ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK DİLİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

>> 2. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (123)Makale (250)
Pentti Aalto
 1. Orhon Yazıtları’ndaki At İsimleri Üzerine (Çev. Yard. Doç. Dr. Erhan Aydın) (13.12.2007) (HTML)
Prof. Dr. A. Deniz Abik
 1. Nevâyî''nin Üç Eserindeki Deyimlerin Farsça ile Karşılaştırılması (17.08.2004)
 2. Kutadgu Bilig'deki Çergüçi ve Çergüle- Üzerine (24.02.2006)
 3. Türkçede "vefât" Kelimesi ve Yardımcı Fiilleri (24.02.2006)
Milan Adamoviç
 1. Otça Borça (Çev. Yard. Doç. Dr. Erhan Aydın) (13.12.2007)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Beliefs on Afterlife in the Anatolian Turkish Legend Saltuq-Name
 2. Kitâb-I Dede Korkut ve Anadolu Türk Destanlarından Saltuk-Nâme (01.05.2006)
 3. Saltuk-Name’deki Atasözleri (14.09.2007)
Oya Akdeniz
 1. Dil Tarihinden Portreler-Wilhelm Radloff (17.08.2004)
Prof. Dr. Doğan Aksan
 1. Köktürkçenin Sözvarlığı Üzerine (10.10.2005)
 2. Türklerde Sözlükçülük, Bugün Türkiye'de Sözlük (27.10.2005)
Prof. Dr. Süleyman Aliyarlı
 1. Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya, Dede Korkut Kitabı, Dresden Nüshasının "Giriş" Bölümü (Metnin Transkripsiyonu ve Açıklama Notları) (18.12.2007) 

Rysbek Alimov
 1. Koçkordaki Türgeş Yazıtları (26.12.2007)
Doç. Dr. Cengiz Alyılmaz
 1. Bugut Yazıtı ve Anıt Mezar Külliyesi Üzerine (24.12.2007)
Altay Amanjolov
 1. Ataların Sözleri (Çev. Prof. Dr. Mehmet Ölmez) (30.11.2007)
Araş. Gör. İbrahim Arıkan
 1. Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi (04.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Erhan Aydın
 1. Kerekülüg Begleri (02.05.2006)
 2. 1995-2005 Yılları Arasında Türk Runik Metinleri Üzerine Yapılan Çalışmalara Bir Bakış (30.06.2006)
 3. Cumhuriyet Döneminde Eski Türk Yazıtlarıyla İlgili Çalışmalar (30.11.2006)
 4. Orhon Bölgesindeki Kazı Çalışmaları Hakkında Düşünceler (30.11.2006)
 5. Tonyukuk Yazıtında Geçen Ek Tag Üzerine (14.12.2006)
 6. Bilge Kagan Yazıtında Geçen Kök Teye? Hayvan Adı Üzerine (23.01.2007)
 7. Eski Türk Yazıtlarında Benzetme İlgisiyle Kurulmuş Cümleler Üzerine (26.03.2007)
 8. Osman Fikri Sertkaya ve Türk Runik Metinleri (26.07.2007)
 9. Sartkoja Karcavbay, Orhon Muraları (tanıtma) (13.12.2007)
 10. Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler (13.12.2007)
 11. Köl Tigin Yazıtının Kuzey Yüzünün 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi ve Bir Öneri (30.01.2008)
Doç. Dr. A. İrfan Aypay
 1. Mehmet Emin Vahid Paşa'nın Eserlerinde Batı Kökenli Kelimeler (19.03.2008)
Prof. Dr. Özcan Başkan
 1. Türk Dili Geçmişi (30.05.2006)
Prof. Dr. Fuzuli Bayat
 1. Sözlü Kültür Bağlamında Eski Türk Yazıtları (21.09.2007)
Tahsin Banguoğlu
 1. Eski Türkçe Üzerine (16.09.2004)
 2. Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine (25.09.2005)
Tuncer Baykara
 1. Türklerde Takvim, Zaman Ölçümü (04.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Bayraktar
 1. Artzamanlı Anlambilim Açısından Orhon Yazıtlarında Geçen Toplumsal Yaşamla İlgili Sözcüklerin Anlambilimsel Değerleri (17.03.2008)
J. Benzing
 1. Çuvaşça (Çev. Prof. Dr. Zeki Kaymaz) (21.02.2008)
Dr. Kenan Bilici
 1. “Orhun Anıtları”nda 1997 Yılında Yapılan Çalışmalar: İlk Rapor (14.04.2006)
Doç. Dr. Erdoğan Boz
 1. Kutadgu Bilig'de "Kü" (14.02.2008)
Doç. Dr. Şerif Ali Bozkaplan
 1. Divanu Lugati't-Türk'te +la- Ekinin Kullanımları (13.11.2007)
 2. Kutadgu Bilig’deki Hayvan Adları Üzerine Bir İnceleme (18.12.2007)
Han-Woo Choi
 1. Eski Korecede Türkçe Ödünç Kelimeler (06.10.2006)
Sir Gerard Clauson
 1. Studies in Turkic and Mongolic Linguistics (03.10.2005)
 2. Altayca Teorisinin Leksikostatistiksel Bir Değerlendirmesi (Çev. Yard. Doç. Dr. İsmail Ulutaş) (14.02.2008)
Araş.Gör. Engin Çetin
 1. Eski Türkçedeki İnsan Yapımı Nesne Adlarında Ödünçlemeler Üzerine (17.08.2004)
 2. Divanü Lugati't-Türk'teki Yiyecek İçecek Adları ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki Görünümleri (01.03.2006)
 3. Kutadgu Bilig'de Ne Soru Sözcüğü ve Kullanımları (11.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Yusuf Çetindağ
 1. Osmanlı Edebiyatı ve Nevai (06.09.2007)
Yrd. Doç. Dr. Salih Demirbilek
 1. Kutadgu Bilig'de At Kültürü (21.09.2007)
 2. Tegi Edatı ve Türevleri (20.02.2008)
Araş. Gör. Faik Utkan Denizer
 1. Dede Korkut Oğuznameleri Üzerine Yeni Çalışmalar (19.02.2007)
Prof. Dr. Gerhard Doerfer
 1. Eski Türkçe ı~yı- Hakkında (Çev. Prof. Dr. Mehmet Ölmez) (30.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Nejat Doğan
 1. Kutadgu Bilig'in Devlet Felsefesi I (27.03.2007)
 2. Kutadgu Bilig'in Devlet Felsefesi II (27.03.2007)
Okt. Dr. Gülay Durmaz
 1. Kutadgu Bilig’de Zahid (21.02.2008)
Prof. Dr. İlhami Durmuş
 1. Eski Türklerde Zaman ve Takvimler (22.05.2006)
Dr. Dilaver Düzgün
 1. Divanü Lugati’t-Türk’te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar (27.02.2008)
Janos Eckmann
 1. Çağatayca (16.10.2005)
 2. Çağataycada İsim-Fiiller (17.04.2006)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Kutadgu Bilig’de (teñri azze ve celle ögdisin ayur) Türkçe İslami Terimlerin Kaynakları Üzerine (24.12.2007)
Araş. Gör. Fatih Erbay
 1. Terkibü's-Salat'ın Çağatay Türkçesi ile Yazılmış Nüshası Üzerine (17.01.2008)
Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun
 1. Batı Türkçesi'nin Doğuşu (04.03.2005)
 2. Tarihten Geleceğe Türk Dili (20.09.2005)
 3. Dede Korkut Mirası (02.01.2008)
Dr. Mehmet Dursun Erdem
 1. Kitap Tanıtımı / Türk Dilinin gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi (16.11.2007)
 2. Yeni Bir Türk Dili Tarihi Kitabı (16.11.2007)
Prof. Dr. Hasan Eren
 1. Annemarie Von Gabain (1901-1993) (05.10.2004)
 2. Wilhelm Radloff ve Türk Diyalektleri Sözlüğü (06.10.2004)
 3. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Örnekler) (25.11.2004)
Prof. Dr. Muharrem Ergin
 1. Türkçenin Tarihi Gelişimi (28.09.2007)
Mustafa Ever
 1. Eski Türk Şiiri Üzerine (17.01.2008)
Roger Finch
 1. Musical Instruments in Uigur Literature and Art (28.03.2006)
Annemarie Von Gabain
 1. Eski Türk Yazı Kültürü ve Matbaası (24.09.2004)
 2. Eski Türkçenin Yazı Dili (28.04.2005)
 3. Türk Dillerinin Tipik Özellikleri (Çev. Yard. Doç. Dr. Mevlüt Gültekin) (13.11.2007)
Prof. Dr. Sadettin Gömeç
 1. Moğolistan'daki Türk Anıtları Projesi Çalışmaları: 1993-2003 (05.01.2007)
 2. Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Göller ve Nehirler (18.12.2007)
Prof. Dr. Gürer Gülsevin
 1. Eski Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine  (03.09.2004)
 2. Köktürk Bengü Taşlarındaki Oğuzca Özellikler   (09.09.2004)
 3. Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına (26.03.2007)
 4. Osman Nedim Tuna (09.11.2007)
 5. Kutadgu Bilig’in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: ‘denk çiftler’ (13.11.2007)
Araş. Gör. Galip Güner
 1. Dede Korkut Oğuznameleri’nde “Köri ~ Közi ~ Göri” Sorunu (18.01.2007)
 2. İlk Türkçe Gramer: Müyessiretü’l-Ulûm (20.04.2007)
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
 1. Birey, Toplum, Devlet İlişkisi ve Kutadgu Bilig (13.03.2008)
Prof. Dr. Vecihe Hatiboğlu
 1. Türkçedeki Eklerin Kökeni
György Hazai
 1. Türkçenin Tarihi Gramerinin Hazırlanmasında Yeni Metotlar (05.10.2004)
Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele
 1. New Developments in International Altaic Studies (22.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Yañılsar … Bişükine Tegi Kıdmaz Ermiş (10.01.2007)
 2. Zamana Hükümdar Olmak (16.01.2007)
 3. Haza’inu’s-Sa’adat’ta Cümlelerin Yapısı (16.01.2007)
Prof. Dr. Abdülkadir İnan
 1. Divanü Lügati't-Türk'te Şamanizme Ait Kelimeler
Prof. Dr. Alimcan İnayet
 1. Divanü Lûğat-it-Türk’te Geçen “Çin” ve “Maçin” Adı Üzerine (18.12.2007)
Prof. Dr. Özkan İzgi
 1. Turfan Uygurları Kültürü Hakkında Bazı Düşünceler (28.03.2006)
Doç. Dr. Abdulvahap Kara
 1. Divan-ı Lugat-it Türk’ü Bulan Ali Emiri Efendi, Ziya Gokalp ve Talat Paşa (18.12.2006)
Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. Kutadgu Bilig'de Aile (22.03.2007)
Prof. Dr. Günay Karaağaç
 1. Eski Metatez Örnekleri (13.11.2006)
Ahmet Karadoğan
 1. Köktürk Yazıtları’ndaki “Türük oguz begleri bodun eşidiñ” ve “Oguzı yeme tarkınç ol temiş” Cümlelerinde Geçen oguz Kelimesi Üzerine (14.12.2007)
Prof. Dr. Leyla Karahan
 1. Anadolu'da Türk Yazı Dilinin Gelişimi (11.08.2006)
 2. Eski Anadolu Türkçesinin Kuruluşunda Yazı Dili - Ağız İlişkisi (16.02.2007)
S. K. Karatayeva
 1. İkilemelerin Yapısındaki Çince ve Sanskritçe Elementler (01.12.2006)
Doç. Dr. Ahmet Kartal
 1. Hüseyin Baykara ve Türk Kültürü (06.09.2007)
Doç. Dr. Önal Kaya
 1. Doğu Türk Yazı Dili ve Edebiyatı Araştırmaları VI: Doğu Türk Yazı Dili Alanına Ait Bir Tıp Metni (04.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
 1. Orhun Abidelerinde 3. Kişi İyelik Ekinden Sonra Yükleme Hâli Eki Kullanıldı mı? (11.09.2007)
Dr. Mehmet Kırbıyık
 1. Miftâh-ı Lisân Adlı Manzum Fransızca-Türkçe Sözlük Üzerine (31.12.2007)
Dr. Ergün Koca
 1. Divanü Lügat-it-Türk’ teki Yansıma Kelimelerin Leksiko-Semantik Analizi (Kırgızca) (29.01.2008)
 2. Divanü Lügat-it-Türk’ teki Yansıma Kelimelerin Yapısı (Kırgızca) (29.01.2008)
 3. Divanü Lügat-it-Türk’ teki Yansıma Kelimelerin Fonetik Özellikleri (Kırgızca) (29.01.2008)
 4. Divanü Lügat-it-Türk’ teki Yansıma Fiil ve Ad Yapan Belli  Başlı Ekler (Kırgızca) (29.01.2008)
 5. Kutadgu Bilig’deki Yansıma Kelimelerin Özellikleri (Kırgızca) (29.01.2008)
Prof. Dr. Timur Kocaoğlu
 1. Talat Tekin'in Yeni Eseri Üzerinde Bazı Düzeltmeler (02.01.2008)
Prof. Dr. A.N. Kononov
 1. Sovyetler Birliği’nde Kâşgarlı Mahmut’un Divanını Konu Alan Araştırmalar (26.12.2006)

Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Oğuz Türkçesinin Tarihi Gelişme Süreçleri ve Divanu Lûgat-it-Türk (25.11.2004)
 2. Yazılı Devirlerdeki Gelişmelere Göre Eski Türkçenin Yaşı (18.10.2005)
 3. Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtiler (18.01.2006)
 4. Kaşgarlı Mahmud ve Oğuz Türkçesi (18.01.2006)
 5. Eski Türk Yazı Dilinden Yeni Yazı Dillerine Geçiş Devri ve Özellikleri (18.01.2006)
 6. Kaşgarlı Mahmud ve Divanu Lugati't Türk (19.01.2006)
 7. Anadolu Yazı Dilinin Tarihi Gelişmesinde Beylikler Devri Türkçesinin Yeri (24.01.2006)
 8. Anadolu'da Türkçenin Yazı Dili Oluşu ve İlk Öncülleri (24.01.2006)
 9. Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri (13.03.2008)
John R. Krueger
 1. Eski Türkçede Moğolca (01.12.2006)
Issiyev Kuddus
 1. Uighur Script (28.07.2006)
Hannelore Küchler
 1. Ortaasyanın 1000 Yılı Araştırma Kaynağı Olarak Berlin Turfan Metinleri, Geçmişi ve Geleceği (Çev. Prof. Dr. Mehmet Ölmez) (30.11.2007)
Hiroshi Kumamoto
 1. The Maitreya-samiti and Khotanese (28.07.2006)
Jens Peter Laut
 1. Die Uigurismen im Tarama Dergisi (1934) (28.07.2006)
 2. Uigurische Sünden (28.07.2006)
 3. Ein Handbuch der alttürkischen Dichtung (28.07.2006)
L. S. Levitskaya
 1. Çuvaş Türkçesinde Oğuz Türkçesi Unsurlar Var mı? (Çev. Araş.Gör. Bülent Bayram) (21.02.2008)
Mecdut Mansuroğlu
 1. Eski Osmanlıca (17.10.2005)
Araş. Gör. Dr. Aziz Merhan
 1. Filippo Argenti’nin “Regola Del Parlare Turcho” Adlı Eserindeki Bazı Sözcükler Hakkında (18.03.2008)
Mehmet Vefa Nalbant
 1. Kutadgu Bilig'de Kısaltma Grupları (19.03.2008)
Araş. Gör. Nigar Oturakçı
 1. Divanü Lugati't-Türk'teki Botanik Terimlerinin Kazak Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde Görünümleri (22.02.2008)
Araş. Gör. Gökhan Ölker
 1. Ta'lîm-i Lisân-ı Rûmî ve Dil Öğretim Yöntemi (17.01.2008)
Dr. Mehmet Vefa Nalbant
 1. Türkçede Tarihî Türk Dili Alanında Fonksiyon Değiştirmeye Bir Örnek: Tut- Fiili (24.12.2007)
Prof. Dr. Zuhal Kargı Ölmez
 1. Çağatayca Sözlükler (06.02.2006)
 2. Çağatay Edebiyatı ve Çağatay Edebiyatı Üzerine Araştırmalar (27.11.2007)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. Radloff Sözlüğünün Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır ? (27.09.2005)
 2. Şingko Şeli Tutung ve Eski Uygurcanın Sözvarlığına Katkıları (02.10.2005)
 3. Eski Türkçenin Sözlükleri (27.10.2005)
 4. Ana Altayca Sözbaşı *d- (23.11.2007)
 5. Uygurca üçük 'kürk' (23.11.2007)
 6. The Uighur Translation of Sthiramathi's Abhidharmakosabhasya-tika Tattvartha <Text in Transcription> (Tanıtma) (26.11.2007)
 7. Der türkische Buddhismus in der japanischen Forschung (tanıtma) (26.11.2007)
 8. Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri (26.11.2007)
 9. Uygurca Xuanzang-Biyogratisindeki Çince Alıntılar (26.11.2007)
 10. Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1) (26.11.2007)
 11. Halaçlar ve Halaçça (26.11.2007)
 12. Eski Uygurca Xuanzang Biyografisine Ait Bir Okuyucu Kaydı (26.11.2007)
 13. Ein weiteres alttürkisches Pañcatantra-Fragment (26.11.2007)
 14. Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler. (2) (26.11.2007)
 15. Eski Uygurca 'odug sak' İkilemesi Üzerine (26.11.2007)
 16. Etimoloji Sözlükleri (26.11.2007)
 17. Über die Chinesisch- und Sanskrit-Kenntnisse der Uiguren (27.11.2007)
 18. Kurzer Überblick über die Buddhistische Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (27.11.2007)
 19. Potanin's Yellow Uigur Material and its Importance Today (27.11.2007)
 20. Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri (27.11.2007)
 21. Tibet Buddhizmine Ait Eski Uygurca Bahşı Ögdisi (27.11.2007)
 22. Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri Ek: Halaçça ve Salarca Hakkında Bir Kaç Söz (27.11.2007)
 23. Süryani Harfli Eski Uygurca Bir Tıp Metni (27.11.2007)
 24. Eski Türk Şiirine Kısa Bir Bakış (28.11.2007)
 25. Chinesische Lehnwörter in uigurischen Xuanzang-Biographie, Kapitel III (28.11.2007)
 26. Die alttürkische Xuanzang-Biographie II (28.11.2007)
 27. Eski Türkçe Etimolojiler (1) (28.11.2007)
 28. Çağatayacadaki Eskicil Öğeler Üzerine (28.11.2007)
 29. Klaus Röhrborn, Die alttürkische Xuanzang-Biographie V!I. (tanıtma) (28.11.2007)
 30. Symbolae Turcologicae. Studies in Honour of LARS JOHANSON (tanıtma) (28.11.2007)
 31. Studien zum Wortschatz der jakutischen Übersetzung des Neuen Testaments (tanıtma) (29.11.2007)
 32. Kısa Duyurular (29.11.2007)
 33. Uigurisches Wörterbuch, Sprachmaterial der vorislamischen türkisehen Texte aus Zentralasien (tanıtma) (29.11.2007)
 34. The Turkic Languages and Peoples, An Introduction to Turkic Studies (tanıtma) (29.11.2007)
 35. The Formation of Substantives in XVII. Century Ottoman-Turkish (tanıtma) (29.11.2007)
 36. Lugat-i Çagatay'ın Tıpkıbasımı ve 2003'te Yitirdiğimiz Türkologlar Dolayısıyla (29.11.2007)
 37. Yitirdiklerimiz: Annemarie von Gabain (1901-1993) (29.11.2007)
 38. Annemarie von Gabain ve Turfan Araştırmaları (29.11.2007)
 39. Prof. Dr. Gerhard Doerfer'in Doğumunun 80. Yılı ve Gerhard Doerfer Bibliyografyası (29.11.2007)
 40. Gerhard Doerfer'in Ardından (29.11.2007)
 41. Andreas Tietze'nin Ardından (29.11.2007)
 42. Buddhistisehe Erztihlliteratur und Hagiographie in türkiseher Überlieferung (tanıtma) (30.11.2007)
 43. Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie (II) (30.11.2007)
 44. Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3) (30.11.2007)
 45. Türkçe'nin ve Türk Dillerinin Yaşı Konusu (30.11.2007)
 46. Die Reehtslehre des Imam an-Nasaft in türkischer Bearbeitung vom Jahre 1332 (tanıtma) (30.11.2007)
 47. Erdal Marcel: Old Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon (tanıtma) (30.11.2007)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. Yarlık Sözü Hakkında (04.05.2006)
 2. -matı / -meti Gerundiyumu Hakkında (04.05.2006)
Prof. Dr. Zafer Önler
 1. XIV-XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Metinlerinin Dili ve Sözvarlığı (28.10.2005)
Filiz Özer
 1. Orta Türkçe Döneminin Eserleri ve Sözlükleri (06.02.2006)
Prof. Dr. Nevzat Özkan
 1. İlk Dil Bilgisi Ders Kitabımız Medhal-İ Kavâ'id Hakkında (25.02.2008)
Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder
 1. Eski Türklerde Dil ve Edebiyat (21.02.2006)
 2. Çöyr Yazıtı (04.01.2007)
Faruk Öztürk
 1. Kutadgu Biligde Bitki Adları (14.02.2008)
Dr. A. Melek Özyetgin
 1. Tarihten Bugüne Türk Dili Alanı (04.12.2006)
Prof. Dr. İskender Pala
 1. Türk Dili Nereden Nereye (23.11.2007)
Prof. Dr. İsmail Parlatır
 1. Türkiye Türkçesinin Tarihi Sözlükleri (13.03.2006)
Omeljan Pritsak
 1. Kıpçakça (16.10.2005)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Divanü Lugati't-Türk'teki Bazı Atasözleri Üzerine (28.03.2006)
Doç. Dr. Hülya Savran
 1. Dede Korkut Kitabı'nda Anne-Çocuk İlişkisi (19.02.2008)
Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya
 1. Eski Türkler Okuryazar mıydı?
 2. Eski Türk Şiirinin Kaynaklarına Toplu Bir Bakış (14.10.2005)
 3. Uygur Tıp Metinlerine Toplu Bir Bakış (27.03.2006)
 4. Yıs (Yış ?)/Yis/Yis/Yiş Kelimesi ve Akrabaları Üzerine (24.12.2007)
Prof. Dr. Denis Sinor
 1. Altay Dillerindeki "Kuzey" Kavramı İçin Kullanılan Terimler Üzerine Düşünceler (çev. Mustafa Levent Yener) (22.02.2008)
Prof. Dr. Marek Stachowski
 1. A Minimal Probabilistic Development Model of Proto-Turkic E-Type Vowels (07.09.2006)
 2. Zwei Alttürkische Konsonantenwechsel ( š ~ s, š ~ l ) die Runik und die Altaistik (08.09.2006)
 3. Persian Loan Words in 18th Century Yeniseic and The Problem of Linguistic Areas in Siberia (29.03.2007)
 4. Arabische Lehnwörter in den Jenissej-sprachen des 18. Jahrhunderts und die Frage der Sprachbünde in Sibirien (29.03.2007)
 5. Urtürkisch *mc, *nc und das Jakutische Ordinalsuffix (29.05.2007)
 6. Der Ursprung Des Synthetischen Imperfekts im Jakutischen (29.05.2007)
 7. Suffix- und Wortstammtypen im Jakutischen (29.05.2007)
 8. Über Einige Altaische Lehnwörter in den Jenissej-Sprachen (29.05.2007)
Doç. Dr. Hatice Şahin
 1. Kutadgu Bilig'de Tasviri Fiiller (10.12.2007)
 2. Terceme-i Rahatü’l-İnsan (11.12.2007)
 3. Anadolu’da Yazılmış Bir Tıp Kitabı Kemâliyye (12.12.2007)
 4. Tursun Fakih And His Gazavat-Name (13.12.2007)
Dr. Mahmut Şarlı
 1. Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü’nde, Garib-Nâme’deki Tanıklığına Başvurulmamış Türkçe Kelimeler (28.03.2007)

Dr. Sekan Şen
 1. Köl Tigin Yazıtının Güneybatı Yüzünde Agışın mı Yoksa Agısın mı Okunmalı? (19.12.2007)
Rysbek Alimov-Kubat Tabaldiev
 1. A Newly Found Old Turkic Runic Inscription on a Boulder from Talas (26.12.2007)
Araş. Gör. Ahmet Tanyıldız
 1. Süreli Yayınlar Bağlamında Bazı Çevriyazı Sorunları (22.10.2007)
A. Róna-Tas
 1. Doğu Türk Runik Yazısının Kökeni ve Gelişimi Üzerine (20.11.2006)
Prof. Dr. Şinasi Tekin
 1. Eski Türkçe (27.04.2005)
 2. Mani Dininin Uygurlar Tarafından Devlet Dini Olarak Kabul Edilişinin 1200. Yıl Dönümü Dolayısı ile (762-1962) (19.04.2006)
Prof. Dr. Talat Tekin
 1. Türkçe /ş/, Çuvaşça /s/ ve Moğolca /ç/ (28.09.2005)
 2. İslam Öncesi Türk Şiiri (03.10.2005)
 3. Karahanlı Dönemi Türk Şiiri (14.10.2005)
 4. Eski Türk Yazıtlarında Yanlış Yorumlanan Bir Kelime Üzerine (09.11.2006)
 5. Sovyet Rusya’da Savaştan Sonra Türkoloji Çalışmaları (26.12.2006)
 6. Wisdom of Royal Glory(Kutadgu Bilig): A Turko-Islamic Mirrorfor Princes (tanıtma) (Çev. Prof. Dr. Mehmet Ölmez) (30.11.2007)
Araş. Gör. Ersin Teres
 1. Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine (10.12.2007)
 2. Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine (2) (18.12.2007)
Prof. Dr. Faruk K. Timurtaş
 1. Batı Türkçesi (17.01.2006)
Suzan Tokatlı
 1. Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde “ Ki” , “ Kim” Bağlama Edatı Ve İlgi Zamirlerinin Zaman ve Kip Eklerine Yüklediği Görevler (01.12.2006)

Yard. Doç. Dr. Mustafa Toker
 1. Şecere-i Terâkime Yayını Üzerine (27.12.2007)
 2. Gülhanî; Darbü'l-Mesel Adlı Eseri ve Eserde Geçen Türkçe Atasözleri (11.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Funda Toprak
 1. Harezm Türkçesinde İkilemeler (14.02.2008)
Edward Tryjarski
 1. Asya ve Avrupa'daki Runik Yazıların Anonimliği, Farklılığı ve Yayılımı (18.05.2006)
Prof. Dr. Osman Nedim Tuna
 1. Altay Dilleri Teorisi (29.04.2005)
 2. Eski Doğu Türk Yazısında Ligatürler (28.09.2005)
Yard. Doç. Dr. Hatice Şirin User
 1. Eski Türkçede Bazı Unvanların Yapısı Üzerine (31.01.2007)
Sinan Uyğur
 1. -(y)ısar Gelecek Zaman Ekinin Yapısı Üzerine (10.12.2007)
Okt. Selçuk Uysal
 1. Yüknek’in Neresi Olduğu ve Edib Ahmed’in Mezârı Hakkında (04.01.2008)
Müjgan Üçer
 1. Kadı Burhaneddin Divanı'ndaki Atasözleri ve Deyimler Üzerine (23.03.2006)
Araş. Gör. Emek Üşenmez
 1. Türkçe İlk Kur’an Tercümesi ve Tercümedeki İslâmî Terimlerin Türkçe Karşılıkları Üzerine (10.03.2008)
 2. Eşrefoğlu Rûmî Divanında Eski Türkçe İzleri (10.03.2008)
Doç. Dr. Özen Yaylagül
 1. Divanü Lûgati't-Türk'teki Ad Aktarmalı (Metonymic) Yapılar (05.01.2007)
 2. Türk Runik Harfli Metinlerde Mental Fiiller (05.01.2007)
 3. Eski Türkçede Nezaket İfadeleri (21.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Talip Yıldırım
 1. Ali Şir Nevâyî'nin Eserlerinde Yakın Dostu Hüseyin Baykara (04.01.2007)
Dr. Mustafa Yıldız
 1. Kutadgu Biligde kıl- Yardımcı Fiilinin Fiil+Fiil Şeklinde Kurulan Birleşik Fiil Yapılarındaki Kullanımı Üzerine (29.03.2007)
Prof. Dr. Emine Yılmaz
 1. Muslimische Quellen über die Ungarn vor der Landnahme, Das ungarische Kapitel der Ğaihani-Tradition (tanıtma) (05.02.2008)
Doç. Dr. Engin Yılmaz
 1. Dedem Korkut Kitabı’nda Tasvir Dünyası (30.10.2007)
--Kültür Bakanlığı--
 1. Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lugat'it-Türk (24.09.2007)

>> 2. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa