Ç.Ü. Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Güncel Türkoloji Kaynakçası

<Dergilerdeki Makaleler>

Son Güncelleme: 27.12.2011

Toplam kayıt: 21.794

  

 ARA
  

Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      101 - 150 kayıt: 21794
NO (*)
Başlık (*)
Başlık-2 (*)
Kaynak-(Yazar) (*)
Yazar (*)
9887
Mehmet Ziya'nın gözüyle Antik dönemde Bursa ve çevresi (eleştirel bir bakış)
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011/2,21(21):201-212
DOĞANCI, Kamil
 
988
On Altıncı Yüzyıl Divan Şairi Mani ve Şiirleri
16th Century Classical Turkish Poet Mani and His Poems
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2007,(21):1-37
TUNÇ, Semra
9870
Mütareke Döneminde Gayrimüslim Muhacirlerin İskanı
The Problems Confronted the Settlement of Non-Muslim Immigrants
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2006,(14):53-76
URAL, Selçuk
987
Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Romanlarında Türk Tarihinin Yorumu
The Interpratation of Turkish History in Mustafa Necati Sepetçioğlu's Novels
ERDEM, 2007,(49):1-6
YETİŞ, Kazım
9865
Aşiret-Ulusallaşma-Küreselleşme Sürecinde Halk Kültürü
Public Culture in the Process of Tribe-Nationaliation-Globalisation
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005,5(2):23-32
GÜLER, Ali
9863
Avrupa ile Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu'da Tarikatlar ve Tekkeler
Orders and Dervish Lodges in Gallipoli in the Cross Road of Europe and Asia
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2007,(22):251-310
ŞİMŞEK, Selami
9861
Kitabın Ait Olduğu Sınıfa Dönüşü ve Bir Araç Olarak Devrini Sonlandırışı
Return of the Book to the Class Where it Belongs and its End as a Means
Selçuk İletişim, 2008,5(3):58-66
GÜREL, Kazım Tolga
986
Tarihi Zamanın Kurgulanmasında Dil Kullanımı: Mustafa Necati Sepetçioğlu Örneği
The Usage of Language in Fictionalising of the Historical Time: The M. N. Sepetçioğlu Model
ERDEM, 2007,(49):225-254
ÖZKAN, Nevzat
9857
I. Dünya Savaşı İçinde Bozkır'a Yapılan Sürgünler
Exile to the Bozkır During World War I
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2007,(17):51-64
ATA, Feridun
9851
Meşrutiyet aleyhtarlığına dair bazı düşünceler
Some thoughts of opposition to the constitutional monarchy
Tarih İncelemeleri Dergisi, 2009,24(2):1-29
ASLAN, Taner
985
Kitab-ı Dedem Qorqud' Metinleri ve Bir Problem Sözcük: Taraqlıq
The Texts of "Kitab-ı Dedem Qorqud" and a Problematic Word: "Taraqliq"
Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, 2007,(13):168-181
YILDIRIM, Dursun
984
Sokak Çocuğu Tipi Yaratmada Argo Tercihi ve Romanlara Yansıması
The Preference of Slang on the Creation Process of Street Boys and its Reflection on Novels
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2007,(21):87-108
GEÇER, Genç Osman
9832
Dağıstan'da konserve kültürü ve aile bütçesine katkısı
The culture of canned foods in Daghestan and its contibution to family budget
Karadeniz Araştırmaları, 2009,6(21):123-136
EFE, Fikret
983
Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamındaki Hacılar Mahallesinde Yaygınlaşan Bu Projeye Bakışları
Responses to Urban Transformation Project: Example of Hacılar
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007,24(1):83-106
ERGAN GÜNGÖR, Nevin; ŞAHİN, Birsel
9828
Türk Folklorik Metinlerinin Ontolojik-Lengüistik Temelleri
Dil Dergisi, 2003,(118):16-25
MUSAOĞLU, Mehman
 
9824
Köroğlu ile Kiziroğlu Mustafa Orta Anadolu'da (resmî belgelere ve Köroğlu'nun yeni bulunan şiirlerine göre)
Köroğlu and Kiziroğlu Mustafa are in the Midlle Anatolia (according to official documents and new poems that have been found recently)
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2008,(48):215-224
ALTINOK, Baki Yaşa
982
Nazlı Eray Öyküsünde Yazı, Serüven ve Yazar Beni
Writing, Adventure and Authorial Self in Nazli Eray's Short Stories
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007,24(1):253-269
UĞURLU, Seyit Battal
9815
Ahmet Fakih ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2004,(10):123-148
PALA, İskender
 
9810
Sovyet sonrası dönemde Orta Asya'da din ve siyaset üzerine genel bir değerlendirme
A general evaluaiton on religion and politics in Middle Asia after the collapse of Soviet Union
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2008,(48):55-68
YAMAN, Ali
981
Ahmet Yorulmaz'ın Romanlarında Öteki Olarak Türk-Rum İlişkileri
Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 2007,(17):123-144
BİLGİ, Levent
 
9807
Salar Türklerinde evlilikle ilgili adetler
Wedding custom related to the Salar
Gazi Türkiyat, 2009,(5):483-501
TEMÜR, Nezir
9806
Seyyid Ali Sultan Velâyetnamesi'ndeki olağanüstülüklerle ilgili bazı motifler üzerine bir değerlendirme
An Evaluation of Some motifs relating to hugeness in Velayetname of Seyyid Ali Sultan
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010,(53):315-330
ŞAHİN, Halil İbrahim
980
Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Romanlarında Bir Anlatım Unsuru Olarak Semboller
Symbols in the Novels of M. N. Sepetçioğlu as Elements of Narration
ERDEM, 2007,(49):57-65
ŞENGÜL, Abdullah
98
Kırgız folklorunda ritüelistik türler
Ritualistic genres in Kirghiz folklore
Gazi Türkiyat, 2010,(6):297-317
TEMÜR, Nezir
9794
Kırsal gelişimde kültür (mirası) turizmi modeli
Cultural (heritage) tourism model in rural development
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009,(25):11-12
BAHÇE, A. Sadık
9793
Tarsus ve çevresinde sağaltma ocakları ve bunlara bağlı uygulamalar
Sanatoriums and their applications in and around tarsus
Turkish Studies, 2010,5(1):1231-1246
ÖGER, Adem
9792
Sibirya Türklerinde Ateşle İlgili İnançlar, Törenler ve Bazı Efsaneler
Bilig/Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 2007,(43):33-54
DİLEK, İbrahim
 
9791
Osmanlı arşiv belgelerinde Antakya ve İskenderun Nusayrileri (19.Yüzyıl)
The Nusairis of Antioch and Alexandretta in Ottoman archive documents ($19^ {th}$ Century)
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010,(54):79-110
TOZLU, Selahattin
979
Elfriede Jelinek'in "Sevda Kadınları" Başlıklı Romanında Kadınların Toplumdaki Yeri Ve Kadınların Ortaya Çıkan Manzaradaki Rolü
Women's Place in the Society and Their Role in this Social Panorama in "Liebhaberinnen" by Elfriede Jelinek
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007,31(1):101-114
ZENGİN, Bekir
9787
Manas Destanı'nın güney rivayetlerinde tabiatın tasvir edilmesi
The description of noture in the south rumours of legend manas
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2008,(47):121-136
KALÇAKEEV, Kubanıçbek ; ÇERİBAŞ, Mehmet
9782
Bulgaristan'da Türk Halk Tasavvufu(Dört Türbe ve Evliyalarına ilişkin materyallere göre)
Turkish Popular Mysticism in Bulgaria according to Materials from four Turbes and their Dervishes
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2009,(52):87-100
MIKOV, Lyubomir
9781
Karikatürlerde folklorik ögeler
The folkloric components in caricatures
Gazi Türkiyat, 2010,(7):225-258
ÇEVİK, Mehmet
978
Ayfer Tunç'un "Ses Tutsağı" Başlıklı Öyküsünü Çevirirken
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 2007,(17):75-99
ERTEN, Asalet
Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
9779
Tokat yöresi halk oyunları kıyafetleri
Investigation of folk dance dresses in Tokat region
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010,(56):249-468
KAYA, Mustafa; ÇOKSEVİM, Bekir; PAKTAŞ, Yakup
9778
Sözlü Kültür, Tarihi Gerçek ve Asltukname Örneği
Türklük Bilimi Araştırmaları, 2007,(21):17-27
AZAR, Birol
 
9776
Çorum-Dodurga'da bir inanç merkezi: Mehmetdedetekke köyü ve at kurbanı
A faith center in Dodurga, Çorum: Mehmetdedetekke village and horse sacrifice
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2008,(47):93-110
BEKKİ, Salahaddin
9771
Babürname'de folklorik ve etnografik unsurlar
Folkloric and etnographic elements in Baburnama
Gazi Türkiyat, 2010,(7):107-134
BAYDEMİR, Hüseyin
977
Tschernyschewsky Als Die Führende Stimme Des Sozialistischen Realismus Und Das Phänomen ~Der Ideale Heldtyp" In Seinem Roman ~Was Tun?"
Sosyalist Realizm'in Öncü İsimlerinden Çernişevski ve "Nasıl Yapmalı?" Romanında İdeal Kahraman Tip Olgusu
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2007,31(2):205-212
EYİGÜN, Sabri
9765
Balkanlar'da Osmanlı Dönemi Maden Sanatı: XV.-XVIII. Yüzyıllar Arasında Faaliyet Gösteren Gümüş İşi Atölyeleri
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2008,25(2):15-35
ALP, Suat
 
9759
Erzincan Çayırlı ilçesi mezarlarında kuş motifi
The bird ornament in gravestones of Çayırlı county, Erzincan
Milli Folklor, 2011,12(89):220-239
ÇAL, Halit
9757
Amasyalı bir Bektaşî şairi Ali Bâki Gül ve Balık destanı
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2008,(45):155-164
GÜNAYDIN, Yusuf Turan
 
9756
hacı bektaş veli'nin makalat-ı gaybiyye ve kelimat-ı ayniyye adlı eserinde arınma
Purification in makalat-i gaybiyye ve kelimat-i ayniyye by haci bektaş veli
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2011,(58):13-20
ERGUN, Pervin
9753
İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatım ve resimlerinde kültür algıları
The elementary school students' culture perceptions in their written expressions and drawings
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2010,9(33):245-264
ERİŞTİ, Suzan Duygu ; BELET, Şerife Dilek
9751
Çıldırlı Âşık Şenlik'in Şiirlerinde Halk Kültürü Unsurları
In Poem of Çıldırlı Âşık Şenlik Folk Culture's Elements
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2009,19(1):11-29
İÇEL, Hatice
975
Sibirya Türk Masallarında Hayvanla Evlenme
Human Being with Marriage Animals in the Siberian Türkish Tales
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2007,(22):207-218
DİLEK, İbrahim
9749
Irak-Diyale ilinin hanekin ilçesinde ziyaret yerleri (kutsal mekânlar) ve bu yerler etrafında oluşan inanç ve pratiklerde eski Türk inançlarının izleri
Traces of ancient Turkish bliefs about the "holy-places" in the prouning diyale and its district "Hanekin" in Irak
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010,(56):109-118
BAYATLI, Necdet Yaşar
9747
Âşıklık geleneğinin değişim ve dönüşüm sürecinde Barış Manço olgusu
Milli Folklor, 2009,11(84):42-50
DÜZGÜN, Dilaver
 
9745
An etnocoreological analysis of regional folk dance of Şirvani
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2010,19(1):36-44
SÜMBÜL, Muzaffer
Çukurova Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü, Adana, Türkiye
9741
Tahtacılarda üç sayısı ve üçleme
The number three and trilogy among Tahtacls
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 2010,(56):73-91
ÇOŞKUN, ÇIBLAK, Nilgün
974
Bu Atlı Geçide Gider Romanında Osmanlı Değerlendirmesi
An Evaluation of the Ottoman Life Through the Novel, Bu Atlı Geçide Gider (this Horsemen Goes to the Pass)
ERDEM, 2007,(49):145-150
ÇELİK, Yakup
Count: 50        
Sayfa  First Previous Next Last  kayıt: 436
      101 - 150 kayıt: 21794

 

 -----