Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
"Siyâh-bahâr? Tamlamasının Bir Üslup Özelliği Olarak Divan Şiirinde Yer Alması Link
A.P. Çehov'un Oyunlarında Üslûp Özellikleri Link
Âşık Gamgüder'in Üslûbunda Klâsik Türk Şiirinin Etkisi Link
Âşık Şiiri Geleneğinde Dil, Üslup, Motif ve Metin Merkezli Anlama - Açıklama Üzerine

Düşünceler
Link
Aşık Tarzı Türk Halk Edebiyatında Üslup Link
Atatürk'ün Kelime Dünyasında Dil ve Üslup Özellikleri Link
Atatürk'ün Nutuk'unda Söz Dizimi ve Üslûp Özellikleri Link
Bahârî, Fetihnâme-i Üngürüs Adlı Eseri ve Bu Eserden Hareketle Macaristan Fethinin Edebi-Tarihi Üslupla Anlatılışı Link
Bektaşilerin 19. Yüzyılda Yazılı İletişim Üslubuna Sosyolojik Bir Yaklaşım Link
Biçembilim ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Dedikodu Sütunlarına Yönelik Bir

İnceleme
Link
Bir Dil ve Üslup Bileşeni Olarak Cahit Sıtkı'nın Şiirlerinde Soru Link
Bu Ülke'nin Cümlesi: Cemil Meriç'in Cümle Üslubu Üzerine Bir İnceleme Link
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerinde ve Öykülerinde İmgeler, Üslûp ve Tematik İlgiler Link
Cengiz Aytmatov’un Yazarlık Üslubunun “Yıldırım Sesli Manasçı” Hikâyesinde İncelenmesi Link
Dede Korkut Destanlarında, Aşamalı Tekrarların Üslup Özelliklerini Biçimlendirişi Üzerine Link
Dede Korkut Hikâyelerinde Dil-üslûp Bağlantısı Link
Dedem Korkut Kitabında Motif ve Edebî Malzemelerdeki İç Üslûp Değişiminin

İncelenmesinde Motifin Rolü
Link
“Devlet Ana” Romanına Nakşedilen Dede Korkut Dil ve Üslup Özellikleri Link
Dil ve İdeoloji: Devlet Ana'da Üslûp Sorunları Link
Edebî Dil ve Üslup Link
Edebî Metinlerde Dil ve Üslûp İncelemeleri ve Edip Cansever’in Dil ve Üslûbunda Psikolojik Unsurlar Link
Edebî Üslûpla İlmî Üslûbun Mukayesesi Link
Eski Anadolu Türkçesine Ait Bir Tefsirin Üslûp Özellikleri Link
Eski Yunan ve Roma'da Söz Söyleme Sanatının Üç Biçemi: Attike, Asia ve Rodos Link
Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'sinin 'Menzil-i kenâr-ı Raba' Bölümünün Üslup ve Kurgusal

Özellikleri
Link
Falih Rıfkı Atay'ın Dili ve Üslubu Üzerine Bir İnceleme Link
Fars Dili Ve Edebiyatında Nesir Türleri ve Üslûp Özellikleri Link
Fars ve Türk Edebiyatlarında Hint Üslubuna Genel Bakış Link
Fuzuli'nin Şiirlerini Kalıcı Kılan Bazı Üslup Özellikleri Link
Haldun Taner’in Konçinalar Adlı Öyküsünün Biçembilimsel Açıdan İncelenmesi Link
Hamza-Nâme’nin Nesir Üslûbu Link
Harry Potter ve Felsefe Taşı'nda Üslûp ve Mizah Link
Hive Hanı Muhammed Rahim Bahadur’un (1806-1825) 1809 Tarihli Bir Tarhanlık Yarlığının Üslubu ve Metindilbilimsel Yapısı Link
Hurşid Devran'ın "Emir Timur'un Oğlunun Ölümü Hakkında Rivayat" Adlı Hikâyesinin Üslup

Açısından İncelenmesi
Link
Karacaoğlan ve Şah İsmail Hatayi'nin Halk Şiiri Üslubunda Yazdığı Şiirleri Arasında

Benzerlik
Link
Karacaoğlan'ın Şiirlerinde Dil ve Üslup Link
Kemalettin Kamu’nun Şiirlerinde Poetik Yapı: İmaj, Dil ve Üslup Link
Kitabi Dede Gorgud’un Poetik Sisteminde Guşlar [=Kitabi Dede Gorgud’un Şairane Üslubunda

Kuşlar]
Link
Mehmet Akif Ersoy'un Şiirlerinde Hasbihal Üslubu Link
Memduh Şevket Esendal'ın Biçemine Dilbilimsel Bir Yaklaşım: Bir Öykü ve Çözümleme "Pazarlık

"
Link
Metnin Yapısında Biçemin Yeri Link
Mitlerde Büyülü Gerçekçilik Üslûbu Link
Mustafa Kutlu'nun "Kara Kumudur Kalan" Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Dil ve Üslup

Değerlendirmesi
Link
Necati Bey’in Dil ve Üslubunda Türkçenin Yeri Link
Necati Cumalı’'nın “Bozkırda Bir Atlı” Şiir Kitabının Dil ve Üslubu Üzerine Link
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Üslûp Üzerine Link
Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerindeki Söz Varlığının Üslûpbilim Açısından İncelenmesi Link
Nef’î’nin Sihâm-ı Kazâ’sı İle Türkçe Divan’ındaki İki Farklı Üslûp Üzerine Bazı Tespitler Link
Nergis Biray, Ahmet Baytursınulı Şiirleri Üzerinde Dil ve Üslûp İncelemesi Link
Ortaçağ Anadolu Türk Mimari Bezemesinde Vakvak Üslubu Link
Rızaeddin Fahreddin’in Edebî Eserlerinde Üslup Link
Sanat Tarihinin Temel Kavramları Yakın Zamanlarda Sanattaki Üslup Gelişmesi Sorunları Link
Sıngan Kılıç (Kırılan Kılıç) Romanının Dili ve Üslûbu Link
Sinan Paşa' Nın Nesri ve Nesir Üslûbu Link
Sûdî'nin Şerh-i Gülistan'da Şem'î'ye Yönelttiği Dilbilgisi, Üslup Yanlışı ve Nazım Şekilleriyle İlgili Eleştiriler Link
Süleymânnâme?de Eski Türk Destanlarına Ait Unsurlar, Dil-Üslûp ve Motifler Link
Şair Mahtumkulu'nun Şiirlerinde Sanat, Estetik ve Üslup Link
Şairin Dil ve Üslubunda Psikolojik Temayüller Link
Şinasi'nin Şiirinde Dil ve Üslûp Link
Tarık Buğra'nın "Ömer" Adlı Hikâyesinin Dil ve Üslup Açısından Tahlili Link
Taşlıcalı Yahyâ Bey’in Divanı’nda Nasihatname Türünde Yazılmış Şiirler Ve Bu Şiirlerin Konuları, Dili Ve Üslubuna Dair Bazı Hususiyetler Link
Türk Halk Müziğinde Yöre, Üslûp ve Tavır Kavramları Link
Türk Müziğinde Üslup Link
Üslûp Çalışmaları Üzerine Link
Üslûp ve Üslûpbilim Üzerine-1: İlk Belirlemeler Link
Üslup Yenilenmeleri Dönemi Link
XVII. Yüzyıl Klasik Türk Şiirinin Anlam Boyutunda Meydana Gelen Üslup Hareketleri: Klasik

Üslup-Sebk-İ Hindî-Hikemî Tarz-Mahallileşme
Link
XVII. Yüzyılda Nedimâne Bir Üslup; Mâhir Divanı Link
Yazınlararası Biçem Alımlamaları (Vladimir Nabokov ve Oğuz Atay Örneğinde) Link
Yazınsal çeviride biçem aktarımı sorunu [özet] Link
Yılmaz Erdoğan'ın "Keşke" Öyküsü ve Söylem Biçembilimi: Bir Yöntem ve Uygulama Link