Ç.Ü. Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Güncel Türkoloji Kaynakçası

<Dergilerdeki Makaleler>

Son Güncelleme: 27.12.2011

Toplam kayıt: 21.794

  

 ARA
  

Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      11201 - 11250 kayıt: 21794
NO (*)
Başlık (*)
Başlık-2 (*)
Kaynak-(Yazar) (*)
Yazar (*)
32771
Peçenek-Bizans siyasi ilişkileri
Political relations between the Pechenegs and Byzantine
Türk Dünyası Araştırmaları, 2011,97(192):121-138
GÜÇLÜAY, Sezgin; ÇAPAN, Fatma
3277
Atasözü ve deyimler arasındaki farklar
Karadeniz Araştırmaları, 2010,7(25):125-134
ALTAYLI, Seyfettin
 
32769
İkinci Yeni şiirinde bir yaşam alanı olarak kent algısı
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2011,(29):403-420
TÜZER, İbrahim
 
32768
Models, molecules and misconceptions: A commentary on "secondary school students' misconceptions of covalent
TÜFED/Türk Fen Eğitimi Dergisi, 2011,8(1):3-18
TABER, Keith S.
Senior Lecturer in Science Education, University of Cambridge, Faculty of Education, United,Kingdom
32761
Bosnian immigrants' acculturation to consumer culture experienced in İzmir
Ege Akademik Bakış, 2011,11(1):1-14
DEDEOĞLU, ÖZHAN, Ayla; ÜSTÜNDAĞLI, Elif
Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir, Türkiye; Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir, Türkiye
32760
Gender differences in the use of internet for health information search
Ege Akademik Bakış, 2011,11(2):229-240
YAŞİN, Bahar; ÖZEN, Hilal
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Bölümü, İstanbul, Türkiye; İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Pazarlama Bölümü, İstanbul, Türkiye
3276
Bilişsel dilbilim, şiirin bilişsel söylemi ve sisler bulvarı'nda bilişsel etkinleştirme
Cognitive linguistics, cognitive rhetoric of poetry and cognitive activation in the sisler bulvar
Turkish Studies, 2010,5(4):479-501
LÜLECİ, Murat
32757
Demokrat Parti dönemi Türk- Amerikan ilişkilerinde basın sansürü ve Pulliam Davası
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2011,(29):145-162
EŞEL, Gökhan
 
32756
Toplumsal dönüşüm ve medya: Televizyona karşı doğa
Social transformation and media: Nature against television
Kültür ve İletişim, 2011,14(1):135-167
TÜRKOĞLU, Nurçay
32752
Sosyal bilgiler ders kazanımlarıyla bütünleştirilmiş karakter eğitimi programının etkililiği
Efficiency of social studies integrated character education program
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011,11(2):839-859
KATILMIŞ, Ahmet; EKŞİ, Halil; ÖZTÜRK, Cemil
3275
Söz edimleri kuramı açısından kurgusal anlatı metinlerinde söz aktarım
Reported speech in fictional narrative texts In terms of speech acts theory
Turkish Studies, 2011,6(2):143-162
AKŞEHİRLİ, Soner
32748
Ergenlerin öznel iyi oluşlarıyla aile ortamları arasındaki ilişki
The relationship between adolescents' subjective well-being and family environment
Aile ve Toplum, 2011,7(24):93-101
ERYILMAZ, Ali
32747
Consumption adjustments of Turkish consumers during the global financial crisis
Ege Akademik Bakış, 2011,11(2):193-203
ALİMEN, Nazlı; BAYRAKTAROĞLU, Gül
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, İzmir, Türkiye; Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, İzmir, Türkiye
32744
Toplumsal dönüşüm ve medya: Televizyona karşı doğa
Kültür ve İletişim, 2011,14(1):135-167
TÜRKOĞLU, Nurçay
 
3274
Türkçede yönelme durumu kaydırımı ve çift-geçişli yapılarda dolaysız nesne
Dative shifting and direct object in ditransitive constructions in Turkish
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010,19(1):309-318
BAKIRLI CAN, Özge; ERCAN, G. Songül
32738
Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ve teknoloji koordinatörlüğü
School principals' technology leadership competency and technology coordinatorship
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011,11(1):199-213
BANOĞLU, Köksal
32737
Alptegin: Köle pazarından Gazne tahtına
Alptegin: The Throne of Ghazni from the Slave market
Türk Dünyası Araştırmaları, 2011,96(191):97-116
GÖKSU, Erkan
32735
Markaların çevre dostu uygulamalarının tüketicinin marka tercihi üzerindeki etkisi
Impact of the environment-friendly activities of brands on brand preference
Ege Akademik Bakış, 2011,11(1):165-177
KARDEŞ, İlke
32734
Bir kültürel liderlik paradoksu: Paternalizm
A cultural leadershıp paradox: Paternalısm
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011,8(15):101-122
KÖKSAL, Onur
32733
Dede Korkut'ta halk hukuku unsurları
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,(58):245-256
TÜRKMEN, Fikret
 
32730
Türk dış politikasında süreklilik unsuru olarak siyasal rejim
Political regime as an element of continuity in Turkish foreign policy
Gazi Akademik Bakış, 2011,4(8):13-38
EROL, Mehmet Seyfettin; OZAN, Emre
3273
Batı avrupa'da uygulanan dil politikaları kapsamında türkçe öğretiminin değerlendirilmesi
An evaluation of turkish language teaching within the context of western european language policies
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,(55):221-242
YAĞMUR, Kutlay
32724
İnsan ticareti ve yasal düzenlemeler: eski sorunlar, yeni çözümler
Human trafficking and legislative measures: former problems, current solutions
Polis Bilimleri Dergisi, 2011,13(1):51-75
RENK, Bersu ; DEMİR, Oğuzhan Ömer
32723
A savior sent by an "old foe"; Feridun Demokan, notes on the great famine in Greece
Ege Akademik Bakış, 2011,11(1):137-153
KESER, Ulvi
Atılım Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Ankara, Türkiye
32722
Bir kültürel liderlik paradoksu: Paternalizm
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011,8(15):101-122
KÖKSAL, Onur
 
32721
Ethem Baran'ın "Fukaranın Kestanesi Palamuttan" öyküsünde zaman'ın Kullanımı
Ethem Baran's usage of time at his narrative Called "Fukaranın Kestanesi Palamuttan"
Turkish Studies, 2011,6(1):1515-1525
KONYALI, Bekir Şakir
3272
What maisie knew'deki farklı algılama alanları
Different realms of perception in what maisie knew
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2011,(25):203-207
ÖZEN, Özlem
32719
Duygu gereksinimi ölçeği'nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik niteliklerinin belirlenmesi
Adaptating the need for affect scale to Turkish culture and its psychometric qualities
Eğitim ve Bilim, 2011,36(161):116-129
DUYAN, Veli; UÇAR, Mehmet Ertuğrul; KALAFAT, Temel
32714
Batı ve Orta Sibirya'nın Ruslar tarafından işgali (17. yüzyıl)
Invasion of West and Middle Siberia by Russian (17th century)
Türk Dünyası Araştırmaları, 2011,96(191):37-52
TOPSAKAL, İlyas
32712
Türkiye'de göçmenlerin sosyal dışlanması: İstanbul hazır-giyim sanayinde çalışan Azerbaycanlı göçmen kadınlar örneği
Social exclusion of foreign immigrants in Turkey: the case of Azerbaijani women workers in the Istanbul garment industry
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2011,66(1):27-48
DEDEOĞLU, Saniye
32709
İsrail Devleti'nin ilanından önce David Ben- Gurion'un Filistin'i Yahudileştirme politikası
Gazi Akademik Bakış, 2011,4(8):175-194
ERDEMİR, Halil
 
32708
Slovakian and Turkish students' fear, disgust and perceived danger of invertebrates
Slovak ve Türk öğrencilerinin omurgasız hayvanlara ilişkin algılanan tehlike,korku ve nefretleri
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2011,(40):344-352
PROKOP, Pavol; USAK, Muhammet; ERDOĞAN, Mehmet; FANCOVICOVA, Jana; BAHAR, Mehmet
32706
Geçiş ekonomilerinde KOBİ'lere dayalı kalkınma modeli
New production model development and transition economies
Avrasya Etüdleri, 2011,1(39):77-98
KÖKOCAK, A. Kadir
32704
Kayırmacılığın çalışan davranışları ve insan kaynakları yönetimi uygulamaları üzerine etkileri: Türk kamu bankalarına yönelik bir araştırma
The effects of nepotism and favoritism on empoyee behaviors and human research management practices: A Research on Turkish public Banks
Amme İdaresi Dergisi, 2011,44(1):135-153
BÜTE, Mustafa
32701
Nihat Keklik: Hayatı ve çalışmaları
Nihat Keklik's life and works
Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, 2011,(19):217-236
ŞENEL, Cahid
32700
Kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında iş kanunu ile Türkiye muhasebe standartlarındaki düzenlemelerin karşılaştırılması
Muhasebe ve Denetime Bakış, 2011,(34):65-78
PAMUKÇU, Fatma; PAMUKÇU, Nevzat
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Muhasebe Finansman Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu İstanbul, Türkiye
3270
Tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinin Etimoloji çalışmaları üzerine dilbilimsel bir yöntem denemesi
A methodical linguistic essay about the etymological works of historical and contemporary Turkish studies
Türk Dünyası Araştırmaları, 2011,97(192):229-236
BESLİ, Ertan
327
Bandırmalızade Haşim Baba divanı'nda tasavvufi unsurlar
Mystical components in Haşim Baba's Divan
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009,17(17):395-412
YALÇINKAYA, A.Mehmet
32698
Iran-Turkey relations in the 2000s: pragmatic rapprochement
Ege Akademik Bakış, 2011,11(1):111-119
KARACASULU, Nilüfer; KARAKIR, AŞKAR, İrem
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmir, Türkiye; Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, İzmir, Türkiye
32697
Kimya öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarına yönelik algıları: İzmir ili örneği
Chemistry teachers' perceptions on laboratory applications: Izmir sample
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011,11(2):1005-1029
FEYZİOĞLU, Burak; DEMİRDAĞ, Barış; ATEŞ, Alev; ÇOBANOĞLU, İlker; ALTUN, Eralp
32696
Slovakian and Turkish students' fear, disgust and perceived danger of invertebrates
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2011,(40):344-352
PROKOP, Pavol; USAK, Muhammet; ERDOĞAN, Mehmet; FANCOVICOVA, Jana; BAHAR, Mehmet
 
32695
College of education students' approaches to learning and study skills
Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ve çalışma becerileri
Eğitim ve Bilim, 2011,36(160):65-80
SENEMOĞLU, Nuray
32694
Sınıfında özel gereksinimli öğrenci bulunan öğretmenlerin öğrencilerin sosyal becerilerine ilişkin beklentilerinin değerlendirilmesi
Turkish teachers' expectancies for success in inclusive classrooms .
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2011,11(1):383-402
PINAR SAZAK, Elif; SUCUOĞLU, Bülbin
32693
Türk sinemacılık sektöründe kurumsal değişim (1950-2006): Küreselleşmenin "sosyal dışlama" etkisi
Institutional change in the Turkish film industry (1950-2006): Social exclusion impact of globalization
Amme İdaresi Dergisi, 2011,44(1):51-88
KALEMCİ, R. Arzu; ÖZEN, Şükrü
32691
Kahramanlıktan vatan hainliğine, çerkez ethem, kuvve-i seyyare'nin teşkili ve tasfiyesi
From heroism to lese-majesty, circassian ethem, the formation and winding up of mobile troops
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,21(1):273-288
KILAVUZ, Nuran
3269
Batı avrupa'da uygulanan dil politikaları kapsamında türkçe öğretiminin değerlendirilmesi
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,(55):221-242
YAĞMUR, Kutlay
 
32687
Akademisyenlerin kongre tercih unsurları
Conference preference criteria of faculty members
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011,11(2):19-32
KOZAK, Nazmi; YÜNCÜ KARAGÖZ, Deniz
32686
Çanakkale savaşı'nda Siper hayatı ve cephede sosyal faaliyetler
The life and social activities in the front line in the Gallipoli campaign
ERDEM, 2011,(59):199-228
YAZICI, Nevin
32685
Iran-Turkey relations in the 2000s: pragmatic rapprochement
Ege Akademik Bakış, 2011,11(1):111-119
KARACASULU, Nilüfer; KARAKIR, AŞKAR, İrem
 
32681
GATS ve küreselleşen kamu hizmetleri: Türkiye ve Türk Telekom örneği
The GATS and the globalizng public services: The case of Turkey and Türk Telekom
Amme İdaresi Dergisi, 2011,44(1):25-49
KIYAN, Zafer; YÜKSEL, Hakan
Count: 50        
Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      11201 - 11250 kayıt: 21794

 

 -----