" Hâline Gelmesinde Türk Kültürünün Rolü (16.04.2008)
Faruk Kocacık
 1. Bilgi Toplumu ve Türkiye (06.02.2008)
Ersan Koç
 1. Yatağan Sazı: Anadolu Çalgı Geleneğine Bir Tasarımcı Katkısı (15.04.2008)
Prof. Dr. Bayram Kodaman
 1. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çağdaşlaşma Sorunları (03.01.2008)
Dr. Ahmet Kolbaşı
 1. Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi Adlı Eserde, Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Hakkında Verilen Bilgilerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme (25.02.2008)
Dr. Hüseyin Köksal
 1. Çocukluk, Değişen Dünya ve Tarih Öğretiminden Beklentiler (06.08.2008)
Yard. Doç. Dr. Osman Köse
 1. Bulgaristan Emareti ve Türkler (1878–1908) (19.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Yaşar Semiz-Öğr. Gör. Recai Kuş
 1. Osmanlıda Mesleki Teknik Eğitim İstanbul Sanayi Mektebi (1869-1930) (31.12.2007)
Araş. Gör. Muhammet Kuzubaş
 1. 17. Yüzyıl Şairi Mezâkî’ye Göre Lehistan Savaşı (19.12.2007)
Tuncer Küçükbatır
 1. 19. Yüzyıl Türk ve Alman Toplumlarında Sosyal Belirlemeciliğe Kısa Bir Bakış (05.03.2008)
Talip Küçükcan
 1. Balkanlar ve Ortadoğu’da Türk İzleri (tanıtma) (07.01.2008)

Doç. Dr. A. Mesud Küçükkalay
 1. Osmanlı İmparatorluğu’na Avrupa’dan Karayolu ile Yapılan İhracatın Değerlendirilmesi: 1795-1804 (18.02.2008)
Meltem Kütahneci
 1. Kültürde Bakış (04.01.2008)
Yard. Doç. Dr. İsmail Hakkı Mercan
 1. Türk Tarihinin Kaynaklarından Olan Bazı Menakıbname ve Gazavatnameler Hakkında (18.02.2008)
Bedri Mermutlu
 1. Miftahü’l-Fünun’un Mütercimi Meselesi (10.12.2007)
F. Gülay Mirzaoğlu
 1. Savaş Alanlarından Musıkî Meclislerine "Cengi Harbî" (19.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Muşmal
 1. 1640-1650 Yılları Arasında Konya'da Sosyal ve Ekonomik Hayata Dair Bazı Tespitler (17.01.2008)
 2. XX. Yüzyılın Başlarında Beyşehir Gölü ve 1910-1911 Yılları Büyük Taşkın Hadiseleri (17.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Müslüme Narin
 1. Avrasya Bölgesindeki Türk Cumhuriyetlerinin Enerji Kaynakları ve İletim Hatlarının Türkiye'ye Katkıları (21.04.2008)
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali
 1. İstiklâl Marşımız ve Kırgızistan Bayrağı (31.12.2007)
Uluğ Nutku
 1. İnsanın Kültür Varlığı (06.02.2008)
Öğr. Gör. Işıl Kabakçı-H. Ferhan Odabaşı
 1. Teknolojiyi Kullanmak ve Teknogerçekçi Olabilmek (18.02.2008)
Gülser Oğuz
 1. İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin Yayın Organı Osmanlı Gazetesi (08.05.2008)
Prof. Dr. İbrahim Ortaş
 1. Türkiye'nin Bilim Dallarına Göre Bilimsel Yayın Potansiyeli ve Dünya ile Karşılaştırması (17.12.2007)
 2. ULAKBİM Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri Veri Tabanı Gurubunun Oluşumu ve Çalışmaların Genel Değerlendirilmesi (08.01.2008)
 3. Bilimadamı Kimdir ? (30.01.2008)
 4. Çukurova'nın Bereketli Toprağı Kitap Fuarı İle Yeniden Şenlendi (30.01.2008)
 5. Özerk ve Demokratik Üniversitenin Sınırları Nedir? (24.03.2008)
 6. Köy Enstitülerinin Önemi ve Fen Okur Yazarı Olmak (18.04.2008)
 7. Dünya Beklenen Gıda Savaşlarına Doğru mu Gidiyor? (25.04.2008)
Dr. Hasan Basri Öcalan
 1. Seyahatnamelerde Bursa Mevlevîhânesi (11.12.2007)

Yard. Doç. Dr. Mehmet Naci Önal
 1. Turkuaz Rengi Al-Beyaz Bayrağı Temsil Edebilir Mi ? (28.04.2008)
 2. Türkçenin Eğitimi ve Öğretiminde Oyun Tekerlemelerinin Yeri ve Önemi (05.05.2008)
 3. Romanya Türklerine Bakış (06.05.2008)
 4. Bükreş Müzelerinde Türk İzleri (10.06.2008)
Doç. Dr. Ali Öngül
 1. “Selçuklularda Eğitim Faaliyetleri Ve Yetişen İlim Adamlarına Genel Bir Bakış”(21.02.2008)
Araş. Gör. Bahadır Bumin Özarslan
 1. Avrupa Birliği Komisyonu (19.03.2008)
 2. Türkiye'nin Avrupa Birliğine Üyeliği Halinde Egemenlik Yetkisinin Devri (09.05.2008)
Ersin Özarslan
 1. The Role of The Newspaper in Movements for Socio-Political Change in Turkey (1800-1875) (03.06.2008)
Doç. Dr. Mehmet Yüce- Öğr. Gör. Mehmet Ferhat Özbek
 1. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Yoksulluk Olgusu Üzerine Bir Değerlendirme (10.03.2008)
Prof. Dr. Abdulkadir Özcan
 1. Fatih Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü (25.02.2008)
Dr. Koray Özcan
 1. Anadolu'da Selçuklu Dönemi İdare Sisteminin Mekânsal Örgütlenmeleri: Selçuklu İdarî Birim Organizasyonları (ve Evrimi) (19.12.2007)
 2. Anadolu-Türk Kent Tarihinden Bir Kesit: Selçuklu Döneminde Anadolu-Türk Kent Model(ler)i (24.12.2007)
 3. Anadolu'da Selçuklu Dönemi Yerleşme Tipolojileri II: Karahisarlar (25.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Ruhi Özcan
 1. Osmanlı Devleti’nde XVII. Yüzyılda Yapılan Sikke Tashihleri (31.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Çağrı Özdarendeli
 1. Türk Kültürü'nün Bir Temel Taşı (25.03.2008)
Hakkı Fahri Özdemir
 1. Demir Çağı: Başlangıcı ve Başlatanları, Anadolu’ya Etkileri Üzerine (04.01.2008)
Prof. Dr. Atila Özer
 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti Ankara için Düşünülen Amblem ve Tartışmalar (29.05.2008)
Nevin Özkan
 1. Bir İtalyan Arşiv Belgesine Göre Şehzade Mehmet’in Sünnet Düğünü (1582) (10.12.2007)

Dr. Salih Özkan
 1. Niğde'ye Yapılan Sürgünler (11.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Osman Özkul
 1. J.Ortega y Gasset’e Göre Üniversite, Bilim ve Kültür (14.12.2007)
Nuran Özlük
 1. Selçuki ve Osmanlı Çinileri İşçiliği (09.05.2008)
Dr. Özge Öztekin
 1. Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü (04.10.2007)
Okan Murat Öztürk
 1. Geleneksel Müziklerin “Westernizasyonu”: Binilen Dalın Kesilmesi…(15.04.2008)
 2. Benzerlikler ve Farklılıklar: Bütünleşik Bir “Geleneksel Anadolu Müziği” (15.04.2008)
 3. Anadolu Semah Müziklerinin Başlıca Özellikleri Üzerine Gözlemler (15.04.2008)
Deniz Özyakışır
 1. Bilgi Toplumu (04.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Cevat Özyurt
 1. Yirminci Yüzyıl Sosyolojisinde Kentsel Yaşam (20.06.2008)
Dr. Canan Parla
 1. Alâeddin Keykubad Dönemi Işığında Anadolu Selçuklu Devleti'nde Yapı Organizasyonu (21.01.2008)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı (02.01.2008)
Stephanos Pesmazoglou
 1. Üniversiteler, Sosyal Bilimler ve Sivil Toplum (Çev. Araş. Gör. Şükrü Cicioğlu) (14.12.2007)
Dr. Coşkun Polat
 1. Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okur-Yazarlığı Öğretimi (04.03.2008)
Serdar Sağlam
 1. Türkiye'de İç Göç Olgusu ve Kentleşme (15.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Fahri Sakal
 1. Şapka İnkılâbının Sosyal ve Ekonomik Yönü Destekler ve Köstekler (04.01.2008)
Ersin Kaya Sandal
 1. Kahramanmaraş'ın Üç Mahallesinde Karşılaştırmalı Kültür Coğrafyası Açısından Bir inceleme (03.04.2008)
Araş. Gör. Kerim Sarıçelik
 1. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'ne Karşı Anadolu'nun Akdeniz kıyılarında Aldığı Bazı Tedbirler (11.01.2008)
Okt. Mevhibe Savaş
 1. İkinci Meşrutiyet Döneminde İttihat ve Terâkki ve Basın (18.06.2008)
 2. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın İsyanı ve Neticeleri Hazırlayan Unsurlar (18.06.2008)
 3. Bayrak, Tuğra, Sancak (18.06.2008)
 4. Kahramanmaraş’ta Eski Evler (18.06.2008)
Yard. Doç. Dr. Halim Serarslan
 1. Safiye Sultan (28.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Yaşar Semiz
 1. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Savaşı: Sebepleri, Gelişimi ve Sonuçları (28.12.2007)
Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu
 1. Kültürel Bir Sembol: Yılan (15.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Pınar Somakcı
 1. Türklerde Müzikle Tedavi (25.02.2008)
A. Yılmaz Soyyer
 1. 19. Yüzyılda Bektaşîlik (18.03.2008)
 2. 19. Yüzyılda Semahane Sohbetleri (Mevlevî sohbetini anlamak) (24.03.2008)
Fatoş Subaşıoğlu
 1. Dijital Kütüphaneler: Tanımlama Sorunu (04.01.2008)
Esen Kunt-Şehsade Sapaz
 1. Batı ve Öteki (23.11.2007)
Araş. Gör. İbrahim Solak
 1. XVI. Yüzyılda Maraş ve Çevresinde Dulkadirli Türkmenleri (25.12.2007)
Hayriye Memoğlu Süleymanoğlu
 1. Edebiyatımızda Balkan Türklerinin Göçleri (01.04.2008)
Gürsoy Şahin
 1. Osmanlı Devleti’nin 1684 Avusturya-Macaristan Seferi Hazırlıkları ve Bunların Afyonkarahisâr Kazâsında Halka Yansımaları (10.12.2007)
Mustafa Kemal Şan
 1. Sanayi Sonrasi Toplum Kuramları (04.02.2008)
Doç. Dr. Musa Şaşmaz
 1. İngiliz Yüzbaşı Stewart’ın Konya Konsolosluğu ve Adli Yönetime Dair Raporu (1879-1882) (22.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Sefer Şener
 1. İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’de Tarım Politikası Arayışları (25.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Şengül
 1. Cumhuriyet Tiyatrosunda Dede Korkut (06.08.2008)
Cem Şentürk
 1. Batı Trakya Türklerinin Avrupa´ya Göçleri, Bulundukları Ülkelerdeki Yaşam Koşulları ve Kimlik Algılamaları (03.04.2008)
Dr. Ahmet Şimşek
 1. Türkiye’de Tarih Eğitiminin Ulusallığı ve Avrupa Merkezcilik (13.02.2008)
 2. İnkılap Tarihi Derslerinin Gerekçeli Tarihçesi (13.02.2008)
Prof. Dr. Ersoy Taşdemirci
 1. Türk Eğitim Tarihinde Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar (25.02.2008)
Ünal Taşkın
 1. Klâsik Dönem Osmanlı Eğitim Kurumları (20.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Temel
 1. Birinci Dünya Savaşı Yıllarında 1907 Tarihli Lahey Sözleşmelerine Aykırı Davranan İtilaf Devletlerine Karşı Osmanlı Devleti'nin Aldığı Bazı Önlemler (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Abdullah Temizkan
 1. Rusya ve Osmanlı Devleti'nin Kafkas-Ötesinde Nüfuz Mücadelesi (08.05.2008)
Ozhan Tıngöy
 1. Bilgi ve Verimlilik (23.11.2007)
Prof. Dr. İsenbike Togan
 1. Onikinci Yüzyılda Hakimiyet Mücadelesi: Çin, Orta Asya ve Yakın Doğu'da (15.04.2008)
S. A. Tokarev
 1. Kültür Tarihinde Ateş Sembölü ( Çev. Yard. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı) (21.02.2008)
Necati Tonga
 1. Yağmur Atsız’ın Ömrünün İlk 65 Yılı (21.03.2008)
Dr. Namık Sinan Turan
 1. Osmanlı Diplomasisinde Batı İmgesinin Değişimi ve Elçilerin Etkisi (25.04.2008)
Araş. Gör. M. Elif Tüfekçi
 1. Yapısalcı Yöntem ve Uygulama Alanları (04.01.2008)
Dr. Süleyman Tülücü
 1. Fuad Köprülü’ye Dair Önemli Bir Eser (06.03.2008)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Doğulu Konuların Rus Edebiyatında İşlenmesi Meselesi (16.11.2007)
Dr. Zekeriya Türkmen
 1. İzmir’in İşgali Olayı ve Yunanlıların XVII. Kolordu Mensuplarına Yönelik Gasp ve Yağmalama Hareketi (25.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Suat Ungan
 1. Yazma Becerisinin Geliştirilmesi ve Önemi (20.06.2008)

Yard. Doç. Dr. Kemal Üçüncü
 1. İletişimde Yüklendikleri Görev Açısından Eski Türk Devlet Geleneği İçerisinde Armağanlar (07.05.2008)
M. Şakir Ülkütaşır
 1. Anadolu Etnografyasına Ait Araştırmalar: Abdallar (18.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Veli Ünsal
 1. M.Ö. III. Binde Kuzeydoğu Anadolu (20.05.2008)
İkbal Vurucu
 1. Türkoloji Üzerine Düşünceler (30.10.2007)
Dr. Zübeyde Güneş Yağcı
 1. XVIII.  Yüzyılın Sonlarında Kafkasya'da Meydana Gelen Sınır İhlalleri Üzerine Bir Belge Değerlendirmesi (21.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Esra Yakut
 1. II. Mahmut Döneminde Bektaşiliğe Yönelik Uygulamalar (21.01.2008)
 2. Eski Türklerde Hukuk (21.01.2008)
Prof. Dr. Kemal Yavuz
 1. Âşık Paşa (24.12.2007)
Doç. Dr. Turgay Yazar
 1. Ortaçağ Anadolu Türk Mimari Bezemesinde Vakvak Üslubu (05.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Nermin Şaman Doğan-Yard. Doç. Dr. Turgay Yazar
 1. Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisinde Devşirme Malzeme Kullanımı (21.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehtap Yeşilorman
 1. Siyasal Sosyalizasyon Sürecinde Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Rolü (11.01.2008)
 2. Kaos ve Sosyal Bilimler (14.02.2008)
Dr. Okan Yeşilot
 1. Türkmençay Antlaşması ve Sonuçları (05.06.2008)
Yard. Doç. Dr. Dilek Ç. Yeşiltuna
 1. Kültürel Alanda Küresel-Yerel İlişkisi (18.04.2008)
Prof. Dr. Dursun Yıldırım
 1. Türk Sözel Kültüründe Süreklilik "Osmanlı Hanedanlığı Döneminden Cumhuriyete" (17.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Süreyya Yıldırım
 1. Bilgi Ekonomisi ve Bilgi Ekonomisinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi (19.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz
 1. Balkan Savaşı'ndan Sonra Türkiye'den Yunanistan'a Rum Göçleri (27.12.2007)
Yard. Doç. Dr. M. Emin Yolalıcı
 1. Türk Tarihinin Kaynaklarına Genel Bir Bakış (20.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Osman Yorulmaz
 1. Moğol İstilası Sonrası Kanglılar/Kanklılar (05.02.2008)
Dr. Hasan Avni Yüksel
 1. Polonya'da Türk İzleri: Laykonik (03.06.2008)
Yard. Doç. Dr. Hilmi Yüksel
 1. İnternet Sitelerinin Kalite Boyutlarının Değerlendirilmesi (21.01.2008)
Zofie Yüksel
 1. Çek Cumhuriyeti'nde Türkolojinin Tarihi (09.04.2008)

<<1. sayfa |>> 3. sayfa |>>4. sayfa |5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa