ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
TİYATRO  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
439 ?rina Pru?kovska Türk Ça?da? Tiyatrosunda Toplumsal Cinsiyet E?ilimleri ve Güçlü Kad?n Kimlikleri 26.06.2015
438 G?yasettin Ayta? Adalet A?ao?lu?nun Tiyatrolar?nda ?nsan?n ?nsana Anlat?lmas? 01.04.2015
437 Nuriye Bastem Ülker Köksal??n Sacide ve Henrik Ibsen?in Nora Adl? Tiyatro Eserlerinde Kad?n?n Kendini Gerçekle?tirmesi 22.01.2015
436 O?uz Ar?c? Epik Tiyatro ve Gestus Kavram? Üzerine 19.01.2015
435 Melahat Özgü Günümüz Dü?ünce Ya?am?nda Tiyatro Bilimi 15.01.2015
434 Pelin Aslan Türk Tiyatrosunda Kad?n Temsili Üzerine Feminist Ele?tiri Denemesi: Be? Farkl? Oyun Hep Ayn? Kad?n 13.11.2014
433 Önder Çak?rta?-Ömer ?ekerci Geli?im Psikolojisinin Yeniden Ke?fi: Samuel Beckett'in Endgame Oyununda ?Ters Kimlik? ve 'Benlik Bütünlü?üne Kar?? Umutsuzluk? 23.07.2014
432 Özcan Bayrak Edebiyat ve Tarihin Kesi?ti?i Noktada Haldun Taner?in Bir Tiyatrosu 05.06.2014
431 Hatice Tören Tiyatro Metinlerinde Yer Alan Metin D??? Sözler:Ke?anl? Ali Destan? Örne?i 23.05.2014
430 G?yasettin Ayta? ?leti?im Gereklili?i Aç?s?ndan Tiyatro 09.04.2014
429 ?eyma Büyükkavas Kuran Necip Faz?l K?sakürek?in Tiyatrolar? Hakk?nda Baz? Dikkatler 13.03.2014
428 Bahad?r Gücüyeter Kazak Tiyatrosunun Olu?umuna Genel Bir Bak?? 06.01.2014
427 Refika Alt?kulaç Demirda? E?e?in Gölgesi?nde Seyirci ve Haldun Taner?in Çoklu Ele?tirisi 06.01.2014
426 Banu Ayten Ak?n Doksanl? Y?llarda Türk Tiyatro Metinlerinde Kad?n?n Varolu?u 27.11.2013
425 Ömer Tu?rul Kara Geçmi?ten Günümüze Osmaniye'de Tiyatro 22.11.2013
424 Melih Erzen Gülten Ak?n??n Tiyatro Eserleri Üzerine ?çerik Ba?lam?nda Bir De?erlendirme 08.10.2013
423 Kemal Erol Memet Baydur Tiyatrosu ve Dramatik Bir Pazarl?k Oyunu: Kamyon 08.10.2013
422 Yurdal Cihangir K?br?s Türk Tiyatro Yaz?n?n?n ?lk Y?llar? ve Safa Yahut Netice-i ?btila 04.10.2013
421 Alsu Kamaliyeva Ça?da? Tatar Tiyatro Yazarlar?ndan Tufan Minnullin'in Piyeslerine Genel Bir Bak?? 10.09.2013
420 Nilüfer ?lhan Absürd (Uyumsuz) Tiyatro Ba?lam?nda Nuri Pakdil?in Umut Adl? Oyununu ?nceleme 08.07.2013
419 Bilge Ercilasun Ak?n Piyesi Üzerinde Bir Tahlil 19.04.2013
418 Müzeyyen Buttanr? Fetih ve Fatih Konulu Tiyatro Eserlerinde Fatih'in Çocuklu?u, E?itimi, Çevresindeki Bilim ve Sanat Adamlar? 11.04.2013
417 Bedia Koçako?lu Tanzimat Tiyatrosunda Bir Cromwell Davas?: Ke?f-i Esrar 21.12.2012
416 Kadir Güler-Seçkin Özkan Kütahyal? Hasan Bedreddin Pa?a ve Tiyatrolar? Üzerine Baz? Mülâhazalar 09.11.2012
415 Caner Solak Bir Ekoele?tiri Denemesi: Behiç Ak??n Tek Ki?ilik ?ehir Oyununda Birey, Toplum ve Çevre ?li?kileri 03.10.2012
414 Ebru Balamir ?talyan Yazar? Luigi Pirandello?nun Tiyatroya Bak??? 11.07.2012
413 Mustafa Kol Absürd bir tiyatro dili: Jean Tardieu, "Gi?e" 07.06.2012
412 Selda Öndül Turuncu 15.05.2012
411 Sevda ?ener Memet Baydur Tiyatrosu 15.05.2012
410 Efza Topçu Foqué?nin Ond?ne Öyküsü ve üç farkl? bale dramaturgisi 15.05.2012
409 Levent Suner Nefes ve oyuncu 15.05.2012
408 Banu Çakmak Çehov?un Vi?ne Bahçesi adl? oyununa göstergebilimsel bir yakla??m 15.05.2012
407 ?ebnem Sözer Oyunculuk sanat?nda Dionysosçu dürtünün yeri üzerine 15.05.2012
406 Beliz Güçbilmez Tiyatronun sakl? mahfazas?: Sfenks/sahned???/Khõra 15.05.2012
405 S?la ?enlen Sansür ve sansürcü: Anthony Neilson?un Sansürcü adl? oyunu 15.05.2012
404 Arzu Kunt Le Théâtre de Eugène Ionesco, Quelques Réflexions sur la Signification de la Prolifération 30.04.2012
403 Erdo?an Uygur Memmed Seid Ordubadi?nin Böyük Gurulu?da Piyesinde Sovyet Mefkûresi 18.04.2012
402 Alsu Kamalieva Ba?lang?çtan 1917'ye Kadar Kazan Tatar Tiyatrosu 08.04.2012
401 Yusuf Eradam Thespis?in Delileri: Tiyatroda Tek Etki Ve ?stanbul 30.03.2012
400 Cevat Çapan Bir Tiyatro Bölümünün Kurulu?u 30.03.2012
399 Hülya Nutku Günümüzde Belgesel Tiyatro Anlay???n?n Önemi 30.03.2012
398 Sevgi Türkay Oyunu Giydirmek 30.03.2012
397 Fatma Keçeli Ötekile?tirilen Oyun Ki?ileri: ??stanbul Beyaz Rak? Rengârenk, K?rm?z? Yorgunlar?, Gözü Kara Alaturka 30.03.2012
396 Mü?erref Öztürk Çetindo?an K?rsal Mitten Kentsel Ritüele Geçi? : Beden-Mekan ?li?kisinin 1990 Sonras? Türk Oyun Yazarl????na Yans?mas? 30.03.2012
395 Ay?egül Yüksel Türkiye?de ?Yazar Tiyatrosu? 30.03.2012
394 Mukadder Yayc?o?lu Geçmi?ten Günümüze Türkiye?de Çokkültürlü/ Melez Sefardi Tiyatrosu 30.03.2012
393 Nilgün Firidino?lu Geleneksel Halk Tiyatrosunda Gayrimüslimlerin Temsili 30.03.2012
392 Efdal Sevinçli Cinsel Bilgileri Ö?renirken Sa?d?c?m?z Karagöz : Karagöz Evleniyor (1913) Oyunu 30.03.2012
391 Özdemir Nutku Halk Tiyatrosu ve ça?da? sentez denemeleri 30.03.2012
390 Sevinç Sokullu Geleneksel Türk Tiyatrosunun Ulusal Tiyatromuza Kaynakl??? Üzerinde Yeniden Durmak 30.03.2012

1. sayfa