ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ  ARAŞTIRMALARI

Ana SayfaMakale Bilgi Sistemi | Konu Dizini Yazarlar DiziniKaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi |  Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası

>> 2. sayfa | 3. sayfa | 4. sayfa

MAKALELER

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili
Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

Yazar (134)Makale (250)
Dr. Eldeniz Abbaslı
 1. "Şamlı" Adı Hakkında (10.01.2007)
Dr. T. K. Abdiyev
 1. Kırgızca Fiiller Hakkında Bazı İstatistiki Bilgiler (05.10.2006)
Yard. Doç. Dr. Fatma Açık
 1. “Ötken Künler”, “Kece ve Kündüz”, “Kutlug Kan” Romanlarında Tema (12.07.2007)
 2. “Şeytanat” ve Türk Dünyasında Birlik (12.07.2007)
Dr. Sedat Adıgüzel
 1. Azerbaycan Edebiyatının Yenilikçi Şairi Resul Rıza (06.03.2008)
Adilhan Adiloğlu
 1. Karaçay-Malkar Yazılı Edebiyatının Kurucusu Kâzim Möçü (21.11.2007)
 2. Biynöger ve Kococaş Destanları Arasındaki Benzerlikler (18.12.2007)
Prof. Dr. Ağamusa Ahundov
 1. Azerbaycan'ın Edebi Dili ve Araştırılması Tarihi (14.04.2006)
Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın
 1. Dede Korkut Kitabı'nda Geçen Bir Cümle Türü Üzerine
 2. İnternetteki Türkoloji Dünyası
 3. Şor Türkçesinin Söz Varlığındaki Rusça Ödünçlemeler ve Alıntılar Üzerine
 4. Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Üzerine
 5. Rumeli'de Sarı Saltuk'un İzleri ve Ohri'deki Sveti Naum/Sarı Saltuk Ziyaretgahı
 6. Anadolu ve Balkanlarda Sarı Saltuk
Yard. Doç. Dr. Dilek Ergönenç Akbaba
 1. Nogay Türkçesi ve Türkiye Tükçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler (19.10.2007)
 2. Nogay Turkcesinde yat- Yardımcı Fiilinin Kip ve Tasvir Fiili Olarak kullanılışı (19.10.2007)
Zekeriya Karadovut-Mustafa Aksoy
 1. Kırgız Gelenekleri ve Abramzon (28.12.2007)
Cıldız Alimova
 1. Kırgız Türkçesinde Asli Ünlü Uzunlukları (09.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Ercan Alkaya
 1. Dil ve Söz Bağlamında Kırım Karay Türklerinin Atasözleri (26.03.2007)
 2. İki Dillilik ve Rusçadan Tatar Türkçesine Geçen Kavram Tercümeleri (09.11.2007)
Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat
 1. Türk Lehçe ve Şiveleri
Dr. Rıfat Araz
 1. Vahabzade'nin,  "Bugün Yeddin Oldu" Şiirinin Tahlili (24.09.2007)
Doç. Dr. Seyitnazar Arnazarov
 1. Türkmen Türkçesinde Niyet Kipi ve Türkiye Türkçesinde Anlatımı (25.12.2007)
Hülya Arslan
 1. Kazak Türkçesinde İsim Çekimi Belirtme Hali (25.10.2005)
Mehmet Ali Arslan
 1. Bilinmeyen Türkatalar (05.09.2006)
Araş. Gör. Ekrem Ayan
 1. Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Cümle Ögeleri Yönünden Karşılaştırılması (10.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Ayşegül Aydıngün
 1. Kırım Tatarlarının Ana Vatana Dönüşü ve Kültürel Canlanma Sürecinde Dil ve Eğitimi (25.01.2007)
Dr. Birol Azar
 1. Göç Romanı Üzerine Bir Çözümleme Denemesi (20.04.2007)

Araş. Gör. Lokman Baran
 1. Çağdaş Uygur Edebiyatının Oluşması ve Gelişmesi (05.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Cahit Başdaş
 1. Kırgız Türkçesinde Ünlü Türemesi (06.12.2006)
Fatih Başkapan
 1. Teleütler (17.05.2007)
Dr. Hüseyin Baydemir
 1. Hadi Zarifov ve Folklor Faaliyetleri (04.03.2008)
Aysel Baytok
 1. Kırgız Türkçesinde Evet/Hayır Soruları (04.01.2007)
Doç. Dr. Nergis Biray
 1. Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Cümlelerin Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme (09.05.2007)
 2. Türkiye Türkçesi İle Kazak Türkçesindeki Cümlelerin Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme (24.12.2007)
 3. Kırgız Türkçesinde Deyimler ve Deyimlerin Sınıflandırılması Üzerine (13.03.2008)
Prof. Dr. Ahmet Buran
 1. Kırgızistan’daki Dillerin Bugünü ve Geleceği (20.03.2007)
 2. Çağdaş Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında İkincil Uzun Ünlüler (20.03.2007)
 3. Oş İlinin Özgön İlçesinde (Kırgızistan) Yaşayan Türkler ve Ağızları (21.03.2007)
Yard. Doç. Dr. Fatma Açık-Dr. Ayşe Canatan
 1. Yüksek  Eğitimli Özbek Gençlerinin Yaşama Bakışları (12.07.2007)
Yard. Doç. Dr. Murat Ceritoğlu
 1. Kırgızcada Ünsüz Uyumu Dışında Kalan Ek Biçim Birimlerin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi (22.02.2008)
Nadejda Chirli
 1. Ermeni Kıpçakçasının Söz Varlığındaki Slavca Kelimeler Üzerine (14.07.2005)
Salican Cigitov
 1. Çağdaş Kırgız Edebiyatına Dair (05.01.2007)
Dr. Éva Csáki
 1. Karaçay-Balkar'da Orta Mongolca Alıntı Fiiller (10.01.2007)
Doç. Dr. Gülzura Cumakunova
 1. Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Ortak Söz Varlığının Sözlüklere Yansıması (03.04.2007)
Altınşaş Çakıroğlu
 1. Kazak Türkçesinde Şimdiki Zaman (11.12.2007)

Prof. Dr. M. Abdulhaluk Çay
 1. Azerbaycan'da Milli Edebiyatın Doğuşu ve Gelişmesi (13.04.2007)
Prof. Dr. Ülkü Çelik
 1. Türkmencede Sayılar (08.01.2007)
Doç. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel
 1. Fu-yü Kırgızcasının Temel Söz Varlığı (21.09.2007)
Yard. Doç. Dr. Çulpan Zaripova Çetin
 1. Segiyt Remiev ve Nesimî (18.12.2006)
 2. Tatar Edebiyatının Gelişimi (19.12.2006)
 3. Şeyhzade Babiç Eserlerinde Dini Motifler (19.12.2006)
 4. Ayaz İshaki Eserlerinde Millet Kaderi (26.12.2006)
 5. Tatar Şiirinde Süyümbike ve Süyümbike Minaresi Temaları (09.02.2007)
 6. Tukay Şiirlerinde Dini Motifler (09.02.2007)
 7. Sagit Remiev ve Konstantin Balmont Şiirlerine Nietzshe Felsefesinin Yansıması (02.04.2007)
 8. Ayaz İshaki’nin Muhacirlikteki İcadı (15.06.2007)
 9. İdegey Destanında Bazı Motifler (01.11.2007)
 10. Alimcan İbrahimov’un Eserlerinde Tatar Türklerinin Kültürel Değerleri (26.12.2007)
 11. Tatar Kahramanlık Destanlarında Tatar Türklerinin Kültürel Değerleri (05.02.2008)
 12. Kazan Tatarlarından Giyim-Kuşam Kültürü (20.02.2008)
Dr. İsmet Çetin
 1. Kazakistan Jırşılık Geleneği ve Bir Örnek: Ruslan Ahmetov(25.12.2007)
Ümit Özgür Demirci
 1. Arap Harfli Özbekçenin İmla Özellikleri (25.01.2007)
 2. Türk Dünyasında Arap Harflerinin Islah Edilmesi ve Latin Harflerine Geçiş Tartışmaları (12.03.2007)
Prof. Dr. Nadir Devlet
 1. Yeni Türk Dilleri Kutlu Olsun! (02.01.2008)
Araş. Gör. Figen Güner Dilek
 1. Altay Türkçesinde Sözeylemler (28.05.2007)
 2. Altay Türkçesinde Ölüm Kavramını Anlatan Sözler ve Söz Kalıpları (05.02.2008)
Okt. Bekir Direkci
 1. Karay The Trakai Dialect, Timur Kocaoğlu-Mykolas Firkovicius (tanıtma) (17.01.2008)
Doç. Dr. Süer Eker
 1. Ekstra Küçük Bir Dil Olarak Romanya ‘Tatar Türkçesi’ (08.05.2007)
Suat Engüllü
 1. Balkanlar’da Türk Şiiri-Balkan Türklerinin Kimlik Destanı (15.07.2005)

Rahim Enlamof (Çev. Ümit Özgür Demirci)
 1. Türk Dünyasında Latin Alfabesine Geçiş Tartışmaları Üzerine (24.07.2007)
Prof. Dr. Bilge Ercilasun
 1. Çağdaş Bir Türkmen Romanı: Nuh Tufanı (17.03.2008)
Melek Erdem
 1. Türkmen Türkçesinde İç Cümleciklerin Morfosentaktik Açıdan İncelenmesi (09.11.2007)
Prof. Dr. Aysu Erden
 1. Azeri Türkçesinin Geçmişine ve Sözdizimi Özelliklerine Kısa Bir Bakış (05.01.2007)
Doç. Dr. M. Akif Erdoğdu
 1. Katip Çelebi'nin "Cihannüma"sında Azerbaycan (27.04.2006)
R. Nepesova-O. Nazarov-J. Göklenov, (çev. Yard. Doç. Dr. Suzan Tokatlı)
 1. Türkmen Türkçesi (29.12.2006)
Dr. Nesrin Feyzioğlu
 1. Baytiyar Vahabzâde’nin Şiirlerinde İnsan (04.03.2008)
Prof. Dr. Nevzat Gözaydın
 1. Türk Dünyasının Atasözleri (23.05.2007)
Selma Gülsevin
 1. Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar (13.11.2007)
Prof. Dr. Ünver Günay
 1. Türk Dünyasında Kronolojik Sistemler (27.03.2007)
Öğr. Gör. Bayram Gündoğdu
 1. Bahtiyar Vahabzade’nin Publisistikası (08.02.2007)
Dr. Fatma Şahan Güney
 1. Functions of the So-called Passive Morpheme–(I)l-in Kazakh (14.12.2007)
Prof. Dr. Naile Hacızade
 1. Azerbaycan Türkçesinde “Göz” Kelimesi İle Kurulmuş Deyimlerin Anlam Özellikleri (24.12.2007)
 2. Kazan Tatarcısının Mordva-Karatay Ağzı ve Bu Ağzın Dil Özellikleri (27.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Rıza Gül-Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar
 1. Kazak Türkçesinde Fiillerle Yapılan Adlar (20.12.2006)
Öğr. Gör. Dr. Mehmet Hazar
 1. Özbekistan’da Nevruz Törenleri ve Merasimlerin Özbek Hayatındaki Yeri (12.12.2006)
 2. Türk Lehçelerinde Görülen +DIRIK Eki Üzerine Bir Deneme (31.01.2007)
Doç. Dr. Cengiz Hüseynzade
 1. Azerbaycan Türkçesinde Teklik-Çokluk Kategorisi Üzerine (24.12.2007)
Prof. Dr. Şakir İbrayev
 1. Kazak Mitleri ve Mitik Efsaneleri Hakkında (Aktaran Yard. Doç. Dr. Metin Arıkan) (14.12.2007)
Prof. Dr. Lars Johanson (Çev. Araş. Gör. Sema Aslan)
 1. Güney Sibirya Türkçesinde Adlar ve Sıfatlar (20.04.2007)
Nodir Jurakuziev
 1. Özbek-Türk Edebiyatı Örneğinde Karşılaştırma (24.11.2006)
Dr. Yaşar Kalafat
 1. Karay Türkleri (10.01.2007)
Doç. Dr. Abdulvahap Kara
 1. Kazak Türklerinde Kartalla Avcılık (20.11.2006)
Doç. Dr. Kakacan Durdiyev-Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. Yirminci Yüzyıl Türkmen Edebiyatı (30.03.2007)
Doç. Dr. Mehmet Kara
 1. Türkmen Türkçesinde Ünlüler (23.02.2007)
 2. Türkmen Türkçesinde Ünlü Uyumları (23.02.2007)
 3. Türkmen Türkleri Edebiyatı (23.02.2007)
 4. Türkmen Türkçesinde Ünsüzler (12.03.2007)
 5. Asya Toplumlarında Ortak Bir Kültür Ögesi: On İki Hayvanlı Takvim (22.03.2007)
 6. Hazar Ötesi Türkmenleri ve Türkmenistan (22.03.2007)
 7. Türkmencede Yaygın Olan Bir Hece Yutulması Olayı (22.03.2007)
 8. Türkmen Şiiri (28.03.2007)
 9. Kazakların Milli Yemekleri (28.03.2007)
 10. Mahtumkulu'nun Şiirlerinde Çağatayca ve Oğuzca Unsurlar (28.03.2007)
 11. Türkçe-Özbekçe Özbekçe-Türkçe Sözlük (28.03.2007)
 12. Yirminci Yüzyıl Türkmen Halk Şairleri (30.03.2007)
 13. Çağdaş Türkmen Şiiri (30.03.2007)
 14. Türk Lehçeleri Arasında Geliştirilecek Çeviri Yazılımlarının Güçlükleri ve Kolaylıkları (03.04.2007)
 15. Moğolistan Kazak Şairi Aktan Babıyulı ve Şiirleri (09.04.2007)
 16. Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bilgisayar Merkezli Çeviri Çalışmaları (09.04.2007)
 17. Gaspıralı: Kiril Latin Alfabeleri Arasında Çeviri Amaçlı Program (12.04.2007)
Dr. Ferhat Karabulut
 1. Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu (06.02.2008)
Dr. Erdal Karaman
 1. Bağımsızlık Sonrasında, Türkiye Türkçesinden Azerî Türkçesine Geçen Kelimeler (05.10.2007)
 2. Karabağ’a Verilen İsimler ve Bu Vilayetteki Yer İsimlerinde Türk Boylarının İzleri (05.10.2007)
 3. Karabağ Hasreti (23.10.2007)
 4. Bahtiyar Vahabzade Anlatıyor (23.10.2007)
 5. Azerbaycan’da Türkiye İçin Can Atan Bir Şair: Bahtiyar Türkcanlı (23.10.2007)
 6. Bahtiyar Vahabzade’nin Türkiye Sevdası (03.12.2007)
 7. Azerbaycan’da Bir Edebiyat Meclisi (03.12.2007)
 8. Bahtiyar Vahabzade’nin Ana Dili Uğrunda Verdiği Mücadele (05.02.2008)
 9. Azerbaycan Ağızları Üzerine Bir Deneme (05.02.2008)
 10. Azerbaycan Şiirinde Türkiye (05.02.2008)
Prof. Dr. Zeki Kaymaz
 1. Sarı Uygurca Araştırmalarına Genel Bir Bakış (13.03.2008)
Dr. Filiz Kılıç
 1. Kırgız Türkçesinde Algısal Delile Dayalılık (05.01.2007)
Yard. Doç. Dr. Gülsüm Killi
 1. Hakas Türkçesinde Tabu Sözler ve Örtmece (04.01.2007)
 2. Hakas Türkçesindeki Ünlü Uzunlukları ve Oluşma Şartları Üzerine (23.02.2007)
Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu
 1. Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Yapılan Aktarmalarda Karşılaşılan Bazı Problemler (27.04.2007)
Dr. Ayşen Koca
 1. Kırgız ve Türk Dillerinde Duygu Değerini Oluşturmada Leksik Esaslar (Kırgızca) (29.01.2008)
 2. Kırgız ve Türk Dillerinde Duygu Değeri Oluşturmada Kulanılan Hazır Dilsel Vasıtalar (Kırgızca) (04.02.2008)
 3. Kırgız ve Türk Dillerinde Duygu Değeri Oluşturmada Sentaktik Ögelerin Rolü (04.02.2008)
 4. Kırgız Türk Dillerindeki Kelime Gruplarında Duygu Değeri (Kırgızca) (13.02.2008)
Dr. Ergün Koca
 1. Kırgız – Türk Dillerindeki Yansıma Sözcüklerden Oluşan İkilemeler (21.01.2008)
 2. Kırgız Türk Dillerindeki Yansıma Kelimelerin Anlam Özellikleri (22.01.2008)
 3. Yansıma kelimelerle İlgili Yapılan Çalışmalar (22.01.2008)
 4. Kırgız ve Türk Dillerindeki Yansıma Kelimelerin Gramatik Özellikleri (Kırgızca) (29.01.2008)
 5. Kırgız ve Türk Dillerindeki Yansıma Kelimelerin Türetilme Sistemi ve Türetme Ekleri (Kırgızca) (29.01.2008)
 6. Yansıma Kelimelerin Edebi Eserlerde Kullanımı (Kırgızca) (29.01.2008)
 7. Kırgız Türk Dillerinde Ev Hayvanlarındaki Yansıma Kelimeler (Kırgızca) (13.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Hikmet Koraş
 1. Günümüz Türk Lehçelerinde Gereklilik (27.03.2007)
Prof. Dr. Zeynep Korkmaz
 1. Türk Dünyası ve Ortak Yazı Dili (04.03.2005)
Prof. Dr. Nerin Köse
 1. Kırgız Tarihinde Bir Kadın General: Kurmancan Datka (30.01.2008)
 2. Kazaklar'ın "Besik", "Bel-Karın-Kursak", "Karşı Kuda", "Bosağa Mavlav", "Emengerlik", "Kelin Körimdik (Körimdik)" ve "Kuyrık-Bavır Cev" Adlı Adet,İnanç ve Pratikleri Hakkında (31.01.2008)
Egenberdi K. Kubatov
 1. Kırgız ve Türkiye Türkçelerinde Fiil Kipleri (18.09.2007)
Araş. Gör. Ganizhamal Kushenova
 1. Ögedey Kaan Devrinde Türkistan’da Teşkilat Yapısı (11.01.2008)
Araş. Gör. Dr. Aziz Merhan
 1. Abdulla Qodiriy ve Özbek Romanının Doğuşu (17.01.2008)
 2. Abdulla Qodiriy’nin Tarihsel Romanları (25.02.2008)
Dr. Osman Mert
 1. Kazak Türkçesinde Hayvan Adlarıyla Kurulan Atasözleri (22.02.2008)
K.M. Musaev
 1. A.N. Samoyloviç ve Türk Dillerinin Karşılaştırmalı Leksikolojisi (26.12.2006)
Mehman Musaoğlu
 1. Avrasya Türkçelerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi (27.09.2007)
Prof. Dr. Emine Gürsoy- Naskali
 1. Türkçe ve Türk Cumhuriyetleri (18.10.2005)
Izumi Nishioka
 1. Türkçe ve Kazakça İşaret Sözcüklerinin Karşılaştırmalı Araştırması (01.08.2006)
Yard. Doç. Dr. Muharrem Öçalan
 1. Moldo kılıç’ın İlk Kitabı “Buudayıktın Toyu” Bir Destan Sayılabilir mi? (06.12.2006)
 2. Kırgız Türkçesi- Türkiye Türkçesi Arasında Halk ve Çocuk Edebiyatı Alanında Karşılıklı Eser Aktarımlarının Önemi ve Moldo Kılıç’ın “Buudayıktın Toyu” Eserinin Çevirisi (12.12.2006)
Prof. Dr. Mehmet Ölmez
 1. Hakaslar ve Hakasça (26.11.2007)
 2. Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca (26.11.2007)
 3. Kısaca Tuva Tarihi ve Tuvalar (26.11.2007)
 4. Fu-yü Kırgızcası ve Akrabaları (27.11.2007)
 5. W. Radloff'tan Gagauzca iki Nasreddin Hoca Fıkrası (27.11.2007)
 6. Sibir Çevresi Türk Dilleri ve Sözlükleri (27.11.2007)
 7. Tuvacanın Eskiliği Üzerine (28.11.2007)
 8. Mançurya'daki Fuyu Kırgızları ve Dilleri (28.11.2007)
 9. Azerbaycan Dilinin Dialektoloji Atlası (28.11.2007)
 10. Dolganischer Wortschatz (tanıtma) (28.11.2007)
 11. Marek Stachowski, Dolganische Wortbildung (tanıtma) (29.11.2007)
 12. Altayca-Türkçe Sözlük (tanıtma) (29.11.2007)
Prof. Dr. Mustafa Öner
 1. XX. Yüzyıl Türkistan Edebiyatının Anıtı: Muhtar Evezov (1897-1961) (19.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Aynur Öz Özcan
 1. Özbek Türkçesinde olumsuz yapıda kullanılan fiiller (05.01.2007)
Aşur Özdemir
 1. “Köruğlı Men Bezergen” Destanındaki Özel Adlara Dair (17.12.2007)
Sema Özher
 1. Beyaz Gemi Adlı Romandaki Yüce Birey Arketipi (17.12.2007)
Prof. Dr. İsa Özkan
 1. Şehriyar'ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri (27.03.2007)
Ali Özgün Öztürk
 1. Bir Kırgız Destanı: Mendirman (02.10.2007)
Dr. H. B. Paksoy
 1. Chora Batir: A Tatar Admonition to Future Generations (08.02.2007)
 2. The Traditional Oglak Tartis Among The Kirghiz of the Pamirs (01.03.2007)
Doç. Dr. Çetin Pekacar
 1. Kumuk Türkçesine Arapça ve Farsçadan Geçen Kelimelerdeki Ses Olayları (21.01.2008)
Sabir Rüstemhanlı
 1. Türk Cumhuriyetlerinde Ortak Dile Değil "Ünsiyet Dili"ne İhtiyaç Var (Söyleşi: Dr. Erdal Karaman) (23.10.2007)
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu
 1. Manas Destanı'nda Bir Atasözü ve Bu Gün De Yaşayan Bir Gelenek (20.04.2007)
Doç. Dr. Döölötbek Saparaliyev
 1. Kırgız Türk Kültürel ve Siyasi İlişkilerinin Tarihi (XIX. Yüzyılın Sonu XX. Yüzyılın Başlangıcı) (Aktaran Ulanbek Alimov) (16.11.2007)
Doç. Dr. Hülya Savran
 1. Kazakça ve Kazakça Hayvan Masallarına Örnekler (19.02.2008)
Dr. Rehman Seferov
 1. Sovyet Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan Nüfusunun Etnik Yapısındaki Değişimler (31.12.2007)
 2. Azerbaycan Nüfusunun Yerleşim Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme (11.01.2008)
Narıye Seydametova
 1. Qırımtatar Tilinde Yapma Sözlerniñ Semantik Özellikleri (14.11.2007)
Prof. Dr. Marek Stachowski
 1. Arabische Etymologien in Der Geschichte Der Jakutischen Wortforschung (02.09.2006)
 2. Jakutisch abâhy 'Teufel' (04.09.2006)
 3. The Origin of the Europen Word for Sabre (04.09.2006)
 4. Etymological Studies on Khakas Food Names (04.09.2006)
 5. Uralistik Und Turkologie - Geschieden Und Doch Verliebt (04.09.2006)
 6. Chronology of some Yakut phonetic changes in the context of 18th century Mongolian loanwords into Yakut (05.09.2006)
 7. Note on the Turkmen Name for Dragon / Monster / Snake (08.09.2006)
Dr. Erdal Şahin
 1. Batı Sibirya Tatarlarının Hayatını Konu Edinen Ilk Roman: Irtéş Tañnarı (Irtiş Tanları) (30.03.2007)
 2. Osmanlıların Kazan Tatar Türklerinin Kültürü ve Diline Etkileri (30.03.2007)
 3. Kazan Tatar Türklerinin Latin Alfabesi Mücadelesi (30.03.2007)
 4. Türk Cumhuriyetlerinde Lâtin Alfabesine Geçiş Çalışmaları ve Sonuçlar (30.03.2007)
 5. Stalin Dönemi Siyasetinin Kazan Tatar Türkleri Kültürüne Etkileri (11.07.2007)
Sedat Şahin
 1. Uygur Türklerinde Karikatür (01.10.2007)
Ülkü Çelik Şavk
 1. Manas ve Maaday-Kara ‘da Sayılar (03.10.2007)
 2. Altaycada Morfofonemik Değişmeler (17.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Ferhat Tamir
 1. Türkiye Türkçesi Açısından Kazak Türkçesine Bir Bakış (25.12.2007)
Doç. Dr. Ufuk Tavkul
 1. Güney Sibirya Türk Destanı “Ak-Kübek” İle Kafkas Nart Destanı “Sosurka” Arasındaki Paralellikler (06.12.2006)
 2. Karaçay-Malkar Kültüründe Avcılık ve Av Tanrısı Apsatı (06.12.2006)
 3. Codex Cumanıcus ve Karaçay-Malkar Türkçesi (06.12.2006)
 4. Kumuk Türkleri-Tarihleri, Sosyal Yapıları ve Dilleri Üzerine Bir İnceleme (06.12.2006)
 5. Kafkasya’da Hıristiyanlığın İzleri (07.12.2006)
 6. Türk Lehçelerinin Sınıflandırılmasında Bazı Kriterler (07.12.2006)
 7. Karaçay-Malkar Türkçesinin Çerek (Yukari Balkar) Diyalektinde Tespit Edilen Ses Değişmeleri (07.12.2006)
 8. İslamiyetin XIX. Yüzyılda Kafkasya Halklarının Toplumsal Yapılarına Tesirleri (08.12.2006)
 9. Kafkasya’daki Nogay Tatarlarının Etno-Politik Durumları Üzerine Sosyolojik Bir Analiz (08.12.2006)
 10. Kültürel Etkileşim Açısından On İki Hayvanlı Türk Takviminin Yayılışı (04.06.2007)
 11. Adige (Çerkes) Dilinde Bulgar Türkçesi Alıntı Sözcükler Üzerine (17.12.2007)
 12. Kıpçak Kökenli Türk Boylarında "Kürek Kemiği" ve "Kumalak-Taş" Falı (17.12.2007)
 13. Kafkas Nart Destanlarında At Motifi (17.12.2007)
 14. Kafkasya'da Konuşulan Türk Lehçeleri (17.12.2007)
 15. Kafkaslarda Nasrettin Hoca (17.12.2007)
 16. Kafkasya için Türkiyat Araştırmalarının Önemi (17.12.2007)
 17. Modern Karaçay-Malkar Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi (17.12.2007)
 18. Karaçay-Malkar Nart Destanlarında Olağanüstü Doğum Motifi (17.12.2007)
 19. Karaçay-Malkar Folklorunda Bilmeceler (17.12.2007)
 20. Karaçay-Malkar Nart Destan Kahramanlarından “ Demirci Debet ” (17.12.2007)
Prof. Dr. Ahmet Temir
 1. Ural-Altay ve Altay Dilleri
 2. Kuzey Türkçesi (16.01.2006)
Yard. Doç. Dr. Mehmet Temizkan
 1. Türk Dünyası Edebiyatlarında Nevrûz Konulu Şiirler Üzerine Bir İnceleme (16.11.2007)
Yard. Doç. Dr. Suzan Tokatlı
 1. Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesindeki Eş Sesli Kelimeler Üzerine (14.04.2006)
Yard. Doç. Dr. Mustafa Toker
 1. W. Radloff’un “Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy” Adlı Eserinde Geçen Tatar Türkçesine Ait Kelimeler Üzerinde Genel Bir Değerlendirme (28.12.2007)
 2. Halid Said’e Göre Osmanlı, Özbek, Kazak Lehçelerinde Şekil/Zaman Ekleri ve Bu Eklerin Şu Andaki Durumu (31.12.2007)
 3. İsmail Gaspıralı ve “Dilde Birlik” Fikri Üzerine (31.12.2007)
Yard. Doç. Dr. Ahmet Toksoy
 1. XX. Yüzyıla Girerken Türk Dünyası ve İsmail Gaspıralı (02.05.2006)
Yard. Doç. Dr. Gülseren Tor
 1. Kazakçada Organ Adlarıyla Kurulan Deyimler (22.02.2008)
Yard. Doç. Dr. Caştegin Turgunbayev
 1. Er Töştük Destanında Bildirme Kipleri Çekimleri (14.09.2007)
Prof. Dr. Mustafa Uğurlu
 1. Türk Lehçeleri Arasında Kelime Eş Değerliği (14.08.2006)
Yard. Doç. Dr. İsmail Ulutaş
 1. Kırgız Türkçesinde -ş İşteşlik Ekinin Üçüncü Çokluk Şahıs İfadesi İçin Kullanılması Üzerine (26.03.2007)
 2. Kırgız Türkçesinde İkilemeler (22.02.2008)
Araş. Gör. Dr. Osman Uyanık
 1. Kumuk Ağızlarının Yeni Bir Tasnifi (25.12.2007)
 2. Kumuk Ağızlarında Uzun Kelimeler ve Ana Türkçedeki Bazı Uzun Ünlülerin Kumuk Ağızlarında Farklı Ünlüye Geçişi (28.12.2007)
Doç. Dr. Ceyhun Vedat Uygur
 1. Karakalpak Edebiyatında Kadın (24.12.2007)
Dr. Erdoğan Uygur
 1. Celil Memmedguluzade’nin Anamın Kitabı Piyesinde Dil ve Kimlik Şuuru (06.12.2006)
 2. Toplumların Yeniden Yapılanmasında Edebiyat Adamlarının Rolü ve Sovyetler Döneminde Azerbaycan Örneği (06.12.2006)
 3. Azerbaycanlı Şair ve Yazar Cafer Cabbarlı (20.12.2006)
 4. Üzeyir Hacıbeyli’nin O Olmasın, Bu Olsun Piyesinde Kadının toplumdaki Yeri (20.12.2006)
Prof. Dr. Kamil Nerimanoğlu Veliyev
 1. Azerbaycan Türkçesinde Deyimler (14.04.2006)
Dr. Fatma Veliyeva (Taşdemirkızı)
 1. Azerbaycan Ağızları Üzerine (27.04.2006)
Araş. Gör. Süleyman Kaan Yalçın
 1. Kuzey Grubu Türk Lehçelerindeki Edatlar Üzerine Ayrıntılı Bir Çalışma (tanıtma) (04.01.2008)
Doç. Dr. Alaeddin Yalçınkaya
 1. Kafkaslar’da “Türki” Kavimler: Çerkezler, Abhazlar, Kabartaylar, Adigeler, Çeçenler, İnguşlar, Dağistanlilar ve Diğerleri (10.03.2008)
Araş. Gör. Mehmet Yastı
 1. Özkul Çobanoglu, Türk Dünyası Ortak Atasözleri Sözlügü (07.05.2007)
 2. Doç. Dr. Fatih Kirişçioğlu, Saha Türklerinin Atasözleri /İnceleme-Metin (tanıtma) (04.01.2008)
Prof. Dr. Dursun Yıldırım
 1. Azerbaycan Âşık Şairleri ve Şiirlerinden Örnekler I (18.01.2007)
Dr. Mustafa Yıldız
 1. Yeni Uygur Türkçesinde - vät-, -(i)vät-, -(ı)vät-, -(ü)vät- Yapısı, Gelişimi ve Anlamı Üzerine (29.03.2007)

Doç. Dr. Mehmet Yüce
 1. Kırgız Türklerinin Ulusal Kimlik Politikası (10.03.2008)
Yard. Doç. Dr. Zühal Yüksel
 1. Kırım Tatarcasında “Dep” Yapısı ve İşlevleri (07.05.2007)
 2. Kırım Türkçesinde “{-Dı}” Ekinin Kalıplaşması (08.05.2007)
Prof. Dr. Hamza Zülfikar
 1. Türk Cumhuriyetleriyle Kurulması Beklenen Ortak Dil Üzerine-I (02.01.2008)
 2. Türk Cumhuriyetleriyle Kurulması Beklenen Ortak Dil Üzerine-II (02.01.2008)

>> 2. sayfa | 3. sayfa | 4. sayfa