ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HALKBİLİM  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |5. Sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (466)Makale (1500)
Oruc Abdullayev
 1. Adet-Ananelerimizin Felsefi Yorumu Üzerine (07.06.2011)
Prof. Dr. Mehmet Aça
 1. Güney Sibirya Türklerinde Ava Destancı ve Masalcı Götürme Geleneği (14.03.2011)
Prof. Dr. Mehmet Aça-Okt. Mustafa Aça
 1. Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi (23.02.2011)
Araş.Gör. Mustafa Aça
 1. Trabzon-Şalpazarı Çepnileri ile Çuvaş Türklerinin Doğum Sonrası Etrafındaki İnanış ve Uygulamaları Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi (11.05.2011)
 2. Şeyyad Hamza’nın Yusuf u Züleyha Mesnevisi İle Tatar Türklerinin Yosif Kitabı Üzerine Mukayeseli Bakış (14.09.2011)
 3. Hacivat ile Karagöz’ü Belli Bir Döneme Tarihsel Kişilikler Olarak Konumlandırma Çabalarına Sinemadan Bir Örnek: “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?” Filmi (19.09.2011)
 4. Balıkesir’de Bulunan Bir Cönk ve İçinde Yer alan Fâl-i Nebât Örneği (19.09.2011)
Sedat Adıgüzel
 1. Erzurum ve Azerbaycan'da Ortak Olan Bazı Düğün Gelenekleri (31.05.2011)
Ramiz Ağayev
 1. Halk Yaratıcılığının Kaynakları (10.06.2011)
Sırrı Akbaba
 1. Aldatmalarda Kullanılan Mesajlar (Bir Erzurum Masalının Transactional Analizle İncelenmesi) (07.06.2011)
Doç. Dr. Eyüp Akman
 1. Nail Tan'ın Kastamonu'ya Hizmetleri (29.11.2011)
 2. Kastamonu'da Ölümle İlgili Adet ve İnançlar (29.11.2011)
 3. Binbir Gece Masalları Kaynaklı Bir Türk Masalı: Cihanşah/Cevahir Dağı/Elmas Dağı (29.11.2011)
Mustafa Talas-Numan Durak Aksoy
 1. Küreselleşme-Yerelleşme Çerçevesinde Türk Alevîliği (01.12.2011)
Dr. Mustafa Aksoy
 1. Tarihî Kaynak Olarak Etnografya Eserleri (21.09.2011)
 2. Makedonya'da Balballar, İskitler-Türkler (21.09.2011)
 3. Tarihi Kültürel Süreç İçinde Dil-Kimlik ve Türk Damgaları (21.09.2011)
Prof. Dr. İ. Hakkı Aksoyak
 1. Hırkayı (Deveyi, Şalvarı) Şaraba Vermek Söyleyişi Üzerine Art-Zamanlı Yöntemle Bir Deneme (16.11.2011)
Yavuz Şen-Cahit Aksu
 1. Uzun Havalarımızdan Bozlak ve Ustaları (07.06.2011)
Ali Osman Aktaş
 1. Yaşatılagelen Bir Kült Olarak Samsun İli Avut Köyü'nde Hıdırellez Gelenekleri (30.11.2011)
Prof. Dr. Kubilay Aktulum
 1. Bir Ana-Metin Olarak Nasreddin Hoca Hikâyeleri Üzerine Kimi Dönüştürmeler (16.11.2011)
Pınar Kasapoğlu Akyol
 1. Çorum'un Sungurlu İlçesinde 1895-1947 Yılları Arasında Kasapoğlu Ailesi Üzerinden Kasaplık Kültürüne Bir Bakış (02.12.2011)
Orhan Söylemez-Lezzet Aliyeva
 1. Alpamış Batır ve Er Targın Destanlarında Kahraman, Kadın ve At Motifleri Üzerine Bir Deneme (10.06.2011)
Mustafa Alkan
 1. Yeniçeriler ve Bektaşîlik (30.11.2011)
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 1. Türk Halk Hikâyelerinde Atasözleri (20.07.2011)
 2. Doğu Anadolu Bölgesinde Anlatılan Halk Hikâyelerinde Dede Korkut Hikâyeleri'nin Etkileri (11.08.2011)
Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak
 1. Küreselleşme ve Uygulamalı Halk Bilimi Örneğinde Giresun Kültür Araştırmaları Merkezi (28.04.2011)
Ebulfez Kulu Amanoğlu
 1. Kişi Adlarında Eski İnançların İzleri (Dede Korkut) (06.06.2011)
Dan Ben-Amos
 1. Halkbilimi Öğreniminde Tür Kavramının Konumu (Çev. Meriç Kurtuluş) (17.11.2011)
Ezgi Ulusoy Aranyosi
 1. Edebiyatta Büyülü Gerçekçiliğin "Büyü"sünün Menşei Üzerine: Sosyal Adaptasyon Araçları Olarak Masallar (17.11.2011)
Salih Mehmet Arçın
 1. Tıvaca Bir Destan: Haan-Tögüldür ve Yarış (07.12.2011)
Prof. Dr. Erman Artun
 1. Çukurova Fıkra Söyleme Geleneğinde Yerel Fıkra Tipi: Karakülah Hoca Fıkraları (14.02.2011)
 2. Türk Dünyası Destan Söyleme Geleneğinde Türkmen Destanlarının Yeri (15.03.2011)
 3. Çukurova Halk Kültüründe Törenler, Bayramlar, Şenlikler (24.03.2011)
 4. Çukurova Âşıklık Geleneğinde Kadın Âşıklar (31.05.2011)
 5. Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde "Gelin Göçürme Ağıtları" (20.09.2011)
Abdulselam Arvas
 1. "Akınlık" ve "Âşıklık" Geleneği Arasındaki Bazı Ortaklıklar (Togolok Moldo Örneği) (12.11.2011)
 2. Kırgız Destanlarında İntikam Duygusu ve İntikam Biçimleri (05.12.2011)
Yard. Doç. Dr. Namık Aslan
 1. Çoban Kültüne Bağlı Bir Bereket Dileği ve “Iduk” Geleneğinin Anadolu’daki Devamı (17.03.2011)
Gıyasettin Aytaş-Furkan Asya
 1. Bir Bektaşî İcazetnamesi (30.11.2011)
Mehmet Reşat Ata
 1. Girit-Kandiya Horasanlı Ali Baba Dergâhı Son Postnişini Halife Cafer Sadık Bektaş Baba (30.11.2011)
Ayten Atay
 1. Nogay Masallarında Formeller (09.09.2011)
Ahmed Ateş
 1. Türk Halk Hikâyelerinde İbn Sina (05.10.2011)
Gülhan Atnur
 1. Tatar Halk Şiirinde Nazım Türü Olarak Beyit ve Sak-Sok Beyiti (21.06.2011)
 2. Anadolu, Tatar (Kazan) ve Başkurt Türklerinin Masallarında İnsan Yeme (Yamyamlık) Motifi (30.11.2011) (HTML)
Demet Şafak Aydın
 1. Balıkesir’de Bir Köy Seyirlik Oyunu: “Tülü Kabak” (14.03.2011)
Araş. Gör. Betül Aydoğdu
 1. Şan Kızı Destanı Hakkında Bir Değerlendirme (17.03.2011)

Gıyasettin Aytaş
 1. Hacı Bektaş Velî'nin 800. Doğum Yıl Dönümü Anısına Saygıyla (30.11.2011) (HTML)
Nedim Bakırcı
 1. “Türk Gölge Oyunu / Karagöz” (24.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Banu Apaydın Başa
 1. Türk Hamam Kültürünün Spa & Wellness Mekânlarının Tasarımına Etkileri (29.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Çiğdem Başfırıncı
 1. Modern Türk Tüketim Kültürüne Yönelik Bir Araştırma (16.11.2011)
Prof. Dr. İlhan Başgöz
 1. Türkiye'de Folklor Çalışmaları ve Milliyetçilik (15.11.2011)
Prof. Dr. Fuzuli Bayat
 1. Köroğlu Destanında Kasapoğlu (02.12.2011)
Hüseyin Baydemir
 1. Rüstem Han Destanı ve Destandaki Olağanüstü Motifler (24.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Salahaddin Bekki
 1. Saraybosna ve Anadolu’daki Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine (17.02.2011)
Ali Sinan Bilgili-Ahmet Beşe
 1. İran'da Hacı Bektaş Velî Evladından Pir Saltuk Zaviyesi (30.11.2011)
Ali Sinan Bilgili
 1. Devletlik Pir; Şeyh Safiyyüddin-i Erdebilî Vakfı (30.11.2011)
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav
 1. Anadolu’da ve Türkmenler Arasında Köroğlu Destanının İzlerine Dair Yeni Notlar (14.10.2011)
 2. Dede Korkut Hikâyelerindeki Tarihi Olaylar ve Kitabın Te’lif Tarihi (14.10.2011)
 3. Köroğlu’na Ait Notlara İlave (17.10.2011)
Araş. Gör. Ebru Bozpolat
 1. Türk Efsaneleri Almanya'da (28.04.2011)
Elmira G. Cahiyeva
 1. Kumuklarda Kan Davası Geleneği (05.12.2011)
Adem Can
 1. Homeros Destanları ile Dede Korkut Hikâyeleri Arasındaki Kurgu, Yapı, Tip ve Tema Benzerlikleri (20.09.2011)
Hikmet Çalış
 1. Sözlü Kültür Ortamından İnternet Ortamına Fıkralar (15.02.2011)
Orhan Çeltikci
 1. Anamas Yöresi Halk İnançlarında Temizlik Kavramı (05.12.2011)
Çulpan Zaripova Çetin
 1. Tatar Manilerinde Giyim Kuşam Kültürü ve Süs Eşyaları (11.05.2011)
Hülya Çevirme
 1. Alageyik Efsanesi Üzerine Bir İnceleme (10.06.2011)
Sahure Çınar
 1. Erzurum Hamamlarında İntikam (05.12.2011)
Seda Başer Çoban
 1. Dede Korkut Kitabı ve Büyülü Gerçekçilik (17.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Faruk Çolak
 1. XVI. Yüzyıl Sivas’ında Olağanüstü Hamilelik ve Fil Ata Miti (10.02.2011)
 2. Nasreddin Hoca’yla İlgili Bazı Anlatma­larda Mitolojik Unsurlar (10.03.2011)
 3. İnsan Kurban Etme Konulu Bir Kıbrıs Türk Efsanesi Hakkında Karşılaştırmalı Bir Araştırma (17.03.2011)
 4. Bir Anadolu-Türk Efsanesinin Oğuz Kağan ve Göç Destanlarıyla İlişkisi (30.03.2011)
Murat Gökhan Dalyan
 1. XIX. Yüzyıl Nasturilerinde Evlilik ve Düğün (14.11.2011)
Prof. Dr. Necati Demir
 1. Kaya Üstü Resmi (Rock Art) Olarak Dağ Keçisi / Elik ve Tarihî Altyapısı (27.04.2011)
 2. Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve Yazıtları ile Bunların Tarihî Alt Yapısı (28.04.2011)
Mustafa Diktaş
 1. Konya Oturak Alemlerinde Dönüşüm (14.03.2011)
Esra Derya Dilek
 1. Efsaneden Büyülü Gerçekçiliğe (17.11.2011)
Markus Dressler
 1. Irene Melikoff'un mirası: Metodolojiye Dair Bazı Düşünceler (20.01.2011)
Elif Dulger
 1. Âşık Paşazâde'ninTevârih-i Âl-i Osmân Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği (15.11.2011)
Yard. Doç. Dr. M. Zeki Duman
 1. Heterodoksi Bir İnanç Olarak Alevilik (27.04.2011)
Doç. Dr. Bayram Durbilmez
 1. Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Sayılar (26.04.2011)
Dilaver Düzgün
 1. Osmanlı Döneminde Geleneksel Türk Tiyatrosunun Genel Görünümü (13.06.2011)
 2. Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Halk Kültürü (15.06.2011)
Prof. Dr. Metin Ekici
 1. Halk Bilim Araştırmalarında Üçüncü Boyut (23.03.2011)
Savaş Ekici
 1. Popüler Kültür’ün İcra Ortamı Bağlamında Medya - Türk Halk Müziği İlişkisine Dair Bazı Tespit ve Öneriler (23.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Armağan Coşkun Elçi
 1. Sözsel ve Müzikal Varyantlaşma Manilerin Türkü İçindeki Dönüşümleri (16.11.2011)
Prof. Dr. Şükrü Elçin
 1. Âhi Üzerine (29.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz
 1. Efsanelerin İstanbul'u, Fetih ve Fatih (20.04.2011)
 2. Geleneksel Türk Tiyatrosunda Seyirci Odaklı İcra Farklılaşması (20.04.2011)
 3. İstanbul Folkloru (20.04.2011)
 4. İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar için Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi (20.04.2011)
 5. İstanbul Halk Edebiyatıyla İlgili Kitaplar için Açıklamalı Bir Bibliyografya Denemesi II (20.04.2011)
 6. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Bibliyografya Çalışmaları (20.04.2011)
 7. İstanbul Kahvehaneleri (22.04.2011)
 8. Karacaoğlan Kimliği (22.04.2011)
 9. Are Lullabies to Sleep ? (12.09.2011)
 10. Modern Dünyada Mevlana İdris'in "Tuhaf Adamlar"ı (21.09.2011)
 11. Türk Halk Kültüründe Üzerlik (21.09.2011)
 12. Yunus Emre'nin Su İmgesini Kullanımına Dair (21.09.2011)
Öztürk Emiroğlu
 1. Malgorzata Labecka-Koecherova’nın Türk Halkları Mitolojisi (03.10.2011)
Servet Erdem
 1. Büyülü Gerçekçilik ve Halk Anlatıları (17.11.2011)
İslâm Beytullah Erdi
 1. Bulgaristan Türkleri Halk Edebiyatında Ağıtlar (08.08.2011)
Kenan Erdoğan
 1. Kırkağaçlı Remzi'nin Bektaşîliğe Bağlanışına Dair Bir Rüyası ve Bektaşîlikle İlgili Şiirleri (30.11.2011)
Pervin Ergun
 1. Türk Gelininin Mitolojik Göçü (25.11.2011)
 2. Türk Kültüründe "Kavaktan İnen Gelin" Motifi (25.11.2011)
Mehmet Erol
 1. Köy Hayırları’nın Yapısal ve İşlevsel Özellikleri Üzerine Bir İnceleme “Gökçalı Köyü Örneği” (23.03.2011)
Araş. Gör. Mehmet Ersal
 1. Alevi İnanç Sistemindeki Ritüelik Özel Terimler (13.04.2011)
Ruhi Ersoy
 1. Sözlü Kültür Ortamı Kaynaklarının Medyada Kullanımı Bağlamında Gaziantep’te Nevruzla İlgili Bir İnancın Dansa Dönüştürülmesi Serüveni (23.03.2011)
Serpil Ersöz
 1. Artvin İli Zeytinlik Köyü Manileri ve Ağız Özellikleri (09.02.2011)
Halil Atay Göde
 1. Tarihi Yeniden Kurma Kuramı: Veli Baba Üzerine Anlatılan Efsaneler (17.11.2011)
Dr. Müge Göker
 1. Türklerde Oturma Elemanlarının Tarihsel Gelişim Süreci (29.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Sinan Gönen
 1. Dede Korkut Hikayelerinden Günümüze Yansıyan Doğum Adetleri (18.03.2011)
 2. Türk Kültüründe Kız Kaçırarak Evliliğin Köy Seyirlik Oyunlarındaki İzleri (16.05.2011)
 3. Göç Yolunda Kaybolan Basat ile Göç Yolunda Dünyaya Gelen Tepegöz'ün Günümüzde Anlatılan Bir Varyantı Üzerine (17.11.2011)
Furkan Asya-Sevim Gören
 1. Mümin Baba Tekkesi Hakkında Bazı Belgeler (30.11.2011)
 2. Şah İbrahim Soyundan Seyyid Süleyman'a Verilen Bir İcazetname (30.11.2011)
 3. Ali Koç Baba Ocağı İle İlgili Kısa Bir Değerlendirme ve Birkaç Yeni Belge (30.11.2011)
İrfan Görkaş
 1. Şah İsmail Hatayî'nin "Pir ü Sultan-ı Âlem" Fikri ve "Kızıl Taç" Simgesi (30.11.2011)
Mustafa Gültekin
 1. Sözlü Kompozisyon Teorisi Bağlamında Latif Şah Hikâyesindeki Şiirler Üzerine Bir İnceleme (23.03.2011)
Ahmet Gündüz
 1. Kırşehir'de Bulunan Dulkadirli Köyleri Hakkında Bilgiler (Tarihi, Gelenek, Görenek, Örf, Adet, Geçim Kaynakları) (14.11.2011)
Firdevs Güneş
 1. Ninnilerin Çocukların Dil ve Zihinsel Gelişimine Etkisi (22.03.2011)
Merdan Güven
 1. Kadim Türk Yurdu Erzurum'da İlk Folklor Derlemelerinden Bugüne (20.06.2011)
Mustafa Güneş
 1. Tasavvuf Kültüründe İntikam (Erzurumlu İbrahim Hakkı Örneği) (05.12.2011)
Yard. Doç. Dr. Damira İbragim
 1. Kazak Bilmecelerinde Beden (16.05.2011)
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin-Yard. Doç. Dr. Hatice İçel
 1. Batı Versiyonlarında Köroğlu (16.11.2011)
Asıf Hacılı-Habib Hüseyinoğlu İdrisi
 1. Ahıska Türklerinin Örf ve Adetleri (10.05.2011)
İlgar Cemiloğlu İmamverdiyev
 1. Güney Azerbaycan Türkleri'nden Âşıklarla Yapılan Düğün Törenlerindeki Bazı Gelenekler ve Özgün Özellikler (23.06.2011)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. “Kitab-ı Dede Korkut” Hakkında (10.10.2011)
 2. Türk Rivayetlerinde “Bozkurt” (10.10.2011)
 3. Yakut Şamanizmindeki İjä Kııl (02.11.2011)
 4. Ali Rıza Yılman Yalgın: Cenupta Türkmen Oymakları (02.11.2011)
Baktıbek İsakov
 1. Kırgız Konar Göçerlerinde Kasaplık Geleneği: At Kesme Âdeti (02.12.2011)
Eugenia Popescu-Judet
 1. Türk Halk Temâşalarının Rumen Memleketlerine Tesiri (27.10.2011)
Turgay Kabak
 1. Silifke Halk İnanış ve Uygulamalarında Çarşamba Gününün Yeri ve Önemi (07.04.2011)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Kayseri Yöresi Örnekleri İle Türk Kültürlü Halklarda Rüya İnancı (09.02.2011)
 2. Antalya Yöresi Örnekleri ile Türk Kültür Coğrafyasında Süpürge İnancı (09.02.2011)
 3. Kültürel Kimlik Algılayışına Eleştirisel Bir Yaklaşım (09.02.2011)
 4. Kırım Tatar Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları (09.02.2011)
 5. “Ortak Türk Geçmişinden, Ortak Türk Geleceğine” Sempozyumuna Dair (09.02.2011)
 6. Türk Halk İnançlarında Kurtla İlgili Yeni Tespitlerimiz (09.02.2011)
 7. İran Karakoyunlu Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları (09.02.2011)
 8. Karamanlılar-Çelebiler (09.02.2011)
 9. Sivas Yöresi Örnekleri İle Türk Halk İnançlarında Aşermek/ Yeriklemek (10.02.2011)
 10. Ahi Türbeleri Etrafında Oluşan Halk İnançları (24.03.2011)
 11. Türk Kültür Coğrafyasında "Dul Karı Kültü" (29.04.2011)
 12. Güneydoğu Anadolu'da Altay İnanç Taşları (Ovo veya Obo'lar) (29.04.2011)
 13. Silopi Berşuve Bölgesinden Bazı Halk İnanmaları (29.04.2011)
 14. Türk Kültür Coğrafyasında Rumeli Balkan Örneklemeleri İle Karşılaştırmalı Renk Kültüründe Mavi -1 (29.04.2011)
 15. Türk Kültür Coğrafyasında Rumeli Balkan Örneklemeleri İle Karşılaştırmalı Renk Kültüründe Mavi -2 (29.04.2011)
Dr. İhsan Kalenderoğlu
 1. Türkmenistan'da Dede Korkut Hakkında Yapılan Çalışmalar (22.04.2011)
 2. Nogay Destanlarında At Motifi (09.09.2011)
Canan Selvi Kanoğlu
 1. Karaçay-Malkar Destanları (14.08.2011)
Dr. Melike Kaplan
 1. Halk Tıbbının Kökenleri: Teşhisten Tedaviye Din ve Büyü İlişkisi (17.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Çiğdem Kara
 1. Tiki Tiki Tempo: Uzun Adlı Çocuğun Türkiye Yolculuğu (22.04.2011)
Mehmet Karaaslan
 1. Kaşkay Türklerinde Doğum Çevresinde Gelişen İnanç ve Pratikler (15.11.2011)
Faruk Karaca
 1. Ölümle İlgili Davranış Örüntüleri Açısından Modern Batı ve Türk İslam Kültürü (07.06.2011)
Ali Karadavut
 1. Milli Folklor Dergisi'nde yayınlamış Destan Konulu Makalelerin Tenkidli Bibliyografisi (09.02.2011)
Dr. Kasım Karaman
 1. Rüya Kaynaklı Bireysel Tecrübelerin Toplumsallaşması -Bayat Köyü Dede Örneği- (23.03.2011)
Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya
 1. Yaralı Mahmut İle Mahbup Hanım (10.02.2011)
Nuran Kekeç
 1. Karnavaldan Büyülü Gerçekçiliğe: Berci Kristin Çöp Masalları (17.11.2011)
A. Fikret Kılıç
 1. Dede Korkut Kitabı'ndan "Dirse Han Oğlı Buğaç Han Boyı" Adlı Hikâyenin Tema ve Yapı Bakımından Tahlili (02.06.2011)
Doç. Dr. Sami Kılıç
 1. Uşak ve Çevresinde Yağmur Yağdırma Uygulamaları (Takmak Köyü Örneği) (08.04.2011)
Mehmet Kınık
 1. Türk Halk Müziği Çalgı Topluluklarının Yapılanması ve Bağlama (16.11.2011)
Doç. Dr. Suat kolukırık
 1. Mekân, Kültür ve Kimlik: Isparta Tahtacılarında Mekânın Sosyal Anlamı (27.04.2011)
Öğr. Gör. Gamze Bozkuş Eğri-Yard. Doç. Dr. Akın Konak
 1. Doğum Sonu Dönem ile İlgili Geleneksel İnanç ve Uygulamalara Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler (27.04.2011)
M. Sabri Koz
 1. Âşık Edebiyatı, Halk Kültürü Çalışmalarıyla Ahmet Kutsi Tecer (04.11.2011)
 2. Comparative Bibliographic Notes on Karamanlidika Editions of Turkish Folk Stories (04.11.2011)
 3. Seyahatnâme'den Türk Halk Edebiyatı Üzerine Notlar (04.11.2011)
 4. Cönk (11.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Şahin Köktürk
 1. Türk Destanlarında Hapsedilme Motifi (18.03.2011)
Prof. Dr. Nerin Köse
 1. Ak Möör Destanı'ndaki Ara Sözler (23.06.2011)
 2. Anayurt'tan Anadolu'ya "Cambı Atuu"dan "Kömbe Kapma"ya (23.06.2011)
 3. "Betaçar" terimi Üzerine (23.06.2011)
 4. Efsanevi Hayat Ağacı: Muñar (23.06.2011)
Esra Lüle Mert
 1. Türkçenin Sözvarlığı Açısından Eflatun Cem Güney'in Derleyip Yazdığı Masallar (17.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Kahraman Mutlu
 1. Balıkesir ve Batı Anadolu Yöresi Tahtacı Türkmenleri (25.04.2011)
Eflatun Nemetzade
 1. Güney Azerbaycan'da Halk Tiyatrosu Üzerine (10.06.2011)
 2. Azerbaycan'da Halk Tiyatrosunun Oluşumu Üzerine (21.06.2011)
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz
 1. Çok Mekânlı ve/veya Çok Mezarlı Anlatı Kahramanları: Yunus Emre (16.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Abdulkadir Emeksiz-Sezin Oktay
 1. Taş Bebek Efsane ve Ninnileri Arasında Tematik İlişkiler (21.09.2011)
Mehmet Aça-Berna Olgunsoy
 1. Tıva Kahramanlık Destanlarında Sınama ve Yarışlar (07.12.2011)
Yard. Doç. Dr. Meral Ozan
 1. Geçiş Ritüelleri ve Halk Masalları (16.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Adem Öger
 1. Uygur Bilmeceleri Üzerine Bir Değerlendirme (25.04.2011)
Dr. Erdoğan Önder
 1. Folklor Sosyolojisi Açısından Sivas Halayları (10.02.2011)
Yard. Doç. Dr. Zafer Öter
 1. Türk El Sanatlarının Kültür Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi (17.01.2011)
Doç. Dr. Nihal Ötken
 1. Avşa Adası Yiğitler Köyü Geleneklerinde Geçmişten Günümüze Değişimler (19.01.2011)
 2. Movement Analysis of Turkish Folk Dance Type: "Bar" (26.04.2011)
Öğr. Gör. İbrahim Özbakır
 1. Geleneksel Türk Çocuk Oyunlarında Doğal Oyuncaklar ve Oyuncak Olmuş Hayvanlar (29.04.2011)
Alev Özbil
 1. Edirne’nin Gaziler Helvası ve Helva Sohbetleri (05.12.2011)
Dr. Öznur Özdarıcı
 1. Anlatı Tekniği Açısından “Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Destanı”nı Bir Çözümleme Denemesi (19.01.2011)
Klaus Detlev Wannig-Mustafa Özdemir
 1. Geleneksel Türk Halk Şiirinde Doğa (02.06.2011)
 2. Türk Halk-Türkülerinde İnsan (06.06.2011)
Prof. Dr. Nebi Özdemir
 1. Edebiyat ve Ekonomi (Kültürel Ekonomik Bir Alan Olarak Edebiyat) (16.11.2011)
Haldun Özkan
 1. Erzincan ve Çevresinde Orta Asya Türk Geleneğini Sürdüren Bezemeli Mezar Taşları (14.06.2011)
Dr. Şevket Öznur
 1. Kıbrıs Yöresine Ait Bir Ağıt: "Arap Ali" ve Varyantları (27.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel
 1. Yazının İzinde Masal Haritalarını Okuma Denemesi: Masal Tarihine Yeniden Bakmak (16.11.2011)
Yard. Doç. Dr. Sibel Paşaoğlu
 1. Müzik Kültüründe Sözlü ve Yazılı Aktarım (21.01.2011)
Fatma Pekşen
 1. Divriği Kültüründe Arı ve Bal (05.12.2011)
Karl Reichl
 1. Türk Destanları (09.09.2011)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Dede Korkut Kitabı'nın Giriş Bölümü Üzerine Bazı Görüşler (25.07.2011)
 2. Kıbrıs ve Anadolu Türklerinin Efsaneleri Arasındaki Ortaklıklar (29.09.2011)
N. Ebru Zeren-Gözde Sazak
 1. Osmanlı Minyatürlerinde Kasaplık (02.12.2011)
Safa Seçer
 1. XVI.Asırda Anadolu'da Alevîlik (30.11.2011) (HTML)
Dr. Ali Selçuk
 1. Tahtacıların Doğum ile İlgili İnanç ve Uygulamalarına Fenomenolojik Bir Yaklaşım (23.03.2011)
Doç. Dr. Mustafa Sever
 1. Religion and Folk Beliefs (26.04.2011)
Oğuzhan Sevim
 1. Dramatik Aksiyonu Sağlayan Değerler Açısından Bamsı Beyrek Hikâyesi (15.11.2011)
Lütfi Sezen
 1. İlkyaz Bayramları (Nevruz-Hıdrellez) (07.06.2011)
 2. Yeşilırmak Üzerine Tokat'tan Derlenmiş Maniler (22.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü
 1. Höllük Kavramı ve Uygulaması Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler (25.04.2011)
Uğur Sümer
 1. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Vakfı Başkanı Uğur Sümer İle Alevîlik, Bektaşîlik Üzerine Bir Röportaj (30.11.2011)
Ali Duymaz-Halil İbrahim Şahin
 1. Balıkesir ve Çevresinde Hayvan Benzetmecesine Bağlı Köy Seyirlik Oyunları (25.11.2011)
Fatih Şayhan
 1. Mustafa Aça, Oğuznamecilik Geleneği ve Andalıp Oğuznamesi (tanıtma) (19.11.2011)

Yard. Doç. Dr. Mehtap Aydıner-Dr. Yavuz Şen
 1. Geleneksel Türk Halk Çalgılarının Müzik Öğretmenleri Tarafından Kullanılma Durumu (17.11.2011)
Dr. Yavuz Şen
 1. Türk Halk Müziğinde Çokseslilik (03.06.2011)
 2. Müzik-Toplum Etkileşimi (10.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Refiye Şenesen
 1. Osmaniye/Düziçi’nde Dünden Bugüne Yaylacılık ve Varsak Türkmenlerinin Yayla Göçü (28.04.2011)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Talas
 1. Mehmet Eröz'de Ölüm Adetleri Üzerine Bir Araştırma (28.04.2011)
Nail Tan
 1. Türk Dünyası Destanlarının Günümüzdeki Uzantıları Halk Hikâyeleri Üzerine Üç Kitap (08.09.2011)
 2. Erman Artun’un Türk Halk Edebiyatına Yeni Hizmetleri (12.09.2011)
Gülzade Tanrıdağlı
 1. Uygur Kültüründe Saç Örgüleri ve Anlamları (10.06.2011)
Nuran Elmacı-Ahmet Taşgın
 1. “Haram Sudan Atladım” Diyarbakır’da Haram Su ile İlgili İnanışlar (05.12.2011)
Dr. İlhan Toksöz
 1. Batı Trakya Topluluğunun Rodoplardaki Buluşma Noktası: Seçek Yaylası Tarihî Seçek Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri (17.11.2011)
Sultan Tulu
 1. Horasan Türkçesi ile İlgili Folklor Çalışmaları (10.05.2011)
Süleyman Tülücü
 1. V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasreddin Hoca Seksiyon Bildirileri (02.06.2011)
 2. Meddahlık ve Meddah Hikâyeleri İle İlgili Önemli Bir Eser (20.06.2011)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Mehmed Emin Efendi'nin Seyahatnamesine Göre Eski Bir Türk Şehri: Dehistan (20.01.2011)
Alaattin Uca
 1. Erzurumluların Serdengeçti Türküsü (21.06.2011)
Dr. Kemal Üçüncü
 1. İrşâd ve Tebliğe Bağlı İcrâ: Türk Sözlü Kültür Geleneği Bağlamında Türk Tekke Edebiyatı (23.03.2011)
Doç. Dr. Mustafa Ünal
 1. Türk Medyasının Halk İnanışlarına Bakışı (23.03.2011)
Anna Vanzan
 1. Turkish Hammam and the West: Myth and Reality (05.12.2011) (HTML)
Ergün Veren
 1. Aydın Sultanhisar İlçesinde Kekik Kaynatımı ve Otantik İmbik (19.07.2011)
 2. Bir Muhacirin Anılarında Osmanpazarı (12.10.2011)
 3. Tokat Başçiftlik İlçesinde Efsaneler ve Halk Hikayeleri (12.10.2011)
 4. Eskişehir'de Türkü (12.10.2011)
Bi Xun
 1. Dede Korkut Kitabı’nın Şamanlık Temeli (29.09.2011)
Doç. Dr. Ali Yakıcı
 1. Konya Ovasında Yaşayan Türkmenlerde Modern Teknolojiden Geleneksele Dönüşün Adı Bastırık (17.11.2011)
R. Gülenay Yalçınkaya
 1. Afyonkarahisar'da Keçecilik (26.04.2011)
Yar. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
 1. Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Çiçek (29.04.2011)
 2. Şiir Üzerine (29.04.2011)
 3. Nevruz (29.04.2011)
 4. Kıbrıs Atasözlerinin Türk Dünyası Atasözleri Arasındaki Yeri (29.04.2011)
 5. Kosova'da Bay Dergisi (05.05.2011)
Okt. Funda Örge Yaşar
 1. Mizahta Uyumsuzluk Kuramı Bağlamında Tekerlemeler (31.03.2011)
Selda Yerdelen
 1. Evliya Çelebi "Seyahatnamesi"Ndeki Gölge ve Kukla Sanatçıları, Çalgıcılar, Kollar (07.06.2011)
Ömer Yılar
 1. Dede Korkut İle İlgili Son Çalışma (08.06.2011)
Nilüfer Yıldırım
 1. Türk Halklarının Destan Yaratılarında Üç Dünya (16.11.2011)
Doç. Dr. Harun Yıldız
 1. Amasya Yöresi Örneğinde Alevî/Bektaşî Kültüründe İnanç Merkezleri (19.01.2011)
Prof. Dr. Naciye Yıldız
 1. Karacaoğlan Nasıl Tapşırdı? (16.11.2011)
Hulusi Yılmaz
 1. Nizarî İsmailîliği ve Alevîlik: İki Farklı Dinî İdrakte Benzeşen Yorumlar Üzerine Değerlendirmeler (30.11.2011)
Mehmet Yılmaz
 1. Battalname-Sasonlu Tavit ve Digenis Akritas Destanlarında Rüyaların İşlevleri (26.04.2011)

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |5. Sayfa | 7. sayfa | 8. sayfa