Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
13025 Osman Yalçın Türk Havacılık Tarihinde Bağış Uçakları ve Havacılık Sanayii Kurulmasına Tesirleri 14.03.2012 Oku
13024 Erdem Karaca Ahmet Ağaoğlu’nun Kaleminden Şarki Anadolu Islahatı (1913 – 1914) 14.03.2012 Oku
13023 Mihail Serafimoviç Meyer Arşiv Belgeleri Işığında Lozan Konferansı Sırasında Türk-Rus İlişkileri 14.03.2012 Oku
13022 Diren Çakmak Manas Destanı’nın İktisadi İncelemesi 14.03.2012 Oku
13021 Bülent Kara Savaş Hazırlayan Barış Konferansı: Londra Konferansı 14.03.2012 Oku
13020 Taner Aslan II. Meşrutiyet Dönemi Genel Af Uygulamaları 14.03.2012 Oku
13019 Ahmet Elibol Yeniçeriler ve İktidar Bağlamında Osmanlı Sisteminin Dönüşümü 14.03.2012 Oku
13018 Levent Düzcü Osmanlı Bahriye Teşkilâtında Reform Çabaları (1876-1922) 14.03.2012 Oku
13017 Warren C. Schultz Şikago Üniversitesi Şarkiyat Enstitüsü’nde Muhafaza Edilen Eyyûbi ve Memluk Sikkeleri 14.03.2012 Oku
13016 Hüsnü Yücekaya Kayseri Şer’iyye Sicillerindeki Örneklere Göre Osmanlı Dokuma İmalatçılığında Ön

Sanayileşme
14.03.2012 Oku
13015 Hale Şıvgın Ulusal Tarih Eğitiminin Kimlik Gelişimindeki Önemi 14.03.2012 Oku
13014 Güray Kırpık Oryantalizm ve Necip el-Akîkî’ye Göre Oryantalizmin Bazı Önemli Temsilcileri 14.03.2012 Oku
13013 Burak Birecikli Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet’in İlanı Üzerine Bir İnceleme 14.03.2012 Oku
13012 Esma Reyhan Eski Anadolu Kültüründe Büyü ve Büyücülük 14.03.2012 Oku
13011 İlyas Kamalov Altın Orda - Osmanlı Münasebetleri 14.03.2012 Oku
13010 İlknur Mirgaliyev Altın Orda - Osmanlı Münasebetleri 14.03.2012 Oku
13009 Feridun Tekin 19. Yüzyıl Harezm Tarih Yazıcılığı (Munis, Agehî, Beyanî) 14.03.2012 Oku
13008 Bülent Akbaba Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar 14.03.2012 Oku
13007 Nuri Yavuz Birinci Balkan Harbi ve Selanik’in Kaybı 14.03.2012 Oku
13046 Mücahit Özçelik 23 Nisan Çocuk Bayramı’nın Ortaya Çıkışı ve 1922-1929 Yılları Arasında 23 Nisan

Kutlamaları
15.03.2012 Oku
13045 Mustafa Arıkan Bir Çanakkale Şehidi ve Mektubunun Başına Gelenler 15.03.2012 Oku
13044 Nevin Yazıcı Çanakkale Savaşı’nda Türk Kadınının Rolü 15.03.2012 Oku
13043 Erdem Karaca Türk Basınında Alman Askeri Islahat Heyeti Meselesi (1913-1914) 15.03.2012 Oku
13042 Tuğba Karagözlü Sovyet Yazar E. Isaak Babel’in “Konarmiya” Öykülerinde Devrim ve İç Savaş 15.03.2012 Oku
13041 Mahir Selim Akçakaya İkinci Dünya Savaşı Sırasında Konya’da Alınan Askerî Önlemler 15.03.2012 Oku
13040 Çağatay Benhür İkinci Dünya Savaşı Sırasında Konya’da Alınan Askerî Önlemler 15.03.2012 Oku
13039 Abdüllatif Armağan Klasik Dönemde Osmanlılarda Devlet Yönetim Anlayışına Dair Bazı Düşünceler 15.03.2012 Oku
13038 Ayşe Özkan Kanlıca Konferansı Sonrasında Müslümanların Sırbistan’dan Çıkarılmaları ve Osmanlı Devleti’nin

Sırbistan’dan Çekilişi (1862-1867)
15.03.2012 Oku
13037 Nilüfer Erol Toplumsal Değişme ve Eğitim: “Temel İlişkiler, Çelişkiler, Tartışmalar” 15.03.2012 Oku
13036 R. Kutay Karaca Afganistan’daki Problemlere Tarihsel Bakış ve Gelecek Öngörüleri 15.03.2012 Oku
13035 Süleyman Polat Osmanlı Sefer Organizasyonunda Pratik Çözümler: 1634-1635 (H.1044) Tarihlerinde Karahisar-ı

Şarki’de “Mükellefiyet Şeklinde Yürütülen İştira” ile Zahire Temini
15.03.2012 Oku
13034 Mustafa Nuri Türkmen Osmanlı Devleti’nde Saray İhtiyaçlarının Karşılanması: “Kar ve Buz Temini” 15.03.2012 Oku
13033 Mustafa Sever Köroğlu Destanı’nda (Azerbaycan Kolu) Kahraman ve Karşı Kahraman Tipleri 15.03.2012 Oku
13032 Döölötbek Saparaliyev XVIII. Yüzyılda Kırgızlar ile Özbeklerin Sosyal ve Siyasi İlişkileri 15.03.2012 Oku
13031 Ramazan Acun Türkiye’de Online İşbirliği Ağ Modeline Dayalı Bir Kaynakça Yönetim Uygulaması 15.03.2012 Oku
13030 Korkut Uluç İşisağ The Acceptance and Recognition of Cultural Diversity in Foreign Language Teaching 15.03.2012 Oku
13029 Didem Demiralp İlkçağ Anadolu Efsanelerinin “En Güzel i”: Troyalı Helena 15.03.2012 Oku
13028 Erdem Karaca Hüseyin Cahit Yalçın’ın Kaleminden Şarki Anadolu Islahatı (1913 – 1914) 15.03.2012 Oku
13027 Serdar Sakin Birinci Dünya Savaşı’nda Irak Cephesinde Osmanlı Devleti ile İngiltere Arasındaki Çarpışmalar

(1915)
15.03.2012 Oku
13026 Gürsu Galip Gürsakal Osmanlı ve Büyük Güçlerin Askeri Harcamalarına Karşılaştırmalı Bir Bakış (1840-

1900)
15.03.2012 Oku
17207 Fatih Sakallı Halide Edip Adıvar’ın Hikâyelerinde Milli Mücadele’yi Yaşayan Kadınlar 22.03.2013 Oku
17206 Halil Çetin Ağaç Motifli Osmanlı Saltanat Rüyasının Tabir İlmi Açısından Değerlendirilmesi 22.03.2013 Oku
17205 Mustafa Turan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi: Milli Temsil Meselesi 22.03.2013 Oku
17204 Osman Yalçın Kuruluşundan Günümüze Türk Hava Kurumu 22.03.2013 Oku
17203 Mehmet Emin Şen Bilim Tarihçisi Sübki’ye Göre Cengiz Han 22.03.2013 Oku
17202 Hale Şıvgın İttihat ve Terakki Politikalarının Balkan İttifaklarını Hızlandırmadaki Rolü 22.03.2013 Oku