ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HALKBİLİM  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |6. sayfa 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (451)Makale (1250)
Nefise Abalı
 1. Türk Halk Hikâyelerinde "İlk Görüşte Aşk" Motifi, Ensest Yasağı ve Egzogami (16.03.2010)
Nizamoğlu Nurlan Abbasov
 1. Kitab-ı Dede Korkut Destanı ve Oğuz Türklerinin İctimai-Siyasal Kuruluşu Hakkında (07.04.2010)
Prof. Dr. Mehmet Aça
 1. “Oğuz Kağan” ve “Arı-haan” Destanları Uygarlaşma Süreci Açısından Nasıl Okunabilir? (18.03.2010)
 2. Güney Sibirya Türklerinde Ava Destancı ve Masalcı Götürme Geleneği (15.10.2010)
Belde Aka
 1. Ninnileri Psikanalitik Yaklaşımla Yeniden Okuma Denemesi (05.01.2011)
Dr. R. Bahar Akarpınar
 1. Denizli İli Çivril İlçesinde Ölüme Bağlı Uygulamalar ve "Yas Etme" (21.10.2010)
Öğr. Gör. Mesut Akben
 1. Kahramanmaraş ve Yöresi ve Folklorunda Kuşçuluk (Mırtıklık) (31.08.2010)
Dilek Akbulut
 1. Günümüzde Geleneksel Oyuncaklar (11.03.2010)
Seyran Aliev
 1. Paul Mirable'nin "Dede Korkut Kitabı"nın İngilizce Çevirisinin Lingvo-poetik Özellikleri (07.04.2010)
Minara Aliyeva
 1. Ahıska Türklerinin Halk Takvimi Üzerine (Bahar-2001, S: 11, s. 134-139. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)

Dr. Suat Alp
 1. Balkanlar’da Osmanlı Dönemi Maddi Kültür Mirası Evreni (11.03.2010)
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 1. Osmaniye Örneğinden Hareketle Batı Türkleri (Azerbaycan-Türkiye) Destan ve Hikâyelerinde Ant(Yemin)lar (11.03.2010)
 2. Hatay/Erzin’de Anlatılmakta Olan Yağmurcu Dede Efsanesi ve Türk Dünyasındaki Benzerleri (Bahar-2000, S: 9, s. 25-37. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
 3. Ceyhun’dan Ceyhan’a Evlenme ile İlgili Bazı Kavramlar (Kalın, Saçı, Okuntu, Aşerme, Toy) Üzerine (08.11.2010)
 4. Türk Halk Hikâyelerinde Halk Hekimliği (06.01.2011)
Yard. Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak
 1. Kırımçakların Menşei ve Bu Konudaki Çalışmaların Değerlendirilmesi (07.10.2010)
Dr. Işıl Altun
 1. Kocaeli’de Türbelerle İlgili İnanış ve Uygulamalara Örnek: “Sultan Baba” (12.11.2010)
Dr. Semra Alyılmaz
 1. Maslenitsa ve Nevruz Bayramları Arasındaki İlişki (07.10.2010)
Ezgi Ulusoy Aranyosi
 1. "Atasözü Neydi, Ne Oldu? (05.01.2011)
Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat
 1. Özbek Halk Edebiyatı Örnekleri : Öydin Öyge Köçmek-ni Beyânı I, anlatan: Osman Fikri Sertkaya ([1986] 1982 - 1983, s. 1-2 Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
 2. Özbek Halk Edebiyatı Örnekleri : Öydin Öyge Köçmek-ni Beyânı II ([1986] 1982 - 1983, s. 3-28. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
Doç. Dr. Tudora Arnaut
 1. Gagauzlarda Sözlü Lirik Halk Edebiyatı Türlerinin ve Bunların Folklor Geleneğine Yansımasının İncelenmesi (06.04.2010)
Doç. Dr. Mustafa Arslan
 1. Denizli Yöresinde Masal Anlatma Geleneği (07.01.2011)
Dr. Abdulselam Arvas
 1. Folklor Üzerine Yazılara Dair (14.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Gülhan Atnur
 1. Tatar Halk Anlatılarında Şüreli Tipi (07.04.2010)
 2. Sibirya’daki Bazı Türk Boylarının Destanlarında Halk Hekimliği Uygulamaları (20.10.2010)
 3. Türkiye’de İlk Derleme Gezilerinde Uygulanan Yöntemler ve Karşılaşılan Güçlükler (01.12.2010)
Yard. Doç. Dr. Birol Azar
 1. Yitik Bir Toplum: Nogaylar ve Halk Edebiyatı Ürünlerinden (Masal) Seçmeler (29.03.2010)
A. Sadık Bahçe
 1. Kırsal Gelişimde Kültür (Mirası) Turizmi Modeli (19.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Nedim Bakırcı
 1. Hıdırellez ve Niğde’de Unutulan Bir Gelenek: Niğde Cumaları (01.12.2010)
 2. Köroğlu Destanlarında Köroğlu ve Binitinin Kıyafet (Şekil) Değiştirmesi (03.01.2010)
Adem Balkaya
 1. Türk Toplumunda Temsil Getirme Geleneği ve Mevlana’nın Gelenek İçerisindeki Yeri (19.03.2010)
Okt. Ayşe Başçetinçelik
 1. Adana Halk Kültüründe Aydaş Aşı ve Köstek Kesme (11.03.2010)
 2. Halk Kültüründe Kısırlığı Giderme (11.03.2010)
 3. Adana Halk Kültüründe Kırk Basması-Nazar-Kırklama (24.03.2010)
 4. Adana Halk Kültüründe Albasması - Alkarası (24.03.2010)
 5. Adana Halk Kültüründe Doğum Odasındaki Uygulamalar (24.03.2010)
 6. Adana Halk Kültüründe Ölünün Yıkanması – Kefenlenmesi ve Diğer Uygulamalar (09.04.2010)
 7. Adana Halk Kültüründe Ölümden Kaçınmalar (09.04.2010)
 8. Adana Halk Kültüründe Mezarlıklar ve Ruhlarla İlgili İnanmalar (29.04.2010)
 9. Adana Halk Kültüründe Ölünün Ardından Mezarlıkta Yapılan İşlemler (29.04.2010)
 10. Adana Halk Kültüründe Yas Tutma/ Ağıt Söyleme (29.04.2010)
 11. Adana Halk Kültüründe Ölünün Ardından Evde Yapılan İşlemler (29.04.2010)
Prof. Dr. İlhan Başgöz
 1. Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri (10.03.2010)
Seyfi Başkan
 1. Geleneksel Doğu Karadeniz Evleri (20.10.2010)
Prof. Dr. Fuzuli Bayat
 1. Ezoterik Bilgi Kaynağında Yasak Meyve (02.04.2010)
 2. Saka Etnoniminin Etimolojisi Üzerine (05.04.2010)
 3. Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadın Şamanlar (24.09.2010)
Dr. Necdet Yaşar Bayatlı
 1. Türk Halk Hikâyelerinden Arzu Kamber (Arzı Qamber) Hikâyesinin Kerkük ve Tuzhurmatı Varyantlarının Mukayesesi (İnceleme ve Metin) (18.03.2010)
 2. Irak-Diyale İlinin Hanekin İlçesinde Ziyaret Yerleri (Kutsal Mekânlar) ve Bu Yerler Etrafında Oluşan İnanç ve Pratiklerde Eski Türk İnançlarının İzleri (23.03.2010)
 3. Irak Türkmenlerinde Hikâye Anlatma Geleneği ve Köroğlu Anlatmaları (24.03.2010)
 4. Kerkük Kahvehaneleri (Çayhaneleri, Çayxaneleri) (26.03.2010)
Dr. Hüseyin Baydemir
 1. Özbekistan’da İskender, Zülkarneyn, Lokman Hekim ve Hatem Tay İle İlgili Halk Anlatıları (04.11.2010)
Dr. Bülent Bayram
 1. Halk Edebiyatı Metinlerine Sovyetler Birliği Döneminde İdeolojik Yaklaşım: Alankay Batır Örneği (29.03.2010)
Salahaddin Bekki
 1. Çorum-Dodurga'da Bir İnanç Merkezi: Mehmetdedetekke Köyü ve At Kurbanı (20.10.2010)
Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan
 1. Tefeül ile Ad Verme Geleneği ve Emir Temur'un Adı (14.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Bet Açma Geleneği ve “Betaşar” Türü (02.09.2010)
 2. Türkiye’ye Yerleşen Afganistan Kazaklarından Derlenmiş Tekerleme, Bilmece ve Ata  Sözleri (02.09.2010)
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav
 1. Çukurova'da Folklor Derlemeleri (10.03.2010)
 2. Folklor Arşivi'nin Bugünkü Durumu (10.03.2010)
Doç. Dr. Şeref Boyraz
 1. “Okuntu”dan Davetiyeye Bir Dönüşümün Anatomisi (11.03.2010)
 2. Sarız Yöresi Avşar Ağıtlarında Halkbilimsel Öğeler (28.04.2010)
 3. Binbir Gece Masallarının Yeniden Yayınlanması Dolayısıyla (28.04.2010)
 4. Halkbiliminin Çalışma Kadrosuna Yeni Bir Başlık: Cep Telefonu Mesajları (28.04.2010)
 5. İletişim Araçlarının Ozanlık Geleneği Üzerindeki Etkileri (28.04.2010)
 6. İletişim Açısından Sivas’ta Ticari İşletme Adları (28.04.2010)
 7. Kozı Körpeş Bayan Sulu Hikayesinin Üç Versiyonu Üzerinde Mukayese Çalışması (28.04.2010)
 8. Lakaplar Konusunda Bazı Dikkatler ve Bir Yöre Örneği (28.04.2010)
 9. Türk Halkbilimi Araştırmaları İçin Model Bir Kitabın Anatomisi (28.04.2010)
 10. Nasreddin Hoca Fıkralarında Zaman, Mekan ve Şahıslar (28.04.2010)
 11. Nevruzla İlgili Yeni Yaklaşım Denemeleri ve Nevruzla Kehanet Yapma (28.04.2010)
 12. Halk Kültürü Unsurlarının Televizyon Reklamlarında Kullanılması (28.04.2010)
 13. Sözlü Anlatıların Sürekliliği Üzerine Düşünceler (28.04.2010)
 14. Anadolu ve Azerbaycan Sahaları Halk Şiirinde Tür ve Şekil Meselesi (28.04.2010)
 15. Yanalak Adı Üzerine (28.04.2010)
 16. Nasrettin Hoca Fıkralarına Göre Türk Kimliğini Oluşturan Temel Nitelikler (08.07.2010)
Araş. Gör. Aslı Büyükokutan
 1. Dalaman Yöresinden Tespit Edilmiş Avcılıkla İlgili İnanç ve Uygulamalar Üzerinde Bir Değerlendirme (15.10.2010)
 2. Muğla Yöresi Alevi Türkmenlerinde Ölümle İlgili İnanç ve Pratikler (15.10.2010)
Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu
 1. Azerbaycan ve Anadolu Folklorunda Saklanan İki Şaman Tanrısı (10.03.2010)
Fahriyye Ceferova
 1. Azerbaycan Aşk Destanlarında Elmadan Doğuş Motifleri (21.10.2010)
Mustafa Cemiloğlu
 1. Eğitim Bilimi Açısından Örtük Program ve Halk Anlatılarının Örtük Program Bağlamında Değerlendirilmesi (11.10.2010)
Ayşe Çamkara
 1. Modern-Ulus Devletin Kuruluş ve Gelişme Sürecinde Folklor, Şiir ve Fakelore (06.01.2011)
Kubanıçbek Kalçakeev-Mehmet Çeribaş
 1. Manas Destanı'nın Güney Rivayetlerinde Tabiatın Tasvir Edilmesi (20.10.2010)
Doç. Dr. Altan Çetin
 1. Kutadgu Bilig'de Türk Aile Kültüründe Bir Babanın Oğul İmajı ya da Süregiden Bellek (14.05.2010)
Çulpan Zaripova Çetin
 1. Tatar Halk Destanı (06.04.2010)
Haydar Çetinkaya
 1. Karapapah Türklerinde Halk İnançları (05.04.2010)
Doç. Dr. Nilgün Çıblak
 1. Teknoloji Çağında Kültürel Miras Olan Masalların Korunması (15.10.2010)
Seda Başer Çoban
 1. Sözlü Gelenekten Sözün Geleneksizliğine: Atasözü ve Reklam (05.01.2011)
Behçet Dede
 1. Doğu Karadeniz Ninnilerinde Telkin Motifi (05.04.2010)
Mayramgül Dıykanbayeva
 1. Kırgız Türklerinde Ölüm (18.03.2010)
Tuba Dik
 1. Atasözülerinde Adil Dünya İnancı (05.01.2010)
Doç. Dr. İbrahim Dilek
 1. Sibirya Türk Destanlarında Kahramanın Yeraltı ve Gökyüzü Dünyalarıyla İlişkileri Üzerine Bazı Tespitler (14.05.2010)
 2. Altay-Türk Kayçılık Geleneği ve Kayçı N. U. Ulagaşev (Bahar-1998, S: 5, s. 309-360. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Emine Dingeç
 1. Osmanlı Sarayında Eski Bir Türk Geleneği: Yeni Yılda Hediyeleşme (30.03.2010)
Dr. Asiye Duman
 1. Sözlü Kültür Ürünlerimizde Giyim Motifi (02.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı
 1. Saha Türk Efsanelerindeki Tarihi Kişilik Tıgın (14.05.2010)
Dr. Bayram Durbilmez
 1. Türk kültüründe ve Fütüvvet-namelerde Dört Sayısı (19.10.2010)
Prof. Dr. İlhami Durmuş
 1. Türk Kültür Çevresinde Ant (11.03.2010)

Yard. Doç. Dr. Ayşe Duvarcı
 1. Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar (15.10.2010)
Prof. Dr. Ali Duymaz
 1. Oğuz Kağan Destanı'ndan Dede Korkut'a Toy Geleneğinin Simgesel Anlamı ve Türk Paylaşım Modeli (05.04.2010)
 2. Kanturalı Boyundaki Bazı Motif ve Unsurlar Üzerine (Güz-1999, S: 8, s. 360-389. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
 3. Türk Folklorunda Dış Ruh Tasarımı (20.10.2010)
Dr. Gülin Öğüt Eker
 1. Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portresi, Fanatizm ve Beşiktaş (14.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Armağan Coşkun Elçi
 1. Bulgaristan/Deliorman Aleviliğinde Kırklar Bayramı (Nevruz) ve Hıdrellez (07.01.2011)
Servet Erdem
 1. Atasözlerinde Metaforların İşleyişi (05.01.2011)
Araş. Gör. Mehtap Erdoğan
 1. Yazma Kültürüne Ait Bir Metne Epik Yasaların Uygulanması Denemesi (23.12.2010)
Okt. Metin Eren
 1. Sembol Dilinin Bir Örneği Olarak Rüyalar: Türk Kültüründe Ölüme Yorumlanan Rüyalar (03.01.2011)
Yard. Doç. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy
 1. Başkurt Çocuk Oyunları (07.01.2011)
Prof. Dr. Fikret Türkmen-Yard. Doç. Dr. Pınar Fedakar
 1. Türk Halk Tiyatrosunda Hareket Komiğine Bağlı Mizahi Unsurlar (18.03.2010)
Prof. Dr. Rıza Filizok
 1. Kemalettin Kamu ve Halk Şiiri (12.04.2010)
Jack Goody
 1. Sözlü Kültür (16.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Ali Göçer
 1. Çocuk ve Ninni (06.12.2010)
 2. Kayseri'de Oğuz Varlığı (21.12.2010)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Ölü ve Ölümle İlgili Anlatılar Kataloğu - X (2003, C: I, s. 39-88. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (19.04.2010)
 2. Türk Dili ile Halk Biliminin Bir Kavşak Noktası: Harmandalı (Nisan 2003, C: LXXXV, S: 616, s. 357-368 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
Araş. Gör. Ahmet Özgür Güvenç
 1. Bazı Halk Anlatılarında Kırk Yiğit’in İhaneti Üzerine Bir Değerlendirme (05.11.2010)
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
 1. Dede Korkut Hikayeleri Bağlamında Dua (19.03.2010)
Gönül Hüseynova
 1. Kitab-ı Dede Korkut (KDK) Eposunda Bir Harfin “Kurban”ı Olan Metafor ve Onun Çevirileri (07.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Hatice İçel
 1. Türkiye ve Azerbaycan'da Mani ve Bilmece Türü Arasındaki İlişkiler (15.10.2010)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. Eski Türklerde ve Folklorda «Ant» (10.03.2010)
 2. Doğu Türk ve Moğul Folklorundaki «Edrene» Kelimesine Dair (10.03.2010)
 3. Manas Destanı Üzerine Notlar (1959, s. 125-159. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
 4. Türk Destan ve Masallarında “Kırklar” Motifi (Şubat 1958, C: VII, S: 77, s. 222-224 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
Serhan Alkan İspirli
 1. Bayburtlu Celâlî’nin Tortum Destanı ve Erzincan’a Ağıt Manzumeleri (20.07.2010)
Doç. Dr. Cabbar İşankul
 1. Nevruzda Bayçiçek Merasimi (29.03.2010)
 2. Özbekistan Folklorunda Rüya Motifi (aktaran: Selami Fedakâr, Güz-1997, S: 4, s. 109-114. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)
Doç. Dr. Gülçin Yahya Kaçar
 1. Rumeli Türküleri (15.10..2010)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Tatar Türklerinde Karşılaştırmalı Halk İnançları (05.04.2010)
 2. Karşılaştırmalı Nogay-Türk Halk Kültürü (06.04.2010)
Dr. Yaşar Kalafat-İlyas Kamalov
 1. Tatar Efsaneleri (05.04.2010)
Dr. Ayten Kaplan
 1. Etnografik Müzik Araştırması (06.04.2010)
Ömer Tuğrul Kara
 1. Dramanın İlk Uygulayıcıları Türk Şamanları (21.09.2010)
Doç. Dr. Zekeriya Karadavut
 1. Kırgız Masallarında Mitolojik Unsurlar (14.05.2010)
Araş. Gör. Ayhan Karakaş
 1. Köy ve Şehir Monografilerinin Halk Kültürünün Korunup Aktarılmasına Katkıları (20.10.2010)
Dr. Nuri Kavak
 1. Kırım Tatarları’nda Mahalle Kültürü (20.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya
 1. Sivas Kaynaklı Cönklerdeki Maniler (04.05.2010)
 2. Çaştani Bey Hikayesi (04.05.2010)
 3. Eşref Bey Hikayesi (04.05.2010)
 4. Latif Şah Hikayesi (04.05.2010)
 5. Nasrettin Hoca Saf Birisi miydi ? (04.05.2010)
 6. Sivas'ta Taş Bebek Efsanesi (04.05.2010)
 7. Sivaslı Hikayeci Ahmet Bozkurt (04.05.2010)
 8. Tahir ile Zühre Hikayesi (04.05.2010)
 9. Emirdağ Yöresi Ağıtları (04.05.2010)
 10. Sarı Gelin Üzerine Bir Başka Anlatma (04.05.2010)
Mehmet Fahrettin Kırzıoğlu
 1. “Lehce-i Erzurum” Yazmasındaki Halk Sözleri ([1963] 1962, s. 195-244. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)

Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu
 1. Er-Soğotox Destanının Kurgusu (28.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Adem Koç
 1. Kütahya Merkezinde Giyim-Kuşam Kültüründeki Değişmelerin Çözümlenmesi (01.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Emine Kolaç
 1. Somut Olmayan Kültürel Mirası Koruma, Bilinç ve Duyarlılık Oluşturmada Türkçe Eğitiminin Önemi (16.03.2010)
Doç. Dr. Emin Kuru
 1. Türkiye’de Spor Seyircilerinde Oluşan Kitlesel Tezahüratın Geleneklerle İlişkisi (18.03.2010)
Meriç Kurtuluş
 1. Ninnilerde "Kadın Sorunu"na Bakış (05.01.2011)
Salim Küçük
 1. Eski Türk Kültüründe Renk Kavramı (25.10.2010)
Gülten Küçükbasmacı
 1. Yapısına Göre İki Halk Hikayesi (21.10.2010)
Mildred E. Mathias
 1. Büyü, Efsane ve Tedavi (Çev. Araş. Gör. Gülşah Yüksel) (03.05.2010)
Lyubomir Mikov
 1. Bulgaristan'da Türk Halk Tasavvufu (19.10.2010)
Dr. F. Gülay Mirzaoğlu
 1. Aydın-Karpuzlu Yöresinde Nişan Çiçeği Geleneği ve İşlevsel Yapısı (21.10.2010)
 2. "Güdüşlü'nün Çeşmesi": Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ ve Müzikal Yapı (21.10.2010)
Doç. Dr. Mustafa Kemal Mirzeler
 1. İlhan Başgöz'le İngilizce Son Kitabı Hikâye, Turkish Folk Romance As Performance Art Üzerine Söyleşi (14.05.2010)
İ. B. Moldobayev
 1. Manas Destanı Materyallerine Göre Kırgızların ve Türkmenlerin Etno-kültürel İlişkilerinin Kaynakları (çev. Muvaffak Duranlı, [1995] 1992, s. 91-97. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)

Kambernisa Muhammethacı
 1. Efsane ve Rivayetlerde Tasvir Edilen Kadın Tipleri Üzerine (Güz-II 2001, S: 12/2, s. 713-720. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)

Prof. Dr. Mehman Musaoğlu
 1. Türk Folklorik Metinlerinin Ontolojik-Lengüistik Temelleri (19.10.2010)
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz
 1. Kul Himmet ve Sözlü Gelenek Tanıklığında Kozmogonik Mitin Eskatolojik Serüveni (11.03.2010)
 2. Somut Olmayan Kültürel Miras ve Kültürel İfade Çeşitliliği (16.03.2010)
 3. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Eğitime Yönelik İlk Adım: Halk Kültürü Dersi (16.03.2010)
 4. Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Boğaç Han ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 113-118.Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)
 5. Türkiye'de Mit ve Masal Çalışmaları veya Bir Olumsuzlama ve Tek-tipleştirme Öyküsü (14.05.2010)
 6. Sözel Belleğin Tarihe Tanıklığı ve Âşıkların İnanılan Biyografileri (12.01.2011)
Yard. Doç. Dr. Adem Öger
 1. Türk Kültür Tarihinde Alp Er Tonga ve Uygur Türkleri Arasında Onunla İlgili Anlatmalar (19.03.2010)
 2. Tarsus ve Çevresinde Sağaltma Ocakları ve Bunlara Bağlı Uygulamalar (09.04.2010)
Doç. Dr. Mehmet Naci Önal
 1. Kutsalın Türk Kültüründeki İzleri: Tanrısal Simgecilik (11.03.2010)
 2. Halk Anlatılarında Kahramanın Kimliğini Gizlemesi (09.04.2010)
 3. A Researh on Folk-Songs of Osman Pasha (30.04.2010)
 4. Bir Dobruca Masalı: Mahmut Pehlivan (30.04.2010)
 5. Gılim Efe’nin Hikayesi ve Göstergebilimsel Çözümlemesi (30.04.2010)
 6. Hoca Ahmet Yesevî Tesirindeki Muğla Erenleri (30.04.2010)
 7. Muğla’da Hıdırellez Bayramı (30.04.2010)
 8. Masallardaki Engeller Üzerine Bir Araştırma (30.04.2010)
 9. Muğla Manilerinde Günlük Yaşam (30.04.2010)
 10. Muğlalı Folklorcu Yusuf Ziya Demircioğlu (30.04.2010)
 11. Nevruz Geleneği (30.04.2010)
 12. Oyun Tekerlemelerinin Yapısı ve Türkçe’nin Eğitim-Öğretimindeki Yeri (03.05.2010)
 13. Romanya Dobrucası Tatar Halkının Sözlü Edebiyatları (03.05.2010)
 14. Türk Mitinin Oluşumunda Işığın Rolü (03.05.2010)
 15. Zümrüdü Anka Masalı Üzerine Bir İnceleme (03.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Kürşat Öncül
 1. Masallardaki Devlet Kuşu Motifi (11.03.2010)
 2. Kültürel Sürerlilik ve Kut Taşıyıcılığı (21.09.2010)
Araş. Gör. Yeliz Özay
 1. Metinlerarasılık ve Türk Halk Hikâyelerinde Ana-Metinsel Dönüşümler (15.03.2010)
 2. 10 Yıl Sonra Dede Korkut Oğuznameleri ve Notlar (14.05.2010)
Prof. Dr. Nebi Özdemir
 1. Kültür Ekonomisi ve Endüstrileri ile Kültürel Miras Yönetimi İlişkisi (11.03.2010)
 2. Turizm ve Edebiyat (16.03.2010)
 3. Mizah, Eleştirel Düşünce ve Bilgelik: Nasreddin Hoca (12.01.2011)
İsa Özkan
 1. Köroğlu Destanı'nda Kahraman ve Atının Doğuşu ile İlgili Motiflerin Tahlili (Eylül 1997, C: 1997/II, S: 549, s. 223-233 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)

Araş. Gör. Tuba Saltık Özkan
 1. Bamsı Beyrek ve Bey Böyrek Anlatılarında Arketipik İmgeler (14.05.2010)
Şevket Öznur
 1. Geleneksel Türk ve Rum Düğünlerinden Bazı Kesitler (21.12.2010)
 2. Kıbrıs’ta Ağıt-Türkü Geleneği (21.12.2010)
Bekir Sami Özsoy
 1. Karadeniz'de Atma Türküler ve Atma Türkü Geleneği (05.04.2010)
Evrim Ölçer Özünel
 1. Prof. Dr. M. İlhan Başgöz ile Söyleşi (14.05.2010)
Doç. Dr. Serdar Öztürk
 1. Türkiye'de Sözlü Tarihten İletişim Araçlarında Yararlanma Üzerine Notlar (12.07.2011)
Gürol Pehlivan
 1. Dinî Şahsiyetler Hakkında Oluşan Anlatılar (16.03.2010)
Dr. Cihan Piyadeoğlu
 1. Gazneliler ve Büyük Selçuklular'da Bayramlar ve Bayram Kutlamaları (04.01.2011)
Dr. Ülker Qezenferkızı
 1. Q.N. Potanin'in Orta Yüzyıllık Avrupa Eposunda Doğu Motifleri Eseri Hakkında (14.05.2010)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Masalların Oluşumu Üzerine Farklı Bir Yaklaşım (11.03.2010)
 2. Salur Kazan’uñ İvi Yağmalanduğı Boy’daki Yiğit Tasvirleri ([2004] 1998, C: I, S: 41, s. 119-130. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (21.04.2010)
 3. Türk Masal Tipleri Kataloğu Taslağı Üzerine (07.01.2011)
Yard. Doç. Dr. Kamuran Sami
 1. Halk Kültürü Bağlamında Kahvehanelerin Toplumsal ve Mekânsal Dönüşümleri Diyarbakır Kent Örneği (14.05.2010)
Mahmut Sarıkaya
 1. Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler I (05.04.2010)
 2. Nevruza Bağlı Takvimle İlgili Kavram, Deyim ve Terimler II (05.04.2010)
 3. Erciyes Yöresinden İki Menkıbe ve Toprağı Vatanlaştıran Halk Etimolojisi Örnekleri (06.04.2010)
Dr. Süheyla Sarıtaş
 1. Halk Anlatılarında Hayat Hikâyesi Unsuru (05.11.2010)
Hale Sert
 1. İdeolojinin Aktarımında Halk Hikâyelerinin İşlevi: Arzu ile Kanber Örneği (06.01.2011)
Ayşe Gül Sertkaya
 1. Tarançi Tapişmaklari (Tarançi Bilmece ve Bulmacaları) ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 239-279. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Muzaffer Sümbül
 1. An Etnocoreological Analysis Of Regional Folk Dance Of Şirvani (07.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü
 1. Halk Meterolojisi Ekseninde Bir Melheme Örneği (12.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Halil İbrahim Şahin
 1. Dalyan ve Köyceğiz Çevresinde Gelenek, Turizm ve Folklorizm (16.03.2010)
 2. Dede Korkut Kitabı İle İlgili Azerbaycan'da Yayınlanmış Bazı Çalışmalar (06.04.2010)
 3. Türkmenistan’da Nasrettin Hoca ve Timur Fıkraları (20.10.2010)
Prof. Dr. Mahir Şaul
 1. İlhan Başgöz'ün Halk Edebiyatı Araştırmalarına Katkısı (14.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Bekir Şişman
 1. Kültürel, Yapısal ve İşlevsel Açıdan Doğu Karadeniz’de Yaylacılık ve Yayla Şenlikleri (Hıdırnebi ve Kadırga Yaylaları Örneği) (29.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Ebru Şenocak
 1. Mitolojik Konulu Bir Halk Hikâyesi "Leylâ ile Mecnûn Hikâyesi" Merkezinde Yıldıza Dönüşüm (06.01.2011)
Prof. Dr. Esma Şimşek-Yard. Doç. Dr. Ebru Şenocak
 1. İbn Sinâ Hikâyelerinin Arketipsel Tahlili (18.03.2010)
Nezir Temur
 1. Folklor-İdeoloji Bağlamında Sovyetler Birliği Dönemi Folklor Politikaları ve Bu Politikaların Kırgız Folkloruna Etkileri (25.10.2010)
Prof. Dr. Mahmut Tezcan
 1. Folklorik ve Antropolojik Yönleriyle Hediye Geleneği ve Türk Kültüründeki Yeri (10.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Ümmühan Bilgin Topçu
 1. Büyük Bir Türk Destanı Yazma Fikri Etrafında (14.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel
 1. Sevdâkâr Şah ve Gülenaz Sultan Hikâyesi: Yapısal Açıdan Bir İnceleme (30.03.2010)
Doç. Dr. Hüseyin Türk
 1. Hatay'da Müslüman Hıristiyan Etkileşimi: St. Georges ya da Hızır Kültü (14.05.2010)
Yard. Doç. Dr. Kadriye Türkan
 1. Türk Masallarında Mimari: Hamam ve İşlevleri (11.03.2010)
 2. Dede Korkut Hikâyelerinden Hareketle Edebî Metinlerde Nikap Sorunu (Kasım 2004, C: LXXXVIII, S: 635, s. 718-724 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
 3. Türk Masallarında Kahramanın ve Şamanın Don Değiştirmesi Arasındaki Benzerlikler (02.11.2010)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Türkmen Edebî Geleneğinde Yunus Emre, Karacaoğlan, Mahtumkulu Çizgisi (11.03.2010)
Dilek Türkyılmaz
 1. Masal Bilmece Bağlamında Türk Masallarında Bilmece Unsurları (21.10.2010)
Derya Tüzin
 1. Farklı Kültürel Ortamlarda Üretilen Anlatılarda Kadın Algısı (06.01.2011)
Rabia Kocaaslan Uçkun
 1. Gagavuz Halk Edebiyatında “Makedonyalı İskender” Hikâyesi (Güz-1998, S: 6, s. 753-768. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
 2. Gagavuz Türkleri Arasında “Dengiboz” Hikâyesi (Güz-2000, S: 10, s. 374-390. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.05.2010)
Seda Uyanık
 1. Dede Korkut Anlatmalarında Metinlerarası Söylem (15.03.2010)
Dr. Abdulaziz M. Avdallah-Dr. Sait Uylaş
 1. Fıkra Türünün Arap ve Türk Edebiyatlarındaki Yeri (04.11.2010)
Feridun Nafiz Uzluk
 1. Karaman-Oğulları Hakkında İki Ağıt ([1963] 1962, s. 67-99. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.04.2010)

Kemal Üçüncü
 1. Trabzon Yöresi Sözlü Kültür Geleneğinde İcra Töresi ve Ortamı Açısından Kemençecilik (06.04.2010)
Ergün Veren
 1. Halk Takviminde April Beşi (13.04.2010)
 2. M.Ö. 8'inci Yüzyıldan Günümüze Halk Takviminde Günlerin Uğuru ile İlgili İnanma ve Uygulamalar (11.05.2010)
 3. Halk Takviminde Dokuzların Sonuncusu Mart Otuzu Zamanı (14.05.2010)
 4. Eskişehirli ve Hamam (02.09.2010)
 5. Eskişehir-Odunpazarı Bölgesinde Çıngıl İnanması ve Uygulaması (07.10.2010)
Doç. Dr. Ramile Yarullina
 1. İdil Boyu Tatarlarında Nevruz Bayramı (07.04.2010)
Ayşe Duygu Yavuz
 1. Dilbilimsel Bir Yaklaşım Denemesi: Tekirdağ Yöresinden Bir Ninni (05.01.2011)
İ. Murat Yıldırım
 1. Aşık Veysel Türk Dünyasında (05.04.2010)
Araş. Gör. Hüseyin Yıldız
 1. Sözlü Kültür Malzemesi Olarak Türkçede Askerlik Jargonu (06.01.2011)
Prof. Dr. Naciye Yıldız
 1. Türk Destanlarında "Çocuksuzluk" (18.03.2010)
 2. Türk Destanlarında Kötü Huylu Devler (12.01.2011)
Elnara Ziyadinova
 1. Kırım Tatar Halk Türkülerinde Sembol Olarak Bitkiler (06.04.2010)
M. JA. Zonrnickaja
 1. Yakut Şamanlarının Dansları (çev. Metin Özarslan) (15.10.2010)

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa |4. sayfa |6. sayfa 7. sayfa | 8. sayfa