ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 2. sayfa | 4. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (402) Makale (662)
Funda Acarlar
 1. Çocuklarda Dilin Değerlendirilmesi: Betimleyici Yaklaşım (19.10.2010)
Elif Arcıca Akkök
 1. Deyimlerin Anlambilimsel ve Bilişsel Özelliklerine Göre Tahmin Edilebilirliği: Yabancı Dilde Bir Uygulama (14.10.2010)
Prof. Dr. Mustafa Aksan-Prof. Dr. Yeşim Aksan
 1. Adtabanlı Eylemler ve Kılınış Özellikleri (14.10.2010)
Berrin Aksoy
 1. Siyaset Dili ve Çevirisi (19.10.2010)
Soner Akşehirli
 1. Söz Edimleri Kuramı Açısından Kurgusal Anlatı Metinlerinde Söz Aktarımı (19.09.2011)
Tahsin Aktaş
 1. Türkçe'de -mIş Ekinin Semantik Fonksiyonu ve Almanca'daki Karşılığı (25.11.2011)
Kubilay Aktulum
 1. Göstergebilim (18.10.2010)
Hayati Akyol
 1. Metinlerden Anlam Kurma (25.03.2011)
Dr. Nuray Alagözlü
 1. Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem ve Uygulama (11.10.2010)
Prof. Dr. Nurettin Demir-Yard. Doç. Dr. Sema Aslan
 1. Sıklık Kopyası Örneği Olarak İstek Eki –(y)A (28.12.2010)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Altun
 1. Filolojik-Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Kaynaklarında Türk Dilinin Söz Dizimsel Yapılarının Karşılaştırılması (27.12.2010)
Dr. Yunus Alyaz
 1. Çağdaş Dilbilim Kuramları ve Baş-sürümlü Öbek Yapısal Dilbilgisi (14.10.2010)
 2. Bilgisayar Destekli (Yabancı) Dil Öğretiminde Yazarlık ve Internet Yazarlığı (22.10.2010)
 3. Dilbilim Dersinin İçerik, Amaç ve Kazançlarına Yönelik Öğrenci Tutumları (02.12.2011) (HTML)
Ekrem Arıkoğlu
 1. Dilin Kökeni (tanıtma) (14.12.2011)
Canan Aslan
 1. Düşünme Becerilerini Geliştirici Dil ve Edebiyat Öğretimi Ortamları - Bir Eğitim Durumu Örneği (25.11.2011)
Nurhayat Atan
 1. Tilki ile Yılan Metninin Göstergebilimsel Çözümlemesi (14.10.2010)
 2. Fransızca ve Türkçe'de Yönelme ve Kalma Durumlarına İlişkin Karşıtsal Bir Çalışma (18.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Faysal Okan Atasoy
 1. Türkçede Adres Yazımı (03.01.2011)
Yard. Doç. Dr. İlker Aydın
 1. Anadili Dersinin Etkinlik Alanları ve Dilbilgisi (13.10.2010)
Nazife Aydınoğlu
 1. İncelik Karşıtlığı ve Ayşe Kulin’in “Geniş Zamanlar” Öyküsünün Edimbilimsel İncelenmesi (11.01.2012) (HTML)
Doç. Dr. Mehmet Aygün
 1. Türkçe ve Almanca'da "Göz'le İlgili Deyimler"in İncelenmesi (19.10.2010)
 2. Partizipiale Attribute im Deutschen und im Türkischen (20.10.2010)
 3. Zum Wesen Des Genitivs im Deutschen und Genitivkonstruktionen im Türkischen (22.11.2011) (HTML)
 4. Der Gebrauch des Gerundıums –arak/-erek des Türkischen und seine Wıedergabeformen im Deutschen (23.11.2011) (HTML)
 5. Temporale Präpositionen Im Deutschen Und Ihre Wiedergabemöglichkeiten Im Türkischen (24.11.2011) (HTML)
Öğr. Gör. Özge Can Bakırlı
 1. Anadili Türkçe Olan Öğrencilerde '–sEyDI' ve '–DIysE' Koşul Tümcelerine Yönelik Bilinç Uyandırma Etkinlikleri Önerisi (05.05.2011)
Hülya Aşkın Balcı
 1. Yazılı Basında Anlam Bilim Sorunu (13.10.2010)
Prof. Dr. Tahir Balcı
 1. ''Çevredilbilim''e Doğru (14.10.2010)
Sedat Balyemez
 1. Bağdaşıklık ve Dede Korkut Hikâyeleri’nde Bağdaşıklık Görünümleri (28.12.2010)
Erol Barın
 1. Yabancılara Türkçe Öğretiminde İlkeler (30.12.2011) (HTML)
Yard. Doç. Dr. Zekerya Batur
 1. Anadili Öğretiminde Göstergebiliminin Yeri: Anadili Ders Kitaplarındaki Sözel Metinlerle Görsel Metinlerin Bütünselliğinin Analizi (28.12.2010)
Araş. Gör. Semra Baturay
 1. Türkçede Ünlü Almaşması (28.12.2010)
M. Fatih Amasyalı-Aytunç Beken
 1. Türkçe Kelimelerin Anlamsal Benzerliklerinin Ölçülmesi ve Metin Sınıflandırmada Kullanılması (13.10.2010)
Yiğit Bener
 1. "Sözcüklerden Asla Yeterince Sakınmayız" ...Çevirilerden de! (13.12.2011) (HTML)
Ertan Besli
 1. Tarihi ve Çağdaş Türk lehçelerinin Etimoloji Çalışmaları Üzerine Dilbilimsel Bir Yöntem Denemesi (18.11.2011)
Ünal Büyük
 1. Yaşam ve Dil (05.08.2011)
Hasan Coşkun
 1. Türkiye ve Almanya’da Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması (28.11.2011) (HTML)
Dilek Çakıcı
 1. Gender and Language (11.01.2012) (HTML)
İsmail Çakır
 1. Yabancı Dil Öğrenme Ortamlarında Kültürün Rolü (18.11.2011)
Özler Çakır
 1. Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği (19.10.2010)
Sinan Çakır
 1. Comparative Analysis of Two Factors That İnfluence The Attention of The Hearers While Decoding The Language İnput in Yheir Mind (18.11.2011)
Dr. Nihal Çalışkan
 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Söz Varlığını Geliştirme: Kavramsal Anahtarlar Aracılığıyla Deyim Öğretimi (28.12.2010)
Yard. Doç. Dr. Murat Sadullah Çebi
 1. Sembolik/retoriksel Bir Eylem Olarak Dil'in Anlam İnşasındaki Aracılık İşlevi (14.10.2010)
Ejder Çelik
 1. Dilin Etik Yapılanması ve Ahlaki İşlevi (08.08.2011)
Sevgi Sevim Çıkrıkçı
 1. Metindilbilimin Temel Kavramlarının Anadili Öğretimi Süreci Açısından Değerlendirilmesi (14.10.2010)
Dr. Bahattin Dartman
 1. Yazının Keşfi Konusuna Dinî Metin ve Arkeolojik Bulgular Çerçevesinde Yeni Bir Yaklaşım (04.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Turan Sinan-Sezgin Demir
 1. Dil Bilimini Sevdiren Adam: Prof. Dr. Doğan Aksan (1929-2010) (03.01.2011)
Prof. Dr. Ömer Demircan
 1. Yabancı Dil Öğretimi: Sözcük Öğretimi ve Türkçe-İngilizce Sözcük Yapım Türleri Üzerine Bir Karşılaştırma (Temmuz - Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 146-159 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
 2. Türk Dilinde Vurgu: Sözcük Vurgusu (Mayıs 1975, C: XXXI, S: 284, s. 333-339 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Kerim Demirci
 1. Derin Yapı ve Yüzey Yapı Kavramlarından Ne Anlıyoruz? (28.12.2010)
 2. Dilbilgiselleşme Üzerine Bir İnceleme (19.01.2011)
 3. Davranışsal Dil Bilimine Kısa Bir Bakış: L[eonard] Bloomfield ve B[urrhus] F[rederic] Skinner Yaklaşımları (08.08.2011)
 4. Fonem Teorisinin Önemi Hakkında (20.09.2011)
Prof. Dr. Mehmet Demirezen
 1. Sözcük Öğretiminde Anadili-Yabancı Dil Çatışması (Eylül 1983, C: XLVII, S: 381, s. 282-289 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)
 2. Yabancı Dil Öğretimi: Yabancı Dil Öğretiminde Yabancı Sözcüklerin Ruhdilbilimsel Sorunları (Temmuz - Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 160-166 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (10.06.2010)
Dr. Nihan Demirkay
 1. Almanca'yı Üçüncü Dil Olarak Edinen Türklerin Okuma-Anlama Üzerindeki Dil Bilgisi ve Önbilgi Değişkenlerinin Etkisi (01.10.2010)
Prof. Dr. Çetin Pekacar-Yard. Doç. Dr. Figen Güner Dilek
 1. Uluslararası Fonetik Alfabe-1 (07.10.2010)
 2. Uluslararası Fonetik Alfabe-2 (07.10.2010)
Aymil Doğan
 1. Sözlü Çeviride Gölgeleme Alıştırmasının Bilişsel Dayanakları (18.10.2010)
Okt. Talip Doğan
 1. Sözcükbilime Giriş (tanıtma) (01.10.2010)
Asiye Duman
 1. Metin Dil Bilimi Açısından Hacı Bektaş Veli'nin Şiirleri (01.12.2011) (HTML)
M. Tuğba Yıldız Ekin
 1. Spor Basınında Futbol Anlatım Dili: Manşet ve Başlıklar (14.10.2010)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Ünlülerin Temel Özellikleri Üzerine Birkaç Not (28.12.2010)
 2. Toplumdilbilgisel Gösterge Olarak /e/ (04.11.2011)
 3. Toplum-dilbilim, Dil Planlamaları ve Kamu Mensuplarının Dil Kullanımı (04.11.2011)
 4. Türkçe-Farsça İlişkilerine Ses, Biçim e Tümcebilgisi Düzeylerinde Eşzamanlı Genel Bir Bakış (24.11.2011) (HTML)
 5. Türkçenin Sesbirimleri ve Belirgin Altsesbirimleri (24.11.2011) (HTML)
Mehmet Nuri Gömleksiz-Şenel Elaldı
 1. Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Yabancı Dil Öğretimi (20.09.2011)
 2. Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi (10.11.2011)
Dr. Fatma Yücel-Dr. Özcan Erişek
 1. Karşılaştırmalı Dilbilim ve Yabancı Dil Dersi (19.10.2010)
Abdulkadir Erkal
 1. Dilbilim Üzerine (27.05.2011)
Dr. Hilal Erkazancı
 1. A Cognitive-Poetic Approach to Translating Typographical Iconicity in Pattern Poems (19.01.2011)
Hülya Arslan Erol
 1. Tabu (Taboo) ve Kelimelerin Anlam Alanlarına Etkisi (2002, C: II, s. 35-56. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (08.06.2010)

Seda Gökmen
 1. Uzamsal Sözcükler-Konum Sözcükleri (14.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Nazik Göktaş
 1. Camus: Yabancı'nın Dört Çevirisi ve Mizahi Öğelerin Çevirilebilirliği (14.10.2010)
Nazlı Gündüz
 1. Computer Assisted Language Learning (11.10.2010)
Faruk Gürbüz
 1. Mecaz Kapsamındaki Anlamlar ve Bu Anlamlar Arasındaki İnce Ayrıntılar (12.12.2011) (HTML)
Ayşe İlker
 1. Manisa Ağızlarındaki Dört Benzetme Cümlesine Toplumsal Dilbilim Açısından Bir Yaklaşım (10.01.2012) (HTML)
Esma İnce
 1. Fransızca'da Sözcük Sınıfları Arasında Geçişkenlik: Niteleme Sıfatı İşlevli Belirteçler ve Adlar Örneği (28.11.2011) (HTML)
Korkut U. İşisağ
 1. Avrupa Dilleri Ortak Başvuru Metni’nin Dilbilimsel Açıdan İncelenmesi (11.10.2010)
Ahmet Güven-Ö. Özgür Bozkurt-Oya Kalıpsız
 1. Gizli Anlambilimsel Dizinleme Yönteminin n-gram Kelimelerle Geliştirilerek, İleri Düzey Doküman Kümelemesinde Kullanımı (13.10.2010)
Prof. Dr. Günay Karaağaç
 1. Bireysel İki Dillilik ve Toplumsal İki Dillilik (28.12.2011) (HTML)
Nurcan Delen Karaağaç
 1. Comment  Peut-on Redéfinir les Termes Techniques de la grammaireFrançaise? (16.01.2012)
Yard. Doç. Dr. Ferhat Karabulut
 1. Türk Dilinde Edilgen Biçimbirimsiz Etken Yapi Tipolojisi (29.12.2010)
Hail İbrahim Bülbül-Abdulkadir Karacı
 1. Bilgisayar Ortamında Sesli Komutları Tanıma: Örüntü Tanıma Yöntemi (11.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Fevzi Karademir
 1. Bir Dil ve Üslup Bileşeni Olarak Cahit Sıtkı’nın Şiirlerinde Soru (29.12.2010)
Dr. Halit Karatay
 1. Dil Edinimi ve Değer Öğretimi Süresince Masalın Önemi ve İşlevi (02.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Caner Kerimoğlu
 1. Türkiye Türkçesindeki Bilgi Kipliği İşaretleyicileri Üzerine: Kesinlik Dışılık (29.12.2010)
Dr. Fatma Bölükbaş-Funda Keskin
 1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metinlerin Kültür Aktarımındaki İşlevi (28.12.2010)
Banıçiçek Kırzıoğlu
 1. Edebî Metinlerde Sözcük ve Kavram Alanları (02.06.2011)
Levent Kurgun
 1. Özel Adlar ve Sözlük Birimleri Üzerine (06.01.2012) (HTML)
Yard. Doç. Dr. Murat Lüleci
 1. Bilişsel Dilbilim, Şiirin Bilişsel Söylemi ve Sisler Bulvarı’nda Bilişsel Etkinleştirme (29.12.2010)
Muzaffer Malkoç
 1. Direkt Bileşenler Analizi (20.09.2011)
 2. Dil Biliminde Zamanın Tanımı ve İşlevi Nedir (15.11.2011)
Kirşten Malmkjaer
 1. Yapısal Dil Bilimi ve Ferdinand de Saussure (çev. Kerim Demirci) (05.08.2011)
Yard. Doç. Dr. Doğan Bulut-Sevgi Erel-Huriye Mannasoğlu
 1. Türkçede Yön Tanımlama (28.12.2010)
Dr. Gülsün Mehmet
 1. Salar Türkçesinde Zarf-fiilli Öge Cümleler ve Zarf- Fiill İşaretleyicilerinin Görünümü (29.12.2010)
Yunus Memmedov
 1. Kelimelerin Leksik ve Semantik Gelişmesi (çeviren: Sabahattin Çağın, Mayıs 1994, C: 1994/I, S: 509, s. 350-359 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.06.2010)
Dr. Güven Mengü
 1. Türkçe ve İngilizce Tek Farklı Sesbirim Çiftini Anlamada Eş Zamanlı Dinleme Testi (19.10.2010)
Dr. Hasan Mesut Meral
 1. Türkçe Adıl Bağımlılıkları Üzerine Bazı Notlar (29.12.2010)
Prof. Dr. Mehman Musaoğlu
 1. Türkçe'nin İşlevsel Dilbilgisi ve Metin Kompozisyonu (19.10.2010)
Dr. Turgay Sebzecioğlu-Lütfiye Oktar
 1. Eski Türkçe ile Türkiye Türkçesinde Edilgenliğin Karşılaştırmalı Olay Durumları Görünümü (03.01.2011)
Dr. Bilginer Onan
 1. Ses Olgusunun Denetlenebilirliği Bağlamında Dil Becerilerinin Geliştirilmesinde Etkili Olduğu Düşünülen Fonolojik Yönlendiriciler: Noktalama İşaretleri (15.03.2010)
 2. Beynin Bilişsel İşlevleri Üzerine Yapılan Araştırmalar ve Ana Dili Eğitimine Yansımaları (28.12.2011) (HTML)
Adnan Onart
 1. İnsan Bilimlerinde ve Sanatta Yapısalcılık: Levi-Strauss ve Yapısalcı Budunbilim (Temmuz 1973, C: XXVIII, S: 262, s. 243-251 Özel Bölüm: Yapısalcılık Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (08.10.2010)

Dr. İrem Onursal
 1. Dil Bilimlerinin Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Dilbilim Dersleri (21.01.2011)
Rafael Carpintero Ortega
 1. Ortega y Gasset ve Çeviri (çev. Eyşe Nihal Akbulut) (14.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Muhlise Coşkun Ögeyik
 1. Dilbilim ve Çeviri İlişkisi (19.10.2010)
 2. Metindilbilim Ölçütleriyle Yabancı Dil Sınavlarının Değerlendirilmesi: Üds Sınavından Örnek Bir Betimleme Çalışması (05.05.2011)
Faik Ömür
 1. Almancada ve Türkçede Hayvan Adlarıyla Yapılmış Deyimlerin Anlam Bakımından Eşdeğerliliği (16.01.2012)
Yard. Doç. Dr. Engin Çetin-Yard. Doç. Dr. Bülent Özkan
 1. Tarihsel Derlem Kavramı, Eski Türkçe ve Karahanlı Türkçesinin Tarihsel Derlemi (7.-13.YY) (08.02.2011)
Yard. Doç. Dr. Bülent Özkan
 1. Güncel Türkçe Sözlük'te "Zarf" Olarak Tanımlı Sözlük Birimlerin Derlem-Denetimi (09.12.2010)
 2. Türkçenin Öğretiminde Sıfatların Eşdizim Sözlüğü -Yöntem ve Uygulama- (09.12.2010)
 3. Türkiye Türkçesinde ‘İkili Tekrarlar’ın Sözlükbirimsel, Dizgesel ve Metinsel Görünümleri (03.01.2011)
 4. Güncel Türkçe Sözlük'te "kasap" Sözcükbirimi Üzerine Bir Derlem Araştırması (02.12.2011) (HTML)
Yard. Doç. Dr. Özge Öztekin
 1. Deyişbilimsel Bir Paralel Yineleme Unsuru Olarak Divan Şiirinde Redd-i Matla (29.12.2010)
Yard. Doç. Dr. Bilge Öztürk
 1. Türkçe Planlanmamış Sözlü Söylemde Boş Artgönderimlerin Görünümü (05.05.2011)
Meral Öztürk
 1. Vocabulary Teaching (14.10.2010)
Işıl Özyıldırım
 1. The Level of Directness in Turkish Apology Forms in Relation to the Level of Education (18.11.2011)
Nilgin Tanış Polat
 1. Çeviribilim ve Dilbilim Bağlamında Türkiye'de Sesli Betimlemenin Yeri ve Önemi (02.12.2011) (HTML)
Olga Razuvajeva
 1. Slang in the Turkish Language as a Social, Linguistic, and Semiotic Phenomenon (12.12.2011) (HTML)
Şükriye Ruhi
 1. The Modal Adverbs "Mutlaka" and "Kesinlikle" in the Context of Directives and Deontic Modality in Turkish (19.10.2010
Dr. Fatma Sağlam
 1. Türk-Alman Örnekleminde Karma Evli Çiftlerin Çocuklarındaki Dilsel Gelişim Üzerine (14.10.2010)
Doç. Dr. Mevlüt Erdem-Yard. Doç. Dr. Mustafa Sarı
 1. Sözcük Türlerinin Sözcük Öbekleriyle İlişkisi (28.12.2010)
Arif Sarıçoban
 1. The Use of Audiolingual Method in Teaching Turkish (01.01.2012)
N. Zehra Savran
 1. Bir Çevirinin Anatomisi (24.11.2011) (HTML)
Olcay Sert-Paul Seedhouse
 1. Introduction: Conversation Analysis in Applied Linguistics (18.11.2011)
Bekmaganbetov Şanjarhan
 1. Semantik Üçgen Etrafındaki Düşünceler (05.01.2012) (HTML)
Çiğdem Sağın-Şimşek
 1. İşlevsel Edimbilim Yöntemiyle Metin İçinde Gösterme Alanının İncelenmesi (19.01.2011)
Muhsine Börekçi-Leyla Tercanlıoğlu
 1. Türkçe ve İngilizce'de Dil ve Cins İlişkisi Üzerine Bir Deneme (07.06.2011)
Doç. Dr. Engin Yılmaz-Zehra Topal
 1. Türkçe Öğretiminde Metindilbilimsel Çözümleme Yönteminin Uygulanması (23.02.2011)
Prof. Dr. Cengiz Tosun
 1. Türkçe’nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi (11.10.2010)
 2. Yabancı Dille Eğitim Sorunu (11.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Gülden Tüm
 1. Atasözleri ve Deyimlerin Değişik Kültür ve Dilleri Anlamadaki Rolü (03.01.2011)
Yard. Doç. Dr. Duygu Uçgun
 1. Yabancılara Türkçe Öğretiminde Sözcük Dağarcığını Geliştirme Teknikleri (14.10.2010)
Azize Işıl Uluçam
 1. İkidilli Öğrencilerin Yazılı Metin Üretimindeki Sorunları (14.10.2010)
Doç. Dr. Hidayet Aydar-Yard. Doç. Dr. İsmail Ulutaş
 1. Dilin Kökeni: Kur’an-ı Kerim ve Diğer Kutsal Kitaplara Göre Dil Olgusu (03.01.2011)
Ferhat Karabulut-Yard. Doç. Dr. İsmail Ulutaş
 1. Türk Dili Sıfat-Fiilli Yapı Tipolojisinin Japon, Kore ve Macar Tipolojileri İle Karşılaştırılması (22.04.2011)
Necip Üçok
 1. Filoloji Bakımından Türkler ve Komşuları (19.01.2012) (HTML)
Emre Ünal
 1. Metiler Arasılık ve Metinler Arası Okuma (14.10.2010)
Prof. Dr. Kerime Üstünova
 1. Yüzey Yapı - Derin Yapı Kavramları Üzerine (03.01.2011)
Prof. Dr. Berke Vardar
 1. Sözcük Üretiminde Yeni Bir Aşama (Mayıs 1976, C: XXXIII, S: 296, s. 322-326 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)

Doç. Dr. Kutlay Yağmur
 1. İkidilli Çocukların Dil Becerilerinin Ölçümü ve Eşik Kuramı (14.10.2010)
 2. Batı Avrupa'da Uygulanan Dil Politikaları Kapsamında Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi (20.10.2010)
Yard. Doç. Dr. Emet Gürel-Araş. Gör. Mehmet Yakın
 1. Ekşi Sözlük: Postmodern Elektronik Kültür (11.11.2010)
Yard. Doç. Dr. Nafi Yalçın
 1. Yabancı Sözcüklerin Doğal Dil Konuşmacılarınca Algılanışının İncelenmesi (03.01.2011)
Fatih Yavuz
 1. İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Dinleme Becerilerinde Kullandıkları Strateji ve Taktikler (25.11.2011)
Dr. Mine Yazıcı
 1. Çeviribilimde İnceleme Alanları (18.10.2010)
Şerife Yıldız
 1. Enkulturation Und Sprache: Ein Untersuchungsmodell Zum Vergleich Der Enkulturationsbedingungen Und Spracherwerbsprozesse Bei Türkischen Migrantenkindern In Deutschland (23.11.2011) (HTML)
Prof. Dr. Emine Yılmaz
 1. Karşılaştırmalı Türk Dilbilimi Çalışmalarında Çuvaşçanın Yeri I Sesbilgisi (03.01.2011)
Engin Yılmaz
 1. Adın Tanımına Yeni Bir Yaklaşım (03.01.2011)
Viktor G. Guzev-Özlem Deniz Yılmaz
 1. İşlevsel Türkçe Söz Diziminin Bazı Sav ve Kavramları Üzerine (14.08.2011)
Kaan Yılmaz
 1. Organ Adlarının Nesnelere Aktarılmasında Dil-Zihin İlişkisi (21.09.2011)
Sefa Yüce
 1. İletişim ve Dil: Yöntemler, Avrupa Dil Portföyü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (11.10.2010)
Faruk Yücel
 1. 'Universalität' und 'Originalität' im Übersetzungsdiskurs (22.11.2011) (HTML)
Halime Yücel
 1. Reklamlarda Yabancı Dil Kullanımı (18.10.2010)
Suna Akalın-Buğra Zengin
 1. Türkiye'de Halkın Yabancı Dil İle İlgili Algıları (11.10.2010)
Dursun Zengin
 1. Yabancı Dil Öğretimi Kuramları ve Sözcük Öğretimi (Ekim 2005, C: XC, S: 646, s. 360-368 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (09.06.2010)

<<1. sayfa | 2. sayfa | 4. sayfa