Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11634 İclal Cankorel Thomas Mann ve Rus Edebiyatı 01.02.2012 Oku
11633 Derya Adalar Apollo Grubu: Bir Modern Arap Şiiri Ekolü 01.02.2012 Oku
11632 Kemal Tuzcu Klasik Arap Şiirinde Didaktik Şiirler 01.02.2012 Oku
11631 İsmail Doğan Macar Ulusal Kimliğinin Oluşumunda Türk Etkisi 01.02.2012 Oku
11630 A. Hande Orhan Henri Matisse’in Sanatında Zaman ve Mekan Kavramı 01.02.2012 Oku
11629 Ahu Köksal Minimalist Sanatta Bir Ressam ve Bir Besteci: Stella ve Glass 01.02.2012 Oku
11628 Ayfer Teker Garcia Günümüz İspanyol Öyküsü 01.02.2012 Oku
11627 Alptekin Yavaş Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler 01.02.2012 Oku
11626 Sabire Arık Polonyalı Yazar Stefan Zeromski’nin Erken Bahar Başlıklı Romanı Üzerine Bir İnceleme 01.02.2012 Oku
11625 İsmail Doğan Baranyai Decsi Janos’un Türk İmparatorlarının Kroniği İsimli Manzum Tarihi 01.02.2012 Oku
11624 Ahmet Cuma Sarah Kırsch’in Şiirlerinde Tabiat Betimlemesi 01.02.2012 Oku
11623 Seda Köycü Arslantekin Henryk Sienkiewicz’in Romanlarında Yurt Ve Yurtseverlik İzleği 01.02.2012 Oku
11622 Zuhal Yılmaz Fantastik Edebiyata Genel Bir Bakış - Stefano Benni ve Stranalandia 01.02.2012 Oku
11621 Zümral Ölmez Mıchel Butor’un Dereceler Adlı Romanında Anlatımsal Yapı Ve Anlatım Yöntemleri 01.02.2012 Oku
11620 Valeria Ovari Macar Dilinde Edimbilim Araştırmaları Ve Yabancı Dil Olarak Macarca Öğretiminde Önemi 01.02.2012 Oku
11619 Galip Akın Küresel Isınma, Nedenleri ve Sonuçları 01.02.2012 Oku
11618 Altan Aykut Türkiye’de Rus Dili Ve Edebiyatı Çalışmaları Rus Edebiyatından Çeviriler (1884-1940) ve Rusça

Öğrenimi (1883-2006)
01.02.2012 Oku
11617 Nurmelek Demir Osman Bey (Frederick Millingen)’e Göre XIX. Yüzyılda Türk Kadınının Toplumsal Konumu 01.02.2012 Oku
11616 Ahmet Cuma Gerhard Hauptmann ve Necati Cumalı’nın Oyunlarında Toplum Eleştirisi 01.02.2012 Oku
11615 Yasemin Altaylı Budin Paşalarının Macar Dilini Kullanımı 01.02.2012 Oku
11614 Halil İbrahim Usta Türkçe Sözlük Hazırlamada Yöntem Sorunları 01.02.2012 Oku
11613 Cengiz Çetin Anadolu’da Bereket Kültü ve Anadolu Türk Köylüsü Seyirlik Oyunlarına Yansımaları 01.02.2012 Oku
11612 Ayten Can Tunalı Hasan Fehmi Paşa’nın Aydın Valiliği Döneminde Eğitim-Öğretimde Düzenlemeler 01.02.2012 Oku
11611 Christopher Pelling Aiskhylos’un Persler Oyunu ve Tarih 01.02.2012 Oku
6137 Burhan Günel Yaratıcı Yazarlık ve Günümüz Türk Öyküsü 01.03.2010 Oku
6136 Özgür Aydın Türkçede Üçüncü Kişi Buyrum Yapıları 01.03.2010 Oku
6135 Tevfik Ekiz Alımlama Estetiği mi Metinlerarasılık mı? 01.03.2010 Oku
11648 Erinç Özdemir Henrik Ibsen’in Modernizmi 02.02.2012 Oku
11647 Malik Yılmaz Enformasyon ve Bilgi Kavramları Bağlamında Enformasyon Yönetimi ve Bilgi Yönetimi 02.02.2012 Oku
11646 Halil İbrahim Usta Firdevsî-i Rûmî’nin Bir Münazarası 02.02.2012 Oku
11645 S. Yeşim Ferendeci Çağdaş Kore Romanının Kurucusu Govang-Su İ ve Merhametsiz Yaşam Adlı Eseri 02.02.2012 Oku
11644 Mustafa Uyar İlhanlı (İran Moğolları) Ordusunda Hiyerarşi: Askerî Yetkililer ve Nitelikleri 02.02.2012 Oku
11643 Gülseren Halıcı İlerici Hareket Öykücülüğünde Ana Temalar 02.02.2012 Oku
11642 Cengiz Çetin Türk Düğün Gelenekleri ve Kutsal Evlilik Ritüeli 02.02.2012 Oku
11641 Hüseyin Kandemir Destansı Bir Roman “Durgun Don” ve Bir Yıkımın İzleri: Devrim, Savaş, Ölüm 02.02.2012 Oku
11640 Dilek İnan Theatre For Reconciliation: David Hare’s “Via Dolorosa” 02.02.2012 Oku
11639 Hülya Kaya Sender und Empfänger: Textexterne Faktoren in der Übersetzung 02.02.2012 Oku
11638 Sıla Şenlen Bernard Shaw’ın Pygmalıon Adlı Oyununda Dil, Eğitim ve Toplumsal Sınıf İlişkisi 02.02.2012 Oku
11637 Hüseyin Mevsim Eski Bulgar Yazarı Konstantin Kosteneçki ve İlk Slav Grameri 02.02.2012 Oku
11636 Hakan Anameriç Türkiye’de Devlet Yayınlarının Bibliyografik Denetimi ve Devlet Yayınları Bibliyografyası 02.02.2012 Oku
11635 Çağrı Eroğlu Kenize Mourad’ın Romanlarında “Öteki” 02.02.2012 Oku
6165 Gürbüz Erginer Halkbilimde Görüntü Belgesi Olarak Akarfilmin Kullanılması 02.03.2010 Oku
15516 Derya Perk Er Das Deutschlandbild in Ahmet Haşims “Frankfurter Reisebericht” 06.07.2012 Oku
15515 Seda Köycü Polonya şiirinde aşkın serüveni -I Orta Çağ’dan Realizm’e 06.07.2012 Oku
15514 Mehmet Şükrü Nar Tıbbi antropoloji: akraba evliliklerinin patolojik etkileri 06.07.2012 Oku
15513 Çağrı Eroğlu La naissance de l’auteur: jours de l’an d’Hélène Cixous 06.07.2012 Oku
15512 Asuman Belen Özcan V.S. Naipaul’un yarım hayat’ında kimlik arayışının anlambilimsel ve anlatıbilimsel izleri

06.07.2012 Oku
15511 Zafer Karademir Ulema, göç ve devlet: Kırım Harbi’nden sonra Osmanlı Ülkesine göç eden ulemanın iskanına

dair bazı bilgiler
06.07.2012 Oku
15510 Ahmet Yüksel Ulema, göç ve devlet: Kırım Harbi’nden sonra Osmanlı Ülkesine göç eden ulemanın iskanına dair

bazı bilgiler
06.07.2012 Oku
15509 Sengün M. Acar Vanleene Wilhelm Dilthey’da “anlama” uzerine 06.07.2012 Oku
15508 Hale Toledo Şili’nin ilk Nobel Ödülü alan ozanı Gabriela Mistral 06.07.2012 Oku
15507 Banu Alan Sümer Erken Alman romantiklerinin aydınlanma’ya ilişkin tutumları üzerine 06.07.2012 Oku
15506 Aymil Doğan Andaş çeviriye Anokhin’in işlevsel sistem kuramı ve Chernov’un etkinlik kuramı kapsamında

yaklaşım
06.07.2012 Oku
15505 Burcu Canar Maurice Blanchot düsüncesi’nde sessizliği yazıya çekmek 06.07.2012 Oku
15504 Derya Silibolatlaz-Baykara Faunal studies on Byzantine City of the Amorium 06.07.2012 Oku
15503 Gülhan Kırilen Eski Çin metinlerinde yer-gök ve yabancılar 06.07.2012 Oku
15502 Ahmet Cüneyt Gültekin Levinas İle Buber: Ben, Sen ve Baskası 06.07.2012 Oku
15501 Mutlu Er Das Türken- Und Türkeibild In Helmuth Graf Von Moltkes Briefen (1835-1839) 06.07.2012 Oku
15530 Çağatay Aşkit Roma’nın Günahkar Consul’ü: Gaius Flaminius 07.07.2012 Oku
15529 Zeynep Z. Atayurt Virginia Woolf, Orlando ve İstanbul 07.07.2012 Oku
15528 Semine İmge Azertürk Çin Yazısının Tarihçesi ve Çincede Sözcük Türetme Yolları 07.07.2012 Oku
15527 Taner Can In Search of The Uncanny in The Narratives of The Great War 07.07.2012 Oku
15526 H. Derya Can Bir Hint Dramı: Malavikagnimitra 07.07.2012 Oku
15525 Mevlüde Zengin Joseph Conrad’ın Casus Adlı Romanında Anarşizm ve Yıkımı 07.07.2012 Oku
15524 Seda Köycü Czesław Milosz’un şiiri 07.07.2012 Oku
15523 Ali Akbar Keivanfar Relations of sufism and the religions of manliness, malamatieh and ghalandarieh 07.07.2012 Oku
15522 Zerrin Eren Karnavalesk roman örneği olarak Ayfer Tunç’un Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa

Tarihi
07.07.2012 Oku
15521 H. Derya Can Krishna’nın Bakâsura’yı öldürmesi 07.07.2012 Oku
15520 Can Bulut Jön Türkler ve Genç Almanlar 07.07.2012 Oku
15519 Sabrina Baghzou The effects of content feedback on students’ writing 07.07.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]