Ç.Ü. Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Güncel Türkoloji Kaynakçası

<Dergilerdeki Makaleler>

Son Güncelleme: 27.12.2011

Toplam kayıt: 21.794

  

 ARA
  

Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      7751 - 7800 kayıt: 21794
NO (*)
Başlık (*)
Başlık-2 (*)
Kaynak-(Yazar) (*)
Yazar (*)
40225
Yakınma / yakarışlar dünyasında Felek ve Türk halk edebiyatına yansımaları
Milli Folklor, 2009,11(84):34-41
ŞİMŞEK, Esma
 
40224
Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinin Etimoloji çalışmaları üzerine dilbilimsel bir yöntem denemesi
Türk Dünyası Araştırmaları, 2011,97(192):229-236
BESLİ, Ertan
 
40216
Annelerin Çocuklarıyla Geçmiş Hakkındaki Konuşmalarının Anne Eğitim Düzeyiyle İlişkisi
Effect of Maternal Education on Turkish Mother' Styles of Reminiscing With Their Children
Türk Psikoloji Dergisi, 2004,19(54):19-35
KÜNTAY, Aylin C.; AHTAM, Banu
4021
İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin atasözleri ve deyimleri algılama düzeyi
The primary school 5th grade students' level of the perception of proverbs and idioms
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010,(27):91-110
BAĞCI, Hasan
4020
Bağdaşıklık ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde bağdaşıklık görünümler
Cohesion and Cohesion Views In Dede Korkut narratives
Turkish Studies, 2010,5(4):133-173
BALYEMEZ, Sedat
402
The masculinist ideology and war-combat films: Reassertion of masculinity in Hollywood
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2009,26(1):101-120
KILIÇARSLAN, Cem
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü, Ankara, Türkiye
40193
Arkeolojik Anlatı Olarak Medeniyetin Değişen Anlamı
The Changing Meaning of Civilization as an Archeological Expression
AVRASYA DOSYASI, 2007,13(2):9-30
GÜNEY, Çetin
4017
Ana dili eğitiminde dil bilgisi öğretiminin yeri ve önemi
The place and importance of grammar teaching in mother tongue education
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010,(27):77-89
AYTAŞ, Gıyasettin ; ÇEÇEN, M. Akif
40168
Doğunun Paradoksu, Batının Özdeşliği ve Çağdaş Anlatı Sineması
The Paradox of the East, Identicalness of the West and the Contemporary Narrative Cinema
Selçuk İletişim, 2006,4(2):212-220
SAVAŞ, Hakan
4016
Kültürler arası öğrenme üzerine bir kavram-model denemesi ve Türkçe ders kitapları
Turkish books and an attempt to develop an m conceptual model on basis of intercultural learning
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2011,(29):227-260
KÜÇÜK, Salim
40157
Narrative Strategy in Kemal Tahir's Devlet Ana
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2002,12(2):139-174
GÜLENDAM, Ramazan
 
4015
Bağdaşıklık ve Dede Korkut Hikâyeleri'nde bağdaşıklık görünümler
Turkish Studies, 2010,5(4):133-173
BALYEMEZ, Sedat
 
40146
Fuzuli'nin Beng ü Bade Mesnevisi ve Bade Sembolü
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004,14(2):139-146
YILDIRIM, Ali
 
40138
Futbolun Televizyonda Yeniden Üretimi
Reproduction of Football in Television
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2008,(26):115-134
ŞEKER, Mustafa; GÖLCÜ, Abdülkadir
40134
Norman Mailer's March: Autobiographical Concerns in Norman Mailer's the Armies of the Night
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2005,22(1):249-258
YILMAZ, Kader
 
4013
Mezun oldukları bölümlerin öğretmenlerin dilbilgisi öğretimine ilişkin görüşleri üzerindeki etkisi
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010,(27):321-339
ERDEM, İlhan; BAŞARAN, Mustafa
 
40122
Marksist Düşünce Sisteminde Kitle Kültürü ve Televizyonda Yayınlanan Çizgi Filmlerin İdeolojik İşlevlerine Bir Bakış
A Critical Approach to Mass Culture in Marxist Ideology: As a Cartoon to Read the Donald Duck
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2007,(30):125-140
SUNGUR, Suat
40121
Une Autobiographie Atyque: W ou le Souvenir d'Enfance de Georges Perec
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2006,23(1):45-55
MENNAN, Zeynep
 
4012
TDK Yazım Klavuzu'nu geliştirmeye dönük bir inceleme
An investigation to develop the dictionary of spellingof Turkish Linguistic Society(TDK)
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2011,(29):121-143
EMİROĞLU, Selim
40119
Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerini Egemenlik Devri Tartışmaları Üzerinden Okumak
Reading the EU-Turkey Relations over the Discussions on Transfer of Sovereignty
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2010,9(1):125-146
ÖZLÜK, Erdem; DOĞAN Fazlı
40118
Calvino anlatısında "sürgün" konumlar
Displaced positions in Calvino's narrative
Kültür ve İletişim, 2010,13(2):107-129
ÇELENK, Sevilay
40112
Emotions for the Necessary
Gerekliliğe Dair Duygular
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2008,25(1):163-175
SAVAŞ, Özlem
40110
Ars Acustica: "Edebiyatın Araçsal Dönüşümü"
Ars Acustica: "The Intermedial Transformation of Literature"
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007,24(2):165-179
SAKALLI, Cemal
40109
Marksist Düşünce Sisteminde Kitle Kültürü ve Televizyonda Yayınlanan Çizgi Filmlerin İdeolojik İşlevlerine Bir Bakış
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2007,(30):125-140
SUNGUR, Suat
 
4010
Ana dili eğitiminde dil bilgisi öğretiminin yeri ve önemi
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010,(27):77-89
AYTAŞ, Gıyasettin ; ÇEÇEN, M. Akif
 
401
Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinde '' Hayat ve Ölüm '' trajedisi
The tragedy of ''Life and Death '' in Necip Fazıl Kısakürek's poetry
ERDEM, 2009,(53):207-220
ŞAHİN, Veysel
40098
Ars Acustica: "Edebiyatın Araçsal Dönüşümü"
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007,24(2):165-179
SAKALLI, Cemal
 
40097
Beyoğlu'nda iki berebr: İki ayrı tipi ve iki ayrı erkeklik
Two barbers in Beyoğlu: Two types of narrative and two forms of masculinity
Toplum ve Bilim, 2010,(117):86-117
ÖZSAN, Gül
40093
Zihinsel koleksiyonlar: Yeşilçam'dan beyazcama
Kebikeç İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, 2009,(27):351-366
KOTAMAN, Aslı
Kadir Has Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü, İstanbul, Türkiye
40090
İlkçağ Tarih Yazımının Batı Anadolulu Öncüleri: III-Miletoslu Hekataios
The Western Anatolian Pioneers of the Writing of History in Antiquity: III- Hecataeus of Miletus
Tarih Araştırmaları Dergisi, 2008,27(44):113-166
SİNA, Ayşen
4009
Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler
The criteria used in the studies on word property
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2011,(29):27-61
BAŞ, Bayram
40088
Kadınsız Bir Anlatı: Kılavuz
Milli Eğitim, 2008,(180):252-260
YİVLİ, OKtay
 
40081
Genç kanser hastalarının hastalık anlatılarının güçlendirme yaklaşımı temelinde analizi
Analysis of the illness narratives of the young cancer patients on the basis of empowerment approach
Toplum ve Sosyal Hizmet, 2009,20(2):69-87
TUNCAY, Tarık
4008
Karşılaştırmalı Türk Dilbilimi çalışmalarında Çuvaşçanın yeri I sesbilgisi
The Place of Chuvash at comparative Turk linguistics studies I phonetics
Turkish Studies, 2010,5(4):728-741
YILMAZ , Emine
40079
Sevgili Arsız Ölüm Romanında Gerçeklik, Gelenek ve Yenilik
Milli Eğitim, 2008,(178):166-176
UĞURLU, Seyit Battal
 
40074
Binbir gece masalları üzerinde bir değerlendirme
An evaluation of the thousand and one nights
NÜSHA ŞARKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 2009,(28):73-86
KARATAŞ, Yusuf
40073
Küreselleşme ve Kırgızistan sineması: Bir 'Yabancı Sinema' dili üzerine okumalar
Globalization and Kyrgyzstan cinema: Readings on a 'Foreign Film' language
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2009,(35):41-55
İRİ, Murat
40071
Anlatı Mesafesi- Anlatı Perspektifi Kavramları, Sinematografik Anlatı ve Örnek Çözümlemeler
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008,4(8):123-145
SÖZEN, Mustafa
 
4007
Söz varlığı ile ilgili çalışmalarda kullanılacak ölçütler
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2011,(29):27-61
BAŞ, Bayram
 
40065
Postmodern sinemada kahramanın dönüşümü
Transformation of the hero in postmodern cinema
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2009,(35):21-40
DEMİR, Filiz
40064
1909 Adana-Ermeni olaylarına bir tanık: Kibaroğullarının Ağıtı
Milli Folklor, 2009,11(81):6-17
ÖZTÜRK, Ali Osman
 
4006
Karşılaştırmalı Türk Dilbilimi çalışmalarında Çuvaşçanın yeri I sesbilgisi
Turkish Studies, 2010,5(4):728-741
YILMAZ , Emine
 
40058
Postmodern sinemada kahramanın dönüşümü
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2009,(35):21-40
DEMİR, Filiz
 
40057
Postmodern diyalog: Öyküsel psikolojik damışma
Postmodern dialog: Narrative counseling
P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2010,4(33):23-36
KARAIRMAK, Özlem; BUGAY, Aslı
40055
Yerle ilgili bazı atasözleri ve deyimlerin mitolojik bağlantısı
The mitological relationship of some idioms and proverbs with place names/ ground
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010,(28):171-181
ÇOLAK, Faruk
40053
Is there a distinctive British cinema?
Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, 2010,(13):85-105
NORMAN ÇELİK, Sibel
 
40048
Oğuz Atay'dan "Babama Mektup" ya da bir yazarın ölen Babasıyla/kendisiyle hesaplaşması
Turkish Studies, 2010,5(4):1499-1515
TÜZER, İbrahim
 
40045
Elif Şafak'ın Pinhan Adlı Romanında bir anlatım tekniği olarak dil
Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2010,(19):201-212
ÜNER, Melda Ayşe
 
40043
Söz edimleri kuramı açısından kurgusal anlatı metinlerinde söz aktarım
Turkish Studies, 2011,6(2):143-162
AKŞEHİRLİ, Soner
 
40042
Kaybolan bir program formatı: Radyo tiyatrosu
Selçuk İletişim, 2011,6(4):5-17
ÇANKAYA, Özden
 
Count: 50        
Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      7751 - 7800 kayıt: 21794

 

 -----