Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
33 Rahmi Doğanay Misak-ı Millî'ye Göre Lozan 03.04.2007 Oku
19040 Ömer Gündüz-İsmail Fırat Dil Devriminin Gerçekleşmesinde Türk Dil Kurumunun Rolü 04.11.2014 Oku
18318 Hatice Fırat La Fontaine'in Fabllarında Güçlü-Zayıf İlişkisi 17.02.2014 Oku
10165 Zafer Çakmak Batı Anadolu'da Gerçekleştirilen Yunan Mezalimi Hakkında Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi

Tarafından Hazırlanmış Askerî Bir Rapor
19.11.2011 Oku
10164 Mehmet Beşirli Osmanlı'da Borsa: Dersaadet Tahvilât Borsası'ndan Eshâm ve Tahvilât Borsası'na Yeni

Düzenleme Girişimleri
19.11.2011 Oku
10163 Osman Kubilay Gül Osmanlı Toplumunda Aidiyetlik Duygusuna Bir Örnek: Ahmet Rüstem (Alfred Bilinski) Bey 19.11.2011 Oku
10162 Erdal Açıkses Osmanlı Toplumunda Aidiyetlik Duygusuna Bir Örnek: Ahmet Rüstem (Alfred Bilinski) Bey 19.11.2011 Oku
10161 Mehmet Ulucan Niyâzî-i Mısrî'nin Şiirlerinde Varlık Anlayışı 19.11.2011 Oku
10160 Sevim Birici Kimsesizlik Duygusu ve Necatî Bey'in Bir Gazeli 19.11.2011 Oku
10175 Behset Karaca 1522-1532 Tarihlerinde Menteşe Bölgesi Yörükleri 21.11.2011 Oku
10174 Figen Kılıç Kavramların Öğretiminde Kavram Analizi Yönteminin Akademik Başarıya ve Bilişsel Esnekliğe

Etkisi
21.11.2011 Oku
10173 Hikmet Koraş Özbek Türkçesinde e- ve bol- Yardımcı Fiilerinin Birbirinin Yerine Kullanılması 21.11.2011 Oku
10172 Rahmi Doğanay Milli Mücadele Döneminde Türkiye, Sovyet Rusya ve İtilaf Devletlerinin Kafkas Politikaları 21.11.2011 Oku
10168 Mehmet Karagöz XVII. ve XVIII. Asırlarda (1650-1750) Kayseri: İktisat Tarihi'nde Şehir İktisadiyatı

Denemesi
21.11.2011 Oku
10167 Tahir Kodal Türkiye Cumhuriyeti'nin İlk Genel Nüfus Sayımında Çorum Vilâyeti'nin Nüfus Özellikleri 21.11.2011 Oku
10166 Efe Durmuş Türkiye Selçukluları Devrinde Harezmli Bir Türk Emiri: Hüsameddin Baycar 21.11.2011 Oku
10189 Ahmet Doğan Hüsn ü Aşk'ta İmgeler 22.11.2011 Oku
10188 Mehmet Ulucan Nedim'in Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Açıdan İncelenmesi 22.11.2011 Oku
10187 Mehmet Aygün Zum Wesen Des Genitivs im Deutschen und Genitivkonstruktionen im Türkischen 22.11.2011 Oku
10186 Faruk Yücel 'Universalität' und 'Originalität' im Übersetzungsdiskurs 22.11.2011 Oku
10185 Birol Azar Sözlü Kültür Geleneği Açısından Türk Saz Şiiri 22.11.2011 Oku
10184 Özcan Tatar 1692-1698 Yılları Arasındaki Dönemde Anavarza ve Çevresinin İskan Edilmesi Hususunda Yapılan

Çalışmalar
22.11.2011 Oku
10183 Ahmet Aksın 1832-1840 Tarihli Eğin Şer'iyye Sicili'nin Belge Özetleri 22.11.2011 Oku
10182 Sibel Canpolat 1832-1840 Tarihli Eğin Şer'iyye Sicili'nin Belge Özetleri 22.11.2011 Oku
10181 Derya Üçinkülüğ Dede Efendi'nin Şarkılarının Çok Boyutlu İçerik Çözümlemesi 22.11.2011 Oku
10180 Mustafa Hilmi Bulut Dede Efendi'nin Şarkılarının Çok Boyutlu İçerik Çözümlemesi 22.11.2011 Oku
10179 Zülfü Demirtaş Osmanlı'da Sıbyan Mektepleri ve İlköğretimin Örgütlenmesi 22.11.2011 Oku
10178 Mehmet Ulucan Edebiyatımızda Lider Tipi ve Hoca Neşet Örneği 22.11.2011 Oku
10177 Zekiye Gül Elbir Yazı Diline Göre, Yeni Uygur Türkçesinin Kuça Ağzındaki Ses Değişmeleri 22.11.2011 Oku
10176 Sevim Birici Klasik Türk Edebiyatında Âsiyâ 22.11.2011 Oku
10206 Tarık Özcan Sultan Süleyman'dan Süleyman Efendiye İki Şiirin Metinler Arası İlişki Bağlamında

Değerlendirilmesi
23.11.2011 Oku
10205 Mehmet Aygün Der Gebrauch des Gerundıums ?arak/-erek des Türkischen und seine Wıedergabeformen im

Deutschen
23.11.2011 Oku
10204 Zülfi Güler Şeyh Galib Divanında Ayna Sembolü 23.11.2011 Oku
10203 Süleyman Çaldak Taşköprülüzâde'nin Mevzû'âtu'l Ulûm'undaki İlimler Tasnîfi Üzerine 23.11.2011 Oku
10202 Ahmet Turan Sinan Necati Beg Divanındaki Deyimler Üzerine 23.11.2011 Oku
10201 Şerife Yıldız Enkulturation Und Sprache: Ein Untersuchungsmodell Zum Vergleich Der

Enkulturationsbedingungen Und Spracherwerbsprozesse Bei Türkischen Migrantenkindern In Deutschland
23.11.2011 Oku
10200 Nesrin Demir Avrupa Birliği Türkiye İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu 23.11.2011 Oku
10199 İsmail Erdoğan Kethudâzâde Ârif Efendi ve Felsefî Görüşleri 23.11.2011 Oku
10198 Sabri Eyigün Hans Henny Jahnns Surrealistischer Roman "Die Nacht Aus Blei" Oder Die Kritisch- Depressive

Stimmung Der Deutschen Autoren Nach Dem Zweiten Weltkrieg
23.11.2011 Oku
10197 Süleyman Çaldak "Urfî-Dânlar Arasında 'Urfî'nin Bir Beytinde Geçen " 'Abes " Kelimesi Üzerine

Tartışmalar
23.11.2011 Oku
10196 Mehmet Ulucan Ali Yıldırım, Edebiyat (tanıtma) 23.11.2011 Oku
10195 Haktan Birsel Bağımsızlık Sonrası Özbekistan ve Dış Politikası 23.11.2011 Oku
10194 Timuçin Kodaman Bağımsızlık Sonrası Özbekistan ve Dış Politikası 23.11.2011 Oku
10193 İsmail H. Demircioğlu Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'de Tarih Öğretiminin Genel Amaçlarının

Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmesi
23.11.2011 Oku
10192 Zülfi Güler Yunus Emre'nin Nur-ı Muhammedî Anlatımının Türk Yaratılış Destanlarıyla Benzerliği 23.11.2011 Oku
10191 Kazım Paydaş Timur'un Gürcistan Seferleri 23.11.2011 Oku
10190 Sema Özher Çağdaş İnsanın Tutamak Arayışı: "Aylak Adam" 23.11.2011 Oku
10224 Ümit Koç XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Çavuşluk Teşkilatı 24.11.2011 Oku
10223 Tahsin Deliçay Arap Dilinde Harf-i Ta'rif 24.11.2011 Oku
10222 Sadık Koç Arap Dilinde Harf-i Ta'rif 24.11.2011 Oku
10221 Ali Yıldırım Nedim'in Şiirlerinde Somutlaştırma 24.11.2011 Oku
10220 Ramazan Gülendam Narrative Strategy in Kemal Tahir's Devlet Ana 24.11.2011 Oku
10219 Abdülhalim Aydın Yaşama Bakışta Guy De Maupassant'ın Yakup Kadri Karaosmanoğlu Üzerindeki Etkileri 24.11.2011 Oku
10218 Sabri Eyigün Kitle Yazını İçinde Karl May'ın Roman Kahramanlarıveya Modern Çağın Don Kişotları (Edebiyat

Didaktiği ve Sosyolojisi Açısından Eleştirel Bir Yorum)
24.11.2011 Oku
10217 Mehmet Aygün Temporale Präpositionen Im Deutschen Und Ihre Wiedergabemöglichkeiten Im Türkischen 24.11.2011 Oku
10216 Enver Çakar XVI. Yüzyılda Şam Beylerbeyiliğinin İdarî Taksimatı 24.11.2011 Oku
10215 Rahmi Doğanay Büyük Taarruz'da Türk Havacılığı 24.11.2011 Oku
10214 N. Zehra Savran Bir Çevirinin Anatomisi 24.11.2011 Oku
10231 Tahsin Aktaş Türkçe'de -mIş Ekinin Semantik Fonksiyonu ve Almanca'daki Karşılığı 25.11.2011 Oku
10230 Orhan Kılıç Ocaklık Sancakların Osmanlı Hukukunda ve İdarî Tatbikattaki Yeri 25.11.2011 Oku
10229 Mehmet Çevik Nutuk'taki İfadeleriyle Atatürk ve Milli Birlik (Vahdet-İ Milliye) 25.11.2011 Oku
10228 Ahat Üstüner Çağatay Türkçesi'nde "-rdA, -ArdA, -UrdA" Zarf-Fiil Eki 25.11.2011 Oku
10227 Ülkü Eliuz Attila İlhan'ın Şiirlerinde Postmodernist Söylemin İki Yüzü 25.11.2011 Oku
10226 Abdülhalim Aydın Şinasi'nin Şair Evlenmesinde Fransız Etkisi 25.11.2011 Oku
10225 Ercan Alkaya Tatar Türklerinin Kullandığı Türkçe Kişi Adları Üzerine Bir Değerlendirme 25.11.2011 Oku