ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html sürümü
1034 Saadet Ça?atay Yazma Sözlük ve Gramerler 25.01.2012
1035 Mustafa Canpolat Oht=Zaman Sözcü?ü Üzerine 27.01.2012
1036 Jale Demirci Nevavi'nin Azerbaycan Sahas?na Etkisi 30.01.2012
1037 Pa?a Yavuzarslan Türk Sözlükçülük Gelene?i Aç?s?ndan Osmanl? Dönemi Sözlükleri ve ?emseddin Sâmî?nin Kâmûs-? Türkî?si 31.01.2012
1038 Aysu Ata Mo?ol Fütuhat? ve Do?u - Bat? Türk Yaz? Dili Kavramlar? Üzerine 03.02.2012
1039 Murat Küçük Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait (M. 1401) Sat?r Aras? ?lk Kur?an Tercümesinde Yap? Bilgisi-Tercüme Tekni?i-Söz Varl??? 03.02.2012
1040 Pa?a Yavuzarslan Türk Dilinin Tarihi Söz Varl???ndan Örnekler II 03.02.2012
1041 Aysu Ata Prof. Dr. Saadet Ça?atay: "Kutlu Adiyle Makalelerim. S. Ç.? 05.02.2012
1042 Yusuf Berdak Ali ?ir Nevayi ve ?imdiki Özbek Dilinin Ünlüleri Üzerine 05.02.2012
1043 Sadettin Gömeç Terken Unvan? Hakk?nda 05.02.2012
1044 Emek Ü?enmez Karahanl? Eserlerindeki Söz Varl??? Hakk?nda 14.02.2012
1045 Volkan Co?kun 17. Yüzy?la Ait Türkçe Bir Atasözü Koleksiyonu 15.02.2012
1046 Hüseyin Kahraman Mutlu "TUR-" Yard?mc? Fiilinin Kullan?m? Hakk?nda 19.02.2012
1047 Hanifi Vural-Tuncay Böler Ahmet Vefik Pa?a ve Türk Diline Katk?lar? 20.02.2012
1048 Zeynep Korkmaz Anadolu?da O?uz Türkçesi Temelinde ?lk Yaz? Dilinin Kurulu?u 20.02.2012
1049 Gürkan Gümü?atam Eski Anadolu Türkçesi Eserlerinden Tertîb-i Mu?alece?deki Organ Adl? T?p Terimleri 20.02.2012
1050 Marek Stachowski Genel Türkçe Ba?lam?nda Türkiye Türkçesinde ?imdi ve ??te Sözcüklerinin Etimolojisi 20.02.2012
1051 Pa?a Yavuzarslan Türk Dilinin Tarihî Kaynaklar?nda Yaz ve Yay Sözcüklerinin Semantik Analizi Üzerine 20.02.2012
1052 Nadejda Chirli Ermeni K?rpçakças?n?n Ses Özellikleri Üzerine 21.02.2012
1053 Alimcan ?nayet Türkçede Çince Kaynakl? Gösterilen Baz? Kelimeler Üzerine 21.02.2012
1054 Bülent Gül Türkiye?de Altayistik Alan?nda Yap?lan Çal??malar?n Aç?klamal? Kaynakças? Üzerine Bir Deneme 21.02.2012
1055 Tuncer Gülensoy Mongolica, ?An International Annual of Mongol Studies? 22.02.2012
1056 Abdullah Battal Taymas Seyf Sarayi?nin Gülistan Tercümesini Gözden Geçiri? 23.02.2012
1057 A. N. Boldirev Ça?da?lar?n?n Hikâyelerinde Nevaî 23.02.2012
1058 Hasan Eren ??stabur? Kelimesi Üzerine 23.02.2012
1059 Ahmed Ate? Ali ?îr Nevâ?î?nin Arapça Sözlü?ü Hakk?nda 23.02.2012
1060 A. Samoyloviç Kazak Kelimesi Hakk?nda 23.02.2012
1061 Agah S?rr? Levend Nevâ?î?nin Eserleri 23.02.2012
1062 Agah S?rr? Levend Nevâ?i?ye Atfedilen Bir Eser Mu?ammeyât-? Esmâ-i Hüsnâ 23.02.2012
1063 Agah S?rr? Levend Türk Edebiyat?nda Leylâ ve Mecnun Yazan ?airler 23.02.2012
1064 Ali Ulvi Elöve Bir Yaz? Meselesi Üzerine 23.02.2012
1065 Agah S?rr? Levend Nevâ?i?ye Atfedilen Esmâ-i Hüsnâ Muammalar?n?n Sahibi 23.02.2012
1066 Ali Ulvi Elöve Bir Uygurca Yaz? 23.02.2012
1067 Saadet Ça?atay Sar? Uygurlar?n Dili 23.02.2012
1068 Geza Feher Encore Une Fois Sur Les Monuments à Inscriptions D?Esztergom-Szenttamáshegy 23.02.2012
1069 Sadettin Buluç Behcetü?l-Hadâ?ik fi Mev?izet-i?l-Halâ?ik?ten Derlenmi? Ko?uklar 23.02.2012
1070 Ahmet Cafero?lu Çayka?dan ?ayka?ya 24.02.2012
1071 György Hazai Jakab Harsânyi-Nagy??n Latin Harfleriyle Yaz?lm?? Türkçe Metinleri 24.02.2012
1072 Vecihe Hatibo?lu ?A?aç ve Su? 24.02.2012
1073 Hasan Eren Çuva? Dilinin Etymologique Sözlü?ü (tan?tma) 24.02.2012
1074 Mefkure Mollova KTBRR ve Yunan-Kiril Harfli Türkçe An?tlar?n ?li?kileri 24.02.2012
1075 Agop Dilaçar Sir Gerard CLAUSON An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish (tan?tma) 24.02.2012
1076 Agop Dilaçar Amin Baubec Limba Turca (tan?tma) 24.02.2012
1077 Agop Dilaçar Rusça-Türkçe Sözlük (tan?tma) 24.02.2012
1078 Gerhard Doerfer Eine Seltsame Alttürkisch-Chaladsch Parallele 24.02.2012
1079 Kayahan Erimer Gün I????na Ç?kan De?erli Bir Eser 24.02.2012
1080 Gerhard Doerfer Das Vorosmanische (die Entwicklung der Oghusischen Sprachen Von Den Orchoninschriften Bis zu Sultan Veled) [=Osmanl? Öncesi (Orhon Yaz?tlar?ndan Sultan Veled?e Kadar O?uz Dilinin Geli?mesi)] 24.02.2012
1081 Semih Tezcan Le Conte Bouddhique du Bon Et du Mauvais Prince En Version Ouïgoure (tan?tma) 24.02.2012
1082 Saadet Ça?atay-Semih Tezcan Köktürk Tarihinin Çok Önemli Bir Belgesi Sogutça Bugut Yaz?t? 24.02.2012
1083 Gerhard Doerfer Das Chorasantürkische [=Horosan Türkçesi] 24.02.2012

<< 1. sayfa | << 2. sayfa | << 3. sayfa | 4. sayfa | 5. sayfa

Sonraki sayfa