ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YENİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | 2. sayfa |3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
2357 Mahmut Sar?kaya Teklik ?kinci Ki?i Emir Çekimlerinin Anadolu Ve Azerbaycan A??zlar?ndaki De?i?ik Örnekleri Üzerine 24.05.2018
2356 Mahmut Sar?kaya Türkçede neçe>niçe>nėçe ?ne kadar?? ve neçe>nice>nėce ?nas?l?? Geli?mesi 24.05.2018
2355 Mahmut Sar?kaya Türklerdeki Soyk?r?m Alg?s?n?n Dile Yans?mas? Üzerine 24.05.2018
2354 Mahmut Sar?kaya Erciyes Yöresinden ?ki Menk?be ve Topra?? Vatanla?t?ran Halk Etimolojisi Örnekleri 24.05.2018
2353 Mahmut Sar?kaya Nevruza Ba?l? Takvimle ?lgili Kavram, Deyim ve Terimler (II) 24.05.2018
2352 Mahmut Sar?kaya Nevruza Ba?l? Takvimle ?lgili Kavram, Deyim ve Terimler (I) 24.05.2018
2351 Mahmut Sar?kaya Türkçede Makyaj Malzemesi Adland?rmas? ve All?k-Enlik Kelimesi Üzerine 24.05.2018
2350 Yeter Torun - Nigar Oturakç? Orbay Eski Anadolu Türkçesinde Delim, Key, Ükü? ve Yavlak Sözcüklerinin Sözd?zimindeki Kullan?mlar? 01.04.2018
2348 Mehmet Özmen Türk Söz Diziminde 'Taraf?ndan'l? Anlat?mlar 12.03.2018
2345 Mehmet Özmen Cümlenin Alt?nc? Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018
2344 Mehmet Özmen Cümlenin Alt?nc? Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018
2343 Mehmet Özmen Bitki Adlar? Sözlü?ü ve Bitki Adlar?n?n Derlenmesiyle ?lgili Sorunlar Üzerine 26.01.2018
2341 Mehmet Özmen Türkçe Sözlük'teki Baz? Tan?mlar Üzerine 26.01.2018
2340 Mehmet Özmen Eksik Olan Dil Bilgisi Terimlerimiz Üzerine 26.01.2018
2339 Mehmet Özmen Konya'da Güvercincilik 26.01.2018
2338 Mehmet Özmen A??zlardan Söz Derleme Çal??malar? ve Dermelerle ?lgili Sorunlar 26.01.2018
2337 Mehmet Özmen Hatay-Erzin Ba?lam?? Köyünden Bilmeceler 26.01.2018
2336 Mehmet Özmen Cümlenin Alt?nc? Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018
2335 Mehmet Özmen Bitki Adlar? Sözlü?ü ve Bitki Adlar?n?n Derlenmesiyle ?lgili Sorunlar Üzerine 26.01.2018
2332 Mehmet Özmen Olmak Fiiliyle Kurulan Birle?ik Fiil Çekimleri Üzerine 26.01.2018
2331 Mehmet Özmen Özne Üzerine Dü?ünceler 26.01.2018
2330 Mehmet Özmen Metin Yay?nlar?nda Noktalamayla ?lgili Anlam Kaymalar? ve Karacao?lan'?n ?iirlerindeki Durum 26.01.2018
2327 Mehmet Özmen Türkçede De?il Kelimesi ve Kullan?mlar? 15.01.2018
2319 Ezgi S?rt? Baburnâme?de Temel Fiiller Üzerine Notlar 14.01.2018
2318 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Tan?mlama Sorunu 04.01.2018
2317 Nigar Oturakç? Orbay (Tan?tma) Özmen, Mehmet (2016). Türkçenin Sözdizimi, Adana: 2. Bask?, Karahan Kitabevi. 04.01.2018
2316 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Adland?rma Sorunu 03.01.2018
2315 Aziz Merhan Eski Anadolu Türkçesindeki Bolay ~ Bulay "Böyle" Kelimesi Hakk?nda 03.01.2018
2314 Mehmet Özmen Alk?? ve Karg??larda Cümle ve Anlat?m Özellikleri 29.12.2017
2313 Mehmet Özmen Azeri Ad? ve Kars Azeri Türkçesinin Türkçe ?çindeki Yeri 29.12.2017
2312 Mehmet Özmen Divanü Lügati't-Türk'te ve Kutadgu Bilig'de "aymak" Fiiliyle Kurulan Dolays?z Anlat?m Cümleleri Üzerine 29.12.2017
2308 Mehmet Özmen Gerek, Gerekmek ve Gereklilik Çekimi 29.12.2017
2307 Mehmet Özmen ?sim ve S?fat Tamlamar?ndaki Bozulmalar Üzerine 29.12.2017
2306 Mehmet Özmen Divanü Lügati't-Türk'teki Manzum Parçalarda Cümle Özellikleri 29.12.2017
2305 Mehmet Özmen De?irmen, Teker ve Tegzinmek Kelimelerinin Kökenleri Üzerine 29.12.2017
2304 Mehmet Özmen DA / DE Ba?lama ve Kuvvetlendirme Edat?n?n Türeyi?i 29.12.2017
2303 Mehmet Özmen Özel Ad Kökenli Tür Adlar? 29.12.2017
2302 Mehmet Özmen Türkçe Sözlük'teki Baz? Tan?mlar Üzerine 29.12.2017
2299 Faruk Y?ld?r?m Çayahan (Ere?li/Konya) A?z? Üzerine Gözlemler 21.12.2017
2298 Faruk Y?ld?r?m ?nternette Söyle?i (Chat) Dili 21.12.2017
2297 Faruk Y?ld?r?m Kültür Tarihimizde Gizli Diller ve ?ifreler 'Teber Dili' 21.12.2017
2296 Faruk Y?ld?r?m Türkiye Türkçesi A??zlar?nda Devrik Dizim Üzerine 21.12.2017
2295 Faruk Y?ld?r?m Türkiye Türkçesi A??z Atlas? ?çin Yeni Bir Ön Çal??ma: Gibi Edat? ve Yan Biçimleri 21.12.2017
2293 Faruk Y?ld?r?m Türkiye Türkçesinin A??z Atlas? ?çin Bir Ön Çal??ma: 'ALA' S?fat? ile Yap?lan Birle?ik Kelimeler 21.12.2017
2292 Muna Yüceol Özezen Türkiye Türkçesinde Dilsel Göndermeler Üzerine Birkaç Tespit 18.12.2017
2291 Muna Yüceol Özezen - Huriye Sözer Tanzimat Dönemi Metinlerinde Ay?rma, Ba?lama ve Dönü?türme ??levli Olup ve Olarak Zarf Fiilleri 18.12.2017
2290 Yeter Torun Ö?retmen Tan?klar?yla Tarama Sözlü?ü Verilerine Göre Ur- / Vur- Fiilinin Deyimle?mi? Birle?ik Fiillerdeki Kullan?mlar? 16.12.2017
2289 Hayrullah Kahya Karamanl?ca Bir Zebur?da Yap? Bak?m?ndan Devrik Cümleler 17.11.2017
2288 Adem Aydemir Dede Korkut Kitab?'nda Tek Kullan?ml?k Türkçe Sözcükler Üzerine Bir ?nceleme 24.10.2017
2286 Erdem Konur Türk Dilinin Sadele?mesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi 28.07.2017

<< 1. sayfa | 2. sayfa | 3. sayfa |4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa