Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10051 Muhammet Arslan Adıyaman Besni İlçesindeki Bazı Mezar Taşlarında Görülen Kahve Yapımı ve Sunumu İle İlgili

Kabartmalar Üzerine
16.11.2011 Oku
1140 Nevzat Özkan Ahmet Cevdet Paşa'nın Türk Dili Hakkındaki Görüşleri ve Eserleri 27.03.2007 Oku
1725 Suzan Tokatlı Anadolu Ağzılarında ki Bağlama Edatı İle Kurulan Yardımcı Cümleler 26.03.2007 Oku
3616 İbrahim Ethem Özkan Ardanuç Ağzı İle Divânu Lûgat-it-Türk ve Derleme Sözlüğü Arasında Bir Karşılaştırma

Denemesi
20.06.2008 Oku
12974 Cihan Okuyucu Aşık Paşanın Tasavvuf Risalesi 09.03.2012 Oku
12977 Metin Karaörs Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Cümlelerinin Tahlili ve Cümle Çeşitlerinden Örnek Tahliller 09.03.2012 Oku
3030 Ali Kuşat Bir Değerler Sistemi Olarak "Kimlik" Duygusu ve ATATÜRK 25.02.2008 Oku
691 Hakan Topçu Bir İletişim Dili Olarak İnternet 28.03.2007 Oku
690 Hamza Çakır Bir İletişim Dili Olarak İnternet 28.03.2007 Oku
3782 Ali Göçer Bir Öğrenme Alanı olarak Anlama Eğitimi ve Türkçe Öğretimindeki Yeri 08.08.2008 Oku
3027 Ahmet Öcal Bulgaristan Türk Masalları İle Yozgat (Karakuyu) Masallarının Karşılaştırılması 25.02.2008 Oku
1504 Ahmet Öcal Bulgaristan Türk Masalları ile Yozgat (Karakuyu) Masallarının Karşılaştırılması 28.03.2007 Oku
3353 Ganire Hüseyinova Cenk'ten Arp'a: Bir Türk Sazının Tarihçesi 11.04.2008 Oku
68 Mustafa Keskin Cumhuriyet ve Temel Ülküleri 29.10.2006 Oku
12979 Ümit Tokatlı Cümle Tahlili Örnekleri 09.03.2012 Oku
1673 Metin Karaörs Ders Kitaplarındaki Yardımcı Seslerle İlgili Bilgi Yanlışları 28.03.2007 Oku
146 Ercan Alkaya Dil ve Söz Bağlamında Kırım Karay Türklerinin Atasözleri 26.03.2007 Oku
12968 Ümit Tokatlı Elvan Çelebi’nin Eseri (El) - Menakıbu-l’ - Kudsiyye- Fi’ (İl) Menasıbi’l Ünsiyye 09.03.2012 Oku
751 Erhan Aydın Eski Türk Yazıtlarında Benzetme İlgisiyle Kurulmuş Cümleler Üzerine 26.03.2007 Oku
3029 Abdulkadir Özcan Fatih Devri Tarih Yazıcılığı ve Literatürü 25.02.2008 Oku
10047 Faruk Yıldırım Geçmişten Günümüze Türk Müziğinde Toplu İcra Anlayışı Üzerine Bir İnceleme 16.11.2011 Oku
2220 Hamza Çakır Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği 19.11.2007 Oku
942 Ali İhsanÖbek Gıbb?in Ünlü Eseri A History of Ottoman Poetry Çevirisindeki Okuma Yanlışları 28.03.2007 Oku
1657 Ahmet Günşen göster- ve görset-/körset- Fiillerinin Yapısı Üzerine 27.03.2007 Oku
215 Hikmet Koraş Günümüz Türk Lehçelerinde Gereklilik 27.03.2007 Oku
10053 Seyfullah Korkmaz Hacı Torun Efendi'nin Miftâhu'l Hayât İsimli Eseri Üzerine Bir Araştırma 16.11.2011 Oku
10048 Halil Aytekin Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda Üslûp ve Mizah 16.11.2011 Oku
12971 Mustafa Çuhadar Hıdır Bey ve Kaside-i Nuniyyesi 09.03.2012 Oku
10052 Sabit Dokuyan I. Büyük Millet Meclisi'nde Kayseri Mebusları ve Milli Mücadeledeki Etkinlikleri 16.11.2011 Oku
3028 Ahmet Kolbaşı Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi Adlı Eserde, Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Hakkında

Verilen Bilgilerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Deneme
25.02.2008 Oku
10050 Melike Kum İktisadın Yeni Coğrafi Açılımı: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı 16.11.2011 Oku
3026 Nevzat Özkan İlk Dil Bilgisi Ders Kitabımız Medhal-İ Kavâ'id Hakkında 25.02.2008 Oku
779 Galip Güner İlk Türkçe Gramer: Müyessiretü?l-Ulûm 20.04.2007 Oku
1670 Adnan Karadüz İlköğretim Türkçe Dilbilgisi Kitaplarının Öğreticilik Kavramı Bağlamında Eleştrisi 27.03.2007 Oku
3450 M. Metin Hülagü İngiliz Belgelerinde Türkiye'nin Balkanlardaki Politikasına Dair Bir Memorandum 29.04.2008 Oku
3617 Mustafa Zülküf Altan İnternet ve Eğitim 20.06.2008 Oku
3024 Zekeriya Türkmen İzmir'in İşgali Olayı ve Yunanlıların XVII. Kolordu Mensuplarına Yönelik Gasp ve

Yağmalama Hareketi
25.02.2008 Oku
1643 Nesrin Bayraktar Kavram ve Anlam Boyutunda Sarı ve Tonları 27.03.2007 Oku
2219 Duygu Uçgun Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler 16.11.2007 Oku
18963 Göksel Türközü Korece Sözcüklerin Anlam İlişkileri Yönünden Türkçe Sözcüklerle Karşılaştırmalı Analizi 01.10.2014 Oku
10056 Ahmet Ağır Köroğlu'ndan Erken Dönem Cumhuriyet Şiirine Edebiyat ve Teknoloji 16.11.2011 Oku
777 Gürer Gülsevin Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına 26.03.2007 Oku
762 Nejat Doğan Kutadgu Bilig'in Devlet Felsefesi I 27.03.2007 Oku
763 Nejat Doğan Kutadgu Bilig'in Devlet Felsefesi II 27.03.2007 Oku
12975 Ersoy Taşdemirci Medreselerin Doğuşu Kaynakları ve İlk Zamanları 09.03.2012 Oku
517 Hülya Aşkın Balcı Metindilbilim Açısından Bir Çözümleme 26.03.2007 Oku
888 Celalettin Çelik Mevlana?nın Fikirlerinin Türklerin Dinî Hayatına Etkileri 31.05.2007 Oku
12978 Mustafa Keskin Milli Mücadele Başlarken Anadolu’nun Demografik Yapısı 09.03.2012 Oku
3035 Serdar Sakin Milli Mücadele Döneminde Atatürk'ün Demokrasi Anlayışı ve Uygulamaları 26.02.2008 Oku
101 Serdar Sakin Misâk-I Millî?nin Hazırlanışı ve İlânıyla İlgili Görüşler 28.03.2007 Oku
3023 Mesut Çapa Mübadele'de Kızılay (Hilâl-i Ahmer) Cemiyetinin Rolü 25.02.2008 Oku
10054 Abdülkadir Dağlar Necâtî Beg'in Dîvân'ı ile Mecmû'a-yı Kasâyid-i Türkiyye'de Bulunan Kasîdelerine

Eleştirel Bakış
16.11.2011 Oku
1098 Esin Kahya On Beşinci Yüzyılda Osmanlılarda Bilimsel Faaliyelerin Kısa Bir Değerlendirilmesi 19.04.2007 Oku
1409 Bayram Durbilmez Prof. Dr. Tuncer Gülensoy'un Halkbilimi Çalışmaları 27.03.2007 Oku
1636 Ali Akar Renge Bağlı Yer Adlandırmalarında Muğla Örneği 27.03.2007 Oku
2223 Süleyman Demirci Rise of Nationalism in the Ottoman Empire: How Did Ottoman Government Respond To The

Bullgarian National Movement (1839-1870) ?
19.11.2007 Oku
1264 Doğan Kaya Sivas İlbeyi Yöresi Türkmenleri Halk Şairleri 26.03.2004 Oku
3781 Adem Sultan Turanlı Sosyal Bilişsel Öğrenme ve Yabancı Dil Öğretimi 08.08.2008 Oku
1426 Ruhi Ersoy Şehirleşme-Halk Kültürü İkileminde Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri 27.03.2007 Oku
223 İsa Özkan Şehriyar'ın Şiirlerindeki Kültür Değerleri 27.03.2007 Oku
835 Mahmut Şarlı Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü?nde, Garib-Nâme?deki Tanıklığına Başvurulmamış Türkçe Kelimeler 28.03.2007 Oku
1122 Oya Levendoğlu Tarih İçinde Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Diğer Kültürlerle Etkileşimleri 28.03.2007 Oku
1722 Hatice Şahin Terimlerin Genel Dile Yansımasına Dair Bazı Gözlemler 26.03.2007 Oku
12972 Ahmet Uğur Türk Devlet Geleneğine Ait Tarihi Metinlerimizden Örnekler 09.03.2012 Oku
12973 Metin Karaörs Türk Dil Bilgisi Cümle Tahlili Örnekleri 09.03.2012 Oku
182 Ünver Günay Türk Dünyasında Kronolojik Sistemler 27.03.2007 Oku
3025 Ersoy Taşdemirci Türk Eğitim Tarihinde Azınlık Okulları ve Yabancı Okullar 25.02.2008 Oku
10049 Mehmet Kınık Türk Halk Müziği Çalgı Topluluklarının Yapılanması ve Bağlama 16.11.2011 Oku
1478 Yaşar Kalafat Türk Halklarında Kurt Ağzı Bağlama İnancı 27.03.2007 Oku
18224 Gülmira Ospanova Türk ve Kazak Dillerinde Fiil Kökenli Antroponimlerin Leksik-Semantik Özelliği 21.01.2014 Oku
[ 1 2 ]