MAKALE BİLGİ SİSTEMİNE EKLENEN SON 75 MAKALE


Anasayfa || Makale Bilgi Sistemi | Konu Dizini | Yazarlar Dizini | Kaynaklar Dizini | Makale-Yazar Listesi | Makale Sayısı-Tarih Listesi | Güncel Türkoloji Kaynakçası 

Atatürk Araştırmaları || Çukurova Araştırmaları || Halkbilim || Dilbilim || Halk Edebiyatı || Yeni Türk Dili || Eski Türk Dili || Yeni Türk Edebiyatı || Eski Türk Edebiyatı || Dil Sorunları || Genel || Tiyatro || Çağdaş Türk Lehçeleri

No Yazar Makale Tarih Link Html Versiyonu
20668 Önder Saatçi Irak Türkmen Ağızlarının Mükemmel Sözlüğüne Doğru 16.01.2018 Oku
20667 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi II 16.01.2018 Oku
20666 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Atasözleri ve Deyimleri Üzerine Yazılanlar 16.01.2018 Oku
20665 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminde Türk Dili Öğretiminin Geliştirilmesi Yolunda Teklifler 16.01.2018 Oku
20664 Önder Saatçi Irak Türklerinin Varlık Mücadelesinde Bir İrfan Ocağı: Kardaşlık Dergisi 16.01.2018 Oku
20663 Önder Saatçi Irak Türkmen Eğitiminin Kronolojisi 16.01.2018 Oku
20662 Mehmet Özmen Türkçede Değil Kelimesi ve Kullanımları 15.01.2018 Oku
20661 Mehmet Özmen Olmak Fiiliyle Kurulan Birleşik Fiil Çekimleri Üzerine 15.01.2018 Oku
20660 Mehmet Özmen Özne Üzerine Düşünceler 15.01.2018 Oku
20659 Mehmet Özmen Cümlenin Altıncı Ögesi ve Bir Terim Önerisi 15.01.2018 Oku
20658 Mehmet Özmen Metin Yayınlarında Noktalamayla İlgili Anlam Kaymaları ve Karacaoğlan'ın Şiirlerindeki Durum 15.01.2018 Oku
20656 Mehmet Özmen Konya'da Güvercinlik 15.01.2018 Oku
20655 Mehmet Özmen Bitki Adları Sözlüğü ve Bitki Adlarının Derlenmesiyle İlgili Sorunlar Üzerine 15.01.2018 Oku
20654 Mehmet Özmen Ağızlardan Söz Derleme Çalışmaları ve Derlemelerle İlgili Sorunlar 15.01.2018 Oku
20653 Mehmet Özmen Hatay-Erzin Başlamış Köyünden Bilmeceler 15.01.2018 Oku
20652 Kadir Güler Evliyâ Çelebi'nin Gözüyle Kütahya 14.01.2018 Oku
20651 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Yurt Sevgisi I 14.01.2018 Oku
20650 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular II 14.01.2018 Oku
20649 Önder Saatçi Kerkük Hoyrat ve Mânilerinde Millî Duygular I 14.01.2018 Oku
20647 Önder Saatçi Kerkük Çocuk Oyunları 14.01.2018 Oku
20643 Önder Saatçi Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde Bayraklar, Diller ve Milletler 14.01.2018 Oku
20642 Mustafa Karabulut Keşanlı Ali Destanı'na Edebiyat-Sosyoloji Bağlamında Bir Bakış 14.01.2018 Oku
20641 Ezgi Sırtı Baburnâme’de Temel Fiiller Üzerine Notlar 14.01.2018 Oku
20640 İlyas Üstünyer - Aysel Kamal Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Rus Olgusunun Anlam Evreni 12.01.2018 Oku
20638 Kadir Güler Esrar Dede’nin Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyyesi’ne göre Kütahyalı Mevlevi Şairler 10.01.2018 Oku
20637 Kadir Güler Gaybî'de İlâhî Aşk 10.01.2018 Oku
20636 Kadir Güler Germiyân'da Edebî Muhît ve Ahmed-i Dâ'î'nin 'Ukûdü'l Cevâhir'i 10.01.2018 Oku
20633 Osman Kabadayı Eski Türkçe Gezegen Adları 10.01.2018 Oku
20632 Osman Kabadayı Yetmiş Yıl Önce Yayımlanan “Rabgūzī Sentaksı” Adlı Eser Üzerine Düşünceler ve El-Rabgūzī’nin Kısasü’l-Enbiyâsı Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi 10.01.2018 Oku
20631 Osman Kabadayı Bilişim Dünyasının Dili: Sanal Ortam Türkçesi 10.01.2018 Oku
20629 İlkin Guliyev Gövsi Tebrizinin Dilinde İşlenmiş Gayri-Türk Menşeli Sözlere Dair 10.01.2018 Oku
20628 A. Deniz Abik Madrit'teki Tarih-i Fenâyî Yazması Dolayısıyla Tarihi Türk Lehçeleri Arası Çeviriler Üzerine 05.01.2018 Oku
20627 Ezgi Sırtı Bâkî Divanında -lIK Eki Ve Farsça -î’li Şekiller (İşlev ve Kullanımları Üzerine Bir Çözümleme) 05.01.2018 Oku
20626 Bilge Karga Göllü İran Millî Kütüphane 5-19209 Numarada Bulunan Farsça-Türkçe Manzum Lügat (1b-77a) Üzerine Bir Değerlendirme 05.01.2018 Oku
20623 Sema Barutcu Özönder Kutadgu Bilig I - Zaman-Mekân-Konuşur: XI. Yüzyılda Balasagun'dan Kâşgar'a, Balasagunlu'dan Kâşgarlı'ya 04.01.2018 Oku
20622 Zafer Önler Kül Tegin Yazıtında 'öyür ermiş' Eylemi Üzerine 04.01.2018 Oku
20621 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Tanımlama Sorunu 04.01.2018 Oku
20620 Jale Öztürk Yönelme Hâli Üzerine Gelen +cA Ekinin Hatay Ağzındaki Kullanımı Üzerine 04.01.2018 Oku
20619 Ülkü Polat Eski Uygur Türkçesinde İsim Cümleleri 04.01.2018 Oku
20618 Ramis Karabulut Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Kadınlar Dünyası 04.01.2018 Oku
20617 Nuran Öztürk Destûr Başlıklı Şiirleri Nasıl Okumalıyız? 04.01.2018 Oku
20616 Bilal Koç Devletin Nesepten Sebebe Geçişine Direnen Bir Unsur Olarak Çihilgan/Kırklar Meclisi 04.01.2018 Oku
20615 Çev. H.Çağdaş Arslan Başkurtça Dil İncelemeleri 04.01.2018 Oku
20614 B.Erdem Dağıstanlıoğlu (Tanıtma) Ergene, Oğuz (2017). Sadî / Gülistan Tercümesi Giriş - Dil İncelemesi - Metin - Çeviri - Dizinler - Tıpkıbaskı (Çev. Sibîcâbî). Ankara: 1. Baskı Türk Dil Kurumu Yayınları: 1211. 04.01.2018 Oku
20613 Ahmet Kahraman (Tanıtma) Çetin, Engin (2017). Altun Yaruk Sekizinci Kitap [Berlin Bilimler Akademisindeki Metin Parçaları, Karşılaştırmalı Metin, Çeviri, Açıklamalar, Dizin]. Adana: 1. Baskı, Karahan Kitabevi. 04.01.2018 Oku
20612 Nigar Oturakçı Orbay (Tanıtma) Özmen, Mehmet (2016). Türkçenin Sözdizimi, Adana: 2. Baskı, Karahan Kitabevi. 04.01.2018 Oku
20611 Mine Mengi Sehî ve Latîfî Tezkirelerinde Biyografi ile Hikâye Birlikteliği 04.01.2018 Oku
20610 Orhan Yavuz Karacaoğlan'ın Memleketi Tartışmaları ve Bir Mezar Taşı Uydurması 04.01.2018 Oku
20609 Mehmet Özmen Kurtuluş Savaşı Yıllarını Anlatan Ankara'nın Taşına Bak Türküsünün Bir Değişkesi Üzerine 04.01.2018 Oku
20608 Aysu Ata Darülfünun'dan DTCF'ye Türkoloji Öğretimi 04.01.2018 Oku
20607 Erdem Uçar Kutagdu Bilig Dizinindeki Bir Kelime Hakkında IV: Emdi 'Şimdi' Üzerine 04.01.2018 Oku
20606 Emine Yılmaz Biçimbilgisel Rekonstrüksiyon: Türkçe Üzerinde Bir Yöntem Uygulaması 03.01.2018 Oku
20604 Bedri Aydoğan Adana Ticaret Rehberi Adlı Kitabın Reklam Ya da İlan Kısmı 03.01.2018 Oku
20602 Mehmet Özmen Türkçede Renkleri Adlandırma Sorunu 03.01.2018 Oku
20601 Adnan Gümüş Para Endeks Yazım (İmla) ve Okuma Kılavuzu Var mı? Paralar, Menkul Kıymetler ve Endeksler Nasıl Yazılır, Nasıl Okunur? 03.01.2018 Oku
20600 Hatice Sofu Adların ve Eylemlerin Edinimi 03.01.2018 Oku
20599 Muna Yüceol Özezen Türkçede Söz Kalıplarının Yeniden Üretimi: Aforizmadan Laforizmaya 03.01.2018 Oku
20598 Mine Mengi Sehî Bey, Necâtî Bey'in Damadı mıydı? 03.01.2018 Oku
20597 Ömür Ceylan Attâr'ın Fütüvvetnâmesi İstanbul'da mı ? 03.01.2018 Oku
20596 Aziz Merhan Eski Anadolu Türkçesindeki Bolay ~ Bulay "Böyle" Kelimesi Hakkında 03.01.2018 Oku
20595 Şemseddin Koçak "Çalıkuşu" Romanında Notre Dame De Sion (Türk Eğitim Tarihi Açısından Eğitimin Öğeleri Üzerine Bir İnceleme) 03.01.2018 Oku
20594 Melek Erdem Türk Diyalekt Coğrafyası Araştırmalarında İran Türk Ağız Araştırmalarının Yeri 03.01.2018 Oku
20593 Kadir Güler Kütahya Ahiliği Üzerine Bazı Mülâhazalar 03.01.2018 Oku
20592 İlyas Kayaokay Klâsik Türk Şiirinde Bir Efsânevî Kahraman Olarak Seyyid Nesîmî 03.01.2018 Oku
20591 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinden Bir Dilci: İhsan S. Vasfi 03.01.2018 Oku
20589 Önder Saatçi Irak Türkmenlerinin Ana dilleri Türkçeyi ve Türk Kimliğini Yaşatma Süreçleri 03.01.2018 Oku
20588 Önder Saatçi Necdet Yaşar Bayatlı’nın Araştırmalarında Irak Türkmen Ağızları Dil Malzemesi 03.01.2018 Oku
20587 Önder Saatçi Sözlüklerimiz “Türkmen”, “Oğuz” ve “Yörük” Adları 03.01.2018 Oku
20586 Önder Saatçi Irak Türkmen Folklorundan Kerkük Ağzına 03.01.2018 Oku
20585 Mehmet Özmen Alkış ve Kargışlarda Cümle ve Anlatım Özellikleri 29.12.2017 Oku
20584 Mehmet Özmen Azeri Adı ve Kars Azeri Türkçesinin Türkçe İçindeki Yeri 29.12.2017 Oku
20583 Mehmet Özmen Divanü Lügati't-Türk'te ve Kutadgu Bilig'de "aymak" Fiiliyle Kurulan Dolaysız Anlatım Cümleleri Üzerine 29.12.2017 Oku
20580 Mehmet Özmen Gerek, Gerekmek ve Gereklilik Çekimi 29.12.2017 Oku
20578 Mehmet Özmen İsim ve Sıfat Tamlamalarındaki Bozulmalar Üzerine 29.12.2017 Oku
20577 Mehmet Özmen Divanü Lügati't-Türk'teki Manzum Parçalarda Cümle Özellikleri 29.12.2017 Oku