Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
10921 Osman Ünlü "Hoşça Bak Zâtına Kim / Âlem-i Kübrâsın Sen" Nazire Geleneği İçinde Şeyh Gâlib'in Meşhur

Şiiri
10.01.2012 Oku
3003 Ali Öngül "Selçuklularda Eğitim Faaliyetleri Ve Yetişen İlim Adamlarına Genel Bir Bakış" 21.02.2008 Oku
2998 Kenan Erdoğan "Şiir-Efsane-Menkıbe İlişkisi ve Niyâzî-i Mısrî'nin Menkıbelerine Göre Bazı Şiirlerinin

Hikâyesi"
21.02.2008 Oku
10926 Mehmet Altunmeral Abdî'nin Gül ü Nevrûzunda Mûsikî Terimleri 11.01.2012 Oku
10938 Talip Kabadayı Against Positivism! 11.01.2012 Oku
10925 Fatih Koyuncu Alaşehirli Makalî Mustafa Bey ve Mecmualardaki Bazı Şiirleri 10.01.2012 Oku
10929 Erdem Can Öztürk Ali Cemaleddin'in "Arûz-ı Türkî" İsimli Eserine Dâir 11.01.2012 Oku
10924 Tuğba Aydoğan Bektaşî Şairi Âşık Sıdkî Baba'nın Nasîhatnâmesi 10.01.2012 Oku
11658 Kenan Erdoğan Bir Mektup, Bir Atışma ve Bir Şiir 03.02.2012 Oku
10941 Kürşat Solak Bulak Yangını 11.01.2012 Oku
10939 Ceren Ünal Byzantine Empress Evdokia Makrembolitissa "Copper Folles of Konstantine X Doukas From Kuvay-i

Milliye Museum/Balıkesir and Manisa Museum/Manisa
11.01.2012 Oku
10915 İlhan Genç Çiğnenmiş Sakızı Çiğnemeyenler: Nizâm-ı Cedid'in Şeyh Gâlib'i ve Cumhuriyet'in Âsaf Hâlet

'i
10.01.2012 Oku
2906 Ferhat Karabulut Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu 06.02.2008 Oku
11662 Mine Yıldırım Divandan Seslenen Bilge Şair 03.02.2012 Oku
10923 Ramazan Ekinci Erzurumlu Osman Sirâceddin ve Mevlid-i Şerîfi 10.01.2012 Oku
10928 Adem Köpür Eski Edebiyat ve Kültürümüzde Birbirini Çağrıştıran Bazı Kelimeler 11.01.2012 Oku
10936 Gamze İnan Eylem Araştırması: Eğitimde Değişimin Yaratılmasında Öğretmenin Gücü 11.01.2012 Oku
10934 Can Şen Feminist Edebiyat Eleştirisi ve Nihan Kaya'nın "Gelin" Hikâyesinin İncelenmesi 11.01.2012 Oku
10935 Dilek Çakıcı Gender and Language 11.01.2012 Oku
978 Kezban Acar Globalization And Language: English in Turkey 29.03.2007 Oku
11657 Nurullah Çetin Harap Mescitte Bir Adam: Mahmut Kaplan 03.02.2012 Oku
10927 Serpil Akgül Hayâlî'nin Kasidelerinde Lâle Motifi 11.01.2012 Oku
11660 Halil Sercan Koşik Hayriye-i Nâbî 03.02.2012 Oku
11659 Mehmet Sait Çalka Hayriyye-i Nâbî'nin Prof. Dr. Mahmut Kaplan’ın İç Dünyasına Yansımaları 03.02.2012 Oku
10922 Ersen Ersoy II. Bayezit Devri Şairlerinden Behiştî'nin Hamsesi 10.01.2012 Oku
10937 Erva Bağcı İlköğretim 1.,2. ve 3. Sınıf Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarında Yer Verilen Eğitsel

Oyun Etkinliklerinin İncelenmesi ve Alternatif Etkinlik Önerileri
11.01.2012 Oku
10932 Nazife Aydınoğlu İncelik Karşıtlığı ve Ayşe Kulin'in "Geniş Zamanlar" Öyküsünün Edimbilimsel

İncelenmesi
11.01.2012 Oku
2908 Hürriyet Bilge İnsan Kaynaklarının Sürekli Artan Gücü 06.02.2008 Oku
10930 Sagıp Atlı Kastamonu Masallarında İnanç ve Âdetler 11.01.2012 Oku
10917 İdris Kadıoğlu Kılıç Kalem Münâzarası 10.01.2012 Oku
10920 Yasemin Ertek Morkoç Klasik Türk Edebiyatında Kadın Şairlere Bir Bakış 10.01.2012 Oku
11663 İlyas Suvağci Klasik Türk Şiirinde Hz. Muhammed 03.02.2012 Oku
10913 Asu Ersoy Mahmut Kaplan'ın Görüntünün Ötesi Adlı Hikâyesi Üzerine Metindilbilim Açısından Bir Yaklaşım 10.01.2012 Oku
10912 Rıza Bağcı Mahmut Kaplan'ın Vazodaki Çiçekler Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi 10.01.2012 Oku
10914 Ayşe İlker Manisa Ağızlarındaki Dört Benzetme Cümlesine Toplumsal Dilbilim Açısından Bir Yaklaşım 10.01.2012 Oku
2907 Ali Galip Alçıtepe Meclis-i Millî'nin Kıbrıs Türk Milli Mücadele Tarihi'ndeki Yeri 06.02.2008 Oku
1065 Ali Rıza Gökbunar Osmanlı Devletinde Yörüklerin Göçerlikten Yerleşik Yaşama Geçirilmesinde Uygulanan Vergi

Politikaları ve Sosyal Sonuçları
04.04.2007 Oku
10918 Ekrem Bektaş Pertev'in Hoca Neş'et Biyografisi 10.01.2012 Oku
10919 Mustafa Erdoğan Sefer-Nâme-i Hasretî Bey 10.01.2012 Oku
11656 Mahmut Kaplan Seyâhat-ı Zâir Der Bilâd-ı Şâm 03.02.2012 Oku
10916 Kenan Erdoğan Sezai Karakoç'un Aynasından Yunus Emre'yi Seyretmek 10.01.2012 Oku
10933 Mehmet Büyüktuncay Sistem Parodileri ve Dizgeselliğin Çözülüşü: Mikhail Bakhtin'in François Rabelais

Okuması Çerçevesinde İhsan Oktay Anar'ın Muammalı Folklorik Yergisine Eleştirel Bir Yaklaşım
11.01.2012 Oku
10940 Mehmet Günay Şer'iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Turgutlu Kasabası 11.01.2012 Oku
1758 Rıza Bağcı Tarık Buğra'nın Dönemeçte Romanında Kişiler ve Karakterizasyon 04.04.2007 Oku
11661 Sümeyye Yıldız Tevhîd-Fuzûlî 03.02.2012 Oku
10931 Levent Bilgi Yahya Kemal'in Şiirlerinde Varlık/Yokluk Sorgulamaları 11.01.2012 Oku