ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa |3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2369 Mehmet Dursun Erdem Münteha Gül Kapalı e (e) Sesi Bağlamında Eski Anadolu Türkçesi-Anadolu Ağızları Ilişkisi 26.05.2019
2368 Osman Fikri Sertkaya Kırım'ın Rusya'ya ilhakına Knez Grigori Potemkin İmzalı ve Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Ferman 26.05.2019
2367 Mehmet Dursun Erdem Tuncer Gülensoy – Ercan Alkaya: Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası 26.05.2019
2366 Mehmet Dursun Erdem Tuncer Gülensoy – Ercan Alkaya: Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası 26.05.2019
2365 Şükrü Haluk Akalın On The Etymology, Hıstorıcal Roots And Meanıngs Of The Yurt ‘Homeland’ 24.11.2018
2364 Şükrü Haluk Akalın One Of The Word-Formatıon Ways In Turkısh: Updatıng 24.11.2018
2363 Emine Yarar Hükümet Programlarında Kullanılan Yantümcelerin Tarihsel Söylem Çözümlemesi 24.11.2018
2362 Nesrin Bayraktar Erten Küçük Prens Romanının Türkçe Ve Azerbaycanca Çevirilerinde Deyimler Ve Atasözlerinin Kullanımı 24.11.2018
2361 Nesrin Bayraktar +Sız Ekinin İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme Ve Dede Korkut Hikâyelerinde +Sız Eki 24.11.2018
2360 Dilek Ergönenç Akbaba Vurgulama İşlevli Dil Birimlerinin Nogay Türkçesindeki Durumu 2.11.2018
2359 Dilek Ergönenç Akbaba Türkiye Türkçesinde Yapısında İsim-Fiil Bulunan Birleşik Fiiller 2.11.2018
2358 Dilek Ergönenç Akbaba Standart Türkiye Türkçesinde Tasvir Fiillerinin Zaman Çizgisindeki Yeri 2.11.2018
2357 Mahmut Sarıkaya Teklik İkinci Kişi Emir Çekimlerinin Anadolu Ve Azerbaycan Ağızlarındaki Değişik Örnekleri Üzerine 24.05.2018
2356 Mahmut Sarıkaya Türkçede neçe>niçe>nėçe “ne kadar?” ve neçe>nice>nėce “nasıl?” Gelişmesi 24.05.2018
2355 Mahmut Sarıkaya Türklerdeki Soykırım Algısının Dile Yansıması Üzerine 24.05.2018
2354 Mahmut Sarıkaya Erciyes Yöresinden İki Menkıbe ve Toprağı Vatanlaştıran Halk Etimolojisi Örnekleri 24.05.2018
2353 Mahmut Sarıkaya Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler (II) 24.05.2018
2352 Mahmut Sarıkaya Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler (I) 24.05.2018
2351 Mahmut Sarıkaya Türkçede Makyaj Malzemesi Adlandırması ve Allık-Enlik Kelimesi Üzerine 24.05.2018
2350 Yeter Torun - Nigar Oturakçı Orbay Eski Anadolu Türkçesinde Delim, Key, Üküş ve Yavlak Sözcüklerinin Sözdİzimindeki Kullanımları 01.04.2018
2348 Mehmet Özmen Türk Söz Diziminde 'Tarafından'lı Anlatımlar 12.03.2018
2345 Mehmet Özmen Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018
2344 Mehmet Özmen Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018
2343 Mehmet Özmen Bitki Adları Sözlüğü ve Bitki Adlarının Derlenmesiyle İlgili Sorunlar Üzerine 26.01.2018
2341 Mehmet Özmen Türkçe Sözlük'teki Bazı Tanımlar Üzerine 26.01.2018
2340 Mehmet Özmen Eksik Olan Dil Bilgisi Terimlerimiz Üzerine 26.01.2018
2339 Mehmet Özmen Konya'da Güvercincilik 26.01.2018
2338 Mehmet Özmen Ağızlardan Söz Derleme Çalışmaları ve Dermelerle İlgili Sorunlar 26.01.2018
2337 Mehmet Özmen Hatay-Erzin Başlamış Köyünden Bilmeceler 26.01.2018
2336 Mehmet Özmen Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018
2335 Mehmet Özmen Bitki Adları Sözlüğü ve Bitki Adlarının Derlenmesiyle İlgili Sorunlar Üzerine 26.01.2018
2332 Mehmet Özmen Olmak Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiil Çekimleri Üzerine 26.01.2018
2331 Mehmet Özmen Özne Üzerine Düşünceler 26.01.2018
2330 Mehmet Özmen Metin Yayınlarında Noktalamayla İlgili Anlam Kaymaları ve Karacaoğlan'ın Şiirlerindeki Durum 26.01.2018
2327 Mehmet Özmen Türkçede Değil Kelimesi ve Kullanımları 15.01.2018
2319 Ezgi Sırtı Baburnâme’de Temel Fiiller Üzerine Notlar 14.01.2018
2318 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Tanımlama Sorunu 04.01.2018
2317 Nigar Oturakçı Orbay (Tanıtma) Özmen, Mehmet (2016). Türkçenin Sözdizimi, Adana: 2. Baskı, Karahan Kitabevi. 04.01.2018
2316 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Adlandırma Sorunu 03.01.2018
2315 Aziz Merhan Eski Anadolu Türkçesindeki Bolay ~ Bulay "Böyle" Kelimesi Hakkında 03.01.2018
2314 Mehmet Özmen Alkış ve Kargışlarda Cümle ve Anlatım Özellikleri 29.12.2017
2313 Mehmet Özmen Azeri Adı ve Kars Azeri Türkçesinin Türkçe İçindeki Yeri 29.12.2017
2312 Mehmet Özmen Divanü Lügati't-Türk'te ve Kutadgu Bilig'de "aymak" Fiiliyle Kurulan Dolaysız Anlatım Cümleleri Üzerine 29.12.2017
2308 Mehmet Özmen Gerek, Gerekmek ve Gereklilik Çekimi 29.12.2017
2307 Mehmet Özmen İsim ve Sıfat Tamlamarındaki Bozulmalar Üzerine 29.12.2017
2306 Mehmet Özmen Divanü Lügati't-Türk'teki Manzum Parçalarda Cümle Özellikleri 29.12.2017
2305 Mehmet Özmen Değirmen, Teker ve Tegzinmek Kelimelerinin Kökenleri Üzerine 29.12.2017
2304 Mehmet Özmen DA / DE Bağlama ve Kuvvetlendirme Edatının Türeyişi 29.12.2017
2303 Mehmet Özmen Özel Ad Kökenli Tür Adları 29.12.2017
2302 Mehmet Özmen Türkçe Sözlük'teki Bazı Tanımlar Üzerine 29.12.2017

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa