Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
6912 Mustafa Özcan Hürrem Sultan'ı Anlatan Oyunlar 26.04.2010 Oku
6911 Selçuk Ünlü 18.Yüzyıl ve Yeni Alman Tiyatrosu 26.04.2010 Oku
6910 Umut Balcı Vormarz Tiyatrosu ve Epik Tiyatro Bağlamında Alman Tiyatro Tarihinin Gelişim Süreci 26.04.2010 Oku
14291 Burak Fatih Açıkgöz İlk Osmanlı Edebiyat Tarihleri ve Tarihçileri Hakkında Bazı Değerlendirmeler 02.05.2012 Oku
14294 Necla Dursun Akseki İlvat Köyleri ve Çevresindeki Geleneksel Türk Evlerinden Örnekler 02.05.2012 Oku
14296 Şirin Ünlü Türk Sinemasında Köylü-Kentli Karşılaşması: ‘Hakkâri’de Bir Mevsim’ ve ‘Uzak’ Filmleri 02.05.2012 Oku
14295 Meral Serarslan Türk Sinemasında Köylü-Kentli Karşılaşması: ‘Hakkâri’de Bir Mevsim’ ve ‘Uzak’ Filmleri 02.05.2012 Oku
14297 Ömer Solak Ali Ekecik’in Göçüyor Kalbim Adlı Kitabındaki Şiirlere Yönelik Bir Söylem Çözümleme Denemesi 02.05.2012 Oku
14298 Seyit Taşer Tarih-i Osmanî Encümeni Konya Şubesi’nin Açılışı ve Vali Arifi Paşa’nın Nutku 02.05.2012 Oku
14292 Alper Altunay Geleneksel Medyadan Yeni Medyaya: Görüntü Yüzeyi 02.05.2012 Oku
14293 Sevim Arslan Resmin Dokunması 02.05.2012 Oku
5027 Halil Aytekin Çocuk Edebiyatında Ölüm Teması 01.04.2009 Oku
540 Abdülkadir Çakır Çeviri Yöntemleri 14.03.2007 Oku
3179 Aziz Merhan Abdulla Qodırıy (1894-1938) Der Pionier Der Usbekischen Romankunst und Seine Werke 18.03.2008 Oku
3959 Sinan Gönen Prof. Dr. Saim Sakaoğlu'nun Fıkra İle İlgili Çalışmalarının Bibliyografyası 27.10.2008 Oku
3960 Zekeriya Karadavut Kırgızlarda Kuudlluk ve Apendi (Nasreddin Hoca) 27.10.2008 Oku
727 Şerife Yıldız Çeviride Eşdeğerlik ve Çeviri Kuramları Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Çalışma 22.12.2006 Oku
520 Ali Baykan Sosyo-Kültürel Faktörlerin Çevirideki Rolü 14.03.2007 Oku
2915 Ayhan Selçuk Sosyal Bir Davranış Biçimi Olarak Dil 06.02.2008 Oku
2925 Aziz Ayva Konya Dağ Köyleri Ağızlarından Derlenen Fiiller 07.02.2008 Oku
2923 Cemal Güven Millî Mücadele Döneminde Fransız Gazeteci ve Yazar Berthe Georges Gaulis'in Mustafa Kemal Paşa

ile Temas ve Görüşmeleri
07.02.2008 Oku
2921 Cemali Sarı Doğal ve Kültürel Coğrafya Özellikleri Açısından Beyşehir İlçesi'nde Yerleşme Adlarının

Sınıflandırılması
07.02.2008 Oku
2924 Fatih Tepebaşılı Edebiyat Öğretiminde Waldmann Modeli 07.02.2008 Oku
3102 Feridun Ata I. Dünya Savaşından Önce Kuzeybatı Anadolu'daki Ermenilerin Sosyo-Ekonomik ve Siyasî

Faaliyetlerine Dair Bir Rapor
10.03.2008 Oku
3101 Fuat Boyacıoğlu Geleneksel Tiyatro ve Uyumsuzluk Tiyatrosu 10.03.2008 Oku
2918 Gökhan Ölker Mustafa Kutlu'nun "Kara Kumudur Kalan" Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Dil ve Üslup

Değerlendirmesi
07.02.2008 Oku
2927 Hüseyin Elmas Ondokuzuncu Yüzyıldan Günümüze Özgürlük Bağlamında Sanat Neydi, Ne Oldu? 07.02.2008 Oku
3424 Halim Serarslan Tarihî Bir Perspektif İçinde Modern Türk Edebiyatında Vatan ve Bayrak Sevgisine Örnek

Birkaç Güzel Şiir
24.04.2008 Oku
2926 Hamza Çakır Tarihimizin İlk Mizah Dergisi Diyojen'in Kapatma Cezalarına Yine Mizahi Yoldan Gösterdiği

Tepkiler
07.02.2008 Oku
2917 Lale Avşar İskenderzade Dede Korkut Hikayelerinin Türk Plastik Sanatlara Yansıması 07.02.2008 Oku
2920 Mehmet Aygün Almanca ve Türkçe'deki Sesteş Kelimeler ve Bu Kelimelerin Her İki Dildeki Karşılıkları ve

Fonksiyonları
07.02.2008 Oku
3103 Murat Ateş Ziya Gökalp ve Çocuk Edebiyatı 10.03.2008 Oku
262 Mustafa Yıldız Yeni Uygur Türkçesinde - vät-, -(i)vät-, -(ı)vät-, -(ü)vät- Yapısı, Gelişimi ve Anlamı

Üzerine
29.03.2007 Oku
854 Mustafa Yıldız Kutadgu Biligde kıl- Yardımcı Fiilinin Fiil+Fiil Şeklinde Kurulan Birleşik Fiil Yapılarındaki

Kullanımı Üzerine
29.03.2007 Oku
2922 Osman Akandere Damat Ferit Paşa Hükümetleri Döneminde Kuva-yı Milliye Hareketine Yöneltilen İthamlar 07.02.2008 Oku
3783 Osman Dülger Discourse Markers in Writing 08.08.2008 Oku
3425 Rıdvan Öztürk Efendi Kelimesinden Hareketle Nasreddin Hoca'nın Kimliği Hakkında Görüşler 24.04.2008 Oku
2919 Selçuk Peker 17. Yüzyıl Anadolu Sahası Türk Saz Şairlerinin Şiirlerinde Hikaye Kahramanları 07.02.2008 Oku
2916 Sinan Gönen Unutulmuş Bir Âşık: Âşık Edip Önal ve Şiirlerinden Örnekler 07.02.2008 Oku
1169 Tülay Bektaş Şeker Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Çerçevesinde Bilgiye Erişimin Yeni Boyutları 29.03.2007 Oku
499 Tahsin Aktaş Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti 16.04.2007 Oku