ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ATATÜRK ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi|Güncel Türkoloji Kaynakçası

E-Kitaplar

<< 1. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları|| Çukurova Araştırmaları ||Halkbilim||Dilbilim||Halk Edebiyatı|| Yeni Türk Dili|| Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı|| Eski Türk Edebiyatı ||Dil Sorunları ||Genel ||Tiyatro||Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (290) Makale (438)
Murat Abacı
 1. Atatürk’ün Laiklik İlkesi Bibliyografyası (27.02.2009)
Doç. Dr. Fatma Acun
 1. Milli Mücadele ve Atatürk Dönemi Kaynaklarının Toplu Değerlendirmesi (02.11.2010)
Yrd. Doç. Dr. Gülseren Akalın
 1. Başkumandanlık Kanunu'nun Dördüncü Defa Uzatılması Sırasında Mustafa Kemal Paşa'nın TBMM'nde Konuşması ve El Yazısıyla Hazırlık Notu (26.06.2009)
Osman Akandere
 1. Atatürk’ün Konya’yı İkinci Defa Teşrifleri (1-4 Nisan 1922) (26.05.2009)
Bayram Akça
 1. Çanakkale Savaşları'nda Mustafa Kemal'in Rolü (10.11.2010)
Sibel Akgün
 1. Atatürk İlke ve İnkılaplarının Kıbrıs'a ve Kıbrıs Türk Kadınlarına Yansımaları (10.07.2009)
Ömer Asım Aksoy
 1. Atatürk ve Dil (Aralık 1959, C: IX, S: 99, s. 117-121 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.11.2008)
 2. Dersimiz Türkçe: Atatürk ve Dil Devrimi (Kasım 1982, C: XLV, S: 371, s. 300-301 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.11.2008)
Prof. Dr. İlker Alp
 1. Atatürk'ün Devlet Adamlığı ve Geleceği Öngörüsü (10.11.2010)
Prof. Dr. Yılmaz Altuğ
 1. Foreign Policy of Atatürk (11.07.2008)
Dr. Hacı Murat Arabacı
 1. Milli mücadelenin Hazırlık Safhasında Halide Edib Adıvar'ın Faaliyetleri ve Mustafa Kemal Atatürk (10.11.2010)
Okt. Zehra Arslan
 1. Ağustos 1909 Tarihli Cemiyetler Kanunu Üzerinde Meclis-i Mebusan’da Yapılan Müzakereler ve Cemiyetlerin Yapılanmasında İttihat ve Terakki Örneği (27.09.2010)
Taner Aslan
 1. Siyasi, Sosyal ve Kültürel Açıdan Atatürk’ün Liderliği Üzerine Bir Deneme (24.03.2009)
İnal Cem Aşkun
 1. Atatürk’ün “İletişim” Devrimi (Kasım 1978, C: XXXVIII, S: 326, s. 548-552 Yazı Devrimi [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Feridun Ata
 1. Atatürk'ün Milli Hakimiyet Anlayışı ve Bunun Yansımaları (10.11.2010)
Falih Rıfkı Atay
 1. Atatürk ve Dil (Aralık 1951, C: I, S: 3, s. 124-125 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.11.2008)
Doç. Dr. Ergin Ayan
 1. Alman Subaylarının Hatıralarına Göre Çanakkale’de Mustafa Kemal (27.09.2010)
Prof. Dr. Nihat Aycan
 1. Mustafa Kemal Atatürk'ün Başarısındaki Sırrın Sosyolojik Analizi (10.11.2010)
Nuşin Ayiter
 1. Atatürk ve Kadın Hakları (Mayıs 1981, C: XLII, S: 353, s. 765-772, Atatürk Özel Sayısı,
  Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (20.08.2009)
Doç. Dr. Gıyasettin Aytaş
 1. Atatürk ve Sanat (04.05.2010)
Dr. Mustafa Bakan
 1. Milli Mücadele Yillarında Elviye-i Selase ve Batum (12.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Ali Galip Baltaoğlu
 1. Bir Vali Hakkında Atatürk’e Yazılmış Şikayet Mektubu (Dilekçesi) ve Düşündürdükleri (19.02.2010)
Doç. Dr. Tülay Alim Baran
 1. Mütareke Döneminde İstanbul'daki Rus Mültecilerin Yaşamı (26.06.2009)
Okt. Ayşe Başçetinçelik
 1. Atatürk ve Dil Çalışmaları (07.07.2009) (sunu biçimi)
Mustafa Baydar
 1. Atatürk ve Fransız Devrimi (Kasım 1972, C: XXVII, S: 254, s. 196-204 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.11.2008)
 2. Atatürk ve Basın (Kasım 1974, C: XXX, S: 278, s. 863-871 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Nida Bayındır
 1. Atatürk ve Halk Eğitimi (10.11.2010)
Hikmet Bayur
 1. Atatürk'ten Hâtıralar: Atatürk Adı (Kasım 1953, C: III, S: 26, s. 64 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.11.2008)
 2. Atatürk ve Dil Devrimi (Nisan 1954, C: III, S: 31, s. 374-377 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.11.2008)
Araş. Gör. Şarika Gedikli Berber
 1. Atatürk'ün Milli Medeniyet Ufku (10.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Bıyıklı
 1. Kaynakçalı ve Açıklamalı Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Kronolojisi (10.11.2010)
Mahmut Bolat
 1. Genel Hatlarıyla Atatürk Dönemi Türkiye'nin İkili İlişkileri (10.11.2010)
Prof. Dr. Süleyman Bozdemir
 1. Atatürk Döneminde Eğitimdeki Gelişmeler (14.07.2009)
 2. Atatürk Sonrası Eğitimdeki Temel Gelişmeler (08.03.2010)
Doç. Dr. Muhsine Börekçi
 1. Atatürk’ün Nutuk’unda Söz Dizimi ve Üslûp Özellikleri (18.11.2008)
Durdu Mehmet Burak
 1. Camilla Jacquart'ın Raporuna Göre Atatürk Döneminde Türk Ekonomisi (10.11.2010)
 2. Atatürk'ün Eğitim Anlayışı ve Kıbrıslı Mehmet Efendi'nin Eğitimine Katkıları (10.11.2010)
Okt. Aydın Can
 1. Atatürk Dönemi Türk-Afgan İlişkileri (09.07.2008)
Behçet Kemal Çağlar
 1. Atatürk ve Şiir (Kasım 1965, C: XV, S: 170, s. 80-85 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.07.2009)

Yard. Doç. Dr. Zafer Çakmak
 1. Venizelos'un Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne Aday Göstermesi (10.11.2010)
Prof. Dr. Abdurrahman Çaycı
 1. Atatürk ve Tarih Boyutu İçinde Çağdaşlaşma (11.07.2008)
Esat Çelebi
 1. Atatürk'ün Ekonomik Reformları ve Türkiye Ekonomisine Etkileri (1923-2002) (10.11.2010)
Mevlüt Çelebi
 1. Atatürk'ün Himayesinde Kurulan Türk Maarif Cemiyeti (1928-1933) (10.11.2010)
Mehmet Çevik
 1. Nutuk'taki İfadeleriyle Atatürk ve Milli Birlik (Vahdet-i Milliye) (25.11.2011) (HTML)
Yard. Doç. Dr. Zeki Çevik
 1. Atatürk’ün Devlet Adamlığı Özelliklerinde Kutadgu Bilig’den İzler (18.07.2008)
Rabia Çolak
 1. Genç Kalemler: Atatürk ve Dil Üstüne (Ocak 2007, C: XCIII, S: 661, s. 96Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.11.2008)

Prof. Dr. Esin Derinsu Dayı
 1. Milli Mücadele Döneminde Elviye-i Selase ve Nahçıvan (26.06.2009)
 2. Cumhuriyetimizin Temellerinin Atıldığı Eruzurum Kongresi Üzerine Bir Eser "Bütünüyle Erzurum Kongresi" (02.06.2011)
Yard. Doç. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli
 1. Bir İngiliz Diplomatın Gözüyle Atatürk ve Türkiye (1933-1939) (25.12.2008)
 2. Türk-Bulgar İlişkilerinde Mustafa Kemal Atatürk (1919-1923) (10.11.2010)
 3. Atatürk Dönemi Türk-Yunan Siyasi İlişkileri (10.11.2010)
Bahattin Demirtaş
 1. Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler (10.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Fatih M. Dervişoğlu
 1. Milli Mücadele Döneminde Basın ve İrâde-i Milliye Gazetesi (25.02.2009)
 2. Bir Sivas Kongresi Bibliyografyası Denemesi (02.04.2010)
Okt. Sait Dinç
 1. Türk Eğitim Tarihi Açısından Hasan Ali Yücel’in Döneminde Yapılan I. ve II. Milli Eğitim Şûraları ve Hasan Ali Yücel’in Şuraların Oluşumuna ve Alınan Kararların Uygulamalarına Katkısı (29.07.2011)
Cengiz Dönmez
 1. Atatürk'ün Eğitim ile İlgili Görüş ve Uygulamalarına Toplu Bir Bakış (10.11.2010)
Selçuk Duman
 1. Kızılırmak Gazetesine Göre Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928 Sonbaharında Sivas'ı Ziyareti (10.11.2010)
Baha Dürder
 1. Ata'nın Tiyatroya İlgisi (Kasım 1963, C: XIII, S: 146, s. 96-98 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)

Yrd. Doç. Dr Ahmet Vehbi Ecer
 1. Atatürkçü Düşüncedeki Laiklikte Din Hizmetlerinin Yeri (26.06.2009)
Cemal Enginsoy
 1. Çok Yönlü Tarihi Kişiliği İle Atatürk (07.04.2008)
Refik Epikman
 1. Atatürk ve Sanat (Kasım 1952, C: II, S: 14, s. 76-77 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.07.2009)

Yavuz Ercan
 1. Kurtuluş Savaşı, Savaşta Atatürk, Savaşın Sonuçları (02.03.2010)

Okt. Yusuf Ercan
 1. Atatürk’ün Akıl-Bilim ve Gençlik Konusunda Görüşleri (02.02.2010)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Atatürk ve Dil (Aralık 1995, C: 1995/II, S: 528, s. 1259-1265 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.11.2008)
Halil Erdemir-Hatice P. Erdemir
 1. Atatürk'ün Ulus-Devlet Fikri Oluşumunda Eskiçağ Tarihi Kitaplarının Yeri (20.09.2011)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Kurtarıcıya Özlem (Kasım 1970, C: XXIII, S: 230, s. 93-94, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.12.2008)
Barış Ertem
 1. Atatürk’ün Balkan Politikası ve Atatürk Dönemi’nde Türkiye-Balkan Devletleri İlişkileri (26.12.2011) (HTML)
Konur Ertop
 1. Atatürk ve Dil (Kasım 1955, C: V, S: 50, s. 82-84Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.11.2008)

Turhan Feyzioğlu
 1. Atatürk ve Gençlik (Kasım 1985, C: L, S: 407, s. 201-211 Atatürk ve Gençlik [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.11.2008)

Tahir Nejat Gencan
 1. Atatürk'le İlgili Anılar: Atatürk - Dil, Birinci Türk Dil Kurultayı (Kasım 1976, C: XXXIV, S: 302, s. 648-651 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.11.2008)
Prof. Dr. İsmet Giritli
 1. Ulusal Egemenlik ve Atatürk (11.07.2008)
Önder Göçgün
 1. Atatürk, Edebiyat ve Hitabet Sanatı (Temmuz 2006, C: XCII, S: 655, s. 76-91 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

Enver Naci Gökşen
 1. Atatürk, Harf Devrimi ve Ötesi (Kasım 1967, C: XVII, S: 194, s. 138-140Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.11.2008)

Mehmet Gönlübol
 1. Atatürk Döneminde Türk Dış Siyasası (Kasım 1980, C: XLI, S: 347, s. 500-503 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.11.2008)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Atatürk ile İlgili Basınımızdaki Yorumlar (Aralık 2000, C: 2000/II, S: 588, s. 582-586 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.11.2008)
 2. Gençlik ve Atatürk Kitapları (06.09.2011)
Dr. Ali Güler
 1. Milli Mücadele’de Kara Harp Okulu: Fotoğraflarla Ankara Abidinpaşa Köşkü Sınıf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı (07.08.2008)
Beyza Gültekin
 1. Atatürk'ün Türk Diline Verdiği Önem (Kasım 2002, C: 2002/II, S: 611, s. 925-927 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.10.2010)

Yard. Doç. Dr. Mustafa Gündüz
 1. Mustafa Kemal ve Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Hayatına Abdullah Cevdet’in Etkileri (09.04.2010)
Prof. Dr. Hilmi Gürses
 1. Atatürk'ün Türk Toplumuna Bakış Açısı ve Gençliğin Bu Bakış İçerisindeki Yeri (04.07.2008)
Yard. Doç. Dr. Şaduman Halıcı
 1. İsmail Müştak Mayakon'un Atatürk'ün Sofrasında Tuttuğu Notlar (10.11.2010)
Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu
 1. Atatürk ve Terim Devrimi (Kasım 1971, C: XXV, S: 242, s. 88-91 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)

Uluğ İğdemir
 1. Atatürk’ün Tarih Anlayışı (Kasım 1983, C: XLVII, S: 383, s. 405-406 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.10.2010)

Afet İnan
 1. Atatürk ve Dil Bayramı (Kasım 1965, C: XV, S: 170, s. 75-76Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.11.2008)
 2. Atatürk’te Vatan Mefhumu ve Millet Sevgisi (22.01.2012)
 3. Atatürk'ün Karakter Hususiyetlerinden Birkaç Örnek ve Onun Son Günleri (23.01.2012)
Özbek İncebayraktar
 1. Atatürk Şiirlerine Toplu Bir Bakış (Kasım 2004, C: LXXXVIII, S: 635, s. 643-649 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.11.2008)
Yard. Doç. Dr. İrfan Kalaycı
 1. Atatürk’ün Kalkınma Modeli (AKM): Günümüz Sanayisi İçin Kazanımlar (10.11.2010)
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. Atatürk Dönemi Dil Kurultaylarında Türk Dünyası (Ekim 1999, C: 1999/II, S: 574, s. 845-853 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)

Ercan Karakoç
 1. Atatürk'ün Hatay Davası (10.11.2010)
İsmail Karakurt
 1. Güzel Sanatlar, Edebiyat ve Atatürk (Şubat 2007, C: XCIII, S: 662, s. 129-131 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)

İdris Karakuş
 1. Türkçenin Gücü ve Atatürk (12.09.2011)
Prof. Dr. Enver Ziya Karal
 1. Atatürk ve Cumhuriyetin Duyurulması (Kasım 1974, C: XXX, S: 278, s. 833-845 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2009)

Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 1. Atatürk, Dil ve Tarih (Kasım 1971, C: XXV, S: 242, s. 72-74Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.11.2008)

Yüksel Kaştan
 1. Atatürk Döneminde Sanayileşme ve Karabük Demirçelik İşletmeleri (10.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Erol Kaya
 1. Milli Mücadele’de İzmir’e Doğru Gazetesi (18.09.2008)

Selami Kılıç
 1. Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa'nın Batı Anadolu Gezisi ve Karşılama Törenleri (02.06.2011)
 2. Atatürk'ün Büyük Özlemi Türk Dünyası'nda Kültür Birliği (02.06.2011)
Ercan Karakoç-Gökmen Kılıçoğlu
 1. The Foreign Policy of Atatürk Concerning the Turkish World (01.04.2009)

Fatih Kirişçioğlu
 1. Atatürk Dönemine Ait Bazı Belgeler (Aralık 2001, C: 2001/II, S: 600, s. 765-775 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)

Yrd. Doç. Dr. Tahir Kodal 
 1. Lozan Barış Antlaşması ve Türk Kamuoyu (26.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Hasan Kolcu
 1. Şiirimiz ve Atatürk’ün Dil Devrimi (15.12.2008)
Prof. Dr. Emre Kongar
 1. Auguste Comte ve Mustafa Kemal Atatürk (Mayıs 1981, C: XLII, S: 353, s. 744-752 Atatürk Özel Sayısı) (14.11.2008)
Ramazan Korkmaz
 1. Dil Bilincimizin Serüveni veya Bir Varlık Alanı Olarak Türkçe ve Atatürk (Nisan 2000, C: 2000/I, S: 580, s. 319-326 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.11.2008)

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Türk Devlet Kurucuları Olarak Bilge Kagan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e ([1992] 1987, s. 243-256. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.11.2008)
 2. Atatürk'ün Düşünce Sisteminde Ulusallık-Evrensellik Derinliği (Ağustos 2006, C: XCII, S: 656, s. 123-129 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
 3. Nutuk’un Okunuşunun 78. yıl dönümü dolayısıyla: Büyük Nutuk'ta Günümüz Olaylarına ve Uluslararası Siyasal İlişkilere Işık Tutan Değerlendirme, Açıklama ve Uyarılar (Ocak 2006, C: XCI, S: 649, s. 24-33 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)
 4. Atatürk ve Nutuk (Kasım 1997, C: 1997/II, S: 551, s. 390-398 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (21.07.2009)
 5. Mustafa Kemal Atatürk'?ün Büyük ?Nutuk? Adlı Eserinin Tarihî ve Güncel Değeri Üzerine (08.09.2011)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Köçer
 1. Atatürk İnkılâbının Nadir Şah Döneminde Afganistan’ın Modernleşme Çabasına Etkisi (25.12.2008)
Prof. Dr. Mehman Musaoğlu
 1. Atatürk'ün Türk Dünyası, Türkçe Üzerine Söyledikleri ve Günümüz Gerçekleri (Eylül 2007, C: XCIV, S: 669, s. 465-473 Özel Sayı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)

Yard. Doç. Dr. Yaşar Özüçetin-Senem Nadar
 1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve Gelinen Süreç (30.09.2010)
Mehmet Okur
 1. Mondros Mütarekesi Sonrasında Osmanlı Devleti'nde Bulunan Alman ve Avusturya Vatandaşlarının Ülkelerine Gönderilme Meselesi (10.07.2009)
Dr. Mehmet Önder
 1. Müzeler ve Atatürk (11.07.2008)
Özer Özbozdağlı
 1. Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı Geçme İhtimaline Karşı Osmanlı Hükümeti'nin Başkenti Taşıma Planı (26.06.2009)
Besim Özcan
 1. Cumhuriyetin İlânı ve Yankıları (07.06.2011)
Emin Özdemir
 1. Atatürkçülük Açısından Öz Türkçe Akımı (Kasım 1969, C: XXI, S: 218, s. 115-118 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.02.2010)

Şinasi Özdenoğlu
 1. Atatürkçü Bir Kültür ve Politikasının Niteliği ve Amaçları (Ekim 2007, C: XCIV, S: 670, s. 657-662 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)

Sami N. Özerdim
 1. Atatürk Kronolojisi (Kasım 1974, C: XXX, S: 278, s. 876-881 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.11.2008)
 2. 1964'te Atatürk Yayınları (Şubat 1965, C: XIV, S: 161, s. 402-404 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2009)
Melahat Özgü
 1. Atatürk Devrimleri Sanat Alanında Bir Renaissance'dır (Kasım 1967, C: XVII, S: 194, s. 120-130 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (29.06.2009)

Nevzat Özkan
 1. Yakın Tarihimizdeki Gelişmeler Işığında Atatürk ve Türk Dili (Kasım 2001, C: 2001/II, S: 599, s. 588-595, Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.08.2009)
Prof. Dr. Yücel Özkaya
 1. Türk ve Dünya Basınında Çanakkale Savaşları (11.07.2008)
Ali Osman Öztürk
 1. Günümüz Alman Basınında Atatürk İmgesi (Mayıs 2002, C: 2002/I, S: 605, s. 385-398 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)

Doç. Dr. Melek Özyetkin
 1. Atatürk ve Güneş Dil Teorisi (Temmuz 2006, C: XCII, S: 655, s. 105-114 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.03.2009)

Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Çağdaşlaşma Önderi Olarak Atatürk (Kasım 1994, C: 1994/II, S: 515, s. 371-379 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.11.2008)

Okt. Hasan Ali Polat
 1. Mondros Müterakesi'ni Müteakip, İşgallere Karşı Marmara Ahalisinin Tepkisi (30.09.2010)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Kuruluşu ve Atatürk ([1994] 1991, s.19-29. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (10.11.2008)
Mehmet Salihoğlu
 1. Atatürkçülüğün Anlamı (Kasım 1975, C: XXXII, S: 290, s. 614-616 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2009)

Bahri Savcı
 1. Atatürk Devrimi (Kasım 1965, C: XV, S: 170, s. 90-94 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.11.2008)
 2. "Atatürk Düşünü”nün Felsefe ve Toplumsal Özü Üzerine (Kasım 1974, C: XXX, S: 278, s. 848-859 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.03.2009)
 3. Atatürk'te Çağdaş Bir Demokrasinin Boyutları (Kasım 1975, C: XXXII, S: 290, s. 621-629 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2009)
Nazım Dündar Sayılan
 1. Atatürk ve Dünya (Kasım 2002, C: 2002/II, S: 611, s. 922-924 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.11.2008)
Doç. Dr. Yaşar Semiz
 1. Atatürk ve Kâzım Karabekir Paşa (22.05.2009)
 2. Atatürk Çiftlikleri ve Bunların Hazineye Devri (10.11.2010)
Dr. A. Faruk Sinanoğlu
 1. Atatürk'ün Kişiliğinde Bilgelik Vasfının Tezahürü ve Toplum Hayatına Yansıması (24.02.2010)
Özer Soysal
 1. Atatürk Üzerine Yayınlar (1940'ların Başı ile 1970'ler Sonunda) (Ocak 1983, C: XLVI, S: 373, s. 44-51 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.11.2008)
Selâmi Sönmez
 1. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Eğitim Felsefesi, Amacı ve Politikası (23.06.2011)
Prof. Dr. Azmi Süslü
 1. Çanakkale Zaferi ve Atatürk (11.07.2008)
Mahmut Şakiroğlu
 1. Atatürk Döneminde Kültür Çalışmaları (Kasım 1985, C: L, S: 407, s. 291-301 Atatürk ve Gençlik [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)(10.11.2008)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şanal 
 1. Atatürk Döneminde Kayseri Halkevi ve Faaliyetleri (1923-1938) (26.06.2009)
Yavuz Şen
 1. Atatürk, Cumhuriyet ve Türk Müziği (06.06.2011)
Ahmet Şimşek
 1. Atatürk'ün Mirasının Aktarılmasında Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Deneme (10.11.2010)
Dr. Bilal N. Şimşir
 1. Cumhuriyetin İlk Çeyrek Yüzyılında Türk Diplomatik Temsilcilikleri ve Temsilcileri (1920-1950) (26.06.2009)
M. Vehbi Tanfer
 1. Atatürk'ün Milli Mücadele'de Halkın Birlik ve Gücünü Toplaması ve Bugüne Uyarlaması (11.07.2008)
Serap Taşdemir
 1. "Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü" (10.07.2009)
Prof. Dr. Sadık Tural
 1. Atatürk'ün Kültüre Bakışı veya Fikir Adamı Atatürk (Kasım 1995, C: 1995/II, S: 527, s. 1189-1194 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.11.2008)
 2. Atatürk Ansiklopedisi Hazırlıkları Üzerine (26.06.2009)
Prof. Dr. Şerafettin Turan
 1. Dr. Reşit Galip'in Atatürk'e Yakınmaları (10.11.2010)
Cavit Orhan Tütengil
 1. Atatürk ve “Mazlum Milletler” (Kasım 1965, C: XV, S: 170, s. 106-108 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.11.2008)
Dr. Alaattin Uca
 1. Erzurum’da Milli Mücadele Döneminde Yayınlanan Albayrak Gazetesi’ndeki İlânlar (04.11.2010)
 2. Cumhuriyet'e Nasıl Gelindi ve Cumhuriyet Neler Getirdi? (07.06.2011)
 3. Milli Mücadele'nin Ünlü Simalarında Hüseyin Rauf Orbay'ın Bilinmeyen Bir Yönü (08.06.2011)
Ali Uçan
 1. Atatürk'ün Temel Müzik Görüşü (Temmuz 2006, C: XCII, S: 655, s. 42-62 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (16.03.2009)

Muzaffer Uyguner
 1. Atatürk ve Dilimizin Yabancı Diller Egemenliğinden Kurtulması (Kasım 1970, C: XXIII, S: 230, s. 137-141) (13.11.2008)
 2. Atatürk ve Ekonomik Kalkınma (Kasım 1969, C: XXI, S: 218, s. 124-126 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.11.2008)
 3. Atatürk'ün Tarih Kitapları (Kasım 1972, C: XXVII, S: 254, s. 209-214 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.10.2010)
Hakan Uzun
 1. Atatürk Dönemi Modernleşme Sürecinin Osmanlı Modernleşme Sürecinden Farklı Yönleri (10.11.2010)
Doç. Dr. İstiklal Yaşar Vural
 1. Atatürk Dönemi Maliye Politikaları: Liberal İktisattan Karma Ekonomiye (10.11.2010)
Osman Yalçın
 1. Türk Tarihi Bakımından 20. Yüzyılda İki Önemli Gelişme: "Havacılığın ve Bir Liderin Doğuşu" (21.09.2011)
Ahmet Emin Yaman
 1. Kurtuluş Savaşı Basınında Büyük Zafer (02.03.2010)
Prof. Dr. Ünsal Yavuz
 1. Atatürk'te Ulusal ve Evrensel Boyutlarıyla Barış Kavramı (11.07.2008)
Hüseyin Yeniçeri
 1. Atatürk'ün Alfabeyi Değiştirme Girişiminin Gerçek Nedenleri (04.07.2011)
Prof. Dr. Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy
 1. Atatürk ve Bulgaristan (16.05.2011)
 2. Balkan Türkleri Edebiyatında Atatürk Şiirleri (16.05.2011)
Kâzım Yetiş
 1. Atatürk Dönemi Basınında Türk Dili (Temmuz 2006, C: XCII, S: 655, s. 115-120 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.11.2008)
Mehmet Yetişkin
 1. Osmanlının Son Döneminde Maraş (10.07.2009)
Suut Kemal Yetkin
 1. Atatürk Devrimi ve Gençlik (Kasım 1957, C: VII, S: 74, s. 54-56 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Serdar Öztürk-Fatih Yıldırmaz
 1. Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Çöküşü ve Atatürk Dönemi İktisat Politikaları (10.11.2010)
Prof. Dr. Gökay Yıldız
 1. Atatürk ve Üniversite Reformu (10.11.2010)
Prof. Dr. Yaşar Yücel
 1. Atatürk'ün Cumhuriyetin Kuruluşundaki Görüş ve Etkinlikleri (02.03.2010)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Atatürk ve Gambos Dağı (Kasım 1985, C: L, S: 407, s. 312-314 Atatürk ve Gençlik [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 2. Atatürk’ün Çevresindeki Dilciler ve Kültür Adamları (Kasım 1996, C: 1996/II, S: 539, s. 517-521 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)
 3. Atatürk'ün Harf İnkılâbı İçindeki Yerine Genel Bir Bakış (Ağustos 2002, C: 2002/II, S: 608, s. 358-365 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.05.2010)

<< 1. sayfa | 3. sayfa