Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10769 Abdullah Şahin Cornell Not Alma Tekniğinin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi 02.01.2012 Oku
10761 Adem Koç Kütahya Soğukçeşme (Avdan) Köyü'nde Kurban Ritüeli 01.01.2012 Oku
14268 Adem Soruç The Missing Gap Between Spoken Grammar and English Textbooks in Turkey 02.05.2012 Oku
10772 Ahmet Tekin Küreselleşen Dünyada Bölgesel Kalkınma Dinamikleri, Kamu Politikaları ve Bölgesel Kalkınma

Ajansları
02.01.2012 Oku
14263 Akif Arslan Sözcük Türleri Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkisi 02.05.2012 Oku
14265 Ali Göçer Türkçe Öğretmen Adaylarının Yetizleme Çalışmalarıyla Oluşturdukları Metinlerde Öngönderim ve

Artgönderim Kullanımının Görünümü
02.05.2012 Oku
14271 Ali Kurt Anadolu'dan İstanbul'a Göç ve Kente Tutunma Sürecinde Göçmenler İçin "Kahvehaneler"in Önemini

1950 Sonrası Türk Romanı'ndan Okuma
02.05.2012 Oku
14264 Ayhan Kahraman On "The Step Based System" and Unplanned Language Planning: Rediscovering America? 02.05.2012 Oku
14266 Bilal Aktan Mu'înü'l-Mürîd'de Oğuzca Ses ve Şekil Özellikleri 02.05.2012 Oku
14267 Cemal Karaata The Missing Gap Between Spoken Grammar and English Textbooks in Turkey 02.05.2012 Oku
10768 Deniz Bayav 19.YY. Sonu ve 20.YY Başında Kadın Ressamlarımız 02.01.2012 Oku
12249 Derya Emir Büyülü Gerçekçilik: Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm ve Angela Carter’ın Büyülü Oyuncakçı

Dükkânı İsimli Eserlerinin Karşılaştırması
14.02.2012 Oku
12251 Dilek Çakıcı Şema Kuramının Okuduğunu Anlama Sürecindeki Rolü 14.02.2012 Oku
14259 Emel Funda Türkmen Müziksel Değişim ve Dönüşüm 1945-1946 Akbaba Dergisi Örneği 02.05.2012 Oku
10767 Ensar Yılmaz Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Girişimcilik Olgusu (Sosyo-Ekonomik Açıdan Bir Bakış) 02.01.2012 Oku
10765 Esra Işık Osmanlı'dan Cumhuriyete Mahalle Yönetimi 02.01.2012 Oku
10773 Fehmi Akın Erken Cumhuriyetin İktisadi Kurumlarından Biri: Âli İktisat Meclisi 02.01.2012 Oku
12254 Feyzullah Ünal Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Yasal ve Yapısal Dönüşümü 14.02.2012 Oku
10770 Gülnur Aydın Cornell Not Alma Tekniğinin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi 02.01.2012 Oku
14261 Hanifi Sever Sosyal Öğrenme Teorileri Işığında Yasadışı Göç ve Etkileri 02.05.2012 Oku
12250 Hatice Elif Diler Büyülü Gerçekçilik: Latife Tekin’in Sevgili Arsız Ölüm ve Angela Carter’ın Büyülü

Oyuncakçı Dükkânı İsimli Eserlerinin Karşılaştırması
14.02.2012 Oku
10763 M. Eyyup sallabaş Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu

Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması
02.01.2012 Oku
10762 Mehmet Temizkan Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu

Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması
02.01.2012 Oku
14269 Mehmet Yunus Çelik Boyutları ve Farklı Algılarıyla Küreselleşme 02.05.2012 Oku
12253 Mine Demirçelik Mülkiyet Kavramının Tarihsel Gelişimi Sürecinde Ortaçağ ve Reform Hareketi 14.02.2012 Oku
12256 Muamber Yılmaz İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamalarının Türkçe, Matematik, Sosyal

Bilgiler ve Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarısına Katkısı
15.02.2012 Oku
10764 Musa Şahin Osmanlı'dan Cumhuriyete Mahalle Yönetimi 02.01.2012 Oku
10771 Oğuzhan Sevim Cornell Not Alma Tekniğinin Dinlenilen Metni Anlamaya ve Kalıcılığa Etkisi 02.01.2012 Oku
14270 Rafet Metin XVI. Yüzyılın Sonu Ve XVIII. Yüzyılın Başlarında Bolu'da Sosyal Hayat 02.05.2012 Oku
12252 Ramazan Kılıç Mülkiyet Kavramının Tarihsel Gelişimi Sürecinde Ortaçağ ve Reform Hareketi 14.02.2012 Oku
10766 Saban Esen Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Girişimcilik Olgusu (Sosyo-Ekonomik Açıdan Bir Bakış) 02.01.2012 Oku
14262 Selami Özsoy Spor Haberciliğinde Doğruluk ve Tarafsızlık 02.05.2012 Oku
10774 Serkan Bayraktar Erken Cumhuriyetin İktisadi Kurumlarından Biri: Âli İktisat Meclisi 02.01.2012 Oku
10775 Şakir Turan Moğolların Anadoluyu İstilası Sonrası Batı Anadoluda Türkmen Tarzında Şekillenme 03.01.2012 Oku
14258 Turgay Anar Lâle Müldür'ün Şiir Kitabının Gelenekle Kurduğu İrtibat 02.05.2012 Oku
14260 Uğur Türkmen Müziksel Değişim ve Dönüşüm 1945-1946 Akbaba Dergisi Örneği 02.05.2012 Oku
12255 Yavuz Bozkurt Türkiye’de Nüfus Hareketliliği ve Kütahya Örneği 14.02.2012 Oku