ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HALKBİLİM  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa|4.sayfa |5. sayfa |6. sayfa 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (311)Makale (750)
Nefise Abalı
 1. Zincir Mektupların Jung’un Bilinçdışının Dinsel İşlevi ve Arketipleriyle Okunması (13.10.2008)
Dr. Bahar Akarpınar
 1. Anadolu’da Çok Tanrılı Dinler Döneminde Görülen Bereket Törenleri (17.03.2008)
 2. Denizli İli Çivril İlçesinde Ölüme Bağlı Uygulamalar ve "Yas Etme" (19.03.2008)
 3. Sûfi Kültüründe Sembollerin Yeri ve Önemi Hakkında Bir Deneme (28.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Dilek Ergönenç Akbaba
 1. Nogay Türklerinde Ölüm ile İlgili İnançlar ve Ağıtlar (16.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Alpaslan Aliağaoğlu
 1. Savaş Alanları Turizmi İçin Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı (17.12.2008)
Araş. Gör. Seyran Aliev
 1. Paul Mirabile’in “Dede Korkut Kitabı”nın İngilizce Çevirisinin Lingvo-Poetik Özellikleri (14.10.2008)
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 1. Kazak Edebiyatında Manas Destanı (09.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak
 1. Ukrayna’daki Kıpçak Balballarında Eşya ve Motifler (20.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Işıl Altun
 1. Türk Halk Kültüründe Elma (29.12.2008)
Prof. Dr. Dan Ben-Amos
 1. Halk Bilgisinin (Folklorun) Bağlamı: İmalar ve Beklentiler (Çev. Prof. Dr. Metin Ekici) (16.02.2009)
Prof. Dr. Metin And
 1. Çocuk Oyunlarının Kültürümüzde Yeri ve Önemi (01.12.2008)
Altan Armutak
 1. Doğu ve Batı Mitolojilerinde Hayvan Motifi (24.03.2008)

Yard. Doç. Dr. Tudora (Fedora) Arnaut
 1. Lirik Gagauz Türkülerinde Oluşum Özellikleri, Konu Tasnifi ve Şiirsellik (02.05.2008)
 2. Gagauzlarda İlkyaz Bayramı (01.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Arslan
 1. Küreselleşme Sürecinde Kültürün Trajedisi ve Türk Kültürü (13.10.2008)
Prof. Dr. Erman Artun
 1. Çukurova Ağıt Söyleme Geleneğinde Ölüm Dışı Söylenen Ağıtlar (05.12.2008)
 2. Hatay İnanç Merkezlerinin Hatay'ın Tanıtılmasına Katkısı Üzerine Görüşler (19.01.2009)
 3. Çukurova Fıkra Anlatma Geleneğinde Nasrettin Hoca Etkisi (19.01.2009)
 4. Ortak Türk Kültürü Ürünlerinin Çocuk Edebiyatına Katkıları (19.01.2009)
 5. Tarihsel Süreçte Değişen Geleneksel Tiyatromuz (11.02.2009)
Araş. Gör. Abdulselam Arvas
 1. Kitab-ı Dedem Korkut Poetikasının Bazı Sorunları Üzerine (01.08.2008)
Halil Atılgan
 1. Türkiye'de Anonimleşen Beste Azeri Türküler (02.09.2008)
 2. Kopuzun Anadolu'daki Torunları (02.09.2008)
 3. Erzurum Türküleri (02.09.2008)
 4. Tarsus-Çamalanı Köyü Tahtacı Türkmenlerinin Düğün Gelenekleri (03.09.2008)
 5. Halk Müziği Eserlerinde Hak Sahibi Tespit Ölçüleri Nasıl Olmalıdır? (14.10.2008)
 6. Mahmatlar'da Asker Uğurlama Töreni (01.12.2008)
 7. Kısas ve Semahı - Bölümleriyle İlgili Bazı Tespitler (21.01.2009)
 8. "Dört Oğlum Cephede Durur Topalım Kahrımı Çeker" (05.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Gülhan Atnur
 1. Tatar Halk Anlatılarında Şüreli Tipi (14.10.2008)
 2. Kazan Tatarlarında “Şahsenem ve Garip” Hikâyesi (22.12.2008)
Ayhan Aydın
 1. Prof. Dr. Pertev Naili Boratav (12.05.2008)
Hilal Aydın
 1. Reklamlarda Sloganlaşan Alkış (19.12.2008)
 2. Türkü İcrasında Yeni Bir Bağlam: Video Klipler (19.12.2008)
M. Sait Aydın
 1. Sevgili Arsız Ölüm’ün Olağanüstü Gerçek Korkuları (14.10.2008)
Dr. Aziz Ayva
 1. Bir Çumra (Konya) Efsanesi ve Türk Dünyasındaki Benzerleri (19.06.2008)
 2. Beyşehir Gölü Üzerine Anlatılan "Göl Üzerinden Yürüyerek Geçme" Motifi Üzerine (16.02.2009)
Sevilay Ayva
 1. Türk Kültüründe Gelinler ve Ocak (08.09.2008)
 2. Boruktolu (Meram / Konya) Köyü’nden Âdet ve İnanmalar (09.08.2008)
Dr. Nedim Bakırcı
 1. Niğde Folklorunda Çocuk Oyunları (22.12.2008)
Araş. Gör. Adem Balkaya
 1. Oğuz Kağan Destanı'nda Mekan (01.08.2008)
Mehmet Emin Bars
 1. Köroğlu Destanı'nda At, Kadın, Silah (01.08.2008)
 2. Atasözleri ve Köroğlu Destanı’nda Bazı Kullanımları (24.12.2008)
 3. Oğuz Kağan Destanı Uzerine Yapılan Çalışmalar (25.12.2008)
Prof. Dr. Fuzuli Bayat
 1. Türk Mitolojisinde Dağ Kültü (01.05.2008)
 2. Dede Korkut Oğuznameleri Çerçevesinde Epik Zamanla Epik Mekanın Birliği (01.05.2008)
 3. Folklorda Çağdaş Araştırma Metotlarının Bazı Yönleri Hakkında (01.05.2008)
 4. Göçebe İdeolojisi - Oğuzculuk Bağlamında Şah İsmail Fenomenolojisi (28.11.2008)
 5. Kaşgarlı Mahmut'un 'Divanü Lugati't Türk' Eserinde Mitolojik Dünya Modeli (15.12.2008)
Zülfikar Bayraktar
 1. Nasreddin Hoca Fıkralarında İdeolojik Yaklaşımlar Sonucunda Meydana Gelen Değişimler (31.03.2008)
Araş. Gör. Bülent Bayram
 1. Oğuz Epik Anlatmaları ve Çuvaş Alp Hikayelerinde Kutsal Kurt ve Tepegöz (30.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Salahaddin Bekki
 1. Anadolu Sahası Halk Şiirinde Kafiye: Tespitler ve Öneriler (17.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Süheyla Sarıtaş-Mehtap Türksoy-Suna Bilen
 1. Balıkesir ve Çevresinde Geleneksel Kadın Giysisi "Ferace" Hakkında Etnografik Bir Araştırma (25.09.2008)
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav
 1. Türk Halk Türkülerinde “Şiirlik Motif”ler (Ağustos 1972, C: XXVI, S: 251, s. 396-408 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.01.2009)

Araş. Gör. Aslı Büyükokutan
 1. Tıva Halk Masalları (tanıtma) (16.02.2009)
Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu
 1. Azerbaycan ve Anadolu Halk Hikâyelerinde Kahramanların Âşık Olması ile ilgili Motifler ve Bunların Yapısı (Bahar-1997, S: 3, s. 62-91. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.01.2009)

Yard. Doç. Dr. Leyla Coşan
 1. Alman Masallarında Türk İmajı (26.11.2008)
 2. Sınırları Aşan Bir Masal (26.11.2008)
 3. Viyana Kuşatmalarını Anlatan İki Alman Halk Şarkısı Örneğinde Türk İmajı (26.11.2008)
Sabri Çakır
 1. Halk ve Kültür Kavramı (23.06.2008)
 2. Güneydoğu Anadolu'nun Kalkındırılması ve Halk Kültürü İlişkisi (09.07.2008)
 3. Anadolu'da Tükenen Bir Kültür: Yörüklük (07.11.2008)
Ayşe Çamkara
 1. Teknoloji ve Kültürel Endüstri: “Web”ten “Cep”e Alkışların Dönüşümü (19.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin
 1. Tatar Türklerinde Cenaze Merasimleri (19.06.2008)
 2. Tatar ve Türk Halk Edebiyatında Hıdrellez Kültü (19.06.2008)
 3. Kazan Tatarlarında ve Hacılarda Mani Söyleme Geleneği (19.06.2008)
Gülda Çetindağ
 1. Kazak Türklerinde Evlenme Geleneğine Bağlı Olarak Gerçekleştirilen Hediye Alışverişi Üzerine Bir İnceleme (16.02.2009)
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. Sanatsal Bir Dışavurum Formu Olarak Argo Kavramının Halkbilimsel Çözümlemesi (14.03.2008)
 2. Türkiye'de Halkbilimi Eğitim ve Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler (17.03.2008)
 3. Barış Manço Araştırmalarının Önemi ve Yöntemi Üzerine Tespitler (25.04.2008)
 4. Sözlü Kompozisyon Teorisi ve Günümüz Halkbilimi Çalışmalarındaki Yeri (09.05.2008)
Dr. Mehmet Dönmez
 1. Sosyal Değişim Sürecinde Hatay Aleviliği (24.03.2008)
Alan Dundes
 1. Nisan Aptalı ve Nisan Balığı: Ritüel Şakaların Bir Teorisine Doğru (Çev. Aysun İmirgi-Seval Kasımoğlu Ünver) (14.10.2008)
Yard. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı
 1. Saha Türklerinde Halk Hekimliği ile İlgili Pratikler ve Bu Pratiklerin Değerlendirilmesi (14.03.2008)
Öğr. Gör. Dr. Bayram Durbilmez
 1. Kırım Türk Halk Anlatılarında Sayı Simgeciliği (22.12.2008)
 2. Nahçıvan Türk Halk İnanışlarında Mitolojik Sayılar (13.01.2009)
Ceyda Durutürk
 1. Törensel Tüketim, Sınıf ve Gelenek: Türkiye'deki Evlilik Törenlerine Sosyolojik Bir Bakış (08.08.2008)
Prof. Dr. Ali Duymaz
 1. Kazdağı ve Sarıkız Efsaneleri (17.03.2008)
Prof. Dr. Metin Ekici
 1. Türk Sözlü Geleneğinde Anlatıcılar ve Anlatmalar Arasındaki İlişkiye Art Zamanlı (Diyakronik) ve Eş Zamanlı (Senkronik) Bir Bakış (14.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Armağan Coşkun Elçi
 1. Tarihsel Gelişim Bağlamında Türk Halk Müziği Araştırmaları (17.12.2008)

Dr. Ülkü Eliuz
 1. Toplumsal İroni Bağlamında Karagöz (18.07.2008)
İsmail Engin
 1. Türkiye'de Etnografya Çalışmaları ve Bir Sivil Toplum Örgütü: Avrasya Etnografya Vakfı (21.07.2008)
 2. Boratav'ın "Nasreddin Hoca"sı (02.09.2008)
 3. Tahtacı Tarihine Dair (16.10.2008)
Dr. Metin Ergun
 1. Manasçılarda Rüya Motifi (Güz-1997, S: 4, s. 115-122. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.01.2009)

Z. Fahri Fındıkoğlu
 1. Folklor ve Hukuk (02.09.2008)
Yard. Doç. Dr. Sinan Gönen
 1. Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun Fıkra İle İlgili Çalışmalarının Bibliyografyası (27.10.2008)
 2. Tayyimekân ve Tayyizaman Bağlamında Ladikli Ahmet Ağa ile İlgili Efsanelerin Çözümlenmesi (16.02.2009)
Prof. Dr. İsmail Görkem
 1. Tahir Alangu'nun Folklor Anlayışı (02.04.2008)
 2. Türk Folklor Araştırma Tarihinde Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti ve Baha Said Bey'in Yeri ve Önemi (11.06.2008)
 3. Ziya Gökalp’ın Folklor Olgusuna Bakışı (16.06.2008)
 4. Sufiyan Süreği-Kızılbaş Meydanı’nda Düşkünlük (16.06.2008)
 5. Tahir Alangu'nun Balkan Folkloru Çalışmaları (16.01.2009)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Ağız ve Halk Bilimi Derlemelerinde Kaynak Kişi (Nisan 2004, C: LXXXVII, S: 628, s. 296-302Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (06.11.2008)
 2. Ağız ve Halk Bilimi Derlemelerinde Yer Seçimi (Mayıs 2005, C: LXXXIX, S: 641, s. 396-402 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.01.2009)
Nuriye Gülmen
 1. Axel Olric'in Epik Yasaları Işığında "Salur Kazanun Evi Yagmaladugi Boyu Beyan Eder" İsimli Hikâyenin Okunması (09.10.2008)
Prof. Dr. Nurten Günal
 1. Türk Dünyasında İncir Kültürü (30.12.2008)
Ayşegül Utku Günaydın
 1. Pir Sultan Abdal'ın Şiirlerinde Anlatıcının Konumu (09.10.2008)
Eflatun Cem Güney
 1. Fıkralarına Göre: Nasreddin Hocanın Portresi (03.02.2009)
Nagihan Gür
 1. “Sosyal Haydut” Düzleminden “Halk Kahramanı” Statüsüne Bir Yükseliş: Köroğlu ve Sergüzeşti (13.10.2008)
Araş. Gör. Selcan Gürçayır
 1. Kuşaktan Foruma Geçiş ve Bilgisayar Atasözleri (13.10.2008)
Oğuz Güven
 1. Politik İdeolojinin İcat Ettiği Gelenek: Karagöz (14.10.2008)
Prof. Dr. Hamdi Hasan
 1. Makedonya Türklerinde Nevrûz ve Hidrellez Kutlamalari ile Ilgili Âdet ve Uygulamalar (01.04.2008)
Dr. Mihaly Hoppal
 1. Milenyum Çağında Şamanizm (Çev. Doç. Dr. Muhtar Kutlu) (28.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Hatice İçel
 1. Batı Türklerinin Bilmecelerinde Şekil Değişikliği ve Varyantlaşma (22.12.2008)
Mehmet İsmail
 1. Azerbaycan Sözlü ve Yazılı Edebiyatında Nar (29.12.2008)
Mücella Kahveci
 1. 21. Yüzyıla Girerken Geleneksel Türk El Sanatları (17.04.2008)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları-I: Türk Halk İrfanında Kurt (09.04.2008)
 2. Kiresunlu Türkleri (09.04.2008)
 3. Türk Halk İnançlarında Metodik Problemler (07.05.2008)
 4. Alanya Yöresinde, Kilit-Bağ-Kitlenmek-Bağlanmak (23.05.2008)
 5. Göranlarda Halk İnançları (10.06.2008)
 6. 'Hemşehriler'de Halk İnançları (17.06.2008)
 7. Türk Kültürlü Halklar veya Türk Kültür Coğrafyasına Dair (19.06.2008)
 8. Padar/Patar Türklerinde Halk İnançları (19.06.2008)
 9. Afşar Türkleri (Güney Azerbaycan) Karşılaştırmalı Yenigün Bayramı (19.06.2008)
 10. Lezgiler'de Halk İnançları (30.06.2008)
 11. Ağrı Yöresi Örneklemeleri ile Türk Kültürlü Halklarda Su Kültü (20.11.2008)
 12. Şehir Örneklemeleri ile Türk Kültürlü Halklarda Od / Ateş / Ocak İyesi (01.12.2008)
 13. Talişlerde Halk İnançları (25.12.2008)
 14. Türk Kültürlü Halklarda Ahır Çerşembe’nin Mitolojik Muhtevası (26.01.2009)
Doç. Dr. Ayten Kaplan
 1. Tahtacılarda Evlilik Kurumu ve Törenleri (10.06.2008)
 2. Alevi-Türkmen-Tahtacılarda Müziğin İşlevi (25.11.2008)
 3. Alevi-Türkmen-Tahtacı Türkali Köyünde Samah (15.12.2008)
Doç. Dr. Abdulvahap Kara
 1. Kazak Türkleri'nde Kartalla Avcılık (01.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Çiğdem Kara
 1. Zincir Mektuptaki Ölümsüz Kanser Hastası Çocuk (28.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Zekeriya Karadavut
 1. Kırgızlarda Kuudlluk ve Apendi (Nasreddin Hoca) (27.10.2008)
Dr. Fevzi Karademir
 1. Kalıp Kullanımları Bakımından Türk Halk Bilmeceleri (12.06.2008)
 2. Halk Bilmecelerinin Oluşum ve Biçimlenmesindeki Etkenler Üzerine (25.09.2008)
 3. Halk Bilmecelerindeki İmgesel Anlatım Üzerine (17.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Kaya
 1. Eski Türk İnanışlarının Türkiye'deki Halk Hekimliğinde İzleri (29.04.2008)
 2. Gönül Hanım, Bozkurtlar, Ağrı Dağı Efsanesi Romanlarında Köken Miti (29.04.2008)
 3. Türk Halk Anlatılarında Kadın (29.04.2008)
 4. Divanü Lugati't-Türk'ün Halkbilimi Açısından Önemi (29.04.2008)
 5. Şamanist Türk Mitolojisinin Erzurum Efsanelerindeki İzleri (07.05.2008)
Doç. Dr. Aziz Kılınç
 1. Alevî Bektaşî Geleneğinde Vasiyet Kültürü (21.03.2008)
 2. Alevî Bektaşî Geleneğinde Vasiyet ve Buyruk Üzerine (21.03.2008)
 3. Lâpseki ve Yöresinde Manevi Ziyaret Yerleri ve Buna Bağlı Anlatılar (21.03.2008)
 4. Folklor Ürünlerinin Geleceğe Taşınmasında "Arasöz'ün İşlevi ve Köroğlu Destanı Örneği" (02.05.2008)
 5. Kazak Türklerinin Kambar Batır Destanı ile Köroğlu Destanı Arasında Bir Karşılaştırma Denemesi (02.05.2008)
Araş. Gör. Cemile Kınacı
 1. Saken Seyfullin’in “Kökşetav” Manzumesi ve “Taş Kesilme” Motifi (17.12.2008)
Okt. Emine Kırcı
 1. Türk Kültüründe Ateşle İlgili İnanışlar (18.04.2008)
Yong-Goo Kim
 1. Kore Cumhuriyeti ve Japonya'nın Somut Olmayan Kültürel Hazine Politikası (16.02.2009)
Şevki Koca
 1. Kıbrıs Bektâşi Dergâhları (16.10.2008)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Eski Türklerdeki Ağaç Kültünün İslâmî Devirlerdeki Devamı (2003, C: I, s. 99-110. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)

Murat Küçük
 1. Anadolu Alevîliğine Bakışlar: Allı Turna - İnsan, Mekan ve Anılar (23.06.2008)
 2. Tarihten Günümüze Makedonya ve Arnavutluk'ta Bektaşilik: Bir Nefes Balkan (21.07.2008)
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali
 1. Kültür Tarihimizde Meyve (29.12.2008)
Ülker Nebiyeva
 1. Oğuz Epik Düşüncesinin Kaynağı Olarak Kitab-ı Dede Korkut’un Dresden Nüshası (05.06.2008)
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz
 1. UNESCO ve Geleneğin Ustaları (25.04.2008)
 2. UNESCO ve İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Mirası Başyapıtları (17.12.2008)
 3. Folklor ve Kültürel Mekân (19.12.2008)
Niyazi Öktem
 1. Anadolu Aleviliğinin Tarihsel ve Sosyal Kökenleri (28.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Naci Önal
 1. Muğla'da Nevruz (05.05.2008)
 2. Dobruca'daki Tatar Türklerinde Nevruz Geleneği (06.05.2008)
 3. Dobruca Türkleri'nin Bilmeceleri (06.05.2008)
 4. Dobruca Türklerinde Hıdrellez Geleneği (09.06.2008)
 5. Dobruca Türklerinde Küfür Akşamı Törenleri (09.06.2008)
 6. Romanya Dobrucasında Yedi Türbe (10.06.2008)
 7. Dağ Kültü, Eren Kültü ve Şenliklerinin Muğla'daki Yansımaları (10.06.2008)
 8. Unutulmuş Bir Gelenek: Küfür Akşamı Törenleri (11.06.2008)
 9. Trabzon'da Asker Düğünü (11.06.2008)
 10. Gılim Efe'nin Hikayesi ve Göstergebilimsel Çözümlemesi (11.06.2008)
 11. Dobruca/Romanya Türklerinin Manileri ve Mani İncelemeleri (11.06.2008)
Sedat Veyis Örnek
 1. Türk Halkbiliminin Sorunları (Şubat 1973, C: XXVII, S: 257, s. 385-391Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.10.2008)
Dr. Metin Özarslan
 1. Erzurum’da Hıdrellez ile İlgili İnançlar ve Kimi Uygulamalar (17.03.2008)
 2. Türk Kültüründe Ağaç ve Orman Kültü (20.03.2008)
 3. Bir Halk Ekonomisi Örneği Olarak “Hab” ve “Değişik/ Deñişik” Geleneği ve İşlevleri (31.03.2008)
 4. Oğuz Kağan Destanı'nda Tarihi, Dini, Beşeri ve Tabiatüstü Unsurlar (18.04.2008)
 5. Doğal Ortamdan Sahneye Geçiş Sürecinde Halk Oyunları Üzerine Düşünceler ve Bazı Teklifler (30.04.2008)
Araş. Gör. Yeliz Özay
 1. Çağının Sıradışı Yazarı ve Eseri: Uluslararası Evliya Çelebi ve Seyahatname Sempozyumu (16.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Özcan
 1. Türk Kültüründe Hoşgörü ve Örnek Bir Tip Olarak Alevî/Bektâşî Hoşgörüsü (08.04.2008)
 2. Bektâşîliğin Sosyo-Kültürel Çevresi (08.04.2008)
 3. Bektâşî Âdâb ve Erkânı (08.04.2008)
 4. Sosyo Kültürel Boyutlarıyla Alevilik (11.04.2008)
 5. Asya Toplumlarını Etkileyen Alevi/Bektaşi Kültüründe İnsanın Değeri (11.04.2008)
 6. Bektaşi Fıkralarında Argo (15.04.2008)
 7. Nasrettin Hoca Fıkralarının Tasavvufi Yönü (15.04.2008)
 8. Bektaşilikte Dört Kapı Kırk Makam (16.04.2008)
 9. Anadolu Alevi Kültüründe Kadına Bakışın Temelleri (22.04.2008)
 10. Bektaşi Şiirinde İslam'ın Temel Şartları (28.04.2008)
 11. Bektâşîlikte Dâr Kavramı ve Hallâc-ı Mansûr Etkisi (28.04.2008)
Araş. Gör. Gülseren Özdemir
 1. Pir Sultan Abdal’ın Deyişlerinde Animizmin ve İslâmiyet Öncesi Eski Türk İnançlarının İzleri (21.10.2008)
 2. İki Devlet Karşısında Pir Sultan Abdal (21.10.2008)
Doç. Dr. Nebi Özdemir
 1. Türkiye'de Halkbilimi / Kültürbilimi-Medya İlişkisi (18.03.2008)
 2. Kültürel Ekonomik İmge Olarak Nasreddin Hoca (25.04.2008)
 3. Türk Hediyeleşme Geleneği ve Medya (04.08.2008)
Kutlu Özen
 1. Sivas Civarındaki Anadolu Erenlerinin Menkıbelerinde Belli Başlı Motifler (27.01.2009)
Yard. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk
 1. Tura Oyunu (03.12.2008)
Evrim Ölçer Özünel
 1. Hoca Nasrettin, Kahraman mı Anti-Kahraman mı, Hilebaz mı, Bilge mi? (06.10.2008)
 2. Folklorda Yeni Sıçramalar: "Kuantum Folklor" (09.10.2008)
Yard. Doç. Dr. Selçuk Peker
 1. Türk Ad Verme Geleneği Çerçevesinde Aksaray’dan Bir İsim: Çapan (22.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Fahri Sakal
 1. Folklor Ürünlerinin Tarih Araştırılmalarında Kaynak Olarak Kullanılması (25.04.2008)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Bey Böyrek Hikâyesindeki Kıyafet Değiştirme Motifi İle Diğer Bazı Motiflerin Anadolu Masallarında Görülmesi ([1994] 1988, s. 129-139. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.01.2009)

Meltem Santur
 1. Kastamonu Evlenme Adetlerinin Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi (01.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Süheyla Sarıtaş
 1. Girit Müziği: Arıadne’nin Düğümünü Çözmek (14.10.2008)

Yağmur Say
 1. Anadolu İnanç Yapılanmaları Temelinde Gazi-Veli Kültü (29.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Sever
 1. Toplumsal Bellek ve Geleneksel Eylem Bağlamında Bir Sözel Tarih Metninin Değerlendirilmesi (25.04.2008)
 2. Türk Halk İnançlarında ve Halk Hekimliği Uygulamalarında Meyve (23.06.2008)
 3. Özdeşleşme, İçe Bakış ve Halk Anlatıları (23.06.2008)
 4. Garipname'de İnsan (17.12.2008)
Prof. Dr. Bilge Seyidoğlu
 1. Sel Mitleri (19.12.2008)
R. Aslıhan Aksoy Sheridan
 1. Sözlü Formül Kuramı Işığında Dede Korkut Kitabı'na Bakış (09.10.2008)
 2. Köroğlu, Karacaoğlan ve Pir Sultan Abdal Şiirine Birincil Sözlü Kültür Bağlamında Bakmak: Tarihsel Kişiler mi Sözlü Kültür Tiplemeleri mi? (13.10.2008)
Anna Leena Sııkala
 1. Şamanik Bilgi ve Mitsel İmgeler (Çev. İskender Yıldırım) (28.04.2008)
Okt. Hülya S. Sipahioğlu
 1. Manas Destanı'nda Evlenme Adetleri ve Günümüze Akisleri (18.04.2008)
A. Yılmaz Soyyer
 1. Bir Meçhul Bektaşînin Bektaşîliği Değerlendirmesi (06.10.2008)
 2. Bektaşîliğin İnanç Sistemi ve Caferîlik (12.01.2009)
Prof. Dr. Hayriye-Memoğlu-Süleymanoğlu
 1. Edebiyatımızda Balkan Türklerinin Göçleri (20.05.2008)
Prof. Dr. Faruk Sümer
 1. Tahtacılar (17.03.2008)
Araş. Gör. Halil İbrahim Şahin
 1. Necep Oglan Destanı'nda Türkmen Bahşılarının Eğitimleri ve İcra Ortamları (16.02.2009)
Prof. Dr. Ali Duymaz- Araş. Gör. Halil İbrahim Şahin
 1. Kaz Dağlarında Dağ, Ağaç ve Ocak Kültü Üzerine İnanış ve Uygulamalar (25.09.2008)
Cemal Şener
 1. Koç Katımı / Cinselliğin Kutsanması (08.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Ebru Şenocak
 1. Türk Halk Kültüründe ve Mitolojik Bağlamda Üzümün Yeri (22.12.2008)
Prof. Dr. Esma Şimşek
 1. Ölümsüzlük İlâcı Elma (29.12.2008)
Funda Işıl Şimşek
 1. ‘Fakelore’ Kavramı ve Nasreddin Hoca (14.10.2008)
Yard. Dr. Bekir Şişman
 1. Traditionsänderung Der Türken in Deutschland (Beispiel Berlin) - Almanya’daki Türklerde Gelenek Değişimi (Berlin Örneği) - (28.04.2008)
Araş. Gör. Hülya Taflı
 1. Number, Colour and Animal Mysticisim in Beowulf and The Book Of Dedem Korkut (31.03.2008)

Yard. Doç. Dr. Hülya Taş
 1. Bir Alevi Köyü: Bursa Şehitler Köyü'nde Evlenme Törenleri (16.02.2009)
M. Mete Taşlıova
 1. Elektronik Cönk Kavramı ve Türk Halkbiliminin Değeri Bilinmeyen Kaynakları (23.05.2008)
Öykü Terzioğlu
 1. Alkış ve Kargışların, Sözlü Kültürdeki Yerleşik Kodların Aktarımını ve Yeniden Üretimini Kolaylaştıran Biçimsel Özellikleri (19.12.2008)

Nurdan Tuhfe Toçoğlu
 1. “Karikatür’e Beddua”: Yeni Bir Kargış mı? (19.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Toksoy
 1. Dede Korkut Destanlarında Tav-Eli ve Çevresi (19.09.2008)
Sultan Tulu
 1. Kerem ile Aslı Hikâyesinde “Diriltme Motifi” (Ağustos 1987, C: LIV, S: 428, s. 102-109 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.01.2009)

Gökhan Tunç
 1. Fakelore Kavramı Merkezinde Yunus Emre (19.12.2008)

Araş. Gör. Kadriye Türkan
 1. Azeri Masallarında Av Kültü ve Av Anlayışı (16.02.2009)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Er Töştük Destanındaki Stereotip Motiflerin Analizi (13.06.2008)
Murat Türkyılmaz
 1. Halkbilimci Kutlu Özen (12.01.2009)
Derya Tüzin
 1. Dilek Sözlerine Kentsel Alanda Yeni Söylem: Elektronik Posta Duaları (19.12.2008)
Aslı Uçar
 1. Karacaoğlan Şiirlerinde İmajlar (13.10.2008)
Araş. Gör. Burçin Uçaner
 1. Meyvelerın Türküsü (29.12.2008)
Seda Uyanık
 1. Kültür Endüstrisi ve Kentli Âşık (13.10.2008)
Müjgan Üçer
 1. Madımak (08.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Kemal Üçüncü
 1. Sözlü Kültür / Tarih Bağlamında Edebi Bir Metin Olarak Otman Baba Vilayetnamasi (30.04.2008)
 2. Tepegöz Masalının Trabzon Varyantı Üzerine Bir Değerlendirme (30.04.2004)
 3. Trabzon Yöresi Sözlü Kültür/Tarih Malzemesinin Trabzon Tarih Araştırmaları için Kaynak Olarak Durumu ve Önemi (06.05.2008)
 4. Anadolu ve Balkanların Fethi Sürecinde Türkmen Boylarının Hazar Ötesinden Taşıdığı Sözlü Kültürün İşlevi (12.06.2008)
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. Dede Korkut Kitabını Oluşturan Destanlardaki Ortak Özellikler (31.03.2008)

Yard. Doç. Dr. Ali Yakıcı
 1. Halk Anlatılarında Yer Alan Köroğlu Tipleri ve Âşık Köroğlu’nun Bu Tipler Arasındaki Yeri (22.12.2008)

Cihan Yamakoğlu
 1. Türkiye'de Çocuk Oyunları (23.05.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
 1. Azerbaycan  Efsanelerinin Zile’de Anlatılan  Taş Mercimek Tarlası Efsanesi Yanında Anadolu ve Diğer Türk Efsaneleri ile Mukayesesi (04.02.2009)
 2. Geleneksel Kültürümüzde Taş, Zile’de Taşlarla İlgili İnanmalar, Uygulamalar ve Oyunlar (04.02.2009)
Prof. Dr. Dursun Yıldırım
 1. Sözel Tarih Belgesi: Sözel Tarih Metinleri (28.03.2008)
Harun Yıldız
 1. Alevîlik İle İlgili Kavram ve Deyişler (23.06.2008)
Doç. Dr. Naciye Yıldız
 1. Somut ve Soyut Kültürel Miras: Bozüy (04.04.2008)
 2. Kırım Türklerinde Mane, Çın ve Beyitler (14.10.2008)
Yard. Doç. Dr. Gülsüm Killi Yılmaz
 1. Hakaslarda Ölüm ile İlgili Gelenekler (04.04.2008)
Salih Yılmaz
 1. Akçaabat'ın Akçaköyü'nde İnanmalar (01.12.2008)
Prof. Dr. Kemal Yüce
 1. Türk Mitolojisi ile İlgili Bir Tabir: Tapduk (09.04.2008)

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa|4.sayfa |5. sayfa |6. sayfa 7. sayfa | 8. sayfa