ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
HALKBİLİM  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa|4.sayfa |5. sayfa |6. sayfa 7. sayfa | 8. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (216)Makale (500)
Roger D. Abrahams
 1. Halkbilimini Etnolojik ve Sosyolojik Yönleriyle Açıklamak (Çev. Ayça Yavuz) (21.09.2007)
Prof. Dr. Orhan Acıpayamlı
 1. Türk Kültüründe "Ad Koyma Folkloru"nun Morfolojik ve Fonksiyonel Yönlerden İncelenmesi (30.05.2007)
Doç. Dr. Mehmet Aça
 1. Tıva Destan ve Masallarının Araştırılmasında Tür Sorunu (04.09.2007)
 2. Türk Halk Geleneğindeki Doğum Sonrası Uygulamalara Bir Örnek : “Tuzlama” (08.10.2007)
 3. Türk İnanış ve Düşünüş Sistemlerinde Meyve (12.03.2008)
Rüştü Akar
 1. Türk Folklor Müzesinin Kurulmasında Karşılaşılan Problemler (14.05.2007)
Eyüp Akman
 1. Türk Halk Hekimliğinde Ocaklık Geleneği ve Safranbolu’daki Ocaklar (22.11.2007)
Dr. Erdal Aksoy
 1. Anadolu'da Yaşayan Karakeçili Yörüklerinin Sosyo-Kültürel Durumları (03.04.2007)
Dr. Mustafa Aksoy
 1. Kazakistan ve Kırgızistan’da Çay İçme Geleneği ve Damgalar (16.06.2007)
 2. Halı-Kilim Sanatı ve Tarihi (16.06.2007)
 3. Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları (11.07.2007)
 4. Kültür Sosyoloji Açısından Nevruz Kavramı (28.08.2007)
Yasin Aktay
 1. Tarihi, Kültürel, Folklorik ve Aktüel Boyutlarıyla Alevilik (28.08.2007)
Erdoğan Alkan
 1. Âşık Veysel'in Şiir Dünyası (03.10.2007)
Prof. Dr. Ali Berat Alptekin
 1. Bamsı Beyrek Hikâyesinin Motif Yapısı (20.04.2007)

Yard. Doç. Dr. Erdoğan Altınkaynak
 1. Urumlarda Aile, Gelenekleri ve Kurumsal Yapısı (26.12.2007)
Dr. Rıfat Araz
 1. Eski Türk Destanlarında ve Türk Şiirinde Öne Çıkan Tipler (30.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Metin Arıkan
 1. Türk Sözlü Kültür Geleneğinde Ayrıntılar-I “Beş Silah”* (Beş Sayısı) (17.12.2007)
Murat Arıkan
 1. Yurdumuzda Görülen Gıdaya Bağlı İlginç Düğün Adetleri (18.05.2007)
Prof. Dr. Erman Artun
 1. Çağdaş Tıptan Alternatif Tıbba Yöneliş: Medya Çerçileri (06.04.2007)
 2. Adana Mutfak Kültürü ve Adana Yemeklerinden Örnekler (06.04.2007)
 3. Anadolu İnanç Önderlerini Besleyen Eski İnanç Sistemleri, Dinler, İnanışlar (13.04.2007)
 4. Türklerde İslamiyet Öncesi İnanç Sistemleri - Öğretiler-Dinler (13.04.2007)
 5. Türk Halk Kültüründe Hıdrellez (07.05.2007)
 6. Köy Seyirlik Oyunları Kültürel Mirasının Müzelenmesi (16.05.2007)
 7. Güney-Doğu Avrupa’da Osmanlı ve Osmanlı Sonrası Türk Uygarlıklarının Öteki Uygarlıklarla Halk Kültürü Yönünden Karşılıklı Etkileşimi (13.12.2007)
 8. Tekirdağ'dan Ağıt, Ninni ve Türküler (12.03.2008)
 9. Tekirdağ Tekerlemeleri (12.03.2008)
 10. Tekirdağ’da Kadınların Kendi Aralarında, Nişanlarda ve Yöresel Toplantılarda Oynadıkları Oyunlar ve Adetleri (12.03.2008)
 11. Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Elmacı Kadın) (12.03.2008)
 12. Tekirdağ Seyirlik Köy Oyunları (Behşet’le Behiye) (12.03.2008)
 13. Adana Mutfak Kültüründe Ekmekler ve Hamurişi Yemekler (12.03.2008)
 14. Folklor Araştırmalarının Halk Kültürü Soruşturması Dosyası (14.03.2008)
Prof. Dr. Ensar Aslan
 1. Halk Hikâyelerinde İmtihan Motifi Kompleksi (04.10.2007)
 2. Masal Araştırmaları ve Korkak Ali Masalı Üzerinde Bir İnceleme (08.10.2007)
Göktan Ay
 1. Türk Halk Oyunları ve Müziğine Bilimsellik Nasıl Kazandırılır (20.04.2007)
Mehmet Aydın
 1. Bireysel, Toplumsal, Dinsel ve Büyüsel Gelenekler (Bayat ( Afyon ) İlçesi Halkının Yaşayan Gelenekleri) (07.12.2007)
Dr. Gülnisa Aynakulova
 1. Kırgızlarda Evlilik ve Evlenme Törenleri (04.09.2007)
Dr. Aziz Ayva
 1. Türk Dünyasında İnsan Asıllı Göl Efsaneleri (25.12.2007)
Dr. Birol Azar
 1. Bektaşîlik ve Alevîliğin Tarihî Arka Plânı ve XIII. Yüzyılda Anadolu’nun Genel Bir Görünümü (20.04.2007)

 2. Sözlü Kültür, Tarihi Gerçek ve Saltukname Örneği (20.04.2007)
 3. Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm Romanında Halkbilimi (Folklor) Unsurları (27.04.2007)
Adem Balkaya
 1. Türk Halk Kültüründe Taşlamaya Küçük Bir Örnek (31.10.2007)
Yard. Doç. Dr. Mine Baran
 1. Halk Mimarisinin Halkbilimi Bağlamında Değerlendirilmesine Harran Evleri Örneği (10.04.2007)
William Bascom
 1. Halkbilimi, Sözlü Sanat ve Kültür (Çev. Nilgül Aytuzlar) (21.09.2007)
Prof. Dr. Ali Bayat
 1. Anadolu Tıbbi Folklorunda Göz Hastalıkları (30.05.2007)
Prof. Dr. Ayşe Baysal
 1. Türk Mutfağında Kışa Hazırlık (14.05.2007)
Jan Harold Brunvand
 1. Bilmeceler ve Diğer Sözlü Bulmacalar (Çev. Kadriye Türkan) (20.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Fırat Caner
 1. Retorik ve Basmakalıp Figürler (20.09.2007)
Murat Cankara
 1. Metafor Yaratma Eylemi Olarak Bilmece (25.09.2007)
Ahmet Çakır
 1. Türk Halk Oyunlarının Temel Figürleri (21.05.2007)
Araş. Gör. Vedat Çakır
 1. Konya’nın Geleneksel Eğlence Kültürü (31.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin
 1. Vatan Özlemi Konulu Tatar Manileri (11.07.2007)
 2. Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar (İyeler ve Yaratıklar) (30.10.2007)
 3. Tatar Halk Destanı “İdegey”De Geçiş Dönemleri (04.02.2008)
Dr. Altan Çetin
 1. Memluk Devletinde Yemek Kültürüne Genel Bir Bakış (04.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak
 1. Tarsus Kültürünün Tanıtımında Şahmeran Efsanelerinin Önemi (29.08.2007)
 2. Mersin'de İnanç Merkezlerine Bağlı Kurban Törenleri (15.01.2008)
 3. V. Propp'un Masal Çözümleme Metodu (15.01.2008)
 4. Karagöz Sanatına işlevsellik Kazandırma Bağlamında Karagöz Ustalarından Hayali Cinas Örneği (15.01.2008)
 5. Tahtacılarda Ateş ve Ocak Kültü (15.01.2008)
 6. Karacaoğlan Çevresinde Oluşturulan Efsaneler ve Bu Efsanelerin Kültürel Hayatımıza Etkisi (15.01.2008)
 7. Köy Seyirlik Oyunlarının Korunması Üzerine Tasarım Denemesi (15.01.2008)
 8. Halk Kültüründe Değişimin Mersin Tahtacıları Halk Kültürü Örneğinde Değerlendirilmesi (22.01.2008)
Selçuk Çıkla
 1. Nasreddin Hoca Adına Uydurulmuş Fıkralar Kitabı (06.07.2007)
 2. Türk Edebiyatında Dirijizmin Karagöz Piyesleri Boyutu (28.08.2007)
Aysun Çobanoğlu
 1. Bir Masal İncelemesi (19.09.2007)
Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu
 1. Türk Halk Kültüründe “Tör/Başköşe” Kavramı ve Anlam Yaratmadaki Simgesel Sürekliliği (10.10.2007)
Gözde Çolakoğlu
 1. Gelenekten Beslenen Karagöz (17.05.2007)
Prof. Dr. Necati Demir
 1. Trabzon Yöresinde Destan Kültürü ve Tarihî Alt Yapısı (26.12.2007)
 2. Türk Destanlarında Çorum (27.12.2007)
Sema Demir
 1. Mistik Erginleme Törenlerinin Gizliliği Üzerine (27.04.2007)
Yard. Doç. Dr. İbrahim Dilek
 1. Sibirya Türk Masallarında Hayvanla Evlenme (18.12.2007)
 2. Sibirya Türklerinde Ateşle İlgili İnançlar, Törenler ve Bazı Efsaneler (01.02.2008)
Alan Dundes
 1. Halkbilimi Çalışma Yöntemleri ( Çev. Ayşenur Nazlı) (21.09.2007)
 2. Antropolog ve Folklorda Karşılaştırmalı Metot ( Çev. Seval Kasımoğlu-Ferya Çalış) (03.11.2007)
 3. Aynadaki Kanlı Mary: Ergenlik Öncesi Korkunun Bir Ritüel Olarak Yansıması (Çev. Selcan Gürçayır) (05.11.2007)
Roger D. Abrahams-Alan Dundes
 1. Bilmeceler (Çev. Ezgi Metin) (05.11.2007)
Dr. Bayram Durbilmez
 1. Türk Kültüründe Yenigün/Nevruz Bayramı (13.04.2007)

Ayşe Duvarcı
 1. Manili Fallar Türk Dünyasında Moncuk Attı, Vasf-ı Hal ve Martıfal Uygulamaları (22.02.2008)
Prof. Dr. Recep Duymaz
 1. Âşık Veysel’in Estetiği (28.08.2007)
Hülya Dündar
 1. Vladimir Propp ve Masalın Biçimbilimi (25.09.2007)
Kemal Eker
 1. Devlet Çapında İçte ve Dışta Türk Milli Kültürünü Tanıtma İlkeleri (04.12.2007)
Prof. Dr. Necati Demir-Dr. Mehmet Dursun Erdem
 1. Türk Kültüründe Destan ve Battal Gazi Destanı (26.12.2007)
Doç. Dr. Metin Ergun
 1. Türk Agaç Kültü İnancının Dede Korkut Hikâyelerindeki Yansımaları (04.10.2007)
Doç. Dr. Mehdi Ergüzel
 1. Mâni ve Bilmecelerimizde Geçen Meyve Adlarının Türkçe’deki Kullanımları Üzerine Bazı Tespitler (19.11.2007)
Araş. Gör. Feyzi Ersoy
 1. Çuvaş Bilmeceleri (25.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Ruhi Ersoy
 1. Müzik Eğitimi Araştırmacılığında Halk Biliminin Yeri ve Önemi (14.06.2007)
 2. Sözlü Kültür ve Sözlü Tarih İlişkisi Üzerine (29.08.2007)
 3. Folklorda Üçüncü Boyut Meselesi ve Avustralya Koalaları Örneği (02.11.2007)
 4. Gelenek/Değişim ve Kıbrıs’ta Türk Kimliği (02.11.2007)
 5. Yerelden Evrensele Geçmişten Geleceğe Kavşaktaki Şehir “Gaziantep” (02.11.2007)
Mehmet Ertuğ
 1. Karagöz’ün Kıbrıs Sosyal Yaşamına Etkileri (17.05.2007)

Leonard Feinberg
 1. Mizahın Sırrı (Çev. Prof. Dr. Ali Çelik-Dr. F. Gül Özyazıcıoğlu Koçsoy) (04.10.2007)
Dr. Nesrin Feyzioğlu
 1. Türk Dünyası’nda ve Anadolu’da Kopuz (05.03.2008)
Murat Fırat
 1. Özkul Çobanoğlu ile "Halkbilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş" Üzerine Bir Söyleşi (02.10.2007)
Theodor H. Gaster
 1. Mit ve Hikâye (Çev. Aysun İmirgi) (21.09.2007)
Köksal Genç
 1. ' Sözel Dünya'dan ' - ' Sanal Dünya' ya Bir İletişim Hiyerarşisi: Mektup - E-Posta – Msn (10.12.2007)
Prof. Dr. Gurbandurdı Geldiyev
 1. Türkmenlerde "Düğün Türküleri" veya "Ölenler", "Yar-Yar", "Leeran" Geleneği Doğrultusunda (06.12.2007)
Mustafa Gercaliu
 1. Folklor ve Çağdaş Kültür (14.05.2007)
Robert A. Georges
 1. Eğlence ve Oyunlar (Çev. Derya Filiz Korkmaz) (20.09.2007)
Araş. Gör. Sinan Gönen
 1. Efsanelerde Kara Renginin Görünümü (31.12.2007)
Prof. Dr. İsmail Görkem
 1. Nasreddin Hoca Kimdir ve Nerelidir? (14.06.2007)
 2. Nasreddin Hoca Gerçeği (14.06.2007)
 3. Ağıt-Mizah İlişkisi Üzerine (15.06.2007)
Prof. Dr. Umay Günay
 1. Application of Proop's Morphological Analysis to Turkish Folktales (09.04.2007)
 2. Türk Destanları (07.08.2007)
Araş. Gör. Leyla Hacızade
 1. Eski Türk ve Rus Geleneklerinin Etkileşim İzleri (31.12.2007)
Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu
 1. Osmanlılarda Nevruz Kutlamaları (13.04.2007)
Luri Honko
 1. Ritüellerin Oluşum Süreci (Çev. Yard. Doç. Dr. Ruhi Ersoy) (21.09.2007)
David J. Hufford
 1. Halk Hekimleri (Çev. Yard. Doç. Dr. Mustafa Sever) (02.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Alimcan İnayet
 1. Epik Kahramanların Devlere Has Özellikleri Üzerine (08.10.2007)
İrinça İusiumbeli
 1. Gagauz Türklerinin Mitolojisi Üzerine Bir Deneme (21.09.2007)
Hayrettin İvgin
 1. Millî Folklor Araştırma Dairesi'nin Geleneksel Tiyatro ve Köy Seyirlik Oyunları Konusundaki Çalışmaları (16.05.2007)

Ernest Jones
 1. Psikanaliz ve Folklor (Çev. Banu Yılmaz) (20.09.2007)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Milli Konularda Toplumsal Barış ve Yenigün / Nevruz Kutlamaları (13.04.2007)
 2. Türk Halk İnançlarında Hz.Ali Kültü (15.06.2007)
 3. Horasan Türk Halk İnançları-II (15.06.2007)
 4. Göktürklerden Günümüze Türk Halk İnançlarında Kurt (15.06.2007)
 5. Türklüğün Jeokültürel Boyutu (15.06.2007)
 6. Karay Türkleri (17.07.2007)
 7. Balkanlardan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları II (e-kitap) (17.07.2007)
 8. Edige Destanında Olağanüstü Tipler (25.12.2007)
 9. Pir Tiplemesi (07.01.2008)
 10. Bitlis-Bingöl Yöresi Gönül Erleri ve Halk İnançlarında Üryanlık (07.01.2008)
 11. Küreselleşme Sürecinde Kültürel Kimliğin Bölgesel Önemi (07.01.2008)
 12. Van Gölü Havzası Örnekleri ile Halk İnançlarımızda Ölüm Meleği-II (07.01.2008)
 13. Van Gölü Havzası Örnekleri ile Halk İnançlarımızda Ölüm Meleği-III (07.01.2008)
 14. Azerbaycan-Anadolu-Suriye Sözlü Kültür Hattında Kurt -II/1- (07.01.2008)
 15. Azerbaycan-Anadolu-Suriye Sözlü Kültür Hattında Kurt -II/2- (07.01.2008)
 16. Eski Türk İnançlarının Rize ve Yöresi Halk Kültüründe İzleri -I- (07.01.2008)
 17. Eski Türk İnançlarının Rize ve Yöresi Halk Kültüründe İzleri -II- (07.01.2008)
 18. Hz.Eyyub Türbe ve Mağarası Etrafında Gelişen Halk İnançları (07.01.2008)
 19. Çok Halklı Yerleşim Yerlerinde Etno-Kültürel Çözümler (07.01.2008)
 20. Dadali Türkmen Halk İnançları (07.01.2008)
 21. Karşılaştırmalı Bulgaristan/Gagauz Türk Halk İnançları (07.01.2008)
 22. Halk Mistitizminde Osmanlı Türk Tefekkürü (07.01.2008)
 23. AB-ABD Komşuluğunda Türk Halk Kültüründen Ulusal Kültürel Kimliğe (07.01.2008)
 24. Milli Misyonu Oluştururken (07.01.2008)
 25. Türk Halk İnanç Kültürü ve Taşıyıcı Özelliği (07.01.2008)
Dr. Fevzi Karademir
 1. Halk Bilmecelerinde Renklerin Kullanım Sıklığı ve İşlevselliği (13.09.2007)
Doç. Dr. Hasan Basri Karadeniz
 1. Türklerde “Kut” Kavramı ve Osmanlılar’ın Kutsiyet Elde Etme Çabaları (10.03.2008)
Doç. Dr. Zeki Karakaya
 1. Göstergebilimsel İşlevler Açısından Ninniler (22.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya
 1. Azerbaycan’da Baş ve Baştaki Organlarla İlgili Halk Tedavi Usulleri (02.04.2007)
 2. Kırgızlarda Ca Ramazan (04.04.2007)
 3. Sivas İli Folklor Bibliografyası (12.04.2007)
 4. Sivas’ta Yatırlar (12.04.2007)
 5. Sivas’ta Çeşitli İnanışlar (13.04.2007)
Joann Wheeler Keliinohomoku
 1. Halk Dansı (Çev. Tuğçe Işıkhan) (05.11.2007)
Doç. Dr. Aziz Kılınç
 1. Sözlü Ürünlerin Geleceğe Taşınmasında Ortamların Rolü ve Bir Örnek (21.09.2007)
 2. Üstünlük Kuramı Bağlamında Harp ve Mizah (02.11.2007)
Nazan Kırcı
 1. Dekonstrüktivizm ve Ortaoyunu - Karagözde Ortak Kavramlar (16.04.2007)
Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu
 1. Olonkho Metinlerinin Toplanması ve Araştırılması (24.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Abdulhakim Koçin
 1. Ölüm Gerçeğinin Türk Kültürüne ve Anadolu Türk Şiirine Yansıması (11.12.2007)
M. Sabri Koz
 1. Türk Halk Kültürünün Unutulmuş Kaynaklarından Biri: "Türkiye'nin Sıhhi-i İctimai Coğrafyası" (14.05.2007)
Prof. Dr. Nerin Köse
 1. "Kızcibek Destanı"nın Nogay Varyantı Üzerine (03.01.2008)
 2. Kırgızların Halk Hekimliğiyle İlgili Bazı Pratikleri Hakkında (03.01.2008)
 3. Tür ve Foksiyon (03.01.2008)
 4. Lord Raglan'ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Kurmanbek, Kurbanbek (08.01.2008)
 5. Nevruz ve Türk Kimliği (08.01.2008)
 6. Marmaris'te Soy-Sülale Adları Üzerine (11.01.2008)
 7. Kazakların Halk Hekimliğiyle İlgili Bazı Pratikleri Hakkında (11.01.2008)
 8. Kurmanbek ve Seyitbek Destanları (11.01.2008)
 9. Karagöz'ün Korunması, Geliştirilmesi ve Yaşatılması Üzerine (11.01.2008)
 10. Türk Halk Bilimi (Folklor) Konularından Eğitimde Yararlanılması (11.01.2008)
 11. Sanal ve Gösterimci Müzecilik (25.01.2008)
 12. Kula Düğün Gelenekleri (25.01.2008)
 13. Bozlaklarda At (25.01.2008)
 14. Bozlaklarda Tarihi Olaylar (25.01.2008)
 15. Türk Düğünlerinde Gerdek Sonrası Duvak Geleneği (31.01.2008)
 16. Sarı Ana Türbesi ve Rodos Seferi (31.01.2008)
M. Muhtar Kutlu
 1. Yaşayan Bir Alt-Kültür Geleneği: Anadolu Göçer Kültürü (14.05.2007)
Yard. Doç. Dr. Türkan Kuzu
 1. Masalın Değişmez Yasaları-İşlevsel Birimler- (21.01.2008)
Albert Bates Lord
 1. Ballad: Metni Sabitlik, Çeşitlilik ve Ezbercilik (Çev. Dr. Adem Koç) (20.09.2007)
S. Malov
 1. Sarı Uygurlarda Şamalığın Kalıntıları (Çev. Yard. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı) (10.03.2008)
Prof. Dr. Mustafa Ali Mehmet
 1. Romanya'da Yaşayan Türk Mutfağı (21.05.2007)
Zümrüt Nahya
 1. Değiştirmekte Geciktiğimiz Bazı Gelenek ve Göreneklerimiz (04.12.2007)
Prof. Dr. Özdemir Nutku
 1. XIV. Yüzyıldan XVIII. Yüzyıla Kadar Bursalı Kıssahanlar ve Meddahlar (17.05.2007)

Halil Oğultürk
 1. Halk Oyunlarımız Ne Durumda (20.04.2007)
Prof. Dr. M. Öcal Oğuz
 1. Destandan Hikâyeye, Bozkır Medeniyetinden Yerleşik Medeniyete Geçiş Açısından Manas (20.04.2007)

 2. Folklor: Ortak Bellek veya Paylaşılan Deneyim (20.09.2007)
 3. Küreselleşme ve Ulusal Kalıt Kavramları Arasında Türk Halkbilimi (24.09.23007)
 4. Değişim: Kültürler ve Disiplinler (13.03.2008)
Felix J. Oinas
 1. Halk Destanı ( Çev. Dilek Beden) (03.11.2007)
Araş. Gör. Ferah Türker-Bibigül Osmanaliyeva
 1. Prof. Dr. Fikret Türkmen ile Bir Söyleşi (13.03.2008)
Araş. Gör. Adem Öger
 1. Mani Tarzındaki Uygur Halk Koşakları Üzerine Bir Değerlendirme (10.03.2008)
Doç. Dr. A. Tuba Ökse
 1. Eski Önasya’dan Günümüze Yeni Yıl Bayramları, Bereket ve Yağmur Yağdırma Törenleri (14.12.2007)
Araş. Gör. Kürşat Öncül
 1. Dede Korkut Hikâyelerinde Savaşçı Kadın Tipi ve Animus Kavramı (16.04.2007)
Araş. Gör. Yeliz Özay
 1. Az Gittik Uz Gittik Masal Diyarına Girdik (02.10.2007)
Yard. Doç. Dr. Tarık Özcan
 1. Oğuz Kağan Destanının Kahramanlık Mitosu Bakımından Çözümlenmesi (16.07.2007)
Ahmet Z. Özdemir
 1. Avşar Düğünlerinde Bayrak Soruları (06.12.2007)
Cafer Özdemir
 1. Yağmur Duası Kitabı (tanıtma) (27.12.2007)
Doç. Dr. Nebi Özdemir
 1. Eğlence-Müze İlişkisi ve Türk Eğlence Geleneği Araştırma-Uygulama Merkezi (17.05.2007)
 2. Bilim ve Teknolojideki Gelişmelerin Köy Seyirlik Oyunlarına Etkisi (24.09.2007)
 3. Türklerin Tarihi ve Karşılaştırmalı Kültür Bilimi Araştırmaları (tanıtma) (05.11.2007)
Dr. H. Ömer Özden
 1. Türk Ramazan Kültürü (04.03.2008)
Nilay Özer
 1. Zincirleme Masallarda Yapı ve İşlev (21.09.2007)
Mevlüt Özhan
 1. Geleneksel Türk Tiyatrosu Müzeciliğinin Önemi (16.05.2007)
 2. Türkiye'deki Dramatik Köy Seyirlik Oyunları Üzerine Bir Atlas Denemesi (17.05.2007)
Ali Özgün Öztürk
 1. Bir Kırgız Destanı: Mendirman (20.09.2007)
Evrim Ölçer Özünel
 1. Karagöz’ün Performansı: Tacettin Diker ve Işığını Bulan Gölge (24.04.2007)
 2. “Ben”leşme ve/veya “Biz”den Olma Ritüellerinde, “Kan” Olgusunun Soyun Devamlılığı Bağlamındaki Dönüştürücülüğü Üzerine (30.04.2007)
 3. Kel Ata’dan Keloğlan’a “Hilebaz” Dönüşüm (30.04.2007)
Dr. H. B. Paksoy
 1. Elements of Humor in Central Asia: The Example of The Journal Molla Nasreddın in Azarbaijan (08.05.2007)
Raffaele Pettazzoni
 1. Mitin Gerçekliği (Çev. Mete Taşlıova) (24.09.2007)
Prof. Dr. Ahmet Pirverdioğlu
 1. Türk Halk Tiyatrolarının Gelişme Evreleri (25.09.2007)
Tina Karina Ramnarine
 1. Finlandiya’da Milli Kimliğin Gelişimi ve Folklor (Çev. Selcan Gürçayır) (20.09.2007)
Öğr. Gör. Ahmet Saçkesen
 1. Er Tabıldı Destanında Kadın Tipler (13.09.2007)

Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Atasözleri İçin Yeni Bir Kaynak: Örnek Dil Cümleleri (06.12.2007)
Alparslan Santur- Meltem Santur
 1. Anadolu İnançlarının Halk Hekimliğine Etkileri (17.09.2007)
Öğr. Gör. Yağmur Say
 1. Orta Asya ve Anadolu'nun Yaşamsal ve Kültürel Alt Yapısında Türk İnanç Sistematiği (21.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Sever
 1. Ziya Gökâlp’in Masallarında Tipler (20.09.2007)

Yard. Doç. Dr. Muzaffer Sümbül
 1. A study on Turkish Folk Dance Contests and Evaluation of Contests in Computerized Environment (25.01.2008)
 2. Adana Giyim-Kuşam Kültürü (25.01.2008)
 3. Adana Halk Oyunları (25.01.2008)
 4. Adana-Osmaniye Bölgesi Giyim Kültüründe ve Halk Oyunları Ekiplerinin Giysi Tercihlerinde Kadın Başlıkları (25.01.2008)
 5. Characteristics of Etnocoreological and Etnomusicological for Folk Dance of the Osmaniye Region of Turkey (25.01.2008)
 6. Halk Oyunlarının İşlevleri (25.01.2008)
 7. Türk Halk Oyunlarının Yapısal Dinamikleri Üzerine Düşünceler: İç Yapı Dinamikleri (25.01.2008)
 8. Kültürel Değişim Bağlamında Halk Oyunları Geleneği ve Bir Örnek Uygulama Olarak Adana-Osmaniye Halk Oyunları (25.01.2008)
 9. Oyun Kültürü Bağlamında Osmaniye Halk Oyunları (25.01.2008)
 10. Türk Halk Oyunları Yarışmaları Bağlamında Adana-Osmaniye Halk Oyunları Üzerine Düşünceler (25.01.2008)
 11. Türk Halk Oyunları Yarışmaları Üzerine Düşünceler (25.01.2008)
Araş. Gör. Halil İbrahim Şahin
 1. Bahşılık Geleneğinde Hediyelerin Fonksiyonları ve Sembolik Anlamları Üzerine Bir Değerlendirme (07.03.2008)
Mahir Şaul
 1. Taklitler Güldürüsü ve Cemaatler Toplumu Karagöz Üzerine Bir Deneme (29.02.2008)
 2. Dünyada Bilmece Araştırmaları (29.02.2008)
Ahmet Şenol
 1. Türk Halk Oyunlarında Araştırma-Derleme İlkeleri, Yayın Haline Dönüştürülmesi ve Değerlendirilmesi, Sosyal Çalışmalarda Kullanılması, İletişim, Bilgi, İlgi Teşkilatlanma Sorunları (06.12.2007)
Prof. Dr. Esma Şimşek
 1. Türk Fıkra Tipleri Arasında “Baskilli” Fıkra Tipinin Yeri (28.05.2007)

Yard. Dr. Bekir Şişman
 1. Anadolu‘da Yaşayan Halk İnançlarının Menşei Üzerine Bir Araştırma (02.10.2007)
 2. "Defter-i Cingiznâme” ve Türk Destanlarındaki Kahraman Tipolojisi Açısından “Cengiz Han” (20.02.2008)
Dr. Mustafa Talas
 1. Tarihî Süreçte Türk Beslenme Kültürü ve Mehmet Eröz'e Göre Türk Yemekleri (26.04.2007)
 2. Mehmet Eröz’de Türklerde Totemizm İzleri (31.12.2007)
Prof. Dr. Sabiha Tansuğ
 1. Türkmenlerde Semah (03.05.2007)
Yard. Doç. Dr. Hülya Taş
 1. Günümüz Bursa’sında Karagöz (13.12.2007)

Yard. Doç. Dr. Durmuş Tatlılıoğlu
 1. Din Sosyolojisi Açısından Türkmen Ailesi ve Kuruluşu Düğün Nikah ve Boşanma (07.01.2008)
Dr. Nurhan Tekerek
 1. Halk Tiyatrosu Geleneğimizde "soyutlama-abstraction" ve Yapısal Yansımaları (22.01.2008)
Sultan Tulu
 1. Gerhard Doerfer/Wolfram Hesche. Türkische Folklore-Texte aus Chorasan (16.04.2007)
Sibel Turhan Tuna
 1. Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği (24.12.2007)
Prof. Dr. Orhan Türkdoğan
 1. Halk Kültürü-Kitle Kültürü Farklılaşması (27.04.2007)
Alaattin Uca
 1. Türk Toplumunda Hıdırellez-I (28.02.2008)
 2. Türk Toplumunda Hıdrellez-II (28.02.2008)
Prof. Dr. Warren S. Walker
 1. Secret Language in the Turkish Folktale (14.05.2007)
Yard. Doç. Dr. Ali Yakıcı
 1. Dede Korkut Kitabı'nda Görülen Ozan Tiplerinin Türkiye Sahası Âşıklık Geleneğinin Oluşumuna Etkisi (02.11.2007)
 2. İslamiyet Öncesi Türk Destanlarının Bilim ve Kültür Hayatına Etkisi Üzerine Bazı Düşünceler (25.12.2007)
Veli Savaş Yelok
 1. Uygur Türklerinde Nevruz (12.02.2008)
Doç. Dr. Naciye Yıldız
 1. Oğuz Destanı'na, Manas Destanı'na ve Dede Korkut Hikayeleri'ne Yansıyan Kahraman Kültür Tipindeki Ortaklıklar (20.04.2007)

 2. Türk Destanlarında Bitiş Kalıpları(25.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Zeynep Zafer
 1. Bulgaristan Türklerinin İki Türküsünde Göç Konusu (08.10.2007)
Mahfuz Zariç
 1. Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı’nın Metin Merkezli Halkbilimi Kuramları Açısından İncelenmesi (19.11.2007)
--folklor.org.tr--
 1. Yaşar Kalafat ile Halkbilim Söyleşisi (17.09.2007)

1. sayfa|2. sayfa|3. sayfa|4.sayfa |5. sayfa |6. sayfa 7. sayfa | 8. sayfa