Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Oyun Içinde Sarki Ve Türküler Link
Masal ve Türkü Link
Erzincan Türkülerinde Gurbet Teması Link
İlbeyi Köylerinde Baş Öğme Türküsü Link
Folklorumuzda Türkü Derlemeciliği Link
On Erzurum Türküsü Üzerinde Bir Metot Denemesi Link
Erzurumluların Serdengeçti Türküsü Link
Türk Halk-Türkülerinde İnsan Link
Ninni ve Ağıt İki Arkaik Halk Türküsü Çeşidi Link
Johann Friedrich Erdmann’ın 1825 Tarihli Bir Seyahatnamesinde Tatar Türküleri Link
Kırtıllı Felteş ve Türküleri Link
Erzurum Türküleri Link
Türkiye'de Anonimleşen Beste Azeri Türküler Link
Kırgız Türklerinde İş Türküleri Link
Türk Halk Müziği Kültüründe Birleştirici Unsur Olarak Hüseyni Dizisi ve Hüseyni Türküler Link
Fenomenolojik Açıdan Bir Türkü Çözümlemesi: 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık' Link
Gurbet Türkülerine Arketipsel Bir Yaklaşım Link
Sözlü Kültür- Sözlü Tarih İlişkisi Bağlamında Niş Türküleri Link
Adana?da Asker Uğurlama - Karşılama Törenleri: Asker Ağıtları, Türküleri, Şiirleri, Manileri Link
1940'larda Çukurova'da Derlenmiş Türküler ve Âşık Deyişleri Link
Çukurova Türkülerinin Müzik Yapısı Link
Çukurova Kına Geleneğinde Ağıt Türküler Link
Türk Halk Türküleri İçerisinde Denizli Türkülerinin Dilbilimsel Özellikleri Link
Türk Halk Türküleri ile Günümüz Pop Müziği Arasındaki Bedensel İmgelem Üzerine

Postyapısal Değerlendirme
Link
Trabzon Yöresi Türküleri Link
Destanlarımız ve Zeybek Türkülerimiz Link
Karacaoğlan'a Bağlı Olarak Anlatılan Kısa Hikâyeli Türküler Link
Türkülerin Gerçekleri ve Yemen Türkülerinin Arka Planı Link
Ağrı Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme Link
Meyvelerın Türküsü Link
Eskişehir'de Türkü Link
Tekirdağ'dan Ağıt, Ninni ve Türküler Link
Türkü ve Türkü-Barlar Link
Güney Türkmenlerine Ait 'Yazıcıoğlu ile Senem' Türkülü Hikayesinin Anlam ve Nesne Dünyası Link
Türkü İcrasında Yeni Bir Bağlam: Video Klipler Link
Murat ile Mara Başlıklı Tarihsel Bulgar Halk Türküsü Link
Kızılcahamam Yöresi Düğün Gelenekleri ve Kına Türküleri Link
Bir Tarihî Türkü: ?Cezayir? Link
?Güdüşlü?nün Çeşmesi?: Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ, ve Müzikal

Yapı
Link
Çağdaş Kentte Türkü ve "Ankaralı Folkloru" Link
Kıbrıs'ta Ağıt-Türkü Geleneği Link
Van Türkülerinde Aşk, Ayrılık ve Memleket Sevgisi Link
Türk Halk Kültüründe Doğanşehir Türküleri ve Yaşanmış Öyküleri Link
Türkü Sözlerindeki Problemlere Dair Link
Âşıklık Geleneğinde Neşat Ertaş Türkülerinin Yeri Link
Türkü Söyleme Geleneği ile Türkülerde Tür, Şekil ve Tasnif Üzerine Düşünceler Link
Kastamonu Türküsü “Tiridine Bandım" Şathiye midir? Link
TRT Repertuvarındaki Emrah Mahlaslı Türkülerin Dili Üzerine Bir İnceleme Link
Mustafa Kutlu'nun Tirende Bir Keman Adlı Eserinde “Türkü Roman” ve “Toplum Gerçeği” Link
Mehmet Mercan, Diyarbakır Türküsü Link
Şarkı ve Türkülerdeki Atasözü ve Deyimlerin Çocukların Dil Gelişimine Katkısı Link
Muğla Türküleri Bağlamında Tolga Çandar Link
Kurtuluş Savaşı Yıllarını Anlatan Ankara'nın Taşına Bak Türküsünün Bir Değişkesi Üzerine Link
Makedonya ve Anadolu’da Söylenen Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine Link
Neşet Ertaş Türkülerinin Kaynakları Üzerine Link
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Nasreddin Hoca Fıkraları ve Halk Türkülerimizin Yeri Link
Kültürel Bellek Mekânı Olarak Türküler Link
Kahramanlık Türkülerinin Sosyolojik Önemi Link
Kıbrıs Türk Kültürü Dosyası: Diliyle, Edebiyatıyla, Kültürüyle Kıbrıs Türkü Link
Erkek ağızlı türkülerde kadın imajı Link
Rumeli Türküleri Link
Klasik gitar için yapılmış türkü düzenlemelerinde ve bestelerde bağlama çalım teknikleri Link
Sembolik ve gerçek anlamlarıyla türkü metinlerine yansıyan hayvanlar Link
"Güdüşlü'nün Çeşmesi": Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ ve

Müzikal Yapı
Link
Türkülerde Turna Link
Halk Türkülerinde Avla İlgili Semboller Link
Türk Halk Müziğinde Av Konusunu İçeren Türküler Link
Halk Türkülerimizde Av Link
Water-Themed Türkü in Turkish Culture Link
30 Ağustos-Kocatepe Konulu Marş ve Türkü Dağarcığı Link
Türkülerimizdeki Hoşgörü Temasına Toplumsal Bakış ve Hacı Bektaş Veli Link
Erzurum Türkülerinde Aşk, Âşık ve Sevgili Link
Farklı Seslendirilen Bazı Şarkı ve Türküler Link
Türkülerin Sosyo-Kültürel Düzenleyicilik Misyonu: Kars’ta “Gelin Terifleme” Link
Karadeniz'de Atma Türküler ve Atma Türkü Geleneği Link
Kırım Tatar Halk Türkülerinde Sembol Olarak Bitkiler Link
Türkü Seven Atatürk Link
Türkmenlerde "Düğün Türküleri" veya "Ölenler", "Yar-Yar", "Leeran" Geleneği

Doğrultusunda
Link
Ağıt ve Türkülerimizde Bu Dünyadan Öte Dünyaya Göç Link
Bulgaristan Türklerinin İki Türküsünde Göç Konusu Link
Kazak Türkleri‘nin Düğün Türküsü Betaşar Link
“Ermeni Kızı Türküsü” nün Yeni Bir Varyantı Link
Yozgat Halayı ve Türküsü Link
İmre Kaner'den Alınan Kandıra Türküleri Link
-Ölümünün Ellinci Yılında- Erzurum Türkülerine Ses Veren Sanatkâr hâfız Faruk Kaleli Link
Dil ve Sanat Eseri Yönüyle Türk Halk Türküleri Link
Mahmudun Türküsü‘nün Millî Mukayese Yöntemi‘ne Göre Türk Dünyası Coğrafyası İçinde

Değerlendirilmesi
Link
Akmescid‘den Türkü Sesi Link
Yunan İşgalinin Kültürel Etkisi : Nazik Türküsünün Afyon Varyantı Link
Türk-Yunan İlişkilerinin Sözlü Geleneğe Yansımasına Bir Örnek : Atina Türküsü Link
Sözsel ve Müzikal Varyantlaşma Manilerin Türkü İçindeki Dönüşümleri Link
Bir Sözlü Tarih Metni Olarak "Pazvandoğlu Türküsü" Link
Geleneksel Şiirden Türküye Dönüşümün Yaratıcı ve Aktarıcısı Olarak Âşık Veysel'in Kültürel

Mirasa Katkısı
Link
Zeynep Türküsü Üzerine Bazı Mülahazalar Link
Kırım-Karay Türkülerinin Anadolu Türküleriyle Söz Benzerlikleri Açısından Mukayesesi Link
Popüler Kültür ve Türkülerimiz Link
Muş Türküleri ve Oyun Havaları Link
Aytmatov Anlatılarında Ritmin Büyülü Gücü; Türküler Link
Türk Halk Türkülerinde "Şiirlik Motif"ler Link
Türkülerimiz ve Türkçe Sözlük Link
“On Bin Yılın Türküsü” Adlı Eser Üzerine Bir Değerlendirme Link
Saraybosna ve Anadolu'daki Bazı Türkülerin Benzerlikleri Üzerine Link
Türkülerde Mitolojik Unsurlar Link
Türkülerin İşlevleri ve Zeybek Türküleri Link
"Güdüşlü'nün Çeşmesi": Bir Türkünün Yaratılış Hikâyesi Bağlamında Tema, İcrâ, ve Müzikal

Yapı
Link
Lirik Gagauz Türkülerinde Oluşum Özellikleri, Konu Tasnifi ve Şiirsellik Link
Küfür Etmenin, Lanet ve Beddua Okumanın Çağdaş Yolu: Şarkı ve Türküler Link
Niğde Kültürünün Sesi: Niğde Türküleri Link
Eğin Türkülerinin Coğrafî Analizi Link
Yol Türküleri Üzerine Bir Değerlendirme Link
Gagauz Türkülerinde Aşk ve Ölüm Motifleri Link
Erzurum Yöresi Türkülerinde Ana-Metinsel Dönüşümler Link
Darü’l Elhan’a Ait Anadolu Halk Şarkıları Defterlerinde Erzurum Türküleri Link
Türkülerin Varyantlaşması Link
Halk Hikayelerinin Teşekkülünde Türkülerin Rolüne Bir Örnek: Kervankıran Türküsü Link
Muğla Türküleri Link
Türkülerin Derlenmesinde, Kayda Geçirilmesinde ve İcra Edilmelerinde Yapılan Yanlışlıklar Link
Yöresi Dışında Derlenen Türküler Link