ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ATATÜRK ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi|Güncel Türkoloji Kaynakçası

E-Kitaplar

<< 1. sayfa | 2. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları|| Çukurova Araştırmaları ||Halkbilim||Dilbilim||Halk Edebiyatı|| Yeni Türk Dili|| Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı|| Eski Türk Edebiyatı ||Dil Sorunları ||Genel ||Tiyatro||Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Html Sürümü
499 Tahir Kodal Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Ocaklar? 26.09.2014
498 Melek Çolak Atatürk, Macarlar ve Türk Tarih Tezi 22.01.2014
497 Hasan Eren Atatürk ve Ziya Gökalp 02.12.2013
496 Rahim Tar?m Atatürk ve Türk Dili 16.11.2013
495 Mustafa Turan Atatürk'ün Ankara'ya Geli?i: Milli Temsil Meselesi 22.03.2013
494 Sibel Akgün Atatürk Dönemi Türkiye ve K?br?s Türk Toplumu ?li?kileri (1923-1938) 13.11.2012
493 Kemal Bakar Atatürk?ün E?itim Kültür Politikas? ve Ka??tç?l?k 07.11.2012
492 Ertan Erol Cumhuriyet?in ?lk Y?llar?nda Yaz?lan Tiyatro Eserlerinde Atatürk ve Atatürkçülük 22.09.2012
491 Sezai Özta? Atatürk Dönemi Tarih Anlay??? ve Tarih Ö?retimi 13.09.2012
490 Kadriye Türkan Giyim ku?amla ilgili tespitler: Atatürk'ün giysi tercihleri üzerine bir de?erlendirme 07.06.2012
489 ?smail Özer Mustafa Kemal Atatürk?ün Halkç?l?k Anlay??? ve I. TBMM?de Halkç?l?k Tart??malar? 16.05.2012
488 Emine K?s?kl? Mustafa Kemal ve Milli Mücadelede Türk Kamuoyunun Olu?umu 07.05.2012
487 Memet Yeti?gin ?ngiliz The Times Gazetesinin Atatürk?ün Vefât? Üzerine Yapt??? Haber, Yorum ve Yay?mlad??? Obituary 07.05.2012
486 Muharrem Dayanç Atatürk?ün ?Sonbahar Seyahatleri?, ?Erzurum Depremi? ve Ahmet Hamdi Tanp?nar 07.05.2012
485 Fahri Yetim Atatürk?ün Getirdi?i ?Yeni Onur? Anlay??? 07.05.2012
484 Nüket Elpeze Ergeç Kurtulu? Sava?? S?ras?nda Yürütülen ?leti?im Çabalar?n?n Halkla ?li?kiler Aç?s?ndan ?ncelenmesi 07.05.2012
483 Müzeyyen Buttanr? Atatürk?ün Tarih Tezinin Devrindeki Tarihi Tiyatro Eserlerine Yans?mas? 07.05.2012
482 ?smail Parlat?r Atatürk Sözlü?ü 03.05.2012
481 N. Ahmet Asrar ?ki Halk Kahraman? M. Kemal Atatürk ve M. Ali Cinnah 03.05.2012
480 Mine Akku? Atatürk dönemi Bursas?nda t?p çal??malar?-1 08.04.2012
479 Tahir Kodal Ba?bakanl??a Gönderilen Belgeler I????nda Atatürk?ün Vefat?ndan Önceki (4 Eylül-10 Kas?m 1938) Sa?l?k Durumu 22.03.2012
478 Öztürk Emiro?lu Polonya Bas?n?nda Atatürk Dönemi Türkiyesi (19 May?s 1919- 1 Eylül 1939) 21.02.2012
477 Mehmet Güne? XVIII. Yüzy?l?n ?kinci Yar?s?nda Osmanl? Menzil Te?kilat? ve Karahisar-? Sahib Menzilleri 20.02.2012
476 Zennure Köseman A General Socio-Cultural Outlook of the European and the Turkish Migration to the United States 20.02.2012
475 Hakan Y?lmaz Kocatepe?den Yükselen Güne? 20.02.2012
474 Gürsoy ?ahin Son Y?llarda Canl?l?k Kazanan Kocatepe Zafer Yürüyü?ü ve Önemi 20.02.2012
473 Selman Ya?ar Büyük Taarruz?da Türk Topçusu 20.02.2012
472 Selman Ya?ar Büyük Taarruz?da Türk Süvarisi 20.02.2012
471 Ahmet Ali Gazel-?aban Ortak Büyük Taarruz ve Sonras?nda Yap?lan Sava?larda Ba?ar? Gösterenlerin Ödüllendirilmesi 20.02.2012
470 U?ur Türkmen 30 A?ustos-Kocatepe Konulu Mar? ve Türkü Da?arc??? 20.02.2012
469 Co?kun Topal Büyük Taarruz ve Uluslararas? Kamuoyunda Yank?lar? 20.02.2012
468 Fehmi Ak?n Atatürk ve Fevzi Çakmak??n Gözüyle Büyük Taarruz 20.02.2012
467 ?aban Ortak Büyük Taarruz?un TBMM?deki Yans?malar? 20.02.2012
466 Rahmi Do?anay Milli Mücadele?de Türk Havac?l??? ve Ba?komutanl?k Sava???nda Havac?l???n Rolü 20.02.2012
465 Sad?k Sar?saman Büyük Taarruz?un Türk Bas?n?ndaki Yans?malar? 20.02.2012
464 Cezmi Eraslan Atatürk?ün Büyük Taarruz De?erlendirmeleri 20.02.2012
463 Suna Kili 86.Y?ldönümünde Kocatepe-Büyük Taarruz ve Atatürk: Bir De?erlendirme 20.02.2012
462 Özer özçelik-Güner Tuncer Atatürk Dönemi Ekonomi Politikalar? 19.02.2012
461 Selahattin Do?u? Osman Gazi'den Gazi Mustafa Kemal'e Anadolu Gazileri 19.02.2012
460 Muhittin Gül Atatürk?ün Yurt Gezileri ve Bu Gezilerin Kamuoyuna Etkileri 19.02.2012
459 Mesut Er?an Mustafa Kemal Atatürk?ün Bat?l?la?ma Hakk?ndaki Dü?ünceleri 19.02.2012
458 Latif Da?demir Atatürk?ün Yurtiçi Gezilerinin Önemi ve Bilinmeyen Bir Gezi Çe?me-Il?ca Ziyareti 19.02.2012
457 Mehmet Temel Atatürk Dönemi Hayvanc?l?k Politikas? 15.02.2012
456 Volkan Gülo?lu Atatürk Dönemi Türk Müzi?i Politikalar?n?n Yans?malar?: Kad?n Ses Sanatç?lar? 15.02.2012
455 Bayram Akça Mustafa Kemal?in Askerlik Hayat?nda Çanakkale Sava?lar??n?n Yeri 15.02.2012 OKU
454 Mustafa Günay Tarih Felsefesi Aç?s?ndan Atatürk ve Ba??ms?zl?k 15.02.2012
453 Ulu? Nutku Atatürk'ün Onuncu Y?l Söylevinin Felsefi Önemi 15.02.2012
452 ?oanna Kuçuradi Devrim Kavram? ve Atatürk?ün Kültür Devrimi 15.02.2012
451 Abdullah ?lgazi Atatürk?ün Halkç?l?k Anlay???n?n Türkiye?nin Ça?da?la?madaki Rolü ve Önemi 15.02.2012
450 Melek Çolak Atatürk Döneminde Kültürel, Siyasi ve Ekonomik Bak?mdan Türk-Macar ?li?kileri (1919-1938) 15.02.2012 OKU

<< 1. sayfa | 2. sayfa

Sonraki sayfa