Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi
Kaynaklar Dizini

 Anasayfa  Makale Bilgi Sistemi  Konu Dizini  Yazarlar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Not: Dizinde yer alan makaleler site dışı bağlantılardır. Bağlantılar veritabanına yüklendiği tarih itibariyle çalışır durumdadır.
Bağlantı sorunları Merkezimizle ilgili değildir.


Yeni Kaynakların yüklenmesi sürmektedir.
Acta Turcica
Adıyaman Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Afyon Kocatepe Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Akademik Bakış Dergisi
Anadolu Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Ankara Ü Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Eğitim Bil. Fakültesi Dergisi
Ankara Ü Türkoloji Degisi
Atatürk Araştırma Merkezi
Atatürk Ü Güzel Sanatlar Ens. Dergisi
Atatürk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Atatürk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Balıkesir Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Bilgi Dünyası
Bilig Dergisi
Celal Bayar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Cumhuriyet Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi
Çukurova Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dicle Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dil Araştırmaları Dergisi
Diyalektolog Dergisi
Doğuş Ü Dergisi
Dokuz Eylül Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi
Erciyes Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Fırat Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Gazi Ü Akademik Bakış Dergisi
Gazi Ü Hacı Bektaş Veli Dergisi
Gazi Ü Türkiyat Dergisi
Hacettepe Ü Atatürk İlk. ve İnk. Tar. Ens.
Hacettepe Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi
Karadeniz Araştırmaları
Karadeniz Dergi
Milli Folklor
Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
Muğla Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Osmanlı Tarihi Araş. ve Uyg. Mer. Dergisi
Sakarya Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Selçuk Ü Türkiyat Araştırmaları Dergisi
The Journal of Language and Linguistics
TÖMER Dil Dergisi
Turkish Studies
TÜBAR-Türklük Bilimi Araştırmaları
Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi
Türk Dil Kurumu Süreli Yayınlar
Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi
Türkiyat Mecmuası
Ulakbim Veri Tabanı
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
Uşak Ü Sosyal Bilimler Dergisi
Zeitschrift Für Die Welt Der Türken
Id Yazar Makale Tarih Link
19176 Mustafa Alican Selçukluların Erken Döneminde Vezirlik Kurumu 19.12.2014 Oku
19228 Eser Ördem Yabancılara Türkçe Öğretiminde Leksikal Yaklaşım: Bir Eşdizimlilik Çalışması Modeli Önerisi 29.12.2014 Oku
19174 Şükran Dilidüzgün Türkçe Öğretiminde Sözcük Öğretme Yöntemlerinin Yeterliliği 19.12.2014 Oku
19175 Nihat Bayat-Gökhan Çetinkaya Tanınırlık ve Saydamlık Derecesi Bakımından Deyimlerin Anlaşılabilirliği 19.12.2014 Oku
8818 Zülküf Kılıç Klasik Türk Edebiyatında Eleştiri Terminolojisi 02.05.2011 Oku
15832 Fatih Arslan Batı Ortaçağında Doğu Bilim Ve Felsefe Çalışmalarının Düşünce Tarihindeki Yeri ve Günümüz

Düşüncesi İçin Önemi
13.09.2012 Oku
15848 Mustafa Said Kıymaz Millî Hafıza Açısından Kahramanlık Hikâyeleri: “İleri Yavrutürk” Dergisi Örneği 17.09.2012 Oku
15822 Ülfet Doğan Emıly Bronte ve “Uğultulu Tepeler” 11.09.2012 Oku
16947 Fatih Arslan Yitik Kentin Kapalı Huzursuz Şairi: Turgut Uyar 21.01.2013 Oku
16951 Gonca Kırtıl Edebi Metinlerin Sosyolojik İmkânı Üzerine Farklı Yaklaşımlar 21.01.2013 Oku
14983 Hasan Yürek Berlin Mektupları'nın İçeriği Üzerine Bir Değerlendirme 31.05.2012 Oku
17752 Fatih Elçi Sultan Abdülaziz’e Sunulmuş Bir Siyasetnâme Çevirisi: Kavalalı Hüseyin Kâzım’ın “Risâle-i Seciyye”si 10.07.2013 Oku
17751 Bahir Selçuk Sultan Abdülaziz’e Sunulmuş Bir Siyasetnâme Çevirisi: Kavalalı Hüseyin Kâzım’ın “Risâle-i Seciyye”si 10.07.2013 Oku
15854 Erkan Salan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Ne… Ne… Bağlacı 17.09.2012 Oku
14979 M. Fatih Kanter Haldun Taner’in “Sonsuza Kalmak” ve “Heykel” Adlı Hikâyelerinde Sonsuzluk Arzusu 31.05.2012 Oku
15842 Mehtap Erdoğan Mehmed Fevzî Efendi'nin Kevâ‘ib-i Şi‘r ü İnşâ Adlı Eseri ve Bu Eserdeki Şarkıları 13.09.2012 Oku
17748 Gıyasettin Aytaş Eğitim ve Öğretimde Alternatif Bir Yöntem: Yaratıcı Drama 08.07.2013 Oku
15844 Nurhayat Çalışkan Akçetin Heidegger’in Düşüncesinde “Ölüm” 13.09.2012 Oku
15838 Esra Lüle Mert Anadili Eğitimi ve Öğretimi Sürecinde Sözvarlığı Belirleme Çalışmalarının Önemi ve “Deyim”

Kazandırmaya Yönelik Etkinlik Önerileri
13.09.2012 Oku
14972 Fatih Arslan “On İkiye Bir Var” ve “Karşılıklı” Öykülerinde Zaman / Bellek Tercihleri 31.05.2012 Oku
15821 Bahattin Demirtaş Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze Mersin’de Eğitim 11.09.2012 Oku
15820 Kadir Kutlusoy Osmanlı’nın Son Döneminden Günümüze Mersin’de Eğitim 11.09.2012 Oku
15860 Nazmi Özerol XVII. Yüzyıl Şâirlerinden Topkapılı Feyzî Hayatı ve Sanatı 17.09.2012 Oku
15849 Gamze Aslan Ortaçağdan Günümüze “Modernite”: Doğuşu ve Doğası 17.09.2012 Oku
15845 Murat Bulgan Berlin Fonograf Arşivinde Türkiye Araştırmaları ve Alman Milli Kütüphanesinde Türk

Beşlileri
13.09.2012 Oku
15847 Mukadder Erkan Kimlik Krizinden Kriz Kimliğine: Doris Lessing’in Altin Defter’inde Kimlikler Geçidi 17.09.2012 Oku
15839 Sezai Öztaş Atatürk Dönemi Tarih Anlayışı ve Tarih Öğretimi 13.09.2012 Oku
15843 Turan Sağer İstiklal Marşı Besteleri 13.09.2012 Oku
16948 Firdevs Güneş Okumada Küçük Harflerin Büyük Gücü 21.01.2013 Oku
14980 İbrahim Özen Haldun Taner’in “Şeytan Tüyü” Adlı Hikâyesi ve Mektup Tarzı 31.05.2012 Oku
14981 İdris Nebi Uysal Haldun Taner’in Hikâyelerinden Türkçe Sözlük’e Katkılar 31.05.2012 Oku
15846 Ali Volkan Erdemir Akutagava Ryunosuke’nın “Burun” Adlı Öyküsüne Vicdan Kavramı Açısından Bir Bakış 17.09.2012 Oku
15841 Özcan Bayrak II. Meşrutiyet Dönemi Türk Romanında Milli Kimlik - Batı Çatışması 13.09.2012 Oku
15840 M. Fatih Alkayış Kâhta Ağzında Yuvarlak Ünlülerin Kullanımı 13.09.2012 Oku
15833 Murat Bulgan Malatya-Arguvan Bölgesi Saha Araştırması ve Etnomüzikoloji Açısından Önemi 13.09.2012 Oku
18164 Zeynep Kılıç Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretimi Dersine ve Türkçe Öğretimi Konusundaki Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri 26.12.2013 Oku
18163 Hüseyin Anılan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretimi Dersine ve Türkçe Öğretimi Konusundaki Yeterliliklerine İlişkin Görüşleri 26.12.2013 Oku
15853 Nuran Özlük Her Ay Dergisinin Türk Sanat ve Düşünce Hayatına Katkısı ve Sistematik İndeksi 17.09.2012 Oku
15819 Kevser Taşdöner Karia Kenti Halikarnassos : Hellenistik Dönem ve Öncesi Siyasal Tarihi 11.09.2012 Oku
15862 Lokman Tay Kırşehir Çeşmeleri 17.09.2012 Oku
15856 Yıldız Turgut Cep Telefonuyla İngilizce Kelime Öğrenme: Mesajınız Var 17.09.2012 Oku
15813 Mehmet Özmenli Ortaçağ’da Şüregel’in Tarihi Coğrafyası 11.09.2012 Oku
15815 Hasan Aktaş Çağdaş Bir Mevlevî Havarisi Arif Nihat Asya’da Mevlânâ İmajı 11.09.2012 Oku
15851 Mehmet Gürlek ‘Alâ’im-i Cerrâhîn’de Geçen Bitki Adları 17.09.2012 Oku
14982 Serdar Yavuz Haldun Taner’in Tiyatrolarında Kullandığı Kalıplaşmış Sözler-Deyimler 31.05.2012 Oku
15855 Ünal Taşkın 269 Numaralı İcmal Defterine Göre Aclun 17.09.2012 Oku
14974 Refika Altıkulaç Demirdağ Sersem Kocanın Kurnaz Karısı: Oyun İçinde Hangi Oyun? 31.05.2012 Oku
15857 M. Fatih Alkayış Adıyaman Ağzında Kullanılan İki Enklitik Edatı: ke, o 17.09.2012 Oku
14975 Ayşe Eda Gündoğdu Haldun Taner’in Konçinalar Adlı Öyküsünün Biçembilimsel Açıdan İncelenmesi 31.05.2012 Oku
17750 Nilüfer İlhan Absürd (Uyumsuz) Tiyatro Bağlamında Nuri Pakdil’in Umut Adlı Oyununu İnceleme 08.07.2013 Oku
14973 Özcan Bayrak Tarihten Modern Düzene Yansıyan Politik Bir Eleştiri: “Eşeğin Gölgesi” 31.05.2012 Oku
15837 Nadirhan Hasan “Divan-ı Hikmet”in İstanbuldaki Bir Nüshası Hakkında 13.09.2012 Oku
15809 A. Barış Ağır Arundhatı Roy’un “Küçük Şeylerin Tanrısı” Romanında Semboller 07.09.2012 Oku
15812 Nazmi Özerol Bâkî’de Gül 07.09.2012 Oku
15850 Kürşat Çelik Maarif Salnâmelerine Göre Trablusşam Sancağı’nın Eğitim Kurumları 17.09.2012 Oku
14976 Abdullah Harmancı Haldun Taner’in Öykülerinde Sanatçıların Dünyası 31.05.2012 Oku
15859 Sedat Maden Türkçe Öğretiminde Drama Yönteminin Kullanımıyla İlgili Yaşanan Sorunlar 17.09.2012 Oku
15836 Sultan Güngör Hasan Ali Toptaş’ın “Şarap Lekesi” Adlı Öyküsünü Okuma Denemeleri 13.09.2012 Oku
15835 Mustafa Çaldak Hasan Ali Toptaş’ın “Şarap Lekesi” Adlı Öyküsünü Okuma Denemeleri 13.09.2012 Oku
17749 Zülfi Güler Sebk-i Hindî Özelliği Olarak Uyumlu Zıtlıklar Açısından Şeyh Galib Divanı’na Bir Bakış 08.07.2013 Oku
14971 Çiğdem Akyüz Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” ve Axel Olric’in Epik Yasaları 31.05.2012 Oku
15852 Ömer Tuğrul Kara Türkçe Dersinde Dramayla Öykü Oluşturma Yönteminin Öğretmen Görüşlerine Göre

Değerlendirilmesi
17.09.2012 Oku
15816 Muhammet Arslan Iğdır Çevresinde Bir Grup El Motifli Mezar Taşı 11.09.2012 Oku
15814 Meliha R. Şimşek Haber Metinlerinde Öğrencilerce Algılanan Yanlılığın İşlevsel Çözümlemesi 11.09.2012 Oku
15810 Bircan Eyüp Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Öz Güvenleri 07.09.2012 Oku
15811 Beyhan Kesik Bazı Şiir Mecmualarından Hareketle Basılı Divanlarda Bulunmayan Bâkî Mahlaslı Şiirler 07.09.2012 Oku
14977 Nilüfer İlhan Hikayenin Hikayesi Ya Da Bir Üstkurmaca Düzleminde Ayışığında Çalışkur 31.05.2012 Oku
15834 Mehtap Erdoğan Sivaslı Ali Şâdî ve Kerbelâ Mersiyelerini İhtiva Eden Sirişk-i Mâtem Adlı Eseri 13.09.2012 Oku
15861 Selim Somuncu Huzur ile Huzursuzluk Ekseninde Tanpınar’ın Karakterleri Üzerine Bir İnceleme 17.09.2012 Oku
15817 Mehmet Başak Uysal Katherıne Mansfıeld’ın Kısa Öykülerınde Sembol, İmge Kullanımı ve Yorumlanması 11.09.2012 Oku
[ 1 2 ]