Ç.Ü. Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Güncel Türkoloji Kaynakçası

<Dergilerdeki Makaleler>

Son Güncelleme: 27.12.2011

Toplam kayıt: 21.794

  

 ARA
  

Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      1251 - 1300 kayıt: 21794
NO (*)
Başlık (*)
Başlık-2 (*)
Kaynak-(Yazar) (*)
Yazar (*)
794
Aziz Merhan (2008), Dört Kumuk Masalı Üzerine Gramer İncelemesi, Grafiker Yayınları, Ankara
Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2008,(16):149-151
ÇAKMAK, Seçil
Başkent Üniversitesi, Ankara, Türkiye
7939
Türkçe öğretiminde metindilbilimsel çözümleme yönteminin uygulanması
The use of text linguistics analysis in Turkish language teaching
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2010,(27):775-788
YILMAZ, Engin ; TOPAL, Zehra
7938
Kıbrıs ağızlarında ek eylem-I (birleşik çekimler)
Substantive verb on Turkish Cypriot dialects-I (compound tenses)
Turkish Studies, 2011,6(1):1187-1216
GÜMÜŞATAM, Gürkan
7937
Türkçe öğretmenlerinin seviye belirleme sınavı ve Türkçe sorularına ilişkin görüşleri
Turkish language teachers' views about level determination exam and Turkish lesson questions
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011,8(15):201-211
ÇEÇEN, Mehmet Akif
7936
Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk Adlı Eseri
Mir'âtü'l-Ahlâk By Bostanzâde Yahyâ Efendi
Turkish Studies, 2011,6(2):881-908
SUCU, Nurgül
7935
Türkçe bilinci ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
Turkish consciousness scale: The study of validity and reliabity
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2011,9(1):151-167
YAMAN, Havva
7934
Kelime hazinesinin geliştirilmesinde öğretmenlerin görüş ve uygulamaları
Practices and opinions of teachers in developing word power of students
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,10(2):961-984
KARADÜZ, Adnan; YILDIRIM, İlayda
7933
Bursalı murad emrî efendi divanında ehl-i beyt sevgisi ve divan-ı emrî'de kerbelâ
The love of the family of the prophet muhammad and kerbelâ in the divan of murad emrî efendi, who is from Bursa
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011,(57):85-98
ÖZTAHTALI, İbrahim İmran
7932
Naturales quaestiones'in 1. ve 3. önsözünün çevirisi ve analizi
Translation and analysis of the first and third prefaces of naturales quaestiones
Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, 2010,(17):27-64
ÇEVİK, C. Cengiz
7931
İşbirlikli öğrenme ve ders günlüklerinin öğretmen adayı öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenmeleri üzerindeki etkileri
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2010,10(3):1459-1487
GÜVENÇ, Hülya
 
793
Türk Modern/Muhafazakâr İmgeleminde Kadının Kamusal Varlığının Sınırları: Falih Rıfkı Atay ve Peyami Safa Örneği
Margins of the Woman's Public Existence within the Turkish Modernist/Conservative Imaginary: Cases of Falih Rıfkı Atay and Peyami Safa
Kültür ve İletişim, 2008,11(2):75-106
DURNA, Tezcan
7927
Dil-Toplum ilişkisi açısından Türkiye'de 1940 sonrası dil tartışmaları üzerine bir değerlendirme
An evaluation about relatıonshıp between language and society in terms of discussions on language in the post 1940 in Turkey
Turkish Studies, 2011,6(1):1155-1166
GÖNÜLAL, Yasemin Özcan
7926
MEB 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin değer iletimi açısından incelenmesi
Examination of texts at MEB 6, 7 and 8. grade Turkish course textbooks according to value transmission
Turkish Studies, 2011,6(2):413-424
ÇELİKPAZU, Esra Ekinci; AKTAŞ, Elif
7925
İlköğretim Yüz Temel Eser'in Türkçe dersi öğretim programındaki temalar açısından analizi
Analysis of the "100 Basic Books for primary education" according to the themes in Turkısh course teaching program
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011,8(15):175-200
BAŞ, Bayram
7923
Teknolojik pedagojik alan bilgisi öz güven ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe'ye uyarlanması
The adaptation of the technological pedagogical content knowledge confidence survey into Turkish
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,10(2):839-856
TİMUR, Betül; TAŞAR, Fatih Mehmet
7922
İlköğretim 6., 7., 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Masal Metinlerinin Kültür Aktarımındaki Rolü
The Cultural Transfer Roles Of The Tale Texts In The Prımary School 6th, 7th, 8th Grade Course Books
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, 2011,19(2):671-688
KÜÇÜKBASMACI, Gülten; ÖZTÜRK , Burcu
7920
Naturales quaestiones'in 1. ve 3. önsözünün çevirisi ve analizi
Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, 2010,(17):27-64
ÇEVİK, C. Cengiz
 
792
Silencing the other: The Reluctant Fundamentalist as a counter discourse
Civilacademy, 2008,6(3):107-116
AŞIK, Sıddıka
 
7918
İlköğretim 8. sınıf Türkçe dersinde okuduğunu anlama stratejilerini kullanmanın, tutuma etkileri
Effects of using the reading comprehension strategies on the attitudes at elementary school 8th grade Turkish course
Milli Eğitim, 2011,(191):68-77
AKKAYA, Nevin
7913
Pazar yönlülük, kalite yönlülük ve işletme performans ilişkisi: ilaç sektöründe yapılan bir çalışma
Market orientation, quality orientation and business performance relationship: a study in pharmaceutical industry
Ege Akademik Bakış, 2011,11(1):91-101
HAMŞIOĞLU, A. Buğra
7912
Yüksek Öğrenimine Yeni Başlayan Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Yazma Becerilerinin İncelenmesi
Investigating The Writing Skills Of Freshman Turkish Language Teaching Students
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2011,(29):503-518
ÇAMURCU , Duygu
7911
1909 "Ayvalık hadisesi"
1909 "the Ayvalık event"
Belleten, 2011,75(272):159-189
ARIKAN, Zeki
7910
Ali nihânî'nin manzum hacı bektaş-ı velî velâyetnâmesi ve velâyetnâmedeki hacı bektaş-ı velî medhiyeleri
Ali nihai's velayetnama of haci bektas veli written in poetry and the haci bektas veli eulogies in the velayetnama
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011,(57):29-56
KURTOĞLU, Orhan
791
Nâzım Hikmet'in Sanat Evreninde Bilinç Parçalanması ve Mevlânâ Karmaşası
The Disintegration of Mind and Complexities of Mevlânâ in N. Hikmet's Universe of Art
ERDEM, 2008,(50):83-110
GARİPER, Cafer ; KÜÇÜKCOŞKUN, Yasemin
7908
İlköğretim 8. sınıf Türkçe dersinde okuduğunu anlama stratejilerini kullanmanın, tutuma etkileri
Milli Eğitim, 2011,(191):68-77
AKKAYA, Nevin
 
7906
Konevî'nin Hâfız Divanı şerhi ve tasavvufî yorumu üzerine bazı düşünceler
Konevi's annotation of Hafiz Divan and his sufic interpretation
Turkish Studies, 2011,6(1):1455-1475
KAYA, İbrahim
7903
Öğretim Materyalleri Motivasyon Anketinin Türkçeye uyarlanması: güvenirlik ve geçerlik çalışması
Adaptation of Instructional Materials Motivation survey to Turkish: a validity and reliability study
Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2011,5(1):292-312
KUTU, Hülya ; SOZBİLİR, Mustafa
7902
İdari bilimler fakültesi öğrencilerinin istatistik öğrenme stillerinin boyutlandırılmasında bir açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi çalışması
Exploratory and confirmatory factor analyses in extracting dimensions of statistics learning styles of the faculty of economics and business administration students
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2011,6(1):163-180
GİRGİNER, Nuray
7901
Moğolca ve Türkçede yaşayan benzer sözler üzerine
On the Similar Words in Mongolian and Turkic languages
Turkish Studies, 2011,6(1):1-25
GÜLENSOY, Tuncer
790
Şemseddin-i Sivasi'nin İbret-Nüma Adlı Mesnevisi
Semseddin-i Sivasi's Masnawi Named Ibret-Numa
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2008,(24):127-163
ÇÖM, Erol
7899
1909 "Ayvalık hadisesi"
Belleten, 2011,75(272):159-189
ARIKAN, Zeki
 
7898
Tiki Tiki tempo: uzun adlı çocuğun Türkiye yolculuğu
Tiki Tiki tempo: the journey of the child with a long name in Turkey
Turkish Studies, 2011,6(1):1391-1404
KARA, Çiğdem
7894
Yaratıcı yazma etkinliklerinin öykü yazma becerisi üzerindeki etkisi
The effect of creative writing activities on the story writing skill
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011,11(2):919-940
TEMİZKAN, Mehmet
7891
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Görüşleri
Turkısh Pre-Servıce Teachers' Vıews About Turkısh Teachıng Undergraduate Currıculum
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi, 2011,19(2):555-566
DURUKAN, Erhan; MADEN, Sedat
789
Kutadgu Bilig'de ve Bağdatlı Ruhi Divanı'nda Zahid
Zahid in Kutadgu Bilig and Bağdatlı Ruhi Divan
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2008,14(14):189-214
DURMAZ, Gülay
7889
Yabancılara Türkçe öğretiminde suggestopedianın (telkin yöntemi) kullanımı
Use of suggestopedia in Turkish teaching as Foreign language
Turkish Studies, 2011,6(1):1317-1322
İŞCAN, Adem
7888
Demokratik barış teorisi: Bir değerlendirme
Democratic peace theory: An analysis
Uluslararası Hukuk ve Politika, 2011,7(26):107-124
EKMEKÇİ, Faruk
7886
Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarındaki Okuma Parçaları ve Diyaloglar Üzerine Bir Değerlendirme
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2011,(29):11-24
TOPRAK , Funda
 
7885
Öğrenme stratejileri öğretiminin yürütücü biliş bilgisine, yürütücü biliş becerilerini kullanmaya ve başarıya etkisi (İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersi örneği)
The effects of learning strategies instruction on metacognitive knowledge, using metacognitive skills and academic achievement (Primary education sixth grade Turkish course sample)
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011,11(1):133-153
ÇALIŞKAN, Muhittin; SÜNBÜL, Murat Ali
7884
Jigsaw I tekniğinin yazılı anlatım becerisi akademik başarısına etkisi
Effect of Jigsaw I technique on achievement in written expression skill
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011,11(2):901-917
MADEN, Sedat
7882
An examination of the factor structure of the Turkish version of the online learning Environment survey
Çevrimiçi öğrenme ortamları ölçeği'nin faktör yapısının incelenmesi
Eğitim ve Bilim, 2011,36(161):159-174
ÖZKÖK, Alev; YURDUGÜL, Halil; AŞKAR, Petek
7880
Hataya ilişkin özelliklerin başkalarını affetmeyi yordaması
The features of transgression as predictors of forgiveness of others
P D R : Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2011,4(35):8-17
BUGAY, Aslı; DEMİR, Ayhan
788
Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki
Relations Between Emotional Quotient with Academic Success
Milli Eğitim, 2008,(178):297-310
ERDOĞDU, M. Yüksel; KENARLI, Özkan
7879
Ahmed-i Dâî'nin Teressülü
Teressül of Ahmed-i Dâi
Turkish Studies, 2011,6(1):1265-1273
HAKSEVER, Halil İbrahim
7878
İlköğretim ikinci kademede dil bilgisi konularının öğretimine ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi
Turkish Studies, 2011,6(1):1915-1929
ÜNAL, Emre
 
7877
Yazma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi ve yazma kaygısının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
Developing a writing anxiety scale and examining writing anxiety based on various variables
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011,11(2):691-707
KARAKAYA, İsmail; ÜLPER, Hakan
7874
Türkçe öğretmeni adaylarının sözlü anlatımlarının düşünceyi geliştirme teknikleri açısından incelenmesi
The analysis of the pre-service Turkish language teachers speaking techniques on the basis of improving the thinking process
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2011,(29):213-226
KURUDAYIOĞLU, Mehmet
7873
Effectiveness of the Turkish version of ''First Step to Success program''in preventing antisocial behaviors
Antisosyal davranışları önlemeye yönelik ''Başarıya ilk adım programı'' Türkçe versiyonu'nun etkililiği
Eğitim ve Bilim, 2011,36(161):145-158
DİKEN, İbrahim H.; CAVKAYTAR, Atila; BATU, E. Sema; BOZKURT, Funda; KURTILMAZ, Yıldız
7872
Türkçenin Arapçaya etkileri üzerine bazı tespitler
Some determinations about the effects of Turkish to Arabic
Turkish Studies, 2011,6(1):69-73
KAYMAZ, Zeki
7871
İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ile yazım kurallarını uygulayabilme düzey
Elementary 8 th grade student's level of ability to apply spelling rules and punctuation marks
Turkish Studies, 2011,6(1):693-706
BAĞCI, Hasan
Count: 50        
Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      1251 - 1300 kayıt: 21794

 

 -----