ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ  
HALK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi

| Güncel Türkoloji Kaynakçası

>>2. sayfa | 3. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (96)
Makale (250)
Mehmet Aça
 1. Türk Destancılık Geleneğine Bütüncül Yaklaşabilme ve Alp Kavramı Üzerine Bazı Yeni Yaklaşım Denemeleri
Mustafa Aça
 1. Halk Edebiyatı (Sözlü Edebiyat) Konularının Edebiyat Dersi Kitaplarında Ele Alınışına Dönük Bazı Tespit ve Öneriler (04.06.2007)
Imre Adorján
 1. Dede Korkut Kitabı’nın Macaristan'daki Geçmişi ve Önemi (12.05.2008)
Hüseyin Akdoğan
 1. Âşık İbreti (Terzi Hıdır) (08.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Eyüp Akman
 1. Azerbaycan Manilerinde/Bayatılarında Meyve (29.12.2008)
Hüseyin Aldoğan
 1. Âşık İbreti (Terzi Hıdır) (03.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Lütfi Alıcı
 1. Göksunlu Aşık Hüdai, Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Eserleri (01.09.2008)
Baki Yaşa Altınok
 1. Yanbolulu Ali Turâbî Baba - Turâbî Dîvânı (03.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Işıl Altun
 1. Karacaoğlan’da Şiirsel Bir İmge olarak Giyim, Kuşam (05.06.2008)
Yard. Doç. Dr. Halil Apaydın
 1. Âşık Veysel Şatıroğlu'nda Dini Tecrübe (25.03.2008)
Dr. Rıfat Araz
 1. Âşık Veysel’in Şiirinde Dinî ve Tasavvufî Temayüller (25.03.2008)
 2. Âşık Veysel’in “Bu Bendeki Aşk Olmasa” Şiiri Üzerine (25.03.2008)
Doç. Dr. Tudora Arnaut
 1. Gagauz ve Türk Âşıklık Geleneğinde Ortak Unsurlar (01.12.2008)
Prof. Dr. Erman Artun
 1. Çukurova Üniversitesi'nde Halk Kültürü ile İlgili Yapılan Çalışmalar
 2. Kıbrıslı Aşık Kenzi'nin Destanları
 3. Tekirdağ'da Mani Söyleme Geleneği
 4. Alevi-Bektaşi Edebiyatına Genel Bir bakış
 5. Balkanlarda Destan Söyleme Geleneği ve Prizrenli Aşık Ferki'nin Destanları
 6. Prizrenli Aşık Ferki'nin Destanları
 7. Kıbrıs Yerel Fıkra Tipi: Kırk Bir Deliler
 8. Dadaloğlu Üzerine Birkaç Söz
 9. 19. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Ortadoğu'nun Sosyal Tarihine Bir Kaynak: Aşık Esrari'nin Vehhabi Destanı
 10. 19. Yüzyıl Aşıklık Geleneğinde Aşık Erzurumlu Emrah'ın Yeri
 11. Muğla Mani Söyleme Geleneğinde Mizah, Taşlama-Takılma
 12. Anadolu'daki Alevi-Bektaşi Edebiyatının Oluşumunda Yunus Emre'nin Etkisi
 13. Adanalı Aşıkların Şiirlerinde Kıbrıs Barış Harekatı
 14. Balkan Türk Edebiyatlarına Genel Bir Bakış
 15. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta Mani Söyleme Geleneğine Karşılaştırmalı Bir Bakış (22.12.2005)
 16. Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı (26.12.2005)
 17. Adana Aşıklık Geleneği ve Aşık Fasılları (03.02.2006)
 18. Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatında Üslup (06.02.2006)
 19. Ceyhanlı Âşık Karamehmet'in Yalanlamaları (02.05.2006)
 20. Osmaniye'de Ağıt Söyleme Geleneği ve Osmaniye Ağıtları (05.01.2007)
 21. Günümüz Adana Âşıklık Geleneği Âşıklarından Âşık Kederinin Alevi-Bektaşi Edebiyatındaki Yeri (05.01.2007)
 22. Osmaniye ve Çukurova'da Âşıklık Geleneği (05.01.2007)
 23. Andırın Beşbucaklı Âşık Halil (05.01.2007)
 24. Âşık Şiiri Geleneğinde Dil, Üslup, Motif ve Metin Merkezli Anlama - Açıklama Üzerine Düşünceler (15.10.2007)
 25. Anadolu ve Rumeli Türk Kültürünün Oluşmasında Sevgi ve Hoşgörü Düşüncesi Mimarı Mevlana Celalettin Rumi'nin Etkisi (16.10.2007)
 26. Âşık Esrarî’nin Vehhâbî Destanı (14.03.2008)
 27. Destan Söyleme Geleneğinde Zileli Âşık Tâlibi'nin Yeri (19.01.2009)
Ensar Aslan
 1. Halk Hikâyelerinde Kahramanların Kıyafet Değiştirme Motifi ve Arabızengi Tipi (17.03.2008)
Araş. Gör. Ferhat Aslan
 1. Kars Yöresi Âşıklarının Usta-Çırak Geleneği Bakımından Değerlendirilmesi (08.09.2008)
Dr. Aziz Ayva
 1. Âşık Ataroğlu ve Şiirleri (28.12.2007)
 2. Havsa (Edirne)’da Mâni Söyleme Geleneği (21.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Salahaddin Bekki
 1. Âşık Şiirinin Siyasallaşması Üzerine Bir Deneme 1960'1980 (17.11.2006)
 2. Ercişli Emrah'ın Şâhidesi (Mezar Taşı) Üzerine (20.11.2006)
Dr. Adem Çalışkan
 1. Yunus Emre'nin Bir İlahisi ve Dilbilim Açısından İncelenmesi (12.05.2005)
Yard. Doç. Dr. Halil Çeçen
 1. Dadaloğlu'nda Klasik Edebiyat Hususiyetleri (04.01.2008)
Hasan Çelik
 1. Türk Halk Kültüründe Doğanşehir Türküleri ve Yaşanmış Öyküleri (26.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Nilgün Çıblak
 1. Günümüz Âşıklarından Devran Baba (13.12.2006)
Gözde Çolakoğlu
 1. Muş Türküleri ve Oyun Havaları (15.04.2008)
Ahmet Dağlı
 1. Maaday-Kara Destanı (Tanıtma) (20.02.2008)
Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok
 1. Adana Manilerinde Hazır Söz Kalıpları (17.01.2008)
Dr. Bayram Durbilmez
 1. "Muhyiddin Abdal'ın Seyrannâmesi" Üzerine (23.08.2004)
 2. Âşık Veysel'in Kayseri'de Yaşayan Ozanlara Etkileri (23.08.2004)
 3. Yunus Emre ve Muhyiddin Abdal Divanlarında Gönül (23.08.2004)
 4. Muhyiddin Abdal'a Göre Hacı Bektaş ve Otman Baba (23.08.2004)
Prof. Dr. Ali Duymaz
 1. İncil ile Furkan Arasında Bir Aşkın Hikayesi: Kerem ile Aslı (17.04.2007)
 2. Türk Halk Şiirinde Gerçeküstü Destanlar Üzerine Bir Değerlendirme (18.02.2008)
 3. Kaz Dağı ve Sarı Kız Efsaneleri Üzerine Bir Değerlendirme (18.02.2008)
 4. Anadolu ve Balkan Türklerinin Halk Anlatmalarında Mitolojik Bir Kuş: ZÜMRÜDÜ ANKA (19.02.2007)
 5. Halk Hikayelerinin Teşekkülünde Türkülerin Rolüne Bir Örnek: Kervankıran Türküsü (17.03.2008)
Doç. Dr. Dilaver Düzgün
 1. Erzurumlu Mutasavvıf Halk Şairi Zikrî (16.02.2009)
Prof. Dr. Şükrü Elçin
 1. Saz Şairlerinin Divanları ve Kuloğlu'nun Şiirleri Üzerine (07.04.2008)
Dr. Kenan Erdoğan
 1. Kırkağaçlı Âşık Mustafa Remzî’nin Yunan İşgali İle İlgili Yazdığı Dört Şiiri (05.06.2008)
Petek Ersoy
 1. Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri-I (Tanıtma) (14.10.2008)
Erdoğan Eskimez
 1. Yöresi Dışında Derlenen Türküler (14.10.2005)
Sabahattin Eyuboğlu
 1. Pir Sultan (03.02.2009)
Seyran Gayıbov
 1. Kitab-ı Dede Korkut’taki “Tutsaklık” Durumu Karşısında Oğuz’un Tutumu (20.05.2008)
Mahmut R. Gazimihâl
 1. Uzun Hava (18.03.2008)
Köksal Genç
 1. Alevi-Bektaşi Şiir Dünyasından “Âb-ı Hayât”a Bir Bakış (25.11.2008)
Araş. Gör. Dr. Sinan Gönen
 1. Konya Mânilerinde Geçen Yerleşim Birimlerinin Adlarına Bir Bakış (08.05.2007)
 2. Unutulmuş Bir Âşık: Âşık Edip Önal ve Şiirlerinden Örnekler (07.02.2008)
Prof. Dr. İsmail Görkem
 1. Halk Şairlerinde Türkçe Sevgisi (19.04.2006)
Yard. Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. “Bir varmış bir yokmuş, masalların farklı anlaşılması üzerine bir deneme” (07.01.2008)
 2. Anonim Halk Edebiyatının Tasnifine Dair Bir Öneri (06.06.2008)
Prof. Dr. Umay Günay
 1. Aşık Veysel ve Aşık Tarzı Şiir Geleneği (08.01.2007)
 2. Develi'li Seyrani'nin Rüya Motifinin Tahlili (09.01.2008)
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
 1. Yunus Emre ve Mahtumkulu'da Ortak Motifler (15.04.2008)
Yılmaz Irmak
 1. Başlangıcından Günümüze Türk Destanları  (Tanıtma) (20.02.2008)
Doç. Dr. Alimcan İnayet
 1. Seyit Noçi Destanı ve Seyit Tipi Üzerine (10.03.2008)
Öğr. Gör. Lale Avşar İskenderzade
 1. Dede Korkut Hikayelerinin Türk Plastik Sanatlara Yansıması (07.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Serhan Alkan İspirli
 1. Atasözlerimiz, Deyimlerimiz ve Manilerimizde Gelin Kaynana İlişkisi (04.01.2008)
Hayrettin İvgin
 1. Kısas Köyünde Bazı Halk Kültürü Değerleri (23.08.2004)

 2. Yunus Emre'nin Şiirlerinde Gökle İlgili Telmihler (24.08.2004)

 3. Âşık Veysel İçin Küçük Notlar (24.08.2004)  

 4. Âşıklık Geleneğinde Ekoller ve Bunlarda Dil (24.08.2004)

Dr. Yaşar Kalafat
 1. Türk Halk Tefekküründe Kurtuluş Kuruluş Ve Korunmuşluk İtibariyle Maniler (07.01.2008)
Doç. Dr. Ayten Kaplan
 1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun Ozanlara Getirdiği Haklar (03.02.2009)
Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. Âşık Cemali (17.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Ruhi Kara
 1. Âşık Bilal Ceyhan ve Şiirleri (18.02.2009)
Doç. Dr. Turgut Karabey
 1. Bayburtlu Zihnî’nin (1797–1859) Meşhur Bir Koşmasına Tahlili Bir Bakış (25.03.2008)
 2. Karacaoğlan'da Sevgili Mazmunu (08.04.2008)
Bekir Karadeniz
 1. Halk Şiiri Üzerine (04.06.2007)
Araş. Gör. Ayhan Karakaş
 1. Yaşayan Âşık Sanatında Son Karacaoğlan Anlatıcılarından Osmaniyeli ispir Onbaşı (28.01.2009)
Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya
 1. Âşık Budala (23.08.2004)
 2. Emlek Yöresinde Âşıklık Geleneği (23.08.2004)
 3. Sivas Kaynaklı Cönklerde Kızıldeli (23.08.2004)
 4. Kul Himmet'in Bilinmeyen Deyişleri (23.08.2004)
 5. Bir Âşık Ailesi: Âşık Yüzbaşıoğlu ve Ailesindeki Diğer Âşıklar (23.08.2004)
 6. Cönklerden Gün Işığına: Abdal Mahlaslı Halk Şairleri (23.08.2004)
 7. Seyyid Garip Musa ve Onu Konu Edinen Şiirler (23.08.2004)
 8. Âşık Hasretî ve Şiirleri (23.08.2004)
 9. Sivas İlbeyi Yöresi Türkmenleri Halk Şairleri (26.03.2007)
 10. Sivas Musikisi ve Halk Oyunlarına Hizmet Eden Bir Kültür Adamı: AHMET AYIK (02.04.2007)
 11. Sivas Kaynaklı Cönklerdeki Maniler (02.04.2007)
 12. Âşık Veysel'de Millî Birlik Düşüncesi ve Vatan Sevgisi (02.04.2007)
 13. Sivas Kaynaklı Cönklerde Şah Hatayi (02.04.2007)
 14. Âşık Derdiyar'ın Çift Kafiyeli Şiirleri (02.04.2007)
 15. Sivaslı Âşıkların Marmara Depremi İle İlgili Destanları (03.04.2007)
 16. Âşık Şiirinde Ayak ve Ruhsatî'yle Fehmi Gür'ün Ortak Ayaklı Şiirleri (03.04.2007)
 17. Âşık Talibî Coşkun'un Seyahat Destanlarında Kayseri ve Yöresi (03.04.2007)
 18. Âşıklık Geleneğinin Geleceğiyle İlgili Düşünceler ve Yapılması Gerekenler (04.04.2007)
 19. Sivaslı Cefaî'nin Baş Kafiyeli Şiirleri (06.04.2007)
 20. Sivas-Çamşıhı Yöresi Halk Şairleri (09.04.2007)
 21. Şarkışlalı Bir Âşık Aile (09.04.2007)
 22. Âşık Karaoğlan'ın Şiirlerinde Babalar (09.04.2007)
 23. Sivas İlbeyi Yöresi Türkmenleri Halk Şairleri (09.04.2007)
 24. Sivaslı Âşıkların Göz Konulu Şiirleri (09.04.2007)
 25. Emsalî ve Davut Sulari'nin Kangal'da Buluşması (09.04.2007)
 26. Sivas'ta Yatmakta Olan Horasan Merkezli Anadolu Erenleri (10.04.2007)
 27. Âşık Kaptanî'nin Sivas Konulu Şiirleri (10.04.2007)
 28. Sivas'ta Bıçakçılık (12.04.2007)
 29. Âşık Sefil Selimî ve Son Şiirleri (13.04.2007)
 30. Âşık Ali Sultan (13.04.2007)
 31. 'Müstezat Mani' Terimi Doğru mudur? (17.04.2007)
 32. Âşık Talibî Coşkun'un Şiirlerindeki Yöresel Kelimeler ve Deyimler (08.05.2007)
 33. Trabzon Yöresi Türküleri (08.05.2007)
 34. Yaşnameler (08.05.2007)
 35. Sivaslı Âşıkların Yemek Destanları (08.05.2007)
 36. Zaralı Destancı Şairler (08.05.2007)
 37. Kültürümüzde Cönklerin Önemi ve Sivas Kaynaklı Cönkler (08.05.2007)
 38. İrsiyet, Âşıklık ve Dört Âşık (08.05.2007)
 39. Âşık Edebiyatının Sivas'taki İlk Temsilcileri (30.05.2007)
 40. Yunus Emre'nin Aksaray Ortaköy'deki Mezarı Üzerine Düşünceler (04.06.2007)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Kaya
 1. Türk Halk Edebiyatında Deli Dumrul ve Dünya Kültüründeki Benzerleri (07.05.2008)
 2. Destandan Halk Hikayesine Değişen Beden Tasvirleri (07.05.2008)
 3. Dede Korkut Kitabı ve Manas Destanı'nda Av Kültünün İzleri (07.05.2008)
 4. Karacaoğlan'ın Şiirlerinde İmgeler (07.05.2008)
Nesrin Kaya
 1. Dede Korkut Destanları’nda Manzum Kısımların Şiirsel Özellikleri (20.03.2008)
Bilal Kemikli
 1. Tasavvuf Edebiyatında Hulûl ve İttihada Dair Bir Risale: Risale-i Redd-i Hulul ve İttihad (12.05.2008)
Neslihan Koç Keskin
 1. Dede Korkud'un Kopuzundan Osmanlı Şiirindeki Aşkın Kopuzuna (31.03.2008)
Prof. Dr. Alimcan İnayet-Prof. Dr. Nerin Köse
 1. "Aşık Garib"in Türkmen ve Uygur Varyantları Üzerine (31.01.2008)
Prof. Dr. Nerin Köse
 1. Seyfülmülük Hikayeleri ve Çocuksuzluk (08.01.2008)
 2. Pir Sultan ve Hızır Paşa Hikayesi (08.01.2008)
 3. Binbir Gündüz'deki Fıkralar Üzerine (08.01.2008)
 4. Mirasyedi Delikanlı Tipi ve Türk Halk Hikayeleri (08.01.2008)
 5. Türk Halk Hikayelerinin Tasnifi Hakkında (08.01.2008)
 6. Ak Möör Destanı'nın Aile Kurumuna Bakışı (23.01.2008)
 7. Manilerle İlgili Bazı Problemler ve Öneriler (23.01.2008)
 8. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Belli Bir Metne Dayanan Lisansüstü Çalışmalar ve Halk Hikayeleri Arşivi (23.01.2008)
 9. Türk Halk Hikayelerinde Yapı (23.01.2008)
 10. Türk Dünyası Sahası ile İlgili Bazı Problemler (23.01.2008)
 11. Kococaş Destanı ile Manas, Dede Korkut, Orhun Yazıtları ve Türk Halk Hikayeleri Arasındaki Paralellikler (23.01.2008)
 12. Kırgız "Kococaş Destanı"nın Üç Varyantı (24.01.2008)
 13. "Ak Möör" ve Türk Halk Hikayeleri (24.01.2008)
 14. Narkız Destanı ve Dede Korkut (24.01.2008)
 15. Destanlarımız ve Zeybek Türkülerimiz (24.01.2008)
 16. Eski Bir Evlenme Adeti ve Buna Bağlı Olarak Teşekkül Etmiş Halk Hikayeleri (25.01.2008)
 17. Kısa Halk Hikayelerindeki Bir Motif Üzerine (25.01.2008)
 18. "Böyle Bağlar" Hikayeleri Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma (25.01.2008)
 19. Celal Şah Hikayesi (29.01.2008)
 20. Türkmenistan'dan Gül Senüber Hikayesi (29.01.2008)
 21. Türk Halk Hikayeleri ve Yas (30.01.2008)
 22. "Sevdiğini Yenerek Alan Genç Kız Motifi" ve Türk Halk Hikayeleri (30.01.2008)
 23. Gül Bilbil Destanı (30.01.2008)
 24. Kızcibek Destanı (30.01.2008)
 25. Lord Raglan'ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve "Kococaş" (30.01.2008)
 26. Raglan'ın "Geleneksel Kahraman Kalıbı" ve Türk Halk Hikayeleri (30.01.2008)
 27. Kırgızlardan Bir Destan: Cangıl Mirza (30.01.2008)
 28. İki Romen Masalı Üzerine (30.01.2008)
 29. Seyitbek Destanı Üzerine (30.01.2008)
 30. Kızıl Gülüm Destanı (31.01.2008)
 31. Seyitbek Destanı'ndaki Müstakil Türler ve İkilemeler (31.01.2008)
 32. Türk Halk Hikayelerinde Sosyal Tenkit (31.01.2008)
 33. Türk Halk Hikayelerinde And (31.01.2008)
 34. Ensest Evliliğin Türk Halk Hikayelerindeki İzleri (31.01.2008)
 35. Türk Halk Hikayelerinde Ak, Kara ve Arap Vasıflı Tipler (31.01.2008)
 36. Karavellilerde Tenkit, Hiciv ve Öğreti (31.01.2008)
İrfan Kurt
 1. Bağlama Ve Bağlama Ailesinin Tanımlanmasındaki Sorunlar (14.10.2005)
Gülay Mirzaoğlu
 1. Türkülerin İşlevleri ve Zeybek Türküleri (17.03.2008)
 2. “Güdüşlü’nün Çeşmesi”: Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ, ve Müzikal Yapı (20.03.2008)
Dr. İrfan Ünver Nasrattınoğlu
 1. Batı Türkistan'da Aşıklık Geleneğinin Bugünkü Durumu (14.05.2007)
Prof. Dr. Özdemir Nutku
 1. Âşık ve Meddah Hikayeleri (16.01.2006)
Dr. Ahmet Öcal
 1. Bulgaristan Türk Masalları İle Yozgat (Karakuyu) Masallarının Karşılaştırılması (25.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Metin Özarslan
 1. Erzurum Âşıklık Geleneğinde İşletilen "Ayak"lar Üzerine (17.03.2008)
 2. Âşıklık Geleneği İçinde Âşık Müziği ve Kimi Problemler (30.04.2008)
 3. Âşık Sümmani Hakkında Yazılan Son Kitap Üzerine Bazı Dikkatler (30.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Hüseyin Özcan
 1. Alevî-Bektâşî Şiirinde Âdâb ve Erkân (08.04.2008)
 2. Türkülerin Gerçekleri ve Yemen Türkülerinin Arka Planı (16.04.2008)
 3. Alevi-Bektaşi Şiirinde Hz. Muhammed Sevgisi (22.04.2008)
 4. Halk Edebiyatı Metinlerinin Çocuk Edebiyatına Kaynak Olması ve Örneklem Olarak Dede Korkut Hikayeleri (06.08.2008)
 5. Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Mevye (29.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Fuat Özdemir
 1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesinin Yapısı (22.01.2008)
 2. Karacaoğlan’ın Dünya Görüşü ve Eğitim Anlayışı (22.01.2008)
Cahit Öztelli
 1. Halk Hikâyelerinde İbni Sîna ([1969] 1968, s. 213-219. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)

Yard. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk
 1. Rumca-Türkçe Mülemma Mani Tarzı Söylenmiş Şiirler Üzerine (31.12.2007)
 2. Efendi Kelimesinden Hareketle Nasreddin Hoca’nın Kimliği Hakkında Görüşler (24.04.2008)
Yaşar Özürküt
 1. Âşık Veysel ile Söyleşi (14.10.2005)
Dr. Selçuk Peker
 1. 17. Yüzyıl Anadolu Sahası Türk Saz Şairlerinin Şiirlerinde Hikaye Kahramanları (07.02.2008)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Bir Âşıklar Şöleni ve Bir Muamma (31.12.2007)
 2. Divanü Lügati’t-Türk ve Türk Halk Şiiri ([1994] 1991, s. 97-111. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (31.12.2008)
 3. Halk Edebiyatı Kavramının Sınırlarını Nasıl Çizebiliriz? (Haziran 1990, C: 1990/I, S: 462, s. 268-271 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.01.2009)
İsa Sarı
 1. Sazın ve Sözün Sultanları: Yaşayan Halk Şairleri-1 (28.07.2008)
 2. Yaşayan Bir Halk Şairi: Ali Rıza Malkoç (Malkoç Ali) (29.07.2008)
Süheyla Sarıtaş
 1. Dede Korkut Hikâyeleri ve Âşık Garip Hikâyesi'nde Yer Alan Maddi Kültür Ürünleri (31.03.2008)
Dr. Mustafa Sever
 1. Köroğlu Destanı Antep Rivayeti (12.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Refiye Okuşluk Şenesen
 1. Prof. Dr. Erman ARTUN, Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Akçağ Yayınları (Tanıtım)
 2. Adana Halk Kültüründe Demirtaş Dede Kültü ve Etrafında Oluşan Efsaneler
 3. Şahmeran, Lokman Hekim ve Adana Efsaneleri
 4. Adana'da Ölüme ve Mezara Bağlı Efsaneler
Prof. Dr. Esma Şimşek
 1. Hal Mahmut Hikayesi (Kadirli Varyantı) (17.04.2008)
 2. Karacaoğlan’a Bağlı Olarak Anlatılan Kısa Hikâyeli Türküler (19.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Bekir Şişman
 1. Karadeniz Yöresinde Yaşayan Kemençeli Âşıklık Geleneği (27.12.2007)
 2. Türkiye ve Kazakistan'da Yaşayan Aşıklık Geleneğinin Değişmeyen Unsurlar Açısından Karşılaştırılması (26.02.2009)
Nail Tan
 1. Âşık Şeref Taşlıova (13.03.2008)
Mehmet Temizkan
 1. Bektaşi Edebiyatının Birinci Dönemi ve Bu Dönemdeki Hakim Temaları Üzerine Bir İnceleme (02.04.2008)
Gökhan Tunç
 1. Kent İnsanının Gözüyle Âşık Şiiri Geleneği (16.02.2009)
Metin Turan
 1. Âşık Veysel (24.08.2004)
 2. Seyrani (08.08.2007)
 3. Cemal Hoca (09.08.2007)
 4. Reyhani (09.08.2007)
Prof. Dr. Fikret Türkmen
 1. Osmanlı Dönemindeki Önemli Olayların Aşık Şiirindeki Akisleri (22.02.2008)
Murat Türkyılmaz
 1. Belcikli Âşık Seyit Türk (1911-1986) (01.12.2008)
 2. Âşık Kadimî (12.01.2009)
Murat Uraz
 1. Saz ve Âşık (03.02.2009)
Hüseyin Uysal
 1. Başı Sarıklı Ayağı Çarıklı Halk Ozanı Âşık Şefkâtî (29.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Kemal Üçüncü
 1. Dede Korkut Hikayelerinden Uşun Koca Oğlu Segrek Boyu Üzerine Bir Yorum (30.04.2008)
 2. Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Ölüm Temi (30.04.2008)
Ömer Faruk Yaldızkaya
 1. Afyonkarahisarlı Aşıkların Şiirlerinde Kıbrıs (14.10.2005)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Yardımcı
 1. Kul Himmet Üstadım'ın Kul Himmet'le Karıştırılan ve Bilinmeyen Şiirleri (23.08.2004)
 2. Âşık Edebiyatında Rüya Sonrası Âşık Olma (Bade İçme) (23.08.2004)
 3. Âşık Veysel'in Şiirlerinde Geleneğe Bağlı Unsurlar ve Etkileşim (23.08.2004)
 4. Şairlerin Dilinde ve Telinde Zile (25.04.2008)
 5. Âşık Davut Sularî - Hayatı, Sanatı, Şiirleri ve Sularî ile Son Sohbet (03.02.2009)
 6. Âşıkların Dilinde ve Telinde Pir-Mürşit-Rehber Kavramları (03.02.2009)
 7. Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Kına (04.02.2009)
 8. Halk Şiirinin Yeni Türk Şiirine Etkisi (04.02.2009)
 9. Kul Himmet Üstadım’ın Kul Himmet'le Karıştırılan ve Bilinmeyen Şiirleri (05.02.2009)
 10. Arapgirli Âşık Fehmi Gür (05.02.2009)
 11. Osmanlı Döneminde Olumsuz Davranışlara Karşı  Sivaslı  Âşıkların  Başkaldırı ve Yergi Şiirleri (05.02.2009)
Doç. Dr. Yakup Karasoy-Yard. Doç. Dr. Orhan Yavuz
 1. 17. Yüzyıl Saz Şâiri Âşık Ömer Üzerine Bazı Mülâhazalar (31.12.2007)
Prof. Dr. Dursun Yıldırım
 1. Qam Böri Oğlu Bamıs Börik [Qam Böre Oğlu Bamıs Börek] Boyunda Sorunlar ve Çözümlemeler (18.03.2008)
 2. 'Kitâb-ı Dedem Qorqud' Metinleri Hangi Yaratıcılık Ortamından Geliyor? (19.03.2008)
 3. Hikâyeciliğimizde Üçüncü Yaratıcılık Ortamı ve Hikâyeci Eyyûbî-i Garîb (21.03.2008)
Ali Yılmaz
 1. Mey'in Gelişimi ve Türk Halk Müziğine Katkıları (14.10.2005)
Yard. Doç. Dr. Ayşe Yücel
 1. Âşık Efgan Didari ve Hikayesi (25.04.2008)
Rıza Zelyut
 1. Anadolu Alevilerinde Geyik (03.04.2008)
Dr. Ömer Zülfe
 1. Geda Musli ve Bir Şiiri (09.01.2007)

>>2. sayfa | 3. sayfa