Çukurova Üniversitesi

Türkoloji Araştırmaları Merkezi

 

Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Tezleri Kaynakçası

 

Anasayfa

Tez
Yazar
Id Yazar Tez Tarih
Göster 1 AKARKAN,Serdar Orhan Pamuk'un Romanlarında Doıu-Batı Sorunsalı, 121 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 0
Göster 2 AKDOĞANBULUT,Sibel Murathan Mungan'ın Eserlerine Toplu Bir Bakış, 91 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
Göster 3 AKGÜN,Ali ilhan Berk'in Şiirlerinde Mitoloji, VI+232 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 4 AKPINAR,Soner Necati Cumalı ve Susuz Yaz Üzerine, 72 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 5 ALPASLAN,Özgül Emine Işınsu'nun Romanları ve Romancılııı, 68 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1995
Göster 6 ARIKAN,Nurettin 1923-1938 Yılları Arasında Türkiye'de Yayınlanan Gazete ve Dergilerdeki Edebî Çeviriler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, VIII+285 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1978
Göster 7 ARIKAN,Sevim Fakir Baykurt'un Altı Romanında Kadın, 55 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1979
Göster 8 AVCI,Göksel Orhan Seyfi Orhon'un Şiirlerinde Halk Şiiri Geleneıinden Yararlanma, VI+273 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1997
Göster 9 BARIN,Erol Güneş ve Edebiyat-ı Umumiye Mecmuaları Üzerine Bibliyografik Çalışma, 69 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 10 BAYKARA,Fazilet Yahya Kemal'in Kendi Gökkubbemiz Adlı Eserinin Lügati, 61 s. Yön.: Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1981
Göster 11 BiLiR,Defne Sevgi Soysal'ın Romanlarında insan-Toplum ilişkisi, 86 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1997
Göster 12 BÜYÜKÇULHACI,Ahmet Mehmet Akif Ersoy'un Safahat Adlı Eserinin "Hatıralar" Bölümünün Lugat Çalışması, 94 s. Yön.: Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1981
Göster 13 CAN,Begüm Peride Celal'in Romanları ve Romancılııı, 40 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1995
Göster 14 CELEPOĞLU,Ayşegül Ahmet Midhat Efendi ve Türkoloji, V+310 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1983
Göster 15 CENGiZ,Reşide Halide Nusret Zorlutuna'nın Romanları ve Romanlarındaki Kadın Tipleri, 226 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1981
Göster 16 COŞKUNTÜRK,Hüveyla ihsan Raif Hanım'ın Hayatı ve Edebî Şahsiyeti Etrafında Bir Çalışma, II+300 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1985
Göster 17 ÇETiN,Metin Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Üç istanbul Romanlarında Kurtuluş Savaşı'na Bakış, 74 s. Yön.: Yrd. Doç. Dr. Nevin Önberk 1985
Göster 18 ÇETiNDAĞ,Zerrin Ömer Seyfettin'in Bazı Hikâyelerindeki Kahramanlar,V+283 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1983
Göster 19 ÇEViK,Mehmet Mustafa Necati Sepetçioılu'nun Dört Romanında Devlet Fikri, Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1980
Göster 20 ÇIĞŞAR,Kubilay Mehmet Akif Ersoy'un Sırat-ı Müstakim ve Sebilü'r-Reşat'taki Makaleleri ve Fikir Dünyası, III+196 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1982
Göster 21 ÇÖL,Ahmet Türk Dili ve Edebiyatı Dergisinin ilk On Cildinin Bibliyografyası, 40 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk
Göster 22 DAŞDEMiR,ibrahim Bilge Karasu'nun Yapıtlarına Toplu Bakış,II+123 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
Göster 23 DEMiR,Gülşah Cemal Süreya'nın Şiirlerinde Kadın, II+217 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 24 DEMiR,Sevim Kemal Tahir'in Romanlarından Yola Çıkarak Toplumumuzdaki Kadın Rollerinin incelenmesi, II+78 s. Yön.: Prof. Dr. Dursun Yıldırım 1991
Göster 25 DiNAMiT,Yeliz Ahmet Midhat-Demir Bey Yahut inkişaf-ı Esrar 1998
Göster 26 DUMAN,Sabahat Edip Cansever'in Şiirleri, 204 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
Göster 27 DURUSU,Berna Füruzan'ın Hikâyeleri ve Hikâyeciliıi, III+94 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
Göster 28 DUYMAZ,Selma Sözde Kızlar, Şimşek, Mahşer, Bir Akşamdı, Dokuzuncu Hariciye Koıuşu Romanları, 65 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1979
Göster 29 EKER,Emel Oktay Rifat'ın Şiirleri ve Şairliıi, 179 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
Göster 30 EKSEN,Vildan Sekiz Roman, Sekiz Aydın, 103 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1997
Göster 31 ERDEM,Seda Onat Kutlar'ın Öyküleri Üzerine, VI+142 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 32 ERDOĞAN,Semin Yenileşme Devri Türk Edebiyatında iıreti Adlar indeksi, 85 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1985
Göster 33 ERGÜDEN,Hanim Ayla Kutlu ve Romancılııı-Öykücülüıü, IV+110 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1995
Göster 34 ERGÜN,Mustafa Sinan Ahmet Midhat Efendi'nin Beşir Fu'ad Adlı Eserinin Çeviriyazımı, V+63 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 35 ERSiVRi, Işık Kemal Tahir'in Romanlarında Aile Problemleri, 73 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1979
Göster 36 ERSOY, Metin Sait Faik Abasıyanık'ın Öykülerinde Çocuk, 99 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1984
Göster 37 ERTEKiN, Neval Nazlı Eray'ın Romanları ve Romancılııı, II+76 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1995
Göster 38 ESMER, Sadıka Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanları, 60 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1979
Göster 39 EVER, Mustafa Cahit Sıtkı Tarancı'nın Otuz Beş Yaş Şiir Kitabının Temaları, 179 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1982
Göster 40 GAYIBOV, Seyran Mikayıl Müşfik'in Hayatı, Edebî Kişiliıi ve Eserleri, 95 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1997
Göster 41 GÖKKERMEYEN, Berrin Bahçe, Çocuk Bahçesi, Nedim, Rübab Mecmuaları Üzerine Bir Bibliyografik Çalışma, 119 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 42 GÜLLÜ, Oya 1890-1910 Yılları Arasında Türkiye'de Yayınlanan Gazete ve Dergilerdeki Edebî Çeviriler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi, 342 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1977
Göster 43 GÜLMEZ, Feyyaz Refik Halit Karay-Memleket Hikâyeleri, 24 s. Yön.: Prof. Dr. Gündüz Akıncı 1978
Göster 44 GÜNDÜZ, Mukadder Orhan Kemal'in ilk Beş Romanına Genel Bakış, 29 s. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 45 GÜRSOY, Meryem Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Hikâyeleri, 197 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1977
Göster 46 GÜZELOĞLU, Süreyya Peyami Safa'nın ilk Altı Romanının Tahlili, 48 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1981
Göster 47 HIZIR, Ruşen Tanin Gazetesi Bibliyografyası, 82 s. Yön.: Yrd. Doç. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1985
Göster 48 KALE, Nevzat Ziya Gökalp, III+85 s. Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1978
Göster 49 KAPTAN, Mehmet Saim Batılılaşmanın Yanlış Anlaşılması Konusunda Türk Romanından Üç Örnek: Felatun Bey ile Rakım Efendi, Araba Sevdası, Efruz Bey,V+264 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1985
Göster 50 KARAKULLUKÇU, Ebru Peyami Safa'nın Romanlarında Psikolojik imgeler, 137 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 51 KAYA, Cem Buket Uzuner'in Eserlerinin Anlam ve Anlatım Teknikleri Açısından Tahlili, 96 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1995
Göster 52 KOCADAĞ, Nilgün Tanzimat Sonrasında Geleneksel Tahkiyeden Ayrılış II, 117 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1985
Göster 53 KOÇ, Rahmetullah Bedri Rahmi Eyuboılu'nun Şiirlerinde Halk Edebiyatı Geleneıinden Yararlanma, V+100 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 54 KOLTUK, Saime Murathan Mungan'ın Şiirlerinde Zaman Kavramı, IV+745 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 55 - KURT, Rahmi Varlık Dergisinin ilk Üç Yılı Üzerine Açıklamalı Bibliyografik Çalışma, ...+... s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1983
Göster 56 - KÜLHANLI, Ahmet Sinekli Bakkal'da Abdülhamit Dönemi Hayatı, 32 s. Yön.: Prof. Dr. Gündüz Akıncı 1978
Göster 57 - MUTLU, Servet A.Ziya Kozanoılu'nun Dört Romanında Karakter ve Tipler, 77 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1980
Göster 58 - NEFES, Yurdanur Memduh Şevket Esendal'ın Hikâyeleri, 174 s. Yön.: Dr. Nevin Önberk 1977
Göster 59 - OKTAY, Gülsüm Aka Gündüz'ün Kitap Halindeki Hikâyeleri Üzerine Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 60 - OKYAY, Cemil Refik Halit Karay'ın Memleket Hikâyeleri Üzerine Bir Çalışma, 79 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1979
Göster 61 - OMAROVA, Anargül Kazak Edebiyatında Roman, 21 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1997
Göster 62 - ORDU, Özcan Nedim Gürsel'in Öykülerinde istanbul, VI+188 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 63 - ÖCAL, Zehra Altay Müftüoılu Ahmet Hikmet'in Yirmi iki Hikâyesi, 154 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1983
Göster 64 - ÖLMEZ, Yılmaz Oıuz Atay Üzerine Bir inceleme, 67 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
Göster 65 - ÖNAL, Mehmet Yusuf Ziya Ortaç'ın Şiirleri Etrafında Bir Çalışma, 181 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1983
Göster 66 - ÖZEĞiTiM, Nilhan Yeni Mecmua Üzerine Bibliyografik Çalışma, 136 s. Yön.: Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1981
Göster 67 - ÖZET, Arzu II. Meşrutiyet Dönemi Kadın Dergilerinden Utarid'in Tenkitli Bibliyografyası Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1994
Göster 68 - ÖZLÜER, Mihriban islam, Ümit, Ümmet, Şair Mecmuaları Üzerinde Bibliyografik Bir Çalışma, 68 s. Yön.: Doç. Dr. Sadık Tural Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1983
Göster 69 - ÖZYETGiN, Şule Latife Tekin'in Eserlerinde Mekânın Poetikası, 74 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1998
Göster 70 - POYRAZ, Abide Abdülhak Hamit'in Makber Adlı Eserinde Ölüm Temi, 142 s. Yön.: Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1982
Göster 71 - SEZGiN, Funda Çocuk Duygusu Dergisinin Açıklamalı Bibliyografyası, 60 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1994
Göster 72 - SOKEN, Metin Yakup Kadri Karaosmanoılu'nun Romanlarında istanbul, Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1984
Göster 73 - SOYATA, Hatice Sabahattin Ali'nin Hikâyeciliıi, 100 s. Yön.: Prof. Dr. Gündüz Akıncı 1979
Göster 74 - SOYDAN, Gül Attila İlhan'ın Şiirlerinde insan, V+168 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1999
Göster 75 - SUCU, Müge Selim İileri'nin Romanları ve Romancılığı, 175 s. Yön.: Prof. Dr. Bilge Ercilasun Ankara: Hacettepe Üniversitesi. 1996
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] Sonraki :  Son