MAKALE BİLGİ SİSTEMİNE EKLENEN SON 75 MAKALE


Anasayfa || Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini | Yazarlar Dizini | Kaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi | Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası 

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili || Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Link Html Versiyonu
20703 Mahmut Gider Şeyhülislâm Yahya Divânında Su 31.01.2018 Oku
20702 Mahmut Gider Bâkî ve Fuzûlî Divanlarında Deniz Tasavvuru 31.01.2018 Oku
20695 Bahir Selçuk Bir Söz Savaşçısı Nef'i 28.01.2018 Oku
20694 Bahir Selçuk Gasset ve Fuzûlî’deki Sevgiler Üstüne 28.01.2018 Oku
20693 Bahir Selçuk - Mesut Algül Hüseyin Raci Efendi’nin İlcâm-ı Hısâm ve İlzâm-ı ‘Avâm’ı 28.01.2018 Oku
20692 Bahir Selçuk Klasik Türk Şiirinde Nidâ 28.01.2018 Oku
20691 Bahir Selçuk Millî Mücadele’nin Elazığ’dan Yükselen Sesi Satvet-i Milliye’nin Edebî Yönü Üzerine 28.01.2018 Oku
20690 Mehmet Özmen Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018 Oku
20688 Mehmet Özmen Bitki Adları Sözlüğü ve Bitki Adlarının Derlenmesiyle İlgili Sorunlar Üzerine 26.01.2018 Oku
20686 Mehmet Özmen Türkçe Sözlük'teki Bazı Tanımlar Üzerine 26.01.2018 Oku
20685 Mehmet Özmen Eksik Olan Dil Bilgisi Terimlerimiz Üzerine 26.01.2018 Oku
20684 Mehmet Özmen Konya'da Güvercincilik 26.01.2018 Oku
20683 Mehmet Özmen Ağızlardan Söz Derleme Çalışmaları ve Derlemelerle İlgili Sorunlar 26.01.2018 Oku
20682 Mehmet Özmen Hatay-Erzin Başlamış Köyünden Bilmeceler 26.01.2018 Oku
20676 Mehmet Özmen Olmak Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiil Çekimleri Üzerine 26.01.2018 Oku
20675 Mehmet Özmen Özne Üzerine Düşünceler 26.01.2018 Oku
20674 Mehmet Özmen Metin Yayınlarında Noktalamayla İlgili Anlam Kaymaları ve Karacaoğlan'ın Şiirlerindeki Durum 26.01.2018 Oku
20673 İ. Çetin Derdiyok Nigâr Binti Osmân’ın Safahât-İ Kalb’i 26.01.2018 Oku
20671 Ümit Demirci Divânü Lügât'it- Türk'teki Hapaxlar 25.01.2018 Oku
20707 Erdem Konur Vatan Millet Ve Anadili Şairi Vahabzade 17.02.2018 Oku
20668 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarının Mükemmel Sözlüğüne Doğru 16.01.2018 Oku
20667 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi II 16.01.2018 Oku
20666 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar 16.01.2018 Oku
20665 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminde Türk Dili Öğretiminin Geliştirilmesi Yolunda Teklifler 16.01.2018 Oku
20664 Önder Saatçi Irak Türklerinin Varlık Mücadelesinde Bir İrfan Ocağı: Kardaşlık Dergisi 16.01.2018 Oku
20663 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminin Kronolojisi 16.01.2018 Oku
20662 Mehmet Özmen Türkçede Değil Kelimesi ve Kullanımları 15.01.2018 Oku
20652 Kadir Güler Evliyâ Çelebi'nin Gözüyle Kütahya 14.01.2018 Oku
20651 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi I 14.01.2018 Oku
20650 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular II 14.01.2018 Oku
20649 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular I 14.01.2018 Oku
20647 Önder Saatçi Kerkük Çocuk Oyunları 14.01.2018 Oku
20643 Önder Saatçi Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde Bayraklar, Diller ve Milletler 14.01.2018 Oku
20642 Mustafa Karabulut Keşanlı Ali Destanı'na Edebiyat-Sosyoloji Bağlamında Bir Bakış 14.01.2018 Oku
20641 Ezgi Sırtı Baburnâme’de Temel Fiiller Üzerine Notlar 14.01.2018 Oku
20718 Mehmet Özmen Türk Söz Diziminde 'Tarafından'lı Anlatımlar 12.03.2018 Oku
20705 Eyüp Akman Adem Kasîdesinin Bir Beytinin Tahlili ve Orhan Şaik Gökyay'dan Orhan Okay'a Bir Mektup 12.02.2018 Oku
20704 Eyüp Akman Kastamonu'da İnsan Uzuvlarıyla İlgili İnançlar 12.02.2018 Oku
20640 İlyas Üstünyer - Aysel Kamal Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Rus Olgusunun Anlam Evreni 12.01.2018 Oku
20638 Kadir Güler Esrar Dede’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyyesi’ne göre Kütahyalı Mevlevi Şairler 10.01.2018 Oku
20637 Kadir Güler Gaybî'de İlâhî Aşk 10.01.2018 Oku
20636 Kadir Güler Germiyân'da Edebî Muhît ve Ahmed-i Dâ'î'nin 'Ukûdü'l Cevâhir'i 10.01.2018 Oku
20633 Osman Kabadayı Eski Türkçe Gezegen Adları 10.01.2018 Oku
20632 Osman Kabadayı Yetmiş Yıl Önce Yayımlanan “Rabgūzī Sentaksı” Adlı Eser Üzerine Düşünceler ve El-Rabgūzī’nin Kısasü’l-Enbiyâsı Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi 10.01.2018 Oku
20631 Osman Kabadayı Bilişim Dünyasının Dili: Sanal Ortam Türkçesi 10.01.2018 Oku
20629 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde İşlenmiş Gayri-Türk Menşeli Sözlere Dair 10.01.2018 Oku
20628 A. Deniz Abik Madrit'teki Tarih-i Fenâyî Yazması Dolayısıyla Tarihi Türk Lehçeleri Arası Çeviriler Üzerine 05.01.2018 Oku
20627 Ezgi Sırtı Bâkî Divanında -lIK Eki Ve Farsça -î’li Şekiller (İşlev ve Kullanımları Üzerine Bir Çözümleme) 05.01.2018 Oku
20626 Bilge Karga Göllü İran Millî Kütüphane 5-19209 Numarada Bulunan Farsça-Türkçe Manzum Lügat (1b-77a) Üzerine Bir Değerlendirme 05.01.2018 Oku
20623 Sema Barutcu Özönder Kutadgu Bilig I - Zaman-Mekân-Konuşur: XI. Yüzyılda Balasagun'dan Kâşgar'a, Balasagunlu'dan Kâşgarlı'ya 04.01.2018 Oku
20622 Zafer Önler Kül Tegin Yazıtında 'öyür ermiş' Eylemi Üzerine 04.01.2018 Oku
20621 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Tanımlama Sorunu 04.01.2018 Oku
20620 Jale Öztürk Yönelme Hâli Üzerine Gelen +cA Ekinin Hatay Ağzındaki Kullanımı Üzerine 04.01.2018 Oku
20619 Ülkü Polat Eski Uygur Türkçesinde İsim Cümleleri 04.01.2018 Oku
20618 Ramis Karabulut Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Kadınlar Dünyası 04.01.2018 Oku
20617 Nuran Öztürk Destûr Başlıklı Şiirleri Nasıl Okumalıyız? 04.01.2018 Oku
20616 Bilal Koç Devletin Nesepten Sebebe Geçişine Direnen Bir Unsur Olarak Çihilgan/Kırklar Meclisi 04.01.2018 Oku
20615 Çev. H.Çağdaş Arslan Başkurtça Dil İncelemeleri 04.01.2018 Oku
20614 B.Erdem Dağıstanlıoğlu (Tanıtma) Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211. 04.01.2018 Oku
20613 Ahmet Kahraman (Tanıtma) Çetin, Engin (2017). Altun Yaruk Sekizinci Kitap [Berlin Bilimler Akademisindeki Metin Parçaları, Karşılaştırmalı Metin, Çeviri, Açıklamalar, Dizin]. Adana: 1. Baskı, Karahan Kitabevi. 04.01.2018 Oku
20612 Nigar Oturakçı Orbay (Tanıtma) Özmen, Mehmet (2016). Türkçenin Sözdizimi, Adana: 2. Baskı, Karahan Kitabevi. 04.01.2018 Oku
20611 Mine Mengi Sehî ve Latîfî Tezkirelerinde Biyografi ile Hikâye Birlikteliği 04.01.2018 Oku
20610 Orhan Yavuz Karacaoğlan'ın Memleketi Tartışmaları ve Bir Mezar Taşı Uydurması 04.01.2018 Oku
20609 Mehmet Özmen Kurtuluş Savaşı Yıllarını Anlatan Ankara'nın Taşına Bak Türküsünün Bir Değişkesi Üzerine 04.01.2018 Oku
20608 Aysu Ata Darülfünun'dan DTCF'ye Türkoloji Öğretimi 04.01.2018 Oku
20607 Erdem Uçar Kutagdu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında IV: Emdi 'Şimdi' Üzerine 04.01.2018 Oku
20606 Emine Yılmaz Biçimbilgisel Rekonstrüksiyon: Türkçe Üzerinde Bir Yöntem Uygulaması 03.01.2018 Oku
20604 Bedri Aydoğan Adana Ticaret Rehberi Adlı Kitabın Reklam Ya da İlan Kısmı 03.01.2018 Oku
20602 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Adlandırma Sorunu 03.01.2018 Oku
20601 Adnan Gümüş Para Endeks Yazım (İmla) ve Okuma Kılavuzu Var mı? Paralar, Menkul Kıymetler ve Endeksler Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur? 03.01.2018 Oku
20600 Hatice Sofu Adların ve Eylemlerin Edinimi 03.01.2018 Oku
20599 Muna Yüceol Özezen Türkçede Söz Kalıplarının Yeniden Üretimi: Aforizmadan Laforizmaya 03.01.2018 Oku
20598 Mine Mengi Sehî Bey, Necâtî Bey'in Damadı mıydı? 03.01.2018 Oku
20597 Ömür Ceylan Attâr'ın Fütüvvetnâmesi İstanbul'da mı ? 03.01.2018 Oku
20596 Aziz Merhan Eski Anadolu Türkçesindeki Bolay ~ Bulay "Böyle" Kelimesi Hakkında 03.01.2018 Oku