ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 
ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

>> 2. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (113)Makale (250)
Pınar Aka
 1. Divan Edebiyatı ve Bütünlük (31.01.2007)
Döndü Akarca
 1. Şitâiyyelerde Sosyal Yaşantı (14.07.2005)  
Ayşegül Akdemir
 1. Divan Şiirinde “Cünûn” ve “Mecnûn” Kavramları ile Bu Kavramların Fehîm-i Kadîm Dîvânı’ndaki Kullanımı (05.02.2008)
Doç. Dr. İsmail Hakkı Aksoyak
 1. Anadolu Sahasında İlk Bahr-ı Tavîl Ahmed Paşa’nın Mıdır? (26.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Bilal Aktan
 1. Kemal Ümmî Dîvânı'nın Makâlât Adlı Yazması ve Dil Özellikleri (11.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Lütfi Alıcı
 1. Arif Süleyman ve Hilye-İ Nebî Adlı Eseri (20.03.2007)
 2. Süleyman Senîh ve Müşterek Gazelleri (15.05.2007)
 3. Tezkirelere Göre Kahraman Maraşlı Divan Şairleri (18.01.2008)
 4. Mevlânâ’nın Şiir Anlayışında Tahkiyenin Yeri (21.01.2008)
Mustafa Altun
 1. Eski Metinlerde Bir Semantik İnceleme Örneği : Hikmet-Nâme
Dr. Rıfat Araz
 1. Kadı Burhâneddîn’in, Kimlik ve Kişilik Yapısı ile Hayata Bakış Tarzının Tuyuglarına Yansıması… (30.04.2007)
 2. Çalab’ın Tahtından Gönül Şehrine… (15.05.2007)
 3. İlâhî Aşk Çağrışımlarına Dönüşen Tutku (01.06.2007)
 4. Yunus’ta Gördüğümüz İnsan Sevgisi ve Hoşgörü Yaklaşımları…(07.08.2007)
 5. Hz. İbrahim’in Mucizevi Hayatından, Türk Şiirine Yansımalar (10.08.2007)
Prof. Dr. Gönül Ayan
 1. Esrâr Dede Tezkiresi'nde Mevlânâ Sevgisi (08.10.2004)
 2. Vamık ile Azra (08.10.2004)
 3. Mesnevi ve Kısa Hikayecilik (11.10.2004)
 4. Lâmi'i Çelebi'nin Vâmık u Azra'sı (11.10.2004)
 5. Lâmi'î Çelebi'nin Hayatı, Edebi Kişiliği ve Eserleri (01.11.2004)
 6. Antepli Arzî Mehmet Efendi (29.11.2004)  
Prof. Dr. Hüseyin Ayan
 1. Bir Şiir Mecmuâsında Ahmed Yesevî (08.10.2004)
 2. Fuzûlî'nin Hüsn ü Aşk (Sıhhat u Maraz)'ı (08.10.2004)
 3. Bekir Çobanzâde (13.10.2004)
 4. Hâmidî-Zâde Celîlî'nin Leylâ vü Mecnûn'u (15.10.2004)
 5. Celîlî'nin Mehek-Nâmesi (18.10.2004)
 6. Onsekiz Beyte İki Türlü Bakış (01.11.2004)
 7. Celîlî'nin Hecr-Nâme'si (29.11.2004)
 8. Abdülbâkî Ârif Efendi'nin Mi'râciyyesi (29.11.2004)
Doç. Dr. Yaşar Aydemir
 1. Ağlatan Çiçek: Çiçek Hastalığı (11.03.2008)
Araş. Gör. İsrafil Babacan
 1. Vâiz-i Kazvînî ve Türkçe Şiirleri (17.01.2008)
 2. 16. Asırda Osmanlı Sahası Şâirleri Hakkında Yazılmış “Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rûm” Adlı Tanınmayan Bir Tezkire (05.02.2008)
Doç. Dr. H. Dilek Batislam
 1. Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg (01.10.2007)
 2. Divan Şiirinde Hazan (01.10.2007)
 3. Mesnevilerde Mektup Tarzı Anlatım (01.10.2007)
 4. Divan Şiirinde Âşık, Sevgili,Rakip Üçlüsü ve Ölüm (01.10.2007)
 5. 15. Yüzyıl Divan Şiirinde Halk Kültürü (01.10.2007)
 6. Divan Şiiriyle Alevi-Bektaşi Şiirinde Kullanılan Bazı Ortak Tasavvuf Terimleri (01.10.2007)
 7. Şevket Bulut'un Hikayelerindeki Veli Tipi (01.10.2007)
 8. Nedim'in Şiirlerindeki Atasözleri ve Deyimler (01.10.2007)
 9. Kıbrıslı Şair Kaytazzade Mehmet Nazım Efendi’nin Mersiyeleri Üzerine Bir İnceleme (01.10.2007)
 10. Mesîhî Divanı’nda Yer Alan Ölüm ve Ölümle İlgili Unsurlar (01.10.2007)
 11. Divan Şiirinde Sabâ (02.10.2007)
 12. Divan Şiiriyle Halk Şiirinde Ortak Bir Söyleyiş Biçimi (02.10.2007)
 13. Kani’nin Mensur Letaifnamesi ve Hezliyyatı (22.01.2008)
 14. Şeyh Gâlib’in Mevlâna’ya Yazdığı Dört Medhiye (25.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Cemal Bayak
 1. Divan Şiiri Üzerindeki Akademik Çalışmalar ve Bir Divan İnceleme Metodu Önerisi (12.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Yavuz Bayram
 1. Klasik Türk Şiirinde Duyguların Dili: Çiçekler (26.12.2007)
 2. Klasik Türk Şairlerinin Gözüyle Meyveler (26.12.2007)
 3. 16.Yüzyıl Divan Şiirinde “Şiir, Söz ve Şair”le İlgili Anlam Alanları (Kelimeler ve Terkipler) (31.12.2007)
Doç. Dr. Azmi Bilgin
 1. Abdullah Nidaî ve İki Şiiri (30.11.2004)
 2. Mehmet Tevfik Efeindi'nin Mecmûatü't-Terâcim'inin Edebiyat Tarihimizdeki Önemi (30.11.2004)
Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan
 1. Sözün İnceldiği Yer Divan Şiirinin İfade Gücü (11.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Rıdvan Canım
 1. Metin Şerhi Geleneğimiz Çevresinde Tarlan ve İpekten’in Kaleminden Fuzûlî’nin “Sana” Redifli Gazeli (16.04.2007)
Prof. Dr. Adem Ceyhan
 1. Şehzâde Bâyezid’in Son Şiiri (19.04.2007)
 2. Eğitim Bakımından Gülistan (26.12.2007)
Doç. Dr. Ömür Ceylan
 1. Taşranın Altın Çiçeği Safran (01.06.2006)
 2. Klasik Türk Şiiri'nde Turna'ya Dair (01.06.2006)
 3. Divanlar Üstüne-Eleştiriler (01.06.2006)
 4. Gaybi'nin Bir Deveran Gazeli ve Şerhi (01.06.2006)
 5. Ölümün Unutulan Adı: Veba (01.06.2006)
Doç. Dr. Menderes Coşkun
 1. Klâsik Türk Şiirinde Mürekkep İstiare, Temsilî İstiare ve Alegori (17.12.2007)
 2. Tevriye ve Çeşitleri Üzerine Düşünceler (26.12.2007)
Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu
 1. Divan Şiiri (21.10.2005) (HTML)
Yard. Doç. Dr. Celalettin Çelik
 1. Mevlana’nın Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayatına Etkileri (31.05.2007)
Yard. Doç. Dr. Abdülbaki Çetin
 1. Bilinmeyen Türkçe Bir Dehname (04.01.2007)
 2. On Dördüncü Yüzyıla Ait Anonim Hadis Kitabı Olarak Bilinen Türkçe Eser Üzerine (09.01.2007)
 3. Ahmed-i Dâî’nin Farsça Ögretmek Amacıyla Yazdıgı Bir Eser: Müfredât (29.01.2007)
Selçuk Çıkla
 1. Divan Şiirindeki 'Sevgili Tipini Alaya Alan Bir Roman yahut Hüseyin Cahit'in Nadide'si (06.07.2007)

Yard. Doç. Dr. Bekir Çınar
 1. Geleneğe Direnen Bir Şair ve Şiiri: Cem Sultan’ın Frengistan Kasidesi (26.12.2007)
 2. Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz Mesnevisinde Bir Nasrettin Hoca Fıkrası (26.12.2007)
Araş. Gör. Erol Çöm
 1. Nev’î Divanı’nda Günlük Hayat (28.12.2007)
Araş. Gör. Abdülkadir Dağlar
 1. Vassâf Tarihi Şerhinden Hareketle Şerh Kaynakları Meselesi (26.12.2007)
 2. Âyîneye Düşen Sır: “Nihânuz” Gazelini Şerh ve Tahlil Denemesi (26.12.2007)
 3. Hacı İbrâhim Efendi’nin “Şerh-i Belâgat”ı (Metin) (26.12.2007)
Araş. Gör. H. Gamze Demirel
 1. 16. Yüzyıl Şairlerinden Fazlî'nin "Gül ü Bülbül Mesnevisi"ndeki Şahıs Kadrosunun Tasavvufî Açıdan Değerlendirilmesi (11.01.2008)
Prof. Dr. İ. Çetin Derdiyok
 1. Mesnevi-i Manevi'de Leyla ve Mecnun
 2. Sadi’nin Bostan’ı ve Ezop Masalları’nda Ortak Temalar (17.08.2004)
 3. Adana İl Halk Kütüphanesi'nde Bulunan Bir Hikaye-i İbrahim Edhem Nüshası (26.08.2004)
 4. Hoca Dehhani'nin Kasidesine Tematik Bir Bakış (26.08.2004)
 5. Ahmed Da'i'nin Teressül'ü (26.08.2004)
 6. XVI. Yüzyıl Şairlerinden Azizi'nin Nigar-namesi'nin Yeni Bir Nüshası (31.08.2004)
 7. Fatih Devri Şairlerinden Cemali'nin Divan'ında Yer Alan İki Tarih ( 02.09.2004)
 8. Dede Korkut Hikayelerindeki Olağanüstü Motifler ve Kaynakaları ( 02.09.2004)
 9. Füzûnî ve Gül-i Sad-Berg'i (14.07.2005)  
 10. Mesihi'nin Bir Fetih-Namesi (24.02.2006)
 11. Musa Bigiyef ve Tatar Türkçesiyle Yazılmış Hâfız Divanı Şerhi (19.04.2007)
Yard. Doç. Dr. Hamit Dikmen
 1. Seyyid Vehbî'nin Hayatı, Eserleri ve Sanatçı Kişiliği (03.05.2005)
 2. Seyyid Vehbî Divanı'nın Şekil ve İfade Özellikleri Yönünden Analizi (03.05.2005)
 3. Hz. Peygamber'de Hoşgörü ve İnsan Sevgisi (03.05.2005)
 4. Seyyid Vehbî Divanı’nda Çevre, Kültür Unsurları ve Toplum Hayatı (07.07.2006)
Mehmet Can Doğan
 1. Divan Edebiyatının Taşraları (07.08.2007)
Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan
 1. Yolculuk Metaforu Bağlamında Klasik Şiiri Anlamak (11.03.2008)
Adnan Durmaz
 1. Divan Edebiyatında Mumla Konuşan İki Sevgili (05.11.2007)
Dr. Gülay Durmaz
 1. Dîvân Şiirinde Rind (12.12.2007)

Dr. Tuba Işınsu İsen Durmuş
 1. Fahriyeler Işığında Osmanlı Şiirinde İdeal Şairin Portresi (04.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Necip Fazıl Duru
 1. Şâir Muhayyilesinde Mevlevî Kisvesi (04.01.2007)
 2. Mevlevî Şeyhi Ağa-zâde Mehmed Dede ve Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytini Şerhi (04.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Sadettin Eğri
 1. Meyvelerin Dilinden Niyet ve İşaretler-1 (13.12.2007)
Okt. Nagehan U. Eke
 1. Üsküplü İshak Çelebi Dîvânı’nda Klâsik Sanatlar (26.12.2007)
Bilal Elbir
 1. XVI. Yüzyıl Şerh Edebiyatı İçinde Şerh-i Şebistân-ı Hayâl’in Önemi (16.04.2007)

Okt. Dr. Özlem Ercan
 1. Kâmî Mehmed Efendi ve Fîrûznâme (10.12.2007)
 2. Peşteli Hisâlî Dîvânı’nda Biçime Dayalı Tekrarlarla Ahenk Sağlama (12.12.2007)
 3. Arayıcızâde Ferdî ve Eserleri Hikâye-İ Erdeşîr ü Şâpûr ve Esmâ-yı Büldân (13.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Kenan Erdoğan
 1. “Şiir-Efsane-Menkıbe İlişkisi ve Niyâzî-i Mısrî’nin Menkıbelerine Göre Bazı Şiirlerinin Hikâyesi” (21.02.2008)
Dr. Dilek Erenoğlu
 1. Güvâhî’den Günümüze Atasözleri ve Deyimler (09.01.2008)

Abdulkadir Erkal

 1. Divan Şiirinde Afyon ve Esrar (13.11.2007)
Prof. Dr. İlhan Genç
 1. Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern Yaklaşımlar (26.12.2007)
Senem Gezeroğlu
 1. Ali Fuat Bilkan, Osmanlı Şiirine Modern Yaklaşımlar (23.03.2007)
Öğr. Gör. Dr. Haluk Gökalp
 1. Divan Şairlerinin Gözüyle Mevlevi Mekanları (27.02.2006)
 2. Divan Şiirinde Sıhhat-nameler (07.12.2007)
 3. Bir Osmanlı Memurunun Hâl-i Pür-melâli: Sergüzeşt-i istolçevî (22.01.2008)
Orhan Şaik Gökyay
 1. Divan Edebiyatı Kimin (30.09.2005)
Dr. Zehra Göre
 1. Yetîmî ve Şiir Dünyası (09.08.2005)
Dr. Avni Gözütok
 1. Yunus Emre Divanı’ndaki Bazı Kelimelere Dair Farklı Yorumlar (04.03.2008)
Doç. Dr. İsmail Güleç
 1. Gelibolulu Musluhiddin Sürûrî, Hayatı, Kişiliği, Eserleri ve Bahrü’l-Ma‘ârif İsimli Eseri (08.12.2006)
 2. Mutasavvıf Şairlerde 'Zindan' Kavramı (20.12.2006)
 3. Hamdi ve Naatları (29.01.2007)
 4. On a disputed question in a story by Mawlana Jalaladdin al-Rumi (06.08.2007)
 5. R. A. Nicholson’un Mesnevî Tercüme ve Şerhi Üzerine (25.12.2007)
 6. Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler (17.01.2008)
 7. İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhü’l-Mesnevî’sinde Geçen Hadisler Üzerine Bir Değerlendirme (04.02.2008)
 8. Üç Asırda Ne Değişti? 17. ve 20. Asırlarda Yapılan Mesnevi Şerhlerini Karşılaştırma Denemesi (03.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Hamdi Güleç
 1. Süleymânnâme’de Eski Türk Destanlarına Ait Unsurlar, Dil-Üslûp ve Motifler (14.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Zülfü Güler
 1. Ahdî ve Gülşen-i Şu'arâ Bibliyografyası ve Yayınlanmamış Şiirleri (14.09.2006)
 2. Leylâ ve Mecnûn’da Evlilik ve Aile Teması (21.09.2006)
 3. Şeyh Galib Divanında Ayna Sembolü (29.09.2006)
 4. Yunus Emre’nin Nur-ı Muhammedî Anlatımının Türk Yaratılış Destanlarıyla Benzerliği (29.09.2006)
 5. Bağdatlı Ruhî’nin Meşhur Terkib-Bendine Sosyal Psikoloji Açısından Bir Bakış (14.02.2008)

Yard. Doç. Dr. Abdülkerim Gülhan

 1. Hakâni Mehmed Bey'in Şiir Anlayışı (19.02.2008)
Okt. Zehra Gümüş
 1. Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Sözlük Şerhleri (03.01.2008)
Prof. Dr. Abdurrahman Güzel
 1. Minbername ve Salatname (09.04.2007)
Dr. Muharrem Güzeldir
 1. Cefâyî ve Eseri: Dakâyıku’l-Hakâyık (07.03.2008)
Araş. Gör. Hanzade Güzelova
 1. Abdî’nin Bilinmeyen Bir Mesnevîsi: Heft Peyker Tercümesi (17.12.2007)
Araş. Gör. M. Esat Harmancı
 1. Bir Divan Şairi: Rûznâmeci-Zade Şinasi (25.02.2008)
Prof. Dr. Osman Horata
 1. Mevlana ve Divan Şairleri (08.01.2007)
 2. XV. Yüzyıl Şairlerinden Cemali'nin Hayatı ve Eserleri (09.04.2007)
 3. Nedim-i Kadim Hayatı, Sanatı ve Eseri (09.04.2007)
Prof. Dr. Mustafa İsen
 1. Divan Baskılarına Göre Son Dönem Kültür Merkezlerimiz (14.04.2006)
Dr. Meheddin İspir
 1. Divan Şiiri Karşısında Şairin Durumu (11.09.2007)
 2. Gülşen-i Ebrâr ve Ma’den-i Esrâr Adlı Eserin şairin Münîrî Üzerine (20.02.2008)
Doç. Dr. M. Muhsin Kalkışım
 1. Neşâtî’nin İmam Hüseyin Mersiyesi (20.02.2008)
Araş. Gör. M. Fatih Kanter
 1. Türk Edebiyatı Tarihi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları (tanıtma) (05.02.2008)
Prof. Dr. Mahmut Kaplan
 1. Şeyh Galib’in Şiir Anlayışı (03.01.2008)
Dr. Turgut Karabey
 1. Divan Şiirinde ‘Sapma’lar (28.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Nesrin Tağızade Karaca
 1. Batılı Üç Eserde ‘Romantik Kurban’ Cem Sultan (14.12.2007)

Yard. Doç. Dr. Saadet Karaköse
 1. XVII. Yüzyılda Nedimâne Bir Üslup; Mâhir Divanı (18.12.2007)
Doç. Dr. Ahmet Kartal
 1. Türk Edebiyatında Belâgat Çalışmaları ve "tezâd" Ve "telmîh" Sanatlarına Eleştirel Bir Bakış (18.09.2007)
Bilge Kaya
 1. Nazîre Mecmûaları ve Hisâlî’nin Metâliü’n-Nezâiri (12.12.2007)
Dr. İ. Güven Kaya
 1. Divan Şiirinde Tarih Düşürme Geleneği ve Yahya Bey’in Bir Kasidesi (29.02.2008)
Doç. Dr. Atabey Kılıç
 1. Manzum Sözlüklerimizden Sübha-i Şibyán Şerhi  “Hediyyetü’l-İhván" (20.11.2007)
Mahmut Erol Kılıç
 1. Sûfî Şiirinin Poetikası (17.04.2007)
Aydın Kırman
 1. Necati Bey Divanı’nın ilk Yüz Gazelindeki Benzetme Sanatlarının Dil Yönünden incelenmesi (22.01.2008)
Doç. Dr. M. Fatih Köksal
 1. Nâilî’nin Bir Gazelini Şerh (17.04.2007)

Dr. Orhan Kurtoğlu
 1. Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler (17.12.2007)
Dr. Muhammet Kuzubaş
 1. Muhammed Fevzî’nin Miftâhu’n-Necât Adlı Eseri (27.12.2007)
 2. Manzum Bir Destan Kitabı  (Destân-ı Veysel Karânî, Vefât-ı Hz. Fâtıma, Vefât-ı Hz. İbrâhîm, Hikâyet-i Gügercin, Hikâyet-i Geyik) (20.02.2008)
Prof. Dr. Muhsin Macit
 1. Divan Edebiyatı Tartışmaları ve Gelenekten Yararlanma Sorunu (11.03.2008)
Prof. Dr. Mine Mengi
 1. Divan Şairinin Dilindeki Edebiyat Terimleri
 2. Divan Şiiri ve Bikr-i Mana
 3. Divan Şiir Dilindeki Mana, Mazmun, Nükte Kelimeleri Üzerine Bir Değerlendirme
 4. Mazmun Üzerine Düşünceler
 5. Sehl-i Mümteni
 6. Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine
 7. Divan Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları
 8. Yüzyıllık Bir Batı Kaynağı : Gibb'in Osmanlı Şiir Kaynağı
 9. Çağının İnsanı Olarak Nabi
 10. Bir Osmanlı Efendisinin Çizdiği Çelebi Tipi
 11. Fuzuli'nin Şiirlerini Kalıcı Kılan Bazı Üslup Özellikleri
 12. Metin İncelemesi Aşamaları, Terimleri  ve Bunlardan Biri: Metin Tahlili (10.09.2007)
 13. Divan Edebiyatı Öğretiminin Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri (11.03.2008)
Doç. Dr. Ahmet Mermer
 1. Bilinmeyen XV Yüzyıl Divan Şairi Karamanlı Aynî (24.12.2007)
Dr. Yasemin Ertek Morkoç
 1. Tanzimattan Cumhuriyete Divan Edebiyatı’na Yaklaşımlar (17.04.2007)
Prof. Dr. Tulga Ocak
 1. Nef'i İçin Söylenmiş Bir Hiciv Beyti Üzerine (18.01.2007)
 2. Ölümünün 350. Yılında Nef'i (18.01.2007)
Dr. Ali İhsan Öbek
 1. Gıbb’in Ünlü Eseri A History of Ottoman Poetry Çevirisindeki Okuma Yanlışları (28.03.2007)
Araş. Gör. Sevda Önal
 1. Sebeb-i Teliflerdeki Ortak ve Farklı Temalar (27.02.2008)
Doç. Dr. Nebi Özdemir
 1. Divanlardan Yansıyan Görüntüler (26.09.2007)
Araş. Gör. Furkan Öztürk
 1. Osmanlı Şiirine Sanat Ontolojisiyle Yaklaşmak Üzerine (26.12.2007)
Prof. Dr. İskender Pala
 1. Ah Mine'l-Aşk (07.11.2007)
Prof. Dr. Nazım Hikmet Polat
 1. Türk Edebiyatı Tarihçiliği Çalışmalarının Neresindeyiz ? (14.03.2006)
Yard. Doç. Dr. Ömer Savran
 1. Neşâtî Divanı'nda Söz Kalıpları (04.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Bahir Selçuk
 1. Fuzûlî'de Gözyaşı (07.06.2006)
 2. Nef'i'de Söz ve Savaş İlgisi (18.12.2006)
 3. Fuzûlî’de Melâmet Kavramı (19.02.2008)
Altınay Sernikli
 1. Elyazması Eserlerimizin Dünü Bugünü Yarını (27.04.2006)
Yard. Doç. Dr. Süleyman Solmaz
 1. Divan Şiirinde Kelime Seçimini  Etkileyen Faktörler (31.12.2007)
Araş. Gör. Nurgül Sucu
 1. Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği (26.04.2007)
 2. Sâlim'in Rind ü Zâhid Tercümesinin Fuzûlî'nin Rind ü Zâhid'i ile Mukayesesi (17.01.2008)
Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü
 1. Seğir-nâme ve Seğirmek Manaları Üzerine Bir İnceleme (07.03.2008)
Dr. İsmet Şanlı
 1. XVI. Yüzyıl Divan Şâiri Fedâyî ve Fâl-Nâme-i Kur’ân-ı ‘Azîm’i (11.12.2007)
 2. Fidâyî Dîvân’ında Tasavvufî Unsurlar (11.12.2007)
 3. XVI. yy. Dîvân Şairi Hilâlî ve Şiirlerinde Sosyal Hayat (11.12.2007)
 4. XVI. yy. Divan Şairi Fidâyî’nin Şiirlerinde Ölüm Fikri (12.12.2007)
 5. Ahmet Paşa, Necâtî Bey, Fuzûlî, Hayâlî ve Bâkî Divanlarına Göre Divan Şiirinde Meyve (13.12.2007)
Araş. Gör. Özer Şenödeyici
 1. Nef'i'nin Bir Şiirinden Hareketle Divan Şiirinde Söz Kavramı (11.03.2008)
Araş. Gör. Bülent Şığva
 1. Eski Türk Edebiyatına Giriş (tanıtma) (04.01.2008)
Araş. Gör. Münevver Tekcan
 1. Hakîm Ata’nın Ahir Zaman Kitabı (17.12.2007)
Araş. Gör. Fatih Tığlı
 1. Klâsik Türk Edebiyatında Şehrengiz Çalışmaları Hakkında Bibliyografya Denemesi (18.12.2007)
Dr. Enfel Doğan-Araş. Gör. Fatih Tığlı
 1. Sultan V. Mehmed Reşad’ın Çanakkale Gazeli ve Bu Gazele Yazılan Tahmisler (30.11.2006)
Vedat Ali Tok
 1. Su Kasîdesi’nden Beş Beyit Üzerine Bir Şerh Denemesi (05.02.2007)
 2. Şiirimizde Hazan (05.02.2007)
 3. Gülşen-i Mülûk (12.02.2007)
 4. Cihan Okuyucu, Divan Edebiyatı Estetiği (24.04.2007)
 5. Divan Şiirinde Ses Unsurları ve Üç Gazel (24.04.2007)
 6. Hüsn ü Aşk ve Şeyh Gâlip'in Şiir Anlayışı (07.11.2007)
Ahmet Topal
 1. Klasik Türk Edebiyatı’nda Muharrem Ayı Etrafında Yazılan Şiirler (04.03.2008)
 2. Mesnevi’nin Türkçe Manzum Tercüme ve Şerhleri (06.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel
 1. Divan Şiiri'ne Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinden Bakmak (11.09.2007)
Yard. Doç.Dr. Semra Tunç
 1. Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi 2455 Numarada Kayıtlı Bir Şiir Mecmuası (01.04.2005)
 2. Muhibbi Divanı'nda Şiir ve Şair ile İlgili Değerlendirmeler (01.04.2005)
 3. Dede Ömer Ruşeni (01.04.2005)
 4. Dede Ömer Ruşeni Divanı'nda Söz ve Konuşma Adabı İle İlgili Hususlar (01.04.2005)
 5. Divan Şiirinde Hz. İbrahim ve 'Ades (Mercimek) Kıssasına Dair (12.9.2005)
 6. On Altıncı Yüzyıl Divan Şairi Mânî ve Şiirleri (11.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Selçuk Çıkla-Araş.Gör. Sibel Üst
 1. Mesnevi'deki Hikâyelerin Kaynakları ve Mevlâna'nın Hikâyeler Üzerindeki Tasarrufları (07.12.2007)
Araş. Gör. Sibel Üst
 1. Fuzuli’nin “Usanmaz Mı” Redifli Gazelinin Yapısalcılık Açısından İncelenmesi (13.09.2007)
 2. Kitap Tanıtımı / Fatih Divanı ve Şerhi (16.11.2007)
 3. Nahîfî’nin Yusuf u Zeliha Mesnevisi (09.01.2008)
Prof. Dr. Yakup Karasoy-Yard. Doç. Dr. Orhan Yavuz
 1. Nüvîsî ve "Şehrengîz-i İstanbul"u (11.01.2008)
Dr. İlyas Yazar
 1. Klâsik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Bilişim Teknolojisinden Yararlanma ve E-Kütüphane Uygulamaları (11.09.2007)
 2. Dürrî'nin Şehrengizinden Gümülcine'ye Bakış (16.11.2007)
Dr. Sadık Yazar
 1. Cismî ve Mevlidi (20.02.2008)
Prof. Dr. Emine Yeniterzi
 1. Divan Şiirinde Osmanlı Devletindeki Sosyal, Ahlâkî ve İktisadî Çözülmenin Akisleri (03.11.2004)
 2. Türk Edebiyatında Manzum Fütüvvet-Nâmeler (03.11.2004)
 3. On Altıncı Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Konyalı Temsilcileri (03.11.2004)
 4. On Altıncı Yüzyılda Konyalı Bir Şair : Meşâmî (03.11.2004)
 5. Konyalı Bir Şair Meşâmî ve Konuşma Âdâbına Dair Bir Nasihat-Namesi (03.11.2004)
 6. Türk Edebiyatında Na'tlara Dair (03.11.2004)
 7. Divan Şiirinde Ölüme Dair Bazı Hususlar (06.01.2005)
 8. Divan Şiirinde Sağlık ve Hastalıklarla İlgili Bazı Hususlar (06.01.2005)
 9. Divan Şiirinde Gazel Redifli Gazeller (17.07.2006)
 10. Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun “Dâstân-I Cenâb-I Mevlân┠Manzumesi (17.07.2006)
 11. Edebiyatımızda Hz. Peygamber’in İsimleri ve Harflere Dair (17.07.2006)
 12. Ahmed-İ Dâ’î’nin Vasiyyet-İ Nûşirevân Adlı Mesnevisi (17.07.2006)
Doç. Dr. Ali Yıldırım
 1. Renk Simgeciliği ve Şeyh Gâlib’in Üç Rengi (20.03.2007)
 2. Fuzuli’nin Beng ü Bade Mesnevisi ve Bade Sembolü (20.03.2007)
 3. Klâsik Şiirde Romantik Söylem veya Osmanlı Romantizmi (20.03.2007)
 4. Antakyalı Münif‘in Benzer İki Gazelinin Düşündürdükleri (22.03.2007)
 5. İslamın Tabiat Anlayışı ve Divan Şiirine Yansımaları (22.03.2007)
 6. Taşlıcalı Yahya ile Şeyhülislam Yahya Divanlarında Zühdî ve Harâbâtî Kelimelerin Kullanımı (21.12.2007)
 7. "Siyâh-bahâr” Tamlamasının Bir Üslup Özelliği Olarak Divan Şiirinde Yer Alması (31.12.2007)
 8. Eski Türk Edebiyatı Kaynaklarında Görülen Yanlış ve Çelişkiler (09.01.2008)
 9. Düşmek İmajı ve Şeyh Galib’in Düşüşü (05.02.2008)
Dr. Alim Yıldız
 1. Osman Nevres'in "olaydı" Redifli Gazeline Şerh (16.04.2007)
Araş. Gör. Ayşe Yıldız
 1. Bazı Belâgat Kitaplarına Göre Secinin Tanım ve Tasnifi Üzerine Düşünceler (09.01.2008)
Dr. Ömer Zülfe
 1. Türkçe Dîvân’daki LXVI. Gazel Fuzulî’nin mi? (19.12.2007)
 2. Yahya Bey’in Bir Gazeline Baki’nin İki Tahmisi (09.01.2008)
--Kültür Bakanlığı--
 1. Kaşgarlı Mahmut ve Divanü Lugat'it-Türk (24.09.2007)

>> 2. sayfa | >> 3. sayfa | >> 4. sayfa | 5. sayfa | 6. sayfa | 7. sayfa