ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇUKUROVA ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

Sempozyum Bildirileri

III. Uluslararası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni, 30 Kasım-2 Aralık 1998, Adana
 

BİLDİRİLER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (49) Bildiri (49)
Şükrü Halûk AkalınYeni Adana Gazetesinin Harf İnkılabının İlk Günlerinde Yayımlanan Sayılarının İmla ve Dil Özellikleri
Nevin Akkaya Dadaloğlu'nun Şiirlerindeki Tarihi Olaylar ve Bu Olaylarda Yer Alan Özel Kişi Adları
Tamilla Aliyeva Karacaoğlan'ın Azerbaycan'dan Görünüşü
Ali Berat Alptekin Birbiriyle Yakın Münasebeti Olan Çukurova Aşıklarının Şiirlerinde Atasözleri ve Deyimler Nasıl İşlenmiştir
Erdoğan Altınkaynak Avşar Ağıtlarında "Ocak" ve "Ocak"ın Çocuklarla İlişkisi
İbrahim Altunel Adana ve Yöresi Halk Kültüründe Mahalli Fıkra Türü ve Tespit Edebildiğimiz Bazı Mahalli Tiplere Bağlı Fıkra Örnekleri
Bülent Arı Tanınmayan Bir Aşık : Hacı Ali Şen
Erman Artun Günümüz Adana Aşıklık Geleneğinde Alkış Kargış (Kara Alkış)
Bedri Aydoğan Sabahattin Ali'nin Masalları
Muhan Bali Aşık Edebiyatı Bütünü İçinde Sivas'ta ve Adana'da Aşıklık Geleneğinin Ortak ve Farklı Yanları
Ayşe Başçetinçelik Adana Halk Kültüründe Kısmet Açma
Şeref Boyraz Bir Yöre Örneğinden Hareketle Lakaplar Konusunda Bazı Dikkatler
Esat Bozyiğit Adana'nın Bazı İlçelerinde Sokak Adları
Zekiye Çağımlar Adana Halk Kültüründe Ziyaretler
Ali Çelik Hayvanlarla İlgili Anlatılar
Özkul Çobanoğlu Elektronik Kültür Ortamında Aşık Tarzı Şiir Geleneği Bağlamında Çukurova Aşıkları Üzerine Tespitler
Hilmi Dulkadir İçel El Dokumaları ve Günümüze Uyarlanması
Bayram Durbilmez Kadirlili Yusuf Sıra'nın Hikâye Repertuarı ve Güzel Ahmet Hikâyesi
Ali Duymaz Karacaoğlan ile  Âşık Kerem'in Şahsiyet ve Eser Bakımından Benzerlikleri Üzerine Bir Değerlendirme
Mehmet Ersan Wilbrand Von Oldenburg Seyahatnamesine Göre XIII.Yüzyılın Başlarında Çukurova
Harid Fedai Yazma Bir Âşık Garîb Hikâyesi Üzerine Notlar
Mustafa Gökçeoğlu Çukurova Halk Edebiyatının Kıbrıs Boyutu
Mehmet Göl Halk Ozanı Âşık Mahmut, Osman Esen
İsmail Görkem Sözlü Kültür Geleneği Açısından Çukurovalı "Türkülü Hikâye" Anlatıcısı Köroğlu (Âşık Mehmet Demirci)
Hayrettin İvgin Gizik Duran Ağıtları
Yaşar Kalafat Adana ve Çevresinde Türbelerimiz
Cüneyt Kanat Memlûkler'in Baybars Zamanındaki (1360-1377) Suriye-Çukurova Siyaseti
ve Bu Siyasetin Çukurova'nın Türkleşmesindeki Rolü
Doğan Kaya Adanalı Âşıkların Mektup Şiirleri
Melek Ketre Adana Halk Kültüründe Askeri Uğurlama ve Askeri Karşılama Geleneği
Çağatay KoçarÇukurova'daki Türkistanlıların Bağımsızlıktan Sonra Atayurtları ile Olan İlişkileri
Behiye Köksel Gaziantep Efsanelerinde Şekil Değiştirme Motifi Üzerine
Sabri Koz Adana Vilâyeti Salnâmelerinde Yatırlar, Ziyaretler
Hasan Mert 19. Yüzyılın Sonlarında Karçınzade Süleyman Şükrü'nün Gözüyle Çukurova
İrfan Ünver Nasrattınoğlu Çukurovalı Halk Ozanlarında Cumhuriyet, Atatürk, Vatan ve Millet Sevgisi
Nilgün Çıblak İçel-Mut Çömelek Köyü Köy Seyirlik Oyunlarından "Saya Oyunu"
Mustafa Onar Kozanoğulları (Kozandağılılar)
Kutlu Özen Adana Yöresindeki Üç Adak Yeri : Çoban Dede, Hasan Dede ve Durhasan Dede Yatırları
Nazım H. Polat Çukurovalı İki Adaş : Münif Beyler
Gülnaz Savran Adana Bölgesinden Derlenen Bazı Halk Tıbbi Uygulamalarının
Tıbbi Antropoloji Açısından Değerlendirilmesi
Refiye Okuşluk Şenesen Adana'da Ölüme ve Mezara Bağlı Efsaneler
Osman Fikri Sertkaya Çukurova'da Düzenlenen Bilmece, Muamma ve Lugazlar
Esma Şimşek Karacaoğlan'ın Hayatı Etrafında Teşekkül Eden Yeni Bir Halk Hikâyesi
Sıtkı Soylu Karacaoğlan Tapşırmalı Şiirlerdeki Unsurlara Dayanarak
Ozan'ın Gerçek Yaşam Öyküsünü Saptama Şansımız Var mı?
Muzaffer Sümbül Çukurova Halk Kültüründe Şaba Geleneği
Nail Tan Çukurova ve Çevresi Atasözü, Deyim ve Ölçülü Sözlerinden Bir Bölümü Üzerine
Mehmet Yardımcı Geleneksel Kültürümüzde ve Âşıkların Dilinde Sayılar
Kerim Yavuz Arayış İçindeki Karacaoğlan'ın Dini Beklentisi
Faruk Yıldırım Çukurova Ağızlarında Ünlü Göçüşmesi
Cezmi Yurtsever Çukurova'ya Yönelik Fransız Emperyalizminin Tarihi ve Kültürel Görünümü