ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 

>>Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları Kaynakçası Veritabanı Liste Görünümü

>>Kayıtlar Yayın Adı alanına göre listelenmiştir.Arama formuna dönüş

Toplam kayıt: 856

Sonraki Son kayıt

NoSoyadAdYılMakale AdıYayın AdıSayfa
660AkMahmut1995Ayn? ad? ta??yan iki Osmanl? m?ellifi A??k Mehmet b. ?mer?lm? Ara?t?rmalar 1s. 9-15.
661AkayHasan1995?iirde Eski ve Yeni meselesi?lm? Ara?t?rmalar 1s.15-31.
744Sara?M. A. Yekta1995T?rk Edebiyat?n?n M?s?r?da unuttu?u bir ?air Ai?e ?smet Teymur?lm? Ara?t?rmalar 1s. 132-141.
760T?renHatice1995Nev?y??nin Sedd -i ?skender? adl? eserinde tabiat tasvirleri?lm? Ara?t?rmalar 1s. 141-157.
766YavuzKemal1995Germiyano?ullar??n?n T?rk k?lt?r hayat?ndaki yeri?lm? Ara?t?rmalar 1s. 167-175.
672AltunKudret2000H?sn ? A?k?ta gece N?r-? Siyahtan ayd?nl??a?lm? Ara?t?rmalar 10s. 9-18.
707EsirHasan Ali2000XVII. yy.da bir ?air: Mehmed Sa?d? ?elebi?lm? Ara?t?rmalar 10s. 29-38.
716HakseverHalil ?brahim2000M?n?eat mecmualar? ve edebiyat tarihimiz i?in ?nemi?lm? Ara?t?rmalar 10s. 65-76.
717?senMustafa2000Tezkireler sadece biyografi kaynaklar? de?il ayn? zamanda ele?tiri tarihimizin de kaynaklar?d?r.?lm? Ara?t?rmalar 10s. 157-160.
723KartalAhmet2000Bas?r? ve T?rk?e ?iirleri?lm? Ara?t?rmalar 10s. 77-96.
728KorkantamerTunca2000Modern d?nyan?n kendi klasiklerine yakla??m bi?iminden ??renebilecek ?ok ?ey vard?r.?lm? Ara?t?rmalar 10s. 161-164.
730KurnazCemal2000B?t?n ?airler b?y?k tek bir ?iiri olu?turmak i?in faaliyet g?stermi?leridir.?lm? Ara?t?rmalar 10s. 165-168.
733KutG?nay2000Bir ?airi de?erlendirmedeki y?ntem: Ortak malzemenin kullan?l??? ve ifade ?ekli?lm? Ara?t?rmalar 10s. 169-176.
742?ztoprakNihat2000Mizah? cinasl? bir ris?le?lm? Ara?t?rmalar 10s. 97-106.
743Pala?skender2000?male ile med aras?nda bir hata?lm? Ara?t?rmalar 10s. 107-112.
750Sara?M. A. Yekta2000??ki kavram?na giri? ve Yunus Emre ?rne?i?lm? Ara?t?rmalar 10s. 135-154.
769YavuzKemal2000T?rk Edebiyat? T?rk Tarihi ve T?rk Dili tarihine paralel olarak yeniden ele al?nmal?d?r?lm? Ara?t?rmalar 10s. 177-187.
684Beyzadeo?luS?reyya2001Hasan ?elebi Tezkiresindeki ?airlerin ?ehirlere g?re tasnifi ve ?ehir tasvirleri?lm? Ara?t?rmalar 11s. 41-66.
692DemirelFatmag?l2001Osmanl? Padi?ahlar?n?n do?um g?n? kutlamalar?na bir ?rnek?lm? Ara?t?rmalar 11s. 67-74.
709G?kalpHaluk2001Mine Mengi Divan ?iiri Yaz?lar? Ak?a? yay. 2000. 226 s.?lm? Ara?t?rmalar 11s. 183-186.
735MengiMine2000Divan ?iirinde teda???den tenevv??e yada ?a?r???mdan ?e?itlemeye?lm? Ara?t?rmalar 11s. 75-88.
756?arl?Mahmut2001Medine-i M?nevvere?deki Arif Hikmet Bey K?t?phanesi?nde bulunan edebiyatla ilgili T?rk?e yazma eserleri?lm? Ara?t?rmalar 11s. 99-112.
666AksuCemal2001Osmanl? T?rk?esi Klavuzu Hayati Develi?lm? Ara?t?rmalar 12s. 221-222.
676AydemirYa?ar2001H?d??nin Saray ?ehrengizi?lm? Ara?t?rmalar 12s. 31-56.
691Co?kunMenderes20019N?b??nin Tuhfet??l- Harameyn adl? seyahatnamesini yazarken yararland??? edeb? kaynaklar?lm? Ara?t?rmalar 12s. 63-72
708EsirAli Hasan2001L?m?? ? ?elebi?ye isnad edilen bir eser: Ris?le-i Nefs??l ? Emr-i L?m?-??lm? Ara?t?rmalar 12s. 111-120.
726Kocasava?Y?ld?z2001?eyb?n?-n?me?de yer alan ?eyb?n? Han?a ait bir ?iir?lm? Ara?t?rmalar 12s. 135-142.
729K?ktekinKaz?m2001Ahmed ?? D?i?nin Cev?hir??l-Ma?ni adl? eserinin yeni yazmas? ?zerine?lm? Ara?t?rmalar 12s. 143-152.
757ToklunSelahattin2001Son devir ?a?atay Edebiyat?n?n iki ?nemli kad?n ?airi: N?d?re ve ?veys??lm? Ara?t?rmalar 12s. 167-174.
658Abdulkadiro?luAbdulkerim2002T?rk Dil Kurumu?nun abidev? bir yay?n?: A??k Pa?a Garip-name Haz. : Kemal Yavuz?lm? Ara?t?rmalar 13s.223-225.
682BatislamH. Dilek2002Mesnevilerde mektup tarz? anlat?m?lm? Ara?t?rmalar 13s. 17-34.
751Sara?M. A. Yekta2002Tevriyedeki ?ham?lm? Ara?t?rmalar 13s. 133-149.
759T?kelDursun Ali2002?airin ekonomisi ekonominin ?iircesi: Divan ?airleri ve ekonomik hayat?lm? Ara?t?rmalar 13s. 151-174.
669Al?c?L?tfi2002Klasik T?rk Edebiyat?nda m?r?ca?a ?iirleri?lm? Ara?t?rmalar 14s.1-15.
673Argun?ahMustafa2002?Sultan sofralar?? ?zerine bir de?erlendirme?lm? Ara?t?rmalar 14s.231-246.
690?etinda?Yusuf2002Biyografik bilgi ve ?iir ele?tirisi a??s?ndan ?Baharistan??lm? Ara?t?rmalar 14s. 37-52.
696DeveliHayat?2002l?tfi Pa?a ve Tev?r?h ?i ?l-i Osman ?zerine?lm? Ara?t?rmalar 14s. 247-254.
714G?rgendereliM?berra2002Edirneli ?rf??nin Layl? ve Mecn?n?u?lm? Ara?t?rmalar 14s. 73-82.
737MermerAhmet2002XVI. yy. Divan ?airi Fed?y? ve iki bahr-? tavili?lm? Ara?t?rmalar 14s. 121-129.
773YenikaleAhmet2002Divan tertibine farkl? bir yakla??m: H?sn-i Hakik?- H?sn-i Mec?z??lm? Ara?t?rmalar 14s. 209-219.
670Al?c?L?tfi2003S?leyman Sen?h ve m??terek gazelleri?lm? Ara?t?rmalar 15s. 7-18.
755SeyhanTanju Oral2003Zah?riddin Muhammed Bab?r??n M?beyyen adl? eseri?lm? Ara?t?rmalar 15s. 91-112.
667AksuCemal2003Dursun Ali T?kel Divan ?iirinde harf simgecili?i?lm? Ara?t?rmalar 16s.143-144.
677AydemirYa?ar ?Halit ?eltik2003Gazelde cinasl? ?ift redif kullan?m??lm? Ara?t?rmalar 16s. 7-17.
693Demirel?zlem20039Kerime ?st?ova Kutbe?d- d?n ?znik? Mukaddime?lm? Ara?t?rmalar 16s. 144-146.
711G?le??smail2000Me?reb?in Kit?b-? Mebde-i N?r?u Mevl?n??n?n mesnevisinin ?erhi midir??lm? Ara?t?rmalar 16s. 135-142.
770YavuzKemal2003A??k Pa?a?da ticaret fikri?lm? Ara?t?rmalar 16s. 117-124.
775Yolda?Kaz?m2003XVII. yy. Mevlev? ?airlerinden S?b?r P?rs??lm? Ara?t?rmalar 16s. 125-134.
668AksuCemal2004Hanif?in manzum k?rk hadis terc?mesi ?erhi?lm? Ara?t?rmalar 17s. 17-34.
671Al?c?L?tfi2004Klasik T?rk Edebiyat?nda sosyal tenkit ?rnekleri olarak Yuf redifli gazeller?lm? Ara?t?rmalar 17s.35-48.
Sonraki Son kayıt

Arama formuna dönüş