MAKALE BİLGİ SİSTEMİNE EKLENEN SON 75 MAKALE


Anasayfa || Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini | Yazarlar Dizini | Kaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi | Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası 

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili || Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Link Html Versiyonu
20702 Mahmut Gider Bâkî ve Fuzûlî Divanlarında Deniz Tasavvuru 31.01.2018 Oku
20705 Eyüp Akman Adem Kasîdesinin Bir Beytinin Tahlili ve Orhan Şaik Gökyay'dan Orhan Okay'a Bir Mektup 12.02.2018 Oku
20622 Zafer Önler Kül Tegin Yazıtında 'öyür ermiş' Eylemi Üzerine 04.01.2018 Oku
20651 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi I 14.01.2018 Oku
20726 İlyas Kayaokay Eski Türk Edebiyatı Alanındaki Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinde Görülen Eğilimler (1985-2017) 21.03.2018 Oku
20728 Veysel Şahin Yabancı Dil Olarak Türkçe 22.03.2018 Oku
20721 Veysel Şahin Ömer Seyfettin'in 'Başını Vermeyen Şehit' Adlı Öyküsünde Kendilik Bilinci 21.03.2018 Oku
20731 Veysel Şahin Halide Edip Adıvar’ın ‘Yeni Turan’ Romanını Yeniden Anlam(landırm)a 29.03.2018 Oku
20619 Ülkü Polat Eski Uygur Türkçesinde İsim Cümleleri 04.01.2018 Oku
20729 Veysel Şahin Kültürel Bellek Mekânı Olarak Türküler 22.03.2018 Oku
20666 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar 16.01.2018 Oku
20621 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Tanımlama Sorunu 04.01.2018 Oku
20686 Mehmet Özmen Türkçe Sözlük'teki Bazı Tanımlar Üzerine 26.01.2018 Oku
20718 Mehmet Özmen Türk Söz Diziminde 'Tarafından'lı Anlatımlar 12.03.2018 Oku
20724 Veysel Şahin Turgut Uyar’ın Şiirlerinde “Ben” ve “Öteki”nin Başkaldırısı 21.03.2018 Oku
20736 Erol Gökşen Tanpınar’ın Kitaplarına Girmeyen Bir Yazısı 20.04.2018 Oku
20730 Veysel Şahin Tahsin Yücel'in Öykülerinde İnsanı Sonsuza Taşıyan Kapı/Ölüm Temi 22.03.2018 Oku
20727 Veysel Şahin Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Kur(t)uluş Değerleri ve Diriliş Estetiği 22.03.2018 Oku
20703 Mahmut Gider Şeyhülislâm Yahya Divânında Su 31.01.2018 Oku
20735 Veysel Şahin 'Sevgilerde' Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi 13.04.2018 Oku
20623 Sema Barutcu Özönder Kutadgu Bilig I - Zaman-Mekân-Konuşur: XI. Yüzyılda Balasagun'dan Kâşgar'a, Balasagunlu'dan Kâşgarlı'ya 04.01.2018 Oku
20737 Salih Uçak Irak’ta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Türkiye, Türkler ve Türkçe Algısı 20.04.2018 Oku
20618 Ramis Karabulut Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Kadınlar Dünyası 04.01.2018 Oku
20617 Nuran Öztürk Destûr Başlıklı Şiirleri Nasıl Okumalıyız? 04.01.2018 Oku
20675 Mehmet Özmen Özne Üzerine Düşünceler 26.01.2018 Oku
20632 Osman Kabadayı Yetmiş Yıl Önce Yayımlanan “Rabgūzī Sentaksı” Adlı Eser Üzerine Düşünceler ve El-Rabgūzī’nin Kısasü’l-Enbiyâsı Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi 10.01.2018 Oku
20647 Önder Saatçi Kerkük Çocuk Oyunları 14.01.2018 Oku
20676 Mehmet Özmen Olmak Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiil Çekimleri Üzerine 26.01.2018 Oku
20668 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarının Mükemmel Sözlüğüne Doğru 16.01.2018 Oku
20649 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular I 14.01.2018 Oku
20650 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular II 14.01.2018 Oku
20685 Mehmet Özmen Eksik Olan Dil Bilgisi Terimlerimiz Üzerine 26.01.2018 Oku
20626 Bilge Karga Göllü İran Millî Kütüphane 5-19209 Numarada Bulunan Farsça-Türkçe Manzum Lügat (1b-77a) Üzerine Bir Değerlendirme 05.01.2018 Oku
20674 Mehmet Özmen Metin Yayınlarında Noktalamayla İlgili Anlam Kaymaları ve Karacaoğlan'ın Şiirlerindeki Durum 26.01.2018 Oku
20688 Mehmet Özmen Bitki Adları Sözlüğü ve Bitki Adlarının Derlenmesiyle İlgili Sorunlar Üzerine 26.01.2018 Oku
20642 Mustafa Karabulut Keşanlı Ali Destanı'na Edebiyat-Sosyoloji Bağlamında Bir Bakış 14.01.2018 Oku
20684 Mehmet Özmen Konya'da Güvercincilik 26.01.2018 Oku
20692 Bahir Selçuk Klasik Türk Şiirinde Nidâ 28.01.2018 Oku
20734 İlyas Kayaokay Oedipus Kompleksi Bağlamında Lami’î’nin Salâmân u Absâl Mesnevisi 03.04.2018 Oku
20704 Eyüp Akman Kastamonu'da İnsan Uzuvlarıyla İlgili İnançlar 12.02.2018 Oku
20664 Önder Saatçi Irak Türklerinin Varlık Mücadelesinde Bir İrfan Ocağı: Kardaşlık Dergisi 16.01.2018 Oku
20667 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi II 16.01.2018 Oku
20638 Kadir Güler Esrar Dede’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyyesi’ne göre Kütahyalı Mevlevi Şairler 10.01.2018 Oku
20636 Kadir Güler Germiyân'da Edebî Muhît ve Ahmed-i Dâ'î'nin 'Ukûdü'l Cevâhir'i 10.01.2018 Oku
20620 Jale Öztürk Yönelme Hâli Üzerine Gelen +cA Ekinin Hatay Ağzındaki Kullanımı Üzerine 04.01.2018 Oku
20665 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminde Türk Dili Öğretiminin Geliştirilmesi Yolunda Teklifler 16.01.2018 Oku
20663 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminin Kronolojisi 16.01.2018 Oku
20640 İlyas Üstünyer - Aysel Kamal Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Rus Olgusunun Anlam Evreni 12.01.2018 Oku
20682 Mehmet Özmen Hatay-Erzin Başlamış Köyünden Bilmeceler 26.01.2018 Oku
20629 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde İşlenmiş Gayri-Türk Menşeli Sözlere Dair 10.01.2018 Oku
20637 Kadir Güler Gaybî'de İlâhî Aşk 10.01.2018 Oku
20694 Bahir Selçuk Gasset ve Fuzûlî’deki Sevgiler Üstüne 28.01.2018 Oku
20627 Ezgi Sırtı Bâkî Divanında -lIK Eki Ve Farsça -î’li Şekiller (İşlev ve Kullanımları Üzerine Bir Çözümleme) 05.01.2018 Oku
20652 Kadir Güler Evliyâ Çelebi'nin Gözüyle Kütahya 14.01.2018 Oku
20633 Osman Kabadayı Eski Türkçe Gezegen Adları 10.01.2018 Oku
20732 Yeter Torun - Nigar Oturakçı Orbay Eski Anadolu Türkçesinde Delim, Key, Üküş ve Yavlak Sözcüklerinin Sözdİzimindeki Kullanımları 01.04.2018 Oku
20707 Erdem Konur Vatan Millet Ve Anadili Şairi Vahabzade 17.02.2018 Oku
20671 Ümit Demirci Divânü Lügât'it- Türk'teki Hapaxlar 25.01.2018 Oku
20662 Mehmet Özmen Türkçede Değil Kelimesi ve Kullanımları 15.01.2018 Oku
20725 Veysel Şahin Dede Korkut Hikâyeleri'nde Mekân Algısı ve Kurgusu 21.03.2018 Oku
20690 Mehmet Özmen Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi 26.01.2018 Oku
20733 Cihan Çakmak Dîvânu Lugâti’t-Türk’te Zaman Kavramına Ait Söz Varlığı 02.04.2018 Oku
20673 İ. Çetin Derdiyok Nigâr Binti Osmân’ın Safahât-İ Kalb’i 26.01.2018 Oku
20720 Veysel Şahin Aytmatov'un Beyaz Gemi Romanında Ötelerin Çağrısı ve Kaçış 21.03.2018 Oku
20695 Bahir Selçuk Bir Söz Savaşçısı Nef'i 28.01.2018 Oku
20631 Osman Kabadayı Bilişim Dünyasının Dili: Sanal Ortam Türkçesi 10.01.2018 Oku
20691 Bahir Selçuk Millî Mücadele’nin Elazığ’dan Yükselen Sesi Satvet-i Milliye’nin Edebî Yönü Üzerine 28.01.2018 Oku
20616 Bilal Koç Devletin Nesepten Sebebe Geçişine Direnen Bir Unsur Olarak Çihilgan/Kırklar Meclisi 04.01.2018 Oku
20643 Önder Saatçi Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde Bayraklar, Diller ve Milletler 14.01.2018 Oku
20693 Bahir Selçuk - Mesut Algül Hüseyin Raci Efendi’nin İlcâm-ı Hısâm ve İlzâm-ı ‘Avâm’ı 28.01.2018 Oku
20641 Ezgi Sırtı Baburnâme’de Temel Fiiller Üzerine Notlar 14.01.2018 Oku
20722 Veysel Şahin Ahmet Haşim'in Şiirlerinde Ateşin Dili 21.03.2018 Oku
20723 Veysel Şahin Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Şiirlerinde İmge 21.03.2018 Oku
20683 Mehmet Özmen Ağızlardan Söz Derleme Çalışmaları ve Derlemelerle İlgili Sorunlar 26.01.2018 Oku
20628 A. Deniz Abik Madrit'teki Tarih-i Fenâyî Yazması Dolayısıyla Tarihi Türk Lehçeleri Arası Çeviriler Üzerine 05.01.2018 Oku