Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19334 Özlem Erdoğan "Temel Cümle" Terimi Üzerine 03.02.2015 Oku
19336 Arif Sunal 16. Asır Divan Edebiyatının Bilinmeyen Bir Şairi: Sâdık 04.02.2015 Oku
3771 Hakan Yekbaş 16. Yüzyılda Müezzin Bir Şâir: Hüdâyî-İ Kadîm 07.08.2008 Oku
19348 Emel Coşkun 1950-1960 Yılları Arası Türk Heykel Sanatı 05.02.2015 Oku
12015 Emel Coşkun 1950-1960 Yılları Arası Türk Heykel Sanatı 10.02.2012 Oku
19341 Mehmet Yılmaz Ahmet Oktay'a Göre Roman Kahramanı 04.02.2015 Oku
12012 Canan Koç Aktif Öğrenmenin Okuduğunu Anlama ve Eleştirel Düşünme Üzerindeki Etkileri 10.02.2012 Oku
19345 Şeref Boyraz Anonim Halk Edebiyatı Araştırmalarının Tanım ve Tasnif Sorunları Bağlamında “Söylemelik ve Konuşmalık Türler”le İlgili Çalışmaların Durumu 05.02.2015 Oku
20179 Sinan Haşhaş-Ünal İmik-Can Aydoğdu Arguvan Örnekleminde “Dede Sazı”nın Organolojisi ve İcra Özellikleri 16.10.2015 Oku
19339 Erol Başara Aruz Vezninin Belli Bir Kalıbında Yazılmış Güftelerin Sengin Semâî Usûlü ile Bestelenmesinde Görülen Bazı Prozodik Özellikler 04.02.2015 Oku
3304 Ahmet Bozdoğan Atatürk Döneminin Dil Kültür ve Edebiyat Politikalarını Yansıtan Bir Halkevi Dergisi:

Ortayayla
03.04.2008 Oku
10242 Şevket Kadıoğlu Baudelaire'in Cehennemi 28.11.2011 Oku
2914 Faruk Kocacık Bilgi Toplumu ve Türkiye 06.02.2008 Oku
729 Faruk Yücel Çeviri Etkinliğinin Ana Dil Üzerindeki Etkisi 29.05.2007 Oku
19338 Ayşe Banu Karadağ Çeviri Tarihimizde “Gözle Görülür” Bir Mütercime: Fatma Âliye Hanım 04.02.2015 Oku
10245 Şule Düzdemir E. Hemingway'in "Farewell to Arms" Adlı Romanında "Savaş" Olgusuna Bakış Açısını

"Eşdizimlilik" Çerçevesinde Saptamaya Yönelik Bir Uygulama Çalışması
28.11.2011 Oku
10244 Özge Can Bakırlı E. Hemingway'in "Farewell to Arms" Adlı Romanında "Savaş" Olgusuna Bakış Açısını

"Eşdizimlilik" Çerçevesinde Saptamaya Yönelik Bir Uygulama Çalışması
28.11.2011 Oku
19344 Nilgün Yavuz Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Ölümü Hatırlatan Kadın” Şiirinin Anlambilimsel Çözümlemesi 05.02.2015 Oku
10247 Esma İnce Fransızca'da Sözcük Sınıfları Arasında Geçişkenlik: Niteleme Sıfatı İşlevli Belirteçler ve

Adlar Örneği
28.11.2011 Oku
3770 Kubilay Geçikli Gotik Romanda Aydınlanma Karşıtlığı 07.08.2008 Oku
3769 M. Ertuğ Yavuz Gotik Romanda Aydınlanma Karşıtlığı 07.08.2008 Oku
12011 Atilla Engin Gözecik: Sivas’da Yeni Bir Geç Hitit Merkezi ve Kapı Aslanı 10.02.2012 Oku
20178 Mehmet Güler Hâfız Osman Efendi’nin Ferâiz Lügâzları 16.10.2015 Oku
20176 Yusuf Yıldırım Hâkî'nin Manzum Kırk Hadis'i 16.10.2015 Oku
12006 Mevlude Zengin Heart of Darkness: Yeni Tarihselci Bir Okuma 10.02.2012 Oku
2913 Uluğ Nutku İnsanın Kültür Varlığı 06.02.2008 Oku
12013 Tülinay Dalak “İnsanlık Durumu” ve “Umut”’da Malraux Aktivizmi 10.02.2012 Oku
19346 Onur Balci Kaplan Kelimesinin Kökenbilimsel İncelenmesi 05.02.2015 Oku
12010 Assiye Aka Kimliğe Teorik Yaklaşımlar 10.02.2012 Oku
1834 Gülcan Tatar Kiralık Konak?ta Madame Bovary 28.05.2007 Oku
12008 Okşay Aktar Medikal Antropoloji Çerçevesinde Tunceli / Ovacık’ta Geleneksel Sağaltma Yöntemleri 10.02.2012 Oku
12007 Akın Konak Medikal Antropoloji Çerçevesinde Tunceli / Ovacık’ta Geleneksel Sağaltma Yöntemleri 10.02.2012 Oku
19332 Yunus Ayata Mehmet Âkif Ersoy’un Âsım’ında Toplumsal Meseleler 03.02.2015 Oku
19340 Eshabil Bozkurt Meşrutiyet Dönemi’nde Çok Kimlikli Bir Mütercim: Avan-Zâde Mehmed Süleyman 04.02.2015 Oku
19335 Ahmet Bozdoğan Necip Fazıl’ın Ütopyasında Şiir ve Şair 04.02.2015 Oku
12005 H. İbrahim Delice Oldurgan Çatı İşlev Açısından Nasıl Tanımlanmalıdır? 10.02.2012 Oku
19333 Büşra Sürgit Orhan Pamuk’un Romanlarında Klasik Kitap Sanatları 03.02.2015 Oku
977 Alim Yıldız Osman Nevres'in olaydı Redifli Gazeline Şerh 16.04.2007 Oku
10246 Mehmet Yılmaz Ölümün Doğada Yankılanan Sesi: Makber'de Tabiata Ait Unsurlar Üzerine Bir İnceleme 28.11.2011 Oku
10243 Osman Yılmaz Sanatın Arketipi Olarak Anne İmgesi 28.11.2011 Oku
12009 Gülpınar Akbulut Sivas Şehri’nin Tarihi Coğrafyası 10.02.2012 Oku
4959 Taner Aslan Siyasi, Sosyal ve Kültürel Açıdan Atatürk'ün Liderliği Üzerine Bir Deneme 24.03.2009 Oku
19347 Süheyla Yüksel Şairlerimizde Anne Hasretinin Sembolü Olarak Mezar 05.02.2015 Oku
12014 Süheyla Yüksel Şairlerimizde Anne Hasretinin Sembolü Olarak Mezar 10.02.2012 Oku
19337 Yılmaz Daşlı Tarihe Duyulan İlgi: Kemal Tahir 04.02.2015 Oku
20177 Yunus Ayata Türk Romanında Nüfus Mübadelesi ve Bir Mübadele Romanı Olarak Mor Kaftanlı Selanik 16.10.2015 Oku
471 İsmail Demirbağ Türkçe Reklam Bildirilerinde Kullanılan Yabancı Sözcükler 30.05.2007 Oku
1726 Suzan Tokatlı Türkiye Türkçesinin Bugünkü Durumu ve Sorunları Üzerine Yazılan Kitaplar 28.03.2007 Oku
10248 Hasan Coşkun Türkiye ve Almanya'da Yabancı Dil Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Karşılaştırılması 28.11.2011 Oku
10249 Metin Erol Türkiye'de Toplumlaşma Problemleri 28.11.2011 Oku
2909 Recep Ercan Türkiye'de Ulusal Kültür Tartışmaları Bağlamında Çağdaş Uygarlık Sorunu 06.02.2008 Oku
2911 Mehmet Aslan Ulus, Uluslaşma ve Ulus Devlet 06.02.2008 Oku
2910 Vahap Sağ Ulus, Uluslaşma ve Ulus Devlet 06.02.2008 Oku
3177 Aziz Merhan Yazılı Özbek Edebiyatı 18.03.2008 Oku
1645 H. İbrahim Delice Yüklem Olarak Türkçede Fiil 11.08.2006 Oku
3298 H. İbrahim Delice Yüklemin Özne ve Nesne İlişkisi 01.04.2008 Oku