ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
 
YÖNERGEMİZ

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  

TÜRKOLOJİ  ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  

(Ç.Ü.T.A.M.)

YÖNETMELİĞİ

 KURULUŞ    

MADDE 1. Çukurova Üniversitesi'ne bağlı olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi ve Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin ek 1. maddesi uyarınca Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları  Merkezi (Ç.Ü.T.A.M.) kurulmuştur. 

 Merkez aşağıda belirtilen çalışmaları yapacaktır:

a) Türk edebiyatı, Türk dili, lehçeleri ve ağızları, Türk cumhuriyet­le­ri ve toplulukları, Türk tarihi, Türk sanatı, halk kültürü alanlarında araştırma  çalışmalarını planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

b) Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda yürütülen araştırma  çalışmalarında yukarıda belirtilen alanlarda destek sağlamak ve bu amaçla yeni araştırma konuları tasarlamak veya bilinen bilimsel yöntemleri ihtiyaç duyulan araştırma konularına uyarlamak,

c) İlgili alan ve konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırıcılarla amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak, araştırma ve araştırıcıları desteklemek, ortak araştırma  çalışmalarını planlamak ve yürütmek,

d) Araştırma  alanları ile bunlarla ilgili konularda çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim amacıyla kurs, konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum, sergi düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak,

e) Lisans ve lisansüstü programlarında servis dersleri vermek veya gerekli desteği sağlamak,

f) Kamu kuruluşları ve özel sektörle ilgili hizmetleri kendi Döner Sermayesi kapsamında yapmak

ORGANLAR

MADDE 2 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırma  Merkezi'nin başlıca organları «Merkez Müdürü», «Merkez Kurulu» ve «Yönetim Kurulu»ndan oluşmaktadır.

MÜDÜR

MADDE 3 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları  Merkezi Müdürü, Çukurova Üniversitesi Rektörü tarafından tercihan konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından üç yıl için atanır. Süresi biten Müdür, yeniden atanabileceği gibi süresi dolmadan aynı şekilde Rektör tarafından görevinden alınabilir.

Müdür, merkezde görevlendirilen tercihan öğretim üyeleri arasından en çok iki Müdür Yardımcısı atar. Müdür olmadığı hallerde Müdür Yardımcılarından biri, Müdür Yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz. Müdürün görevi sona erince, Müdür Yardımcılarının da görevleri sona erer.

 Müdürün görevleri şunlardır:

                   a) Merkezi temsil, Yönetim ve Merkez Kurulu'na başkanlık etmek, 

                  b) Merkezin idari ilişkilerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve bağlı bulunduğu üst makama sunmak,

                   c) Yurt içi ve yurt dışı Araştırma  Merkezleri ile işbirliği yaparak amaca uygun proje karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

                 d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu Merkez Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra bağlı olduğu üst makama sunmak.

MERKEZ GENEL KURULU

MADDE 4. Merkez Genel Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Çukurova Üniversitesi'ne bağlı Fen-Edebiyat Fakültesi ilgili kurulunca öğretim üyeleri arasından seçeceği beş; Çukurova Üniversitesi'ne bağlı diğer Fakültelerin, Enstitü ve Yüksekokul­la­rın ilgili kurullarınca konu ile yakından ilgili öğretim üyeleri arasından seçeceği birer üyeden oluşur. Üyeler üç yıl için seçilirler. Merkez Genel Kurulu, her eğitim-öğretim yarı yılında en az bir kere toplanır.

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 5. a) Müdür dışındaki yönetim kurulu üyelerini seçmek,

b) Müdür tarafından hazırlanan Merkez faaliyet plan ve program­la­rını ve bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşüp karara bağlamak,

c) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporlarını görüş­mek ve karara bağlamak.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

MADDE 6. Merkez Yönetim Kurulu, tabii üye olan Müdür dahil beş kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Genel Kurulu tarafından üç yıl için seçilir. Müdür Yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantıya katılabilirler. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. 

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 7. a) Kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek. 

 b) Merkez  Genel Kurulu'nun  kararları ile tespit ettiği esasların uygu­lan­ma­sın­da Müdüre yardımcı olmak,

c) Kuruluş amacına uygun müracaatları inceleyerek, uygun görü­len­leri ve destekleme şekillerini karara bağlamak, 

d) Merkezin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

e) Araştırma Merkezi'nce desteklenen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve telif haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek,

f) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konula­rında yapacakları mali destek hizmetlerini karara bağlamak, 

g) Çalışmalarla ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.              

MERKEZE  BAĞLI  BİRİMLER

MADDE 8.  Merkezin amaç ve kapsamına uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Merkez Genel Kurulu'nun kararı ile Merkeze bağlı Alt Birimler kurulur. Bu birimler, güdümlü araştırma yapmağa yöneliktir.

Merkezin kuruluş evresinde aşağıdaki altı birim açılmıştır:

a)  Türk Lehçeleri ve Ağızları Araştırmaları Birimi

b)  Türk Edebiyatı Araştırmaları Birimi

c)  Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Araştırmaları Birimi

d)  Türk Tarihi Araştırmaları Birimi

e)  Türk Sanatı Araştırmaları Birimi

f)   Halk Kültürü Araştırmaları Birimi

Bu birimlerin herbiri, Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp, Merkez Genel Kurulu'nun onaylayacağı yönetmeliğe göre bir birim sorumlusu tarafından yönetilir. Birim sorumlusu Merkez Yönetim Kurulu tarafından Merkezde görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için seçilir. Birim sorumlusu isterse Müdürün onayı ile kendisine bir yardımcı seçebilir.

MADDE 9. Üniversite içinde herhangi bir bölüm, birim kurulması için Merkeze başvurabilir. Başvuruyu Yönetim Kurulu inceleyerek kesin karar için Merkez Genel Kurulu'na sunar.

MADDE 10. Araştırma projelerinin hazırlanması, incelenmesi, izlenmesi ve karara bağlanmasında Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından kullanılan ilkeler uygulanır.

MADDE 11. Merkezin desteklediği projelerle ilgili yayınlara Merkezin adının konulması zorunludur.

MADDE 12. Araştırma Merkezi'nin Döner Sermaye kapsamındaki hizmetlerin­de Rektörlük Döner Sermaye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

GENEL HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜK

MADDE 13. Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

MADDE 14. Bu yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 15. Bu yönetmelik hükümlerini Merkez Müdürü yürütür.