Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
12066 Hakan Ülper Öğrenci Metinlerinde Üstyapı Düzenlenişine İlişkin Sorunlar: “Giriş” ve “Sonuç” Bölümleri Üzerine

Bir İnceleme
10.02.2012 Oku
12067 Pınar İbe Akcan Türkçede Duygu Durumu Eylemlerinin Kılınış Özellikleri 10.02.2012 Oku
12068 Özge Can Bakırlı İkidillilikte Beyin ve Zeka 10.02.2012 Oku
12069 Volkan Kahraman The Use of Songs In Improving Lıstening Comprehension In English 10.02.2012 Oku
12070 Sercan Demirgüneş Türkçede Görünüş ve Dilbilgisel Zaman: Türkçe 1. Sınıf Ders Kitabı Örneğinde Eylem

Türleri, Üye Yapı, Biçimbirim ve Belirteç Etkileşimi
10.02.2012 Oku
12061 Sıla Ay Yabancı Dilde Okuma Stratejileri: Farklı Zekâları Baskın Öğrencilerle Bir Durum Çalışması 10.02.2012 Oku
12062 Sevgi Sevim Çıkrıkçı İlköğretim Öğrencilerinde Özetleme Becerisinin Gelişimi 10.02.2012 Oku
12063 Murat Özgen Dilbilgisinden Kullanıma: Bilişsel Yaklaşım Çerçevesinde İşe Dayalı Dil Öğretim Malzemesi

Oluşturma Önerisi
10.02.2012 Oku
12064 Zeynep Erk Emeksiz Türkçede Kiplik Anlamının Belirsizliği ve Anlamsal Roller 10.02.2012 Oku
12065 Dilek Peçenek Yabancı Dil Öğretiminde Dilbilgisi 10.02.2012 Oku
12055 Elçin Esmer Ergen Dili Yazılı Anlatı Metinlerinde Zaman Belirteci-Hal Türü Etkileşimi 10.02.2012 Oku
12057 Berkay Arslan Çocuklarda Kelime Akıcılığı Yeteneğinin Organizasyonu ve Ölçülmesi 10.02.2012 Oku
12056 Müzeyyen Çiyiltepe Çocuklarda Kelime Akıcılığı Yeteneğinin Organizasyonu ve Ölçülmesi 10.02.2012 Oku
12058 Gülhanım Ünsal Yazma Öğretimi 10.02.2012 Oku
12060 Tarık Uzun Digital Video Technology in Foreign Language Classes: A Case Study With ‘Lost’ 10.02.2012 Oku
12059 Sibel Arıoğul Digital Video Technology in Foreign Language Classes: A Case Study With ‘Lost’ 10.02.2012 Oku
12051 Gülsün Leyla Uzun Yaratıcı Bir Süreç Olarak Okuma 10.02.2012 Oku
12053 Özge Can Bakırlı Türkçede Özne Belirtme ve Özne Yükleme: İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Bir Çalışma 10.02.2012 Oku
12052 G. Songül Ercan Türkçede Özne Belirtme ve Özne Yükleme: İşlevsel Dilbilgisi Çerçevesinde Bir Çalışma 10.02.2012 Oku
12054 Elif Arıca Akkök Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi 10.02.2012 Oku
12045 Cem Can İkinci Dil Edinimi Çalışmalarında Bilgisiyar Destekli Bir Türk Öğrenici İngilizcesi Derlemi:

ICLE’nin Bir Altderlemi Olarak TICLE
10.02.2012 Oku
12047 Şener Demirel Richard Bach’ın “Martı Jonathan Livingston” Adlı Anlatısının Türkçe Çevirilerinin Eşdeğerlik

Bağlamında Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme
10.02.2012 Oku
12046 Sezgin Demir Richard Bach’ın “Martı Jonathan Livingston” Adlı Anlatısının Türkçe Çevirilerinin Eşdeğerlik

Bağlamında Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme
10.02.2012 Oku
12049 Üzeyir Süğümlü Dilbilgisi Öğretiminde Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkililiği: Kelime Türleri

Örneği
10.02.2012 Oku
12048 Havva Yaman Dilbilgisi Öğretiminde Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Etkililiği: Kelime Türleri

Örneği
10.02.2012 Oku
12050 Bilge Öztürk Evrensel Dilbilgisi ve Dilbilgisi Eşleştirme Modelleri: Dilin Zihindeki Durumuna

Yaklaşımlar
10.02.2012 Oku
12036 Meltem Aktaş Yabancı Dil Öğretiminde Yaratıcı Yazmanın Başarıya ve Yazılı Anlatıma Etkisi 10.02.2012 Oku
12037 Nihat Bayat Türkçe ve İngilizce Öğretmen Adaylarının Akademik Yazılarında Yapısal Özellikler 10.02.2012 Oku
12039 Duygu Bora Günak İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin, Birinci Yabancı Dil İngilizceye

Bağlı Öğrenme Stratejileri
10.02.2012 Oku
12038 Nevide Akpınar Dellal İkinci Yabancı Dil Olarak Almanca Öğrenen Öğrencilerin, Birinci Yabancı Dil

İngilizceye Bağlı Öğrenme Stratejileri
10.02.2012 Oku
12040 Yavuz Samur Can We Use Second Life For Language Learning And Instruction? 10.02.2012 Oku
12031 Elif Arıca Akkök İngilizce Öbeksi Eylemlerin Öğretiminde Dilbilimsel Bir Yaklaşım 10.02.2012 Oku
12032 Filiz Çetintaş Yıldırım Türkçede Zaman-Tarz-Neden-Sonuç İlişkilerinin Ulaç Ekleriyle Belirginleştirilmesi:

Sıklık Yüzdeleri ve Uzman Uyumlarına Dayalı Anket Sonuçları
10.02.2012 Oku
12033 Bahtiyar Makaroğlu İşaret Dilinin Beyinde Konumlanışı 10.02.2012 Oku
12034 Kadir Yoğurtçu Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde “Mikro Öğretim Tekniği”: Kırgızistan-Türkiye Manas

Üniversitesi Hazırlık Sınıflarında Karşılaştırmalı Bir Çalışma
10.02.2012 Oku
12035 Ekrem Malkoç Türkçe Ünlü Formant Frekans Değerleri ve Bu Değerlere Dayalı Ünlü Dörtgeni 10.02.2012 Oku
12025 Nilgün Yavuz Yabancı Dilde Deyimlerin Öğretimi İçin Bir Araç Geliştirme Denemesi 10.02.2012 Oku
12028 Gamze Öksüz Beyin ve Dil: Araştırmaların 150 Yılı 10.02.2012 Oku
12027 Olena Kozan Beyin ve Dil: Araştırmaların 150 Yılı 10.02.2012 Oku
12026 Çernigovskaya T.V. Beyin ve Dil: Araştırmaların 150 Yılı 10.02.2012 Oku
12030 Ergin Adem Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı 10.02.2012 Oku
12029 Mustafa Arslan Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı 10.02.2012 Oku
12022 Derya Adalar Subaşı Tömer'de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Arap Öğrencilerin Kompozisyonlarında Hata

Analizi
10.02.2012 Oku
12023 Evrim Önem The Relationship Among State-Trait Anxiety, Foreign Language Anxiety And Test Anxiety In An Efl

Setting
10.02.2012 Oku
12024 Sevil Altıkulaçoğlu Yabancı Dil Sınıflarında Eşdizimli Sözcük Öğretimi ve Anadilinin Rolü 10.02.2012 Oku
12017 Zeynep Kara Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının ve Öğretmenlerin “Drama Teknikleri” Konusunda Farkındalık

Düzeyleri
10.02.2012 Oku
12016 Nevide Akpınar Dellal Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının ve Öğretmenlerin “Drama Teknikleri” Konusunda

Farkındalık Düzeyleri
10.02.2012 Oku
12018 Burak Tüfekçioğlu Yazma Becerisinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 10.02.2012 Oku
12020 Kadir Yoğurtçu Kırgızistan’da Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenme Performanslarını Etkileyen

Faktörlerin İncelenmesi
10.02.2012 Oku
12019 Tuncer Özdil Kırgızistan’da Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Dil Öğrenme Performanslarını Etkileyen

Faktörlerin İncelenmesi
10.02.2012 Oku
12021 Aysun Yavuz Enhancing Creativity In The Communicative Language Classroom Through Poetry As A Literary

Genre
10.02.2012 Oku
12111 Pınar İbe Akcan Edinim Sürecinde Görünüş: İlköğretim İkinci Sınıf Hayat Bilgisi Kitaplarındaki Eylemler,

Durum Türleri ve Görünüş Etkileşimi
12.02.2012 Oku
12112 Johannes Eckerth Three Theses on The Pedagogical Relevance of Second Language Acquisition Research 12.02.2012 Oku
12113 Gülşen Danacı The Foreign Language Influence In The Process Of Shop Naming 12.02.2012 Oku
12110 Saadet Maltepe Türkçe Öğretiminde Yazılı Anlatım Uygulamaları İçin Bir Seçenek: Yaratıcı Yazma Yaklaşımı 12.02.2012 Oku
5819 Canan Aslan Türkçe Ders Kitaplarında "Türkçe Olmayan Sözcükler"in Kullanımı Üzerine Bir İnceleme (Ankara

Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi. 133: 7-19.)
04.01.2010 Oku
12107 Nalan Kızıltan Fıkra Metinlerinin Kız ve Erkek Çocuklar Tarafından Algılanışı 12.02.2012 Oku
12108 Mustafa Zülküf Altan Preparation of Foreing Language Teachers in Turkey: A Challenge For The 21st

Century
12.02.2012 Oku
12109 Sıla Ay Yabancı Dil Öğretiminde Ortak Günce Kullanımı 12.02.2012 Oku
6079 Emel Huber Bildirişim Edincinin Dil Edincine Etkisi 24.02.2010 Oku
12105 Zehra İpşiroğlu Türkçe Öğretiminde Yaratıcılık Almanya’daki Yeni Öğretmenler: Göçmen Kökenli Üçüncü Kuşak 12.02.2012 Oku
12106 Berin Uyar Eyleme ve Üretime Dayalı Karşılaştırmalı Kültür Çalışmaları Dersi: Don Kişot ile Nasrettin

Hoca’yı Tanıştırmak
12.02.2012 Oku
12092 Hüseyin Ersoy Kritische Gedanken Zu Herkunftsangaben Mancher Lehworter Im -TDK- Türkçe Sözlük 10.02.2012 Oku
12097 Nurgun Akar A New Perspective For The Integration Of Skills To Reading 10.02.2012 Oku
12096 Meltem Huri Baturay A New Perspective For The Integration Of Skills To Reading 10.02.2012 Oku
12103 Ahmet Güneyli Silberman’ın Öğrenme Yaklaşımını Temel Alarak Türkçe Öğretiminin Planlanması 12.02.2012 Oku
12104 Kamil İşeri Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitabının İlköğretim Türkçe Programının Amaçlarına Uygunluğunun

Değerlendirilmesi
12.02.2012 Oku
12089 Pınar Sivaslıgil 7. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarında Cinsiyet Kavramı 10.02.2012 Oku
12088 Hatice Çubukçu 7. Sınıf İngilizce Ders Kitaplarında Cinsiyet Kavramı 10.02.2012 Oku
12090 Seda Gökmen 4;0-6;0 Yaş (48-72 Aylar) Arasındaki Çocukların Ad-Eylem Kullanımları 10.02.2012 Oku
[ 1 2 ]