Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
473 Ufuk Gencel Türkiye'de Yabancı Dil Öğrenme ve Yabancı Dil Yoğun Eğitimlerin Ekonomik ve Sosyal

Maliyetleri
20.03.2007 Oku
481 Ali Nazım Sözer Türk Harflerinin Kabulü ve Tatbiki Hakkında Kanun, Eğitimde Birlik Hakkında Kanun ve

Günümüzdeki Durumları
22.03.2007 Oku
482 Ayşe Fırat Şimşek Hukuki Açıdan Yabancı Dilde Eğitim 22.03.2007 Oku
485 Semiramis Yağcıoğlu Dil Asla Masum Değildir 23.02.2007 Oku
584 Özden Fidan Dil ve İktidar İlişkileri Doğrultusunda Dil Planlaması ve Türk Dil Devrimi 22.03.2007 Oku
1115 Sevdiye Köksal Yazın ve Gerçeklik 22.03.2007 Oku
11864 Ayfer Kocabaş Öğrencilerin Kullandığı Müziği Öğrenme Stratejilerinin Bazı Psikososyal Değişkenler

Bakımından Analizi
07.02.2012 Oku
11865 Zeynep Sever Öğrencilerin Kullandığı Müziği Öğrenme Stratejilerinin Bazı Psikososyal Değişkenler

Bakımından Analizi
07.02.2012 Oku
11866 Filiz Mergen Anadilden Sonra Öğrenilen Dilde Dilbilgisel İşlemleme: Geç İkidilliliğin Beyindilbilimi

Açısından Değerlendirilmesi
07.02.2012 Oku
11867 Mustafa Kemal Yılmaz Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü ve Yöre Halkının Üniversite’den

Beklentileri İle İlgili Bir Uygulama
07.02.2012 Oku
11868 Selahattin Kaynak Sosyo-Ekonomik Dönüşüm Sürecinde Üniversitelerin Rolü ve Yöre Halkının Üniversite’den

Beklentileri İle İlgili Bir Uygulama
07.02.2012 Oku
11869 Ömer Korkmaz DANTE ALIGHIERI-Yaşamı ve Eserleri 07.02.2012 Oku
11870 Sedat Cereci Gündem Oluşturmada Medyanın Rolü 07.02.2012 Oku
11871 Ömer Korkmaz Tarihsel Süreç İçerisinde Evrensellik Düşüncesi 07.02.2012 Oku
11872 Bülent Uğrasız Çin’in Hazar ve Orta Asya Bölgesine Yönelik Politikası 07.02.2012 Oku
11873 Abdülkadir Kabadayı Öğrenci-Merkezli Yabancı Dil Öğretim Modeli Tercih Ölçeği (YÖMTÖ) 07.02.2012 Oku
11874 Turgay Cin Türkiye Coğrafyasının Yeni Dili İngilizce mi Olacak? 08.02.2012 Oku
11875 Ayşe Fırat Şimşek 18-19. Yüzyıllarda Azerbaycan Şehirlerinde Sosyal ve Siyasi Durum 08.02.2012 Oku
11876 Semiramis Yağcıoğlu Batı Trakya Türklerinin Hukuki Statüsü Sorunları ve Avrupa Birliği 08.02.2012 Oku
11877 Zeynep Çetinkaya Öğretmenlerin Masallara ve Bunların Türkçe Öğretiminde Kullanımına İlişkin görüşleri

Ölçeğinin Geliştirilmesi
08.02.2012 Oku
11878 Sema Yıldırım Foreign Language Anxiety: Listening and Speaking 08.02.2012 Oku
11879 Cem Doğru Milli Mücadele Döneminde Ekonomiye Verilen Önem: İktisat Vekaletinin Kurulması (1920-1922) 08.02.2012 Oku
11880 Özgür Yanardağ Teknolojik Yeniliklerin Araçları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme 08.02.2012 Oku
11881 Bora Süslü Teknolojik Yeniliklerin Araçları: Türkiye Üzerine Bir İnceleme 08.02.2012 Oku
11882 Gülperi Sert Truva'dan Yükselen Çığlık ve Crista Wolf'un Kassandra Adlı Öyküsü 08.02.2012 Oku
11883 Şevket Işık Türkiye'de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri 08.02.2012 Oku
11884 Turgay Cin Batı Trakya Türklerinin Hukuki Statüsü Sorunları ve Avrupa Birliği 08.02.2012 Oku
11885 Adviye Erbay Bilim ve İdeoloji: Tekniğin İktidarı 08.02.2012 Oku
11886 Erdem Erdenk Dilin Mevzuatla Korunması 08.02.2012 Oku
11887 Metin Eminağaoğlu Bilgi Güvenliği Nedir, Ne Değildir? Türkiye'de Bilgi Güvenliği Sorunları ve Çözüm

Önerileri
08.02.2012 Oku
11888 Yılmaz Gökşen Bilgi Güvenliği Nedir, Ne Değildir? Türkiye'de Bilgi Güvenliği Sorunları ve Çözüm

Önerileri
08.02.2012 Oku
11889 Nilüfer Karacasulu Hegemonik Düzen Tartışmaları ve Eleştirel Görüşler 08.02.2012 Oku
11890 Özgün Koşaner Dilsel Temsilleştirme Aracı Olarak Yüklemleme 08.02.2012 Oku
11891 Bilge Türkkan İlköğretim Düzeyinde Okutulan Türkçe Tarih Metinlerinde Adlaştırma Temel Alınarak

Sözbilimsel Kipin Saptanması
08.02.2012 Oku
11892 Nalan Yiğit Profesyonel Ses Eğitimi Alan Bireylerin Ses Özelliklerinin İncelenmesi 08.02.2012 Oku
11893 Satı Doğanyiğit Profesyonel Ses Eğitimi Alan Bireylerin Ses Özelliklerinin İncelenmesi 08.02.2012 Oku
11894 Evrim Ersöz Koç Umut ve Umutsuzluk İkilemi: Thornton Wilder’ın Ramak Kaldı'daki Kıyamet İmgelemi 08.02.2012 Oku
14272 Nilgün Sofuoğlu Kılıç Toplumsal İlişkiler Alanı Olarak Sanal Âlem Üzerine Schutzcu Bir Çözümleme 02.05.2012 Oku