ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 
DİLBİLİM ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

<<1. sayfa | 3. sayfa | 4. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (348)Makale (500)
Spartak Kadiu-Xhemile Abdiu
 1. Türkçe Yapım Eklerinin Arnavutçada Yapım Eklerine Etkisi (22.02.2010)
M. Türker Acaroğlu
 1. Dünyanın Belli Başlı Dilbilim Dergileri (Aralık 1955, C: IV, S: 40, s. 225-228 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.05.2010)

Alparslan Açıkgenç
 1. Yabancı Dille Öğretim: Felsefi Açıdan Bir Değerlendirme (07.05.2008)
Oya Adalı
 1. Türkçe Öğretimi: Anadili Olarak Türkçe Öğretimi Üstüne (Temmuz - Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 31-35 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2009)
Yard. Doç. Dr. Recep Akay
 1. Dilbilgisi ve Stilistik (19.02.2008)
Doç. Dr. Ayşe Nihal Akbulut
 1. Özerk Bir Bilim Dalı Olarak Çeviribilim-Adı ile Kimliği (27.03.2008)
Prof. Dr. Doğan Aksan
 1. Bugünkü Dünyada Dilbilimi ve Bize Düşen Görevler (Nisan 1973, C: XXVIII, S: 259, s. 1-4 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.10.2008)
 2. Dilbilim Açısından Şiir (Nisan 1974, C: XXIX, S: 271, s. 558-573 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.10.2008)
 3. Anlam Alışverişi Olayları ve Türkçe ([1962] 1961, s. 207-273. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
 4. Lengüistik verilere Göre Türk Yazı Dilinin Yaşı Konusunda Değerlendirmeler ([1994] 1989, s. 323-329. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.11.2008)
 5. Türk Anlam Bilimine Giriş-Anlam Değişmeleri I ([1966] 1965, s. 167-184. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.11.2008)
 6. Anadili (Haziran 1975, C: XXXI, S: 285, s. 423-434 Özel Bölüm: Ana Dili - Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (23.03.2009)
 7. Kelimebilimi ve Anlambilimi Ölçülerinden Yararlanarak Bir Yazı Dilinin Eskiliğini Saptama Yolları, I : Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri ve Türk Yazı Dilinin Eskiliği Üzerine (1971, s. 253-262. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009)
 8. Eşanlamlılık Sorunu ve Türk Yazı Dilinin Eskiliğinin Saptanmasında Eşanlamlardan Yararlanma (05.03.2010)
 9. John Lyons, Einführung in die Moderne Linguistik, zweite, Durchgesehene Auflage, München 1972 Verlag C. H. Beck, XX+l+538 s. 8° ([1974] 1973 - 1974, s. 339-340. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (14.05.2010)
 10. Türk Dili Zengin Bir Dil midir? (Mayıs 1972, C: XXVI, S: 248, s. 119-123 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.05.2010)
 11. Türk Dilinde Fransız Tesiri [Enver Esenkova] ((Kitaplar - Tenkit) Mayıs 1960, C: IX, S: 104, s. 436-438 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.05.2010)
 12. X. Uluslararası Adbilimleri Kurultayı (Viyana 8-13 Eylül 1969) ve Düşündürdükleri (Aralık 1969, C: XXI, S: 219, s. 176-178 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.05.2010)
 13. XVII. Altayistik Kurultayı ve Türkçe (Eylül 1974, C: XXX, S: 276, s. 704-705 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.05.2010)
 14. Yazım Sorunları Değerlendirme Soruşturması ve Çalışmaların Getirdikleri (Nisan 1977, C: XXXV, S: 307, s. 332-336 Yazım Sorunları Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.05.2010)
 15. Yazım Sorunları Değerlendirme Soruşturması ve Çalışmaların Getirdikleri (Nisan 1977, C: XXXV, S: 307, s. 332-336 Yazım Sorunları Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.05.2010)
Doç. Dr. Ayfer Aktaş
 1. Karşılaştırmalı Dilbilim Açısından Türkçe ve Almanca Deyimlerde Kadın (26.02.2009)
Dr. Tahsin Aktaş
 1. Metin Oluşumunda Bağlaçların Yeri (Ocak 1994, C: 1994/I, S: 505, s. 53--64 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.01.2009)

Yard. Doç. Dr. Nuray Alagözlü
 1. Bir Söylem Türü Olarak Kahve Falına Yönelik Bir İnceleme: Kahve Falı ve İdeoloji (09.01.2008)
Erhan Aslan-Aslı Altan
 1. The Role of –(s)ı in Turkish Indefinite Nominal Compounds (03.01.2008)
Zeynep Orhan-Zeynep Altan
 1. Makine Öğrenme Algoritmalarıyla Türkçe Sözcük Anlamı Açıklaştırma (28.07.2008)
Canan Aslan
 1. Memduh Şevket Esendal’ın Biçemine Dilbilimsel Bir Yaklaşım: Bir Öykü ve Çözümleme “Pazarlık” (31.12.2007)
Hülya Erol Aslan
 1. Tabu (Taboo) ve Kelimelerin Anlam Alanlarına Etkisi (2002, C: II, s. 35-56. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (29.04.2009)

Dr. Sema Aslan
 1. İstek Kipligi, Gerçeklik ve Gerçekleştirilebilirlik (05.02.2008)
Araş. Gör. Özgür Kasım Aydemir
 1. Türk Halk Türküleri ile Günümüz Pop Müziği Arasındaki Bedensel  İmgelem  Üzerine Postyapısal Değerlendirme (18.07.2008)
Dr. İlker Aydın
 1. Türkçe ve Fransızcanın Sözdizimi Üzerine Birkaç Söz (25.09.2008)
Doç. Dr. Mehmet Aydın
 1. Dünya Dillerinden Örnekleriyle Dilbilgisinin Temel Kavramları, Türkçe Üzerine Tartışmalar (tanıtma) (19.12.2007)
 2. Dil Biliminin Yoksul Akrabası: Anlam Bilimi (Eylül 2003, C: LXXXVI, S: 621, s. 208-211 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (25.02.2009)
Doç. Dr. Özgür Aydın
 1. Türkçede Üçüncü Kişi Buyrum Yapıları (01.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Cihan Aydoğdu
 1. Yabancı Dil Öğretiminde Otonom Öğrenme: Neden ve Nasıl? (20.06.2009)
Doç. Dr. Mehmet Aygün
 1. Almanca ve Türkçe’deki Sesteş Kelimeler ve Bu Kelimelerin Her İki Dildeki Karşılıkları ve Fonksiyonları (07.02.2008)
Prof. Dr. Tahir Balcı
 1. Edat Bağlamında Sözcük Türlerine Yeni Bir Yaklaşım (31.12.2007)
Prof. Dr. Özcan Başkan
 1. Dilbilim'de Yoz-Yorum İşlemi (1975 - 1976, s. 65-80. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (30.10.2008)
 2. Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri (Haziran 1975, C: XXXI, S: 285, s. 435-438 Özel Bölüm: Ana Dili - Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisinin Yeri Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.11.2008)
 3. İnsan Dilinin Doğuşu ([1969] 1968, s. 143-156. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.11.2008)
 4. Açık Mektuplaşmalarda Kullanılan Düğüm-Sözler (Şubat 1977, C: XXXV, S: 305, s. 141-147 Ömer Asım Aksoy Üzerine Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.11.2008)
 5. Dil Çalışmalarında "Etimoloji" ya da Köken-Bilgisi (Nisan 1978, C: XXXVI, S: 319, s. 314-320 Ceyhun Atuf Kansu İçin [Özel Sayı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.11.2008)
 6. Dilde Çeviri İşlemi (Temmuz 1978, C: XXXVIII, S: 322, s. 26-36 Çeviri Sorunları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.11.2008)
 7. Yabancı Dilin Anadiline Etkisi (Aralık 1977, C: XXXVI, S: 315, s. 636-641 Yazında Kadın Duyarlığı [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.11.2008)
 8. Yabancı Dil Öğretimi: Dil Kullanımında “Verimlilik” Açısından “Tikel Sözlükçe” (Temmuz - Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 136-145 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (24.11.2008)
 9. İnsan Dilinin Doğuşu ([1969] 1968, s. 143-156. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (06.04.2009
Yard. Doç. Dr. Cemil Gülseren-Öğr. Gör. Zekerya Batur
 1. Sözlüklerin Niteliği ve İşlevsel Özelliği Bağlamında Sözlük Okuma Alışkanlığının Ana Dili Becerilerine Etkisi Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım (29.03.2010)
Dr. Ahmet Benzer
 1. Dil Bilimi Kaynaklarında Edebî Sanatların Kullanımı (05.02.2010)
Prof. Dr. Z. Fulya Temel-Dr. Hatice Şimşek Bekir
 1. Erken Çocukluk Döneminde İki Dillilik (Ocak 2005, C: LXXXIX, S: 637, s. 65-72 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2009)
 2. Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Kazanımı (Nisan 2005, C: LXXXIX, S: 640, s. 294-298 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2009)
Prof. Dr. Erdoğan Boz
 1. Sözlükbirimlerin Tanımlanmasına Anlambilimsel Bir Bakış (30.03.2010)
Muhsine Börekçi
 1. Türkçe Öğretimi Bakımından Dil Bilgisi Terimi ve Kavram Olarak Olumluluk-Olumsuzluk ([2003] 2001, C: I-II, S: 44, s. 45-61. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.04.2010)

Yard. Doç. Dr. Ali Büyükaslan
 1. Bilgisayar Destekli Çeviri Üzerine Bir İnceleme (24.09.2008)
Emra Büyükinsan
 1. Reiß ve Vermeer’in ‘Genel Bir Çeviri Kuramının Temeli’- Çeviribilimde ‘Yapısalcı’ Eğilime Karşı ‘Bütünleyici’ Bir Çözüm Mü? (15.06.2009)
Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu
 1. Filolojide İnsan ve Hayvan Soybirliği ([1969] 1968, s. 1-15. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (27.11.2008)

Ayşen Cem
 1. Dilbilgisi Öğretiminde Biçim-Anlamkullanım Üçlüsü: Ders Malzemesi Hazırlama ve Uygulama Önerisi (02.01.2008)
A. P. Cowie
 1. Uygulamalı Bir Dil Bilimi Alanı: Sözlük Bilimi (çeviren: Mesut Çetintaş, Ekim 2004, C: LXXXVIII, S: 634, s. 580-588 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)

Yard. Doç. Dr. Leyla Coşan
 1. Alman Dilinde Kadı Sözcügünün Yeri (26.11.2008)
Doç. Dr. Volkan Coşkun
 1. Fonetik ve Fonetik Lâboratuvarları (Mayıs 2000, C: 2000/I, S: 581, s. 387-402 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.12.2008)
 2. Fonetik, Fonoloji ve Türkiye Türkçesinin Ünsüzler Matriksi (Aralık 2000, C: 2000/II, S: 588, s. 588-594 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (15.12.2008)
 3. Ana Dili Eğitiminde Parçalarüstü Birimlerin Önemi ve Teknoloji Destekli Olarak Kavratılması (28.01.2009)
Özler Çakır
 1. Yazma Öğretiminde Süreç Yaklaşımına Dayalı Programın Yazılı Anlatım Becerisini Geliştirmedeki Rolü: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği (31.12.2007)

Mevlüt Çelik
 1. Değerlendirmeler: Rıza Filizok: Anlam Analizine Giriş ((Kitaplar - Tenkit) Nisan 2002, C: 2002/I, S: 604, s. 365-369 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)

Dr. Bayram Çetinkaya
 1. Eşdizimli Sözlükler (24.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Hülya Çevirme
 1. Şiirsel Halk Edebiyatı Ürünlerinin Çocuğun Dil Eğitimine Katkıları (09.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Selçuk Çıkla
 1. Tepegözle Dilbilgisi Öğretimi (01.09.2008)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Çiçek
 1. Sözlü Halk Masalına Dilbilimsel Yaklaşım Denemesi (25.02.2009)
Yard. Doç. Dr. Feryal Çubukçu
 1. How To Enhance Reading ComprehensIon Through Metacognitive Strategies (13.03.2009)
Okt. Dr. Fatma Öztürk Dağabakan
 1. İki Ayrı Kültür İki Ayrı Dil (05.03.2008)
Okt. Dr. Fatma Öztürk Dağabakan-Davut Dağabakan
 1. Dil ve Çocukta Dil Gelişim Kuramları (26.12.2007)
Müşerref Dede
 1. Yabancı Dil Öğretimi: Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Dilbilim ve Yanlış Çözümlemesinin Yeri (Temmuz - Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 123-135 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.05.2010)

Prof. Dr. Nurettin Demir
 1. Ağız Araştırmalarında Kaynak Kişi Meselesi (07.04.2008)
Prof. Dr. Ömer Demircan
 1. Sözel Üretimde ‘dört-işlem’ ve Düşüm (27.05.2009)
Yard. Doç. Dr. Sema Aslan Demir
 1. Türkiye Türkçesi İstek Kategorisine Semantik-Pragmatik Bir Yaklaşım (09.10.2008)
Yard. Doç. Dr. Kerim Demirci
 1. Japonca’daki Birleşik Fiiller ve Türkçedeki Fiillere Benzerlikleri: fiil+fiil (24.12.2007)
 2. Örtmece (Euphemism) Kavramı Üzerine (25.04.2008)
 3. Dilbilgiselleşme Üzerine Bir İnceleme (12.05.2008)
 4. Toplumsal Yapıların Saygı İfadesi Formlarında Dile Yansıması (07.04.2009)
Prof. Dr. Özcan Demirel
 1. İlkokullarda Türkçe Öğretimi ve Sorunları (26.09.2008)
Prof. Dr. Mehmet Demirezen
 1. Sesbilimsel Kurallar Üzerine (Ekim 1979, C: XL, S: 337, s. 211-221 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (11.02.2009)

Yard. Doç. Dr. Kamil İşeri-Arş. Gör. Sercan Demirgüneş
 1. “Sessiz Gemi” Şiirinin Anlambilimsel/Göstergebilimsel İncelenmesi (25.12.2008)
Araş. Gör. Ayhan Dereko
 1. Locke’da ve Locke-Öncesi Dil Felsefesinde Nesne-Ad İlişkisi (20.06.2008)
Bahar Dervişcemaloğlu
 1. Bilgisayar Çağında Dil (12.04.2010)
Agop Dilâçar
 1. Türk Fiilinde "Kılınış"la "Görünüş" ve Dilbilgisi Kitaplarımız ([1974] 1973 - 1974, s. 159-171. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (22.11.2008)

Nuh Doğan
 1. Bir Toplumsal Katman Olarak Samsun Pazarcılarının Dil Edimi Üzerine Toplumdilbilimsel İnceleme (20.02.2008)
Sami Dönmez
 1. Bilgisayar Destekli Dil Bilimi ve Türk Cumhuriyetleri (Haziran 2006, C: XCI, S: 654, s. 498-502 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.02.2009)

Dönercan Dönük
 1. Additive Enclitic Suffix -da in Turkish as a Cohesive Device (03.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Muvaffak Duranlı
 1. “Moğol Dillerinin Tarihi Gelişim Problemleri” Adlı Kongrenin Ardından (25.12.2008)
Dr. Osman Dülger
 1. Discourse Markers in Writing (08.08.2008)
Dr. Genciana Abazi-Egro
 1. Dünyada ve Türkiye’de Anlam ve Kelime Değişmelerine İlişkin Araştırmalar Münasebetiyle (16.02.2010)
 2. Arnavutçadaki Türkçe Yapım Ekleri ve Bunların Anlamsal Değerleri ([2003] 1999, C: I-II, S: 42, s. 59-78. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (18.05.2010)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Terör Örgütlerinde Dil Kullanımı ve Terörist Söylemlerin Dil Bilimsel Yöntemlerle Meşrulaştırılması (05.03.2008)
Dr. Selma Elyıldırım
 1. Ömer Seyfettin Öykülerinde Artgönderim Kullanımı (27.02.2008)
Prof. Dr. Aysu Erden
 1. Televizyon Reklamlarında Türkçe: Önceden Belirlenmiş Bir Toplumsal Amaca Uygulanan Dile Örnek (10.01.2008)
 2. Öyküde Bütüncül Düzeni (Schema) Oluşturan Olgulara ve Düşünsel Akımlara Dilbilgisel Yaklaşım: Yöntem ve Uygulama (10.01.2008)
Dr. Dilek Erenoğlu
 1. Dilde Örnekseyerek Türetme ve Türkçedeki Örnekleri (15.02.2008)
Dr. Yüksel Ersan
 1. Siyasal İletişimde Güzel Adlandırma Kullanımı (19.02.2008)
Hüseyin Ersoy
 1. Türkçedeki Yabancı Sözcüklerin Kullanım Alanı Bilgileri ve Düşündürdükleri (Sözlükbilimsel Bir Çalışma) (14.12.2007)
Yılmaz Ersöz
 1. Google Çevirileri (27.05.2009)
Oktay Eser
 1. Bir Fıkra Çevir de Görelim! -Çeviri Edincinin Algılanmasına Yönelik Bir Uygulama- (28.07.2008)
 2. Eylem Odaklı Çeviri Kuramı ve Çevirmenin Performans Değerlendirmesi İçin Bir Öneri (14.04.2009)
 3. Rönesans Düşüncesinin İlk Kurbanı, Bir Çevirmen Étienne Dolet (14.04.2009)
Özden Fidan
 1. Dilbilgisi Öğretiminde Söylemdilbilgisi Yaklaşımı: Eski Köye Yeni Adet mi, Yoksa “Biz Bunu Zaten Yapıyoruz” mu? (02.01.2008)
Prof. Dr. Rıza Filizok
 1. Tem İlerlemesi ve Metin Tipleri Üzerine (09.04.2010)
Henriette Gezundhajt
 1. Anlam Birimi, Biçim Birimi ve Sözlük Birimi (Çev. Prof. Dr. Rıza Filizok) (09.04.2010)
 2. Cümle Anlam Bilimi (Çev. Prof. Dr. Rıza Filizok) (12.04.2010)
 3. Sözceleme Dil Bilimi Nedir? (Çev. Prof. Dr. Rıza Filizok) (12.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Ali Göçer
 1. Bir Öğrenme Alanı olarak Anlama Eğitimi ve Türkçe Öğretimindeki Yeri (08.08.2008)
Seda Gökmen
 1. Yetişkin Dili Sözlü Anlatı Metinlerinde Zaman Belirteci - Hâl Türü Etkileşimi (02.01.2008)
 2. Okul Öncesi Eğitim Kitapları Görsel Materyallerinde Kullanılan Kavramların Kavram Alanlarına Göre Dağılımı (03.01.2008)
Yüksel Göknel
 1. Üretici Dönüşümlü Dilbilgisi ve Türkçe Sözdizimi (Nisan 1976, C: XXXIII, S: 295, s. 263-270 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (04.11.2008)
Akşit Göktürk
 1. Dilbilimsel Çeviri Kuramı (Nisan 1980, C: XLI, S: 343, s. 216-219 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.10.2008)
 2. Yazınsal Çeviride Metin-Ötesi Anlam İlişkileri (Temmuz 1978, C: XXXVIII, S: 322, s. 59-65 Çeviri Sorunları Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.02.2009)
 3. Yabancı Dil Öğretimi: Çağdaş Bilginin Edinilmesinde Yabancı Dil (Temmuz - Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 102-105 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.02.2009)
Prof. Dr. Manfred Götz
 1. Dilbilgisel Ulamların İşlevleri Üzerine Bir Deneme (12.03.2008)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Dil, Çocuk ve Oyun (01.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Münteha Gül
 1. Söz ve Düşünce Aktarımı (13.11.2007)
Tülay Gülen
 1. Metin Çözümlemesine Farklı Bir Yaklaşım (13.12.2007)

Yard. Doç. Dr. Gülten Güler
 1. Avrupa Konseyi ortak Dil Kriterleri Çerçeve Programı ev Türkiye'de Yabancı Dil Öğretim Süreçleri (25.04.2008)
Doç. Dr. Mehmet Gündoğdu
 1. Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi (27.03.2008)
Onur Güngör-Doç. Dr. Tunga Güngör
 1. Türkçe Bir Sözlükteki Tanımlardan Kavramlar Arasındaki Üst-Kavram İlişkilerinin Çıkarılması (01.04.2008)

Selcan Gürçayır
 1. "Internet Çağının Hiyeroglifleri" ya da Evrenselleşen Sanal Bedenler: MSN İfadeleri (16.03.2010)
Nedim Gürsel
 1. Dilbilim ve Gösterge Kuramı (Mayıs 1978, C: XXXVII, S: 320, s. 381-392 Dilbilim ve Gösterge Kuramı [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.10.2008)
Leyla Hafızoğlu
 1. Bazı Doğu, Güney ve Batı Slav Dillerinde İsim Türeten Ortak Ekler (05.04.2010)
G. Hazai
 1. Dil Çalışmalarının Makineleştirilmesi ([1967] 1966, s. 259-265. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (01.04.2009)

Arif Sarıçoban-Murat Hişmanoğlu
 1. Türkçedeki Buyrum Tümcelerinin Edimbilimi Üzerine (24.02.2010)
Murat Hişmanoğlu
 1. Semiotic Elements and Difficulties in Teaching Vocabulary Items (02.01.2008)
Emel Huber
 1. Bildirişim Edincinin Dil Edincine Etkisi (24.02.2010)
John P. Hughes
 1. Diller ve Yazı (Çev. Yard. Doç. Dr. İsmail Ulutaş- Araş. Gör. Yusuf Özçoban) (21.02.2008)
Dr. Shinji Ido
 1. İrani Dillerde -miş'li Ortaçlar (I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı. Ege Üniversitesi, 9–15 April 2006) (05.12.2008)
 2. Şimdiki Buharalı Gençlerin Tacikçesinin Sözdizimsel ve Şekilbilgisel Özellikleri: Niteleyici Tümceciği, Edilgen Çatı ve Süreklilik Görünüşü (İlmî Araştırmalar, 13, 2002. 51-66.) (05.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Nadir İlhan
 1. Sözlük Hazırlama İlkeleri, Çeşitleri ve Özellikleri (01.04.2010)
Araş. Gör. Adem İşcan
 1. İşlevsel Dil Bilgisinin Türkçe Öğretimindeki Yeri (15.04.2008)
Yard. Doç. Dr. Kamil İşeri
 1. Günümüz Dilbilim Çalışmaları (Tanıtma) (03.04.2008)
Dr. Mine Mutlu İşgüven
 1. Şiir Dilinde İmge (10.01.2007)
Selçuk İşsever
 1. Türkçede Takısız Nesne Adöbekleri ve Çalkalama (03.01.2008)
Doç. Dr. Yalçın İzbul
 1. Konuşma Dilinin Evrenceleriyle İlgili Üç Ek Öneri (22.11.2007)
Gülzade Jabbarova
 1. Yirminci Yüzyılın Başlıca Dil Bilimi Akımları (12.04.2010)
Prof. Dr. Günay Karaağaç
 1. Dilcilikte İlk Şekil ve Doğru-Yanlış Kavramı (02.01.2008)
Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu-Erkan Karabacak
 1. Bilgisayar Destekli Bir Dil Programı- -Türkçe Konuşma - Tanıma Sistemi- (29.04.2010)
Yard. Doç. Dr. Adnan Karabeyoğlu
 1. Perifrastik Çiftlerde Anlam Ayırıcı Hususlar ve Semantik Hiyerarşi Üzerine (22.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Ferhat Karabulut
 1. Dünya Dilbilimi Tarihi İçinde Divân-u Lûgâti’t-Türk’ün Yeri ve Önemi (22.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Adnan Karadüz
 1. Sözlük, Sözcük Anlamı ve Öğrenme Üzerine (19.03.2010)
Yard. Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman
 1. Türkçe’de Anlam Karşıtlığı (09.02.2010)
Dr. Erdal Karaman
 1. Rusça’daki Türkçe Ödünçlemeler (22.02.2010)
Araş. Gör. Yavuz Kartallıoğlu
 1. Türkçe ve Moğolcada İsim Çekim Eklerinin Sırası (25.12.2007)
Prof. Dr. Ceval Kaya
 1. ‘Cibakaya’ adlı Bilgisayar Programının Dil Çalışmalarına Yapabileceği Katkılar (Şubat 1996, C: 1996/I, S: 530, s. 298-304 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.02.2009)

Yard. Doç. Dr. Nesrin Kaya
 1. Boğaç Han Destanı'nın Metin Dil Bilimsel Yaklaşımla Çözümlemesi (Temmuz 2002, C: 2002/II, S: 607, s. 272-283 Özel Sayı: TDK'nin 70. Yılı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.02.2009)

Meltem Turhan Yöndem- Necdet Kesmez
 1. Bilgisayarlı Dil Bilimi Çalışmalarına Kısa Bir Bakış (Haziran 2006, C: XCI, S: 654, s. 489-497 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.10.2008)
Savaş Kılıç
 1. Anlamın Tarihteki Serüvenine Bakmak (05.02.2008)
Dr. Ayşen Koca
 1. Dildeki Duygu  Değerinin Tabiatı (Kırgızca) (28.01.2008)
 2. Dildeki  Duygu Değerine Dair Araştırma ve Analizler (Kırgızca) (29.01.2008)
 3. Dildeki Duygu Değerinin Anlam Grupları (Kırgızca) (29.01.2008)
 4. Dildeki Duygu Değerini Oluşturmada Morfolojik Esasların Rolü (Kırgızca) (29.01.2008)
 5. Dildeki Duygu Değerini Oluşturmada Fonetik Esaslar (Kırgızca) (29.01.2008)
Dr. Ergün Koca
 1. Yansıma Kelimelerin Fonetik Özellikleri (Kırgızca) (29.01.2008)
 2. Yansıma Kelimelerin Tabiyatı (Kırgızca) (29.01.2008)
 3. Yansıma Kelimelerle İlgili Kullanılan Terimler (04.02.2008)
 4. Çocuk Dilindeki Yansıma Kelimeler (Kırgızca) (04.02.2008)
Prof. Dr. Ahmet Kocaman
 1. Some Remarks on Future Reference in Turkish (02.05.2008)
 2. Dilbilim, Türkçe Öğretimi ve Ötesi (27.05.2009)
Sabri Koç
 1. Türkçede Tümcelerin Adlaştırılmasına Dönüşümlü - Üretken Yaklaşım ([1981] 1978 - 1979, s. 173-180. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (20.05.2009)

Prof. Dr. Aydın Köksal
 1. Dilbilim Çalışmalarında Bilgisayar (Haziran 1983, C: XLVI, S: 378, s. 329-341 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.10.2008)
Prof. Dr. Güray König
 1. The Passive in Turkish (10.01.2008)
Özcan Özyurt-Cemal Köse
 1. Türkçe Tabanlı Diyalog Sistemi Tasarımı ve Kodlanması (25.09.2008)
Dursun Köse
 1. Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Ölçütler ve Tömer (02.01.2008)
Öğr. Gör. Tülay Sarar Kuzu
 1. Greimas’ın Eyleyenler Modeli’nin, Bir Durum-Kesit Öyküsündeki İşlerliğine İlişkin Göstergebilimsel Çözümleme Denemesi (31.12.2007)

Doç. Dr. Oya Külebi
 1. Türkçe'de Eksilti Tümceleri (10.01.2008)
Doç. Dr. Zuhal Kültüral
 1. Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri ve Terimlerin Kullanımında Görülen Aksaklıklar (04.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Binnur Genç İlter
 1. Oluşturmacı Yaklaşıma Dayalı Yabancı Dil Öğretim Sınıflarında Yazma Becerisi Etkinliklerinin Öğrenci Başarısına Etkisi (14.06.2009)
Dr. Muzaffer Malkoç
 1. Tarzanca (22.05.2009)
Andre Martinet
 1. İşlev ve Bildirişimsel Belirginlik (çeviren: A. Demircioğlu, N. Lüyer, Eylül 1983, C: XLVII, S: 381, s. 290-294 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (12.03.2009)

Yunus Memmedov
 1. Onomastik Birimlerle Lügat Birimleri Arasında Leksik-Semantik Alaka (Akt. Araş. Gör. Yusuf Özçoban) (10.03.2008)
Nermine Memmedova
 1. Akraba Olmayan Dillerin Birbirine Etkisi ve Bu Etkileşimin Sonuçları (16.03.2010)
Mehman Musaoğlu
 1. Yazı Dilinde Norm, Varyant, Normlaşma ve Dil Bilimi Çalışmaları II (Eylül 1997, C: 1997/II, S: 549, s. 269-275 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.10.2008)
 2. Yazı Dilinde Pürizm, Alıntı Kelimeler ve Dil Kültürü (Nisan 1997, C: 1997/I, S: 544, s. 362-370 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)
Yard. Doç. Dr. Müslüme Narin
 1. Bilgisayar Destekli Terim Çalışmaları ve TDK İktisat Terimleri Sözlüğü (Ocak 2007, C: XCIII, S: 661, s. 54-63 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (27.02.2009)

Ahmet Cüneyd Tantuğ-Eşref Adalı-Kemal Oflazer
 1. Türkmenceden Türkçeye Bilgisayarlı Metin Çevirisi (19.04.2010)
Adnan Onart
 1. Yapısal Dilbilim: Ferdinand de Saussure (Temmuz 1973, C: XXVIII, S: 262, s. 238-242 Özel Bölüm: Yapısalcılık Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.03.2009)
 2. Değişik Yönleriyle Yapısalcılık ve "Yapı" Kavramı (Temmuz 1973, C: XXVIII, S: 262, s. 243-251 Özel Bölüm: Yapısalcılık Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi)
Kenan Oturan
 1. Formantfrequenzwerte der Türkischen Vokale: Eine statistische Analyse der ersten zwei Formantfrequenzwerte der Vokale von drei Sprechern des Türkischen (29.05.2008)
Öğr. Gör. Rıfat Oymak
 1. Türkçe Öğretiminde –Dilbilgisel- Bir Biçimbirim/Ulam Olan “Kip” Kavramının Biçimdizimdeki İşlevi ile Kavranma Düzeyi ve Geleneksel Dilbilgisi Eleştirisi (26.09.2008)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Sosyal Hizmet Alanında Hizmet Alan ve Verenlerin İletişimi ve Kültür Kodlarımızın Çözülüşü Bağlamında Kopyalama Kalıp Sözlerin Düşündürdükleri (25.02.2008)
Selahaddin Öğülmüş
 1. İçerik Çözümlemesi (24.02.2010)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. Türk Dillerinin Sözlükleri ve Türk Sözlükçülüğü (26.11.2007)
Dr. Faik Ömür
 1. İkinci Yabancı Dil Öğrenirken Ana Dilden veya Birinci Yabancı Dilden Kaynaklanan Olumsuz Aktarımlar (23.02.2010)
Yard. Doç. Dr. Kürşat Öncül
 1. Olumsuz Söylemin Büyüsel ve Kutsal Niteliği (10.02.2010)
Murat Özbay
 1. Bilim ve Kültür Aktarıcısı Olarak Yazı (05.06.2008)
Araş. Gör. Yusuf Özçoban
 1. Dil Evrensellikleri ve Dilbilim Tipolojisi (Tanıtma) (29.02.2008)
Emin Özdemir
 1. Türkçe Öğretimi: Anadili Öğretimi (Temmuz - Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 18-30 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (14.06.2009)
Okt. Emsal Ateş Özdemir
 1. Türkiye’de İngilizce Öğreniminin Yaygınlaşmasının Nedenleri (26.09.2008)
Sevgi Özel
 1. Dilbilim ve Türkiye Türkçesi (Eylül 1980, C: XLI, S: 345, s. 333-336 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (30.10.2008)
Mustafa Özsarı
 1. Söylem (Discourse) (09.04.2010)
Doç. Dr. Işıl Özyıldırım
 1. Türkçe’de Köşe Yazılarının Bilişsel Yapıları (26.12.2007)
 2. Tür Çözümlemesi: Yönelimler, Yöntem ve Sınırlamalar (09.01.2008)
 3. Yasa Metinlerinde Ad Öbekleri ve İşlevleri Üzerine (10.01.2008)
Dilek Peçenek
 1. Yabancı Dil Öğretiminde Araç Geliştirme (03.01.2008)
Yard. Doç. Dr. Hülya Pilancı
 1. Anadilinin Bireysel ve Toplumsal İşlevleri : Toplumsal İşlevlerin Soruna Dönüşmesi (21.01.2008)
Prof. Dr. Şükriye Ruhi
 1. The Modal Adverbs mutlaka and kesinlikle in the Context of Directives and Deontic Modality in Turkish (29.05.2008)
Doç. Dr. Gülmira Sadiyeva
 1. Beyin Hasarı Geçiren Türk Hastaların Dil Bozukluklarının Dilbilim Açısından İncelenmesi (25.09.2008)
 2. Beyin ve Dil (2002, C: II, s. 127-146. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (26.03.2009)
Prof. Dr. Mukim Sağır
 1. Ana Dil mi, Ana Dili mi? (14.11.2007)
İsa Sarı
 1. Türkologlar İçin Sanal Araçlar (28.07.2008)
 2. Türkoloji Çalışmalarında Teknolojinin Önemi (29.07.2008)
Mustafa Sarıca
 1. Anlatımda Birim Eksiltme (Mart 2005, C: LXXXIX, S: 639, s. 208-212 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.03.2009)

Dr. Nurten Sarıca
 1. Çocuk Dilinde İyelik İlişkisi: Fransızca ve Türkçe Üzerine Bir Karşılaştırma (01.02.2008)
Doç. Dr. Ayhan Selçuk
 1. Sosyal Bir Davranış Biçimi Olarak Dil (06.02.2008)
Prof. Dr. Ayhan Sezer
 1. Yabancı Dil Öğretiminde Üretken-Dönüşümlü Dilbilgisinin Yeri (07.12.2007)
 2. Üretimsel-Dönüşümlü Dilbilgisinin Türkçe'ye Uygulanması Üzerine Bir Gözlem ([1981] 1978 - 1979, s. 165-172. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (04.11.2008)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Turan Sinan-Sezgin Demir
 1. Metin Dilbilimsel Yontemler Işığında Tahsin Yücel’in “Ayna” Adlı Öyküsünün Okunması (18.02.2010)
Nesrin Sis
 1. Preparing Syllabus at Teaching Turkısh as a Foreign Language: Some Considerations (16.11.2007)
Emel Sözer
 1. Petöfi’nin Metin Kuramı ve Yeni Bir Uygulama (Eylül 1982, C: XLV, S: 369, s. 167-169 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (26.02.2009)

Yard. Doç. Dr. Yusuf Şahin
 1. Yabancı Dil Öğretiminin Eğitbilimsel ve Dilbilimsel Temelleri (19.11.2007)
Doç. Dr. Meryem Şen
 1. Modern Zamanların Reklam Dilselliğinde Küresel ve Yerel Özellikler: Eleştirel Dilbilimsel  Bir Bakış (01.08.2008)
Z. Fulya Temel
 1. 0-6 Yaş Çocuklarında Dilin Kazanılması (Ağustos 1999, C: 1999/II, S: 572, s. 715-721 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.06.2009)

Doç. Dr. Fatih Tepebaşılı
 1. Kullanımlık Metin Türü Olarak Ulusal Marş Kavramı ve İşlevleri (31.12.2007)
Jeff Todd Titon
 1. Metin (çev. Öykü Terzioğlu) (09.04.2009)
Tzvetan Todorov
 1. Metnin Yapısında Biçemin Yeri (çeviren: Ahmet Kocaman, Şubat 1983, C: XLVI, S: 374, s. 97-105 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.04.2009)
 2. Öykülemede Sözdizimi (çeviren: Salâh Birsel, Mart 1971, C: XXIII, S: 234, s. 675-682
  Eleştiri Özel Sayısı - II Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi
  ) (03.04.2009)
Nikolay Tufar
 1. Türk Dilinde Meronimi (09.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Rıdvan Tunçel
 1. Turkish Literature and Translation Problems on Some Kinship Terms (21.01.2008)
Edward Stankiewicz
 1. Dilbilim ve Şiir Dilinin İncelenmesi (çeviren: Ahmet Kocaman, Aralık 1980, C: XLI, S: 348, s. 545-555 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.10.2008)
Shinji Ido-Dorjkhand Jambalsuren-Tsejin Tegshjargal
 1. Moğolca ve Türki Dillerde 'yemek' Fiilli İfadeler ('Cengiz Han ve oğullarının icraatlarının Türk dünyasındaki akisleri'. Sabancı Müzesi, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 7-8 December 2006 (05.12.2008)
Yard. Doç. Dr. Adem Sultan Turanlı
 1. Sosyal Bilişsel Öğrenme ve Yabancı Dil Öğretimi (08.08.2008)
Doç. Dr. Engin Yılmaz-Araş. Gör. Mirsad Turanoviç
 1. Türk Yazınında ‘Metinsel Odaklama’ Örnekleri: Bir Motif, Üç Eser (14.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Duygu Uçgun
 1. Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler (16.11.2007)
Stephen Ullman
 1. Anlambilimi (çeviren: Naşit Fırat, Eylül 1978, C: XXXVIII, S: 324, s. 355-363 Dil Yazıları [Özel Sayısı] Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (19.06.2009)

Araş. Gör. Murat Uluoğlu
 1. “Kalaç” Kelimesinin Türkçede ve Rusçada Leksik-Semantik Özellikleri ve Kullanım Alanları (28.12.2007)
Muzaffer Uyguner
 1. Anlambilim [Pierre Guiraud] ((Kitaplar - Tenkit) Ocak 1976, C: XXXIII, S: 292, s. 55 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (18.05.2010)

Prof. Dr. Nadir Engin Uzun
 1. Türkçenin Öğretimi İçin Soru Tümcesi Türleri Üzerine Bir Sınıflama Denemesi (03.01.2008)
Prof. Dr. Vural Ülkü
 1. "Dilde Bozulma" Teorisi ve Almancada ve Türkçede Bozulma ve Kirlenme İddiaları (08.04.2008)
 2. Almanca’nın Yabancı Dillerle Kelime Alışverişi (Ocak 1984, C: XLVIII, S: 385, s. 14-25 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)
Yard. Doç. Dr. Kemal Üçüncü
 1. Folklor Ürünlerinin İncelenmesinde Dilbilim Yöntemlerinin Kullanılmasının Önemi Üzerine (30.04.2008)
Doç. Dr. Kerime Üstünova
 1. Yalın Durum Karmaşası (14.11.2007)
 2. Dil İncelemelerinde Anlam Bağının Gereği (10.12.2007)
 3. Cümle Çözümlemelerinde Yüzey Yapı-Derin Yapı İlişkileri (Kasım 1998, C: 1998/II, S: 563, s. 398-405 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (17.05.2010)
Prof. Dr. Berke Vardar
 1. Yirmici Yüzyıl Dilbilimi (Önsöz) (07.12.2007)
 2. Dil Öğretimi Üzerine: Bildirişimin İşlevi, Alan Kavramı ve Terim Öğretimi (Temmuz - Ağustos 1983, C: XLVII, S: 379-380, s. 3-7 Dil Öğretimi Özel Sayısı Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (03.03.2009)
Aziz Yakın
 1. Dil Bilgisi ve Dil Bilimi Terimleri Sözlükleri (Ağustos 1997, C: 1997/II, S: 548, s. 154-157 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (02.06.2010)

Mehmet Yalçın
 1. Dil: Niçin Dilbilim? (Şubat 1979, C: XXXIX, S: 329, s. 153-154 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (31.10.2008)
 2. Genel Dilbilim Dersleri [Ferdinand de Saussure, çev. Berke Vardar] ((Kitaplar - Tenkit) Berke Vardar, Ocak 1979, C: XXXIX, S: 328, s. 66 Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi) (13.05.2010)
Doç. Dr. Celal Demir-Öğr. Gör. Mehmet Yapıcı
 1. Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimi ve Sorunları (26.09.2008)
Yard. Doç. Dr. Hacı Yıldız
 1. Almanca ve Türkçe Haber Metinlerinde Politik Dil Kullanımı (27.03.2008)
Cevdet Yılmaz
 1. Beyin Odaklı Ögrenim ve Yabancı Dil Eğitimindeki Önemi (03.01.2008)
Doç. Dr. Engin Yılmaz
 1. Medyatik Dil Alanları: Reklamcılık Dili Üzerine Metin Dil Bilimsel Bir İnceleme (10.12.2007)
Okt. Sefa Yüce
 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi ve Avrupa Dil Ölçeği (26.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Faruk Yücel
 1. Çeviri Eleştirisi Neyi Eleştirir? (13.12.2007)

Semahat Yüksel
 1. Türkçede Biçim Birimler (2002, C: II, s. 181-191. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten) (17.12.2008)

Dursun Zengin
 1. Tekerlemelerin Çevirisi (02.01.2008)
Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim Bölümü
 1. Dilbilim Tanıtma Yazıları:Türkçe Üzerine Yapılmış Çalışmalar (26.12.2007)

<<1. sayfa | 3. sayfa | 4. sayfa