Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
11295 O. Burian Türk-İngiliz Münasebetinin İlk Yılları 23.01.2012 Oku
11296 Füruzan Kınal Eski Önasya Haritaları 23.01.2012 Oku
11297 Kemal Balkan At Kültürü ile İlgili, M. Ö. 14 Üncü Yüzyıldan Nippur'da Bulunmuş Akatça Metinlerin Terceme

ve İzahı
23.01.2012 Oku
11298 Şerafettin Turan 1829 Edirne Antlaşması 23.01.2012 Oku
11299 Hüseyin Dağtekin İstanbul'un Fethinde Kullanılan Yürürkuleler 23.01.2012 Oku
11300 M. Şükrü Akkaya Herder Şahsiyeti ve Eserleri 23.01.2012 Oku
11301 Hasan Eren G. İ. Ramsted 23.01.2012 Oku
11302 Yohannes Edfelt Bugünkü İsveç Şiiri 23.01.2012 Oku
11303 Güzin Dino Tanzimattan Sonra Gerçekçiliğe Doğru 23.01.2012 Oku
11304 İ. Kılıç Kökten Kuzeybatı Anadolu'nun Tarihöncesi Hakkında Yeni Gözlemler 23.01.2012 Oku
11305 Muhaddere N. Özerdim Bazı Çin Kaynaklarına Göre Bugün Çin Türkistan'ında Yaşıyan Halklardan Moğolların

Örf ve Âdetleri
23.01.2012 Oku
11306 Emin Bilgiç Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları 23.01.2012 Oku
11307 Kemal Balkan Harp Arabası Hakkında 23.01.2012 Oku
11308 V. Kılıçoğlu Türk Gramerinde Yeni Araştırmalar 23.01.2012 Oku
11309 Saadet Çağatay Karaçay'ca Birkaç Metin 23.01.2012 Oku
11310 L. Ligeti Çin Yazısiyle Yazılmış Barbar Glossaları Meselesi 23.01.2012 Oku
11311 Danyal Bediz Süveyş Kanalının Önemi 23.01.2012 Oku
11312 Necip Üçok Fonemlerin Özellikleri Üzerine Bir Deneme 23.01.2012 Oku
11313 Güzin Dino "Araba Sevdası" Kuruluşu Hakkında Bir Deneme 23.01.2012 Oku
11314 Samim Sinanoğlu Faydasız Bilgi 23.01.2012 Oku
11315 Osman Turan Selçuklular Zamanında Sivas Şehri 23.01.2012 Oku
11608 Hakan Anameriç Yönetim Bilgi Sistemlerinin Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkisi 31.01.2012 Oku
11609 Ahmet Cuma Hugo Von Hofmannsthal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Şiirlerinde Rüya Estetiği 31.01.2012 Oku
11610 O. Fırat Baş Çevirinin Diyalektiği 31.01.2012 Oku
11590 Kemal Tuzcu Bir Emevî Şairi: Kuseyyir 'Azze 31.01.2012 Oku
11591 Neşe Taluy Yüce Nobel Ödüllü Şair Czestaw Mitosz'un Ardından 31.01.2012 Oku
11592 Ayşen Sina Eleusis'de Demeter Kültü ve Kadın Ritüelleri 31.01.2012 Oku
11593 Zuhal Yılmaz İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Çağdaşları Arasında Giorgio Bassani 31.01.2012 Oku
11595 S. Yeşim Ferendeci Türkçe ve Korecedeki "Baş(Kafa)" ve Başta Bulunan Organ Adlarıyla İlgili Deyimlerin

İncelenmesi
31.01.2012 Oku
11594 S. Göksel Türközü Türkçe ve Korecedeki "Baş(Kafa)" ve Başta Bulunan Organ Adlarıyla İlgili Deyimlerin

İncelenmesi
31.01.2012 Oku
11596 Necmettin Özerkmen Uluslararası Eşitsizliği Derinleştiren Bir Süreç Olarak Ekonomik Küreselleşme 31.01.2012 Oku
11597 Birsen Karaca Rus Edebiyat Tarihinde Öykü Türünün Gelişim Evreleri 31.01.2012 Oku
11572 Ayşe (Pamir) Dietrich Lexical and Syntactical Analysis of Passives Ergatives and Middles in Türkish,

Russian and English
31.01.2012 Oku
11573 Semra Alemdaroğlu "Gök Kırmızı" ve Neorealizm 31.01.2012 Oku
11574 Celal Soydan Urdu Dilinde Akrabalık Terimleri ve Müslüman Hint Toplumunda Aile Yapısı 31.01.2012 Oku
11575 Seda Köycü Mickiewicz' in Lehçeye Çevirdiği " Gavur " da Türk Motifleri 31.01.2012 Oku
11576 Ü. Fafo Telatar Horatius'un Lirik Şiirlerinde Iuppiter 31.01.2012 Oku
11577 M. Özlem Parer Egzotik ve Mistik Öyküleriyle Gumilyov 31.01.2012 Oku
11578 Neşe Taluy Yüce Dört Örnekle Polonya Edebiyatında Nazilere Bakış 31.01.2012 Oku
11579 Zümral Ölmez Passage De Milan'da Betimleme Yöntemi 31.01.2012 Oku
6417 Ayfer Teker Garcia Lope De Vega Tiyatrosu'nda Nükteci Figürün (El Gracioso) Yeri ve Önemi 16.03.2010 Oku
11580 Damla Demirözü İlk Dönem Yunan Romanında (1834-1880) Öteki İmajı 31.01.2012 Oku
11581 Zeynep Günal Ahmatova'nın Şiirlerinde II. Dünya Savaşı 31.01.2012 Oku
11582 Haldun Eroğlu Osmanlılarda İktidarın Değişim Süreci Ve Meşruiyet Sorunu 31.01.2012 Oku
11583 Nilay Çabuk Güney Doğu Anadolu'da Yoksulluğun Sosyal Göstergeleri 31.01.2012 Oku
11584 Dursun Zengin Sıfatların Başka Sözcük Türlerine Kayması 31.01.2012 Oku
11585 Ünal Kaya Textarbeit im Konversationsunterricht 31.01.2012 Oku
11586 Ümran Türkyılmaz Albert Camus'nün Caligula'sında Yaşam Ölüm Diyalektiği 31.01.2012 Oku
11587 Zümral Ölmez "Passage de Milan "da İç-Anlatı Yöntemi ve Metinler Arası İlişkiler 31.01.2012 Oku
11588 Ülker Öktem John Locke ve George Berkeley'in Kesin Bilgi Anlayışı 31.01.2012 Oku
11589 Rümeysa Çavuş Modern İngiltere'nin İlk Dönemleri ve Kültür Temsilcileri Olarak Shakespeare Kadınları 31.01.2012 Oku
11547 Turgut Yiğit Akkadlar Devrinde Anadolu'nun Siyasal Yapısı 30.01.2012 Oku
11546 Kubilay Aysevener Bir Tarih Yöntemi Olarak Soru ve Yanıt Mantığı 30.01.2012 Oku
11548 Dursun Zengin Göçmen Edebiyatı'nda Yeni Bir Yazar. Mehmet Kılıç ve "Fühle Dich Wie Zu Hause" Adlı

Romanı
30.01.2012 Oku
11550 Sema Ege Aldous Huxley ve Çelişkiler 31.01.2012 Oku
11551 Fatoş Subaşıoğlu Engellilerin Internet'e Erişimi Üzerine 31.01.2012 Oku
11552 Sema Ege Fabian Society ve İki Yenilikçi Yazar G. Bernard Shaw ve H.G.Wells, 1903-1908 31.01.2012 Oku
11553 Ufuk Ege The Portrayals of the Universe in Medieval Literature 31.01.2012 Oku
11564 Galip Akın Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu'nda İlk Antropolojik Çalışmalar 31.01.2012 Oku
11565 Ayşe (Pamir) Dietrich Rusça'da Ad ve Nicelik Öbeğine Durum Verilmesi 31.01.2012 Oku
11566 M. Özlem Parer Rus Edebiyatında Fütürizm 31.01.2012 Oku
11567 Laszlö Papp Sümerce-Macarca Sorunu 31.01.2012 Oku
11568 H. Derya Can Hintlilerin İlk Aşk Öyküsü:Pururavas ve Urvaşi 31.01.2012 Oku
11569 Rümeysa Çavuş Edebiyat İncelemelerinde Tarihe Yeni Bir Dönüş 31.01.2012 Oku
11570 Şebnem Atakan Çağdaş İspanyol Romanında Madrid 31.01.2012 Oku
11571 Angelika Arman İmge Kavramının Sorunsalı Üzerine Flaubert ve Kafka- "Bovarizm" ve "Kafkaesklik" 31.01.2012 Oku
11554 Angelika Arman Biçim Ağırlıklı Metinlerde Çeviri Sorunsalı Üzerine: Ferit Edgü'nün "Hakkari'de Bir

Mevsim"i ve Türkçe'deki Ortaçların Almanca'ya Çevirisi
31.01.2012 Oku
11555 Ünal Kaya Sprachproblematik im modernen österreichischen Roman:Elias Canettis "Die Blendung" : Çağdaş

Avusturya Romanında Dil Sorunsalı:Elias Canetti'nin "Körleşme"si
31.01.2012 Oku
11556 Rezzan Kızıltan Tarihte Çeviri, Aydınlanma ve Erken Romantizmin Edebi Çeviri Kuramları 31.01.2012 Oku
11557 Dursun Zengin Ortaögretim ve Üniversitedeki Ögrencilerle Adlar Üzerine Bir Anket 31.01.2012 Oku
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ]