Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında {-I} Zarf-Fiil Ekli İkilemeler Link
Türkiye Türkçesindeki Anlam Bilimi Bibliyografyası Link
-Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü?ne

Katkılar
Link
-Edirneli Nazmî ve Çağdaşlarının Eserlerinden- Türkiye Türkçesinin Tarihsel Sözlüğü'ne

Katkılar
Link
-Ip ile Kurulan Zarf-Fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarımı

Üzerine
Link
"Ol-" Fiili İle Yapılan Birleşik Çekimler ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı Üzerine Link
14. yüzyıldan Bugüne Türkiye Türkçesinde Toprak Ölçümü Link
Ağızlarda Standart Türkiye Türkçesindekilerden Farklı Yapım Ekleri Var Mıdır? Link
Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasında Aktarma Üzerine Bazı Problemler Link
Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Dilbilgisinde Dilin Sözdizimsel Yapısının Öğrenilmesi Üzerine Link
Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Yabancı Özel Adların Yazımı Meselesi Link
Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin Ortak Diyalektizmleri Link
Bağımsızlık Sonrasında, Türkiye Türkçesinden Azerî Türkçesine Geçen Kelimeler Link
Bağlaçlar ve Türkiye Türkçesindeki Oluşumları Link
Başkurt Türkçesi İle Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından Genel Bir Bakış Link
Bazı Türkiye Türkçesi Ağızlarında Topluluk/Aile Adı Yapan Bir Ek: +eNi / +îNi Link
Bengü Taşların Söz Varlığı ile Türkiye Türkçesi Ağızlarının Söz Varlığının Karşılaştırılması Link
Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde Yardımcı Cümle Ögesi Teyin ve Türkiye Türkçesinde Karşılığı Üzerine Bir Araştırma Link
Çağdaş Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında İkincil Uzun Ünlüler Link
Çağdaş Türkiye Türkçesinde Çatı Kategorisi ve Çatı Ekleriyle Türetilen Fiiller Link
Çağdaş Türkiye Türkçesinde Kullanılan, Yabancı Dilden Ekli Yabancı Kelimeler Link
Çağdaş Türkiye Türkçesinin Kuruluşunda Emine Semiye Hanım'ın Öncü Düşünceleri Link
Çağdaş Türkiye Türkçesinin Problemleri - 8: Batı Kaynaklı Kelimelerin Kullanımında Alan

Genişlemesi
Link
Çuvaş Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler Link
Dede Korkut'taki Bazı Cümlelerin Sentaks Bakımından Türkiye Türkçesi İle Mukayesesi Link
Delile Dayalılık Bakımından Türkiye Türkçesi ile Bazı Kızılderili

Dillerinde Basit Çekimli Geçmiş Zamanlar
Link
Derleme Sözlüğüne Göre Türkiye Türkçesi Ağızlarında Meslek İcracısı Adları Link
Deyimlerde Yalancı Eş Değerlik: Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği Link
Dilbilim ve Türkiye Türkçesi Link
Divanu Lûgati’t-Türk’ten Türkiye Türkçesi Ağızlarına Deve İle İlgili Söz Varlığı Üzerine Link
Divanu Lügati't-Türk'ten Türkiye Türkçesi Ağızlarına Deve ile İlgili Söz Varlığı Üzerine Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Botanik Terimlerinin Kazak Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde

Görünümleri
Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Yiyecek İçecek Adları ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki

Görünümleri
Link
Divanü Lûgati't-Türk'ten Türkiye Türkçesine Link
Doğu Karadeniz Bölgesi Ağızlarının Türkiye Türkçesi Ağızları Arasındaki Yeri Link
Durum Eklerinin Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Şekilleri Link
Dünyada ve Türkiye Türkçesinde Ağız Çalışmaları ve Yöntemler Link
Eski Oğuz Türkçesinden Günümüz Türkiye Türkçesine Eşgösterenlilik Link
Eski Oğuz Türkçesinden Günümüz Türkiye Türkçesine Kadar Özelleşme Yoluyla Anlam Daralmasına

Uğrayan Kelimeler
Link
Eski Türkçe -qına Ekinin Türk Lehçelerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Kullanımı

Üzerine
Link
Eski Türkçe ile Türkiye Türkçesinde Edilgenliğin Karşılaştırmalı Olay Durumları

Görünümü
Link
Eski Türkçe ile Türkiye Türkçesinde Edilgenliğin Karşılaştırmalı Olay Durumları Görünümü Link
Eski Türkçedeki -d- Pekiştirme Ekinin Özbekçe ve Türkiye Türkçesindeki İzleri Link
Eski Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Link
Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılması Link
Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılmasında Morfolojik Esaslar Link
Eski Türkiye Türkçesi Devresinde +la Ekli Zarfların Kullanımı Üzerine Link
Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Miracname Link
Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Mensur Bir Eser: Risâle-i Mi’râciyye Link
Eski Türkiye Türkçesinde /k/ - /g/ Ses Birimlerinin Yazılışı Link
Eski Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine Link
Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler Link
Eskişehir ağızlarından Türkiye Türkçesinin söz varlığına katkılar Link
Eş Zamanlı Bakışla Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ünsüzler Link
Fonetik, Fonoloji ve Türkiye Türkçesinin Ünsüzler Matriksi Link
Gagauz Türkçesi Ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğerler Link
Gaziantep Çepni Ağzının Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler

Bakımından Değerlendirilmesi
Link
Genel Türkçe Bağlamında Türkiye Türkçesinde Şimdi ve İşte Sözcüklerinin Etimolojisi Link
Gramatikal Ölçütlerle Belirlenen Türkiye Türkçesi Ağız Gruplarında Leksik Verilerin Anlamlılığı Üzerine Bir Araştırma Link
Güney Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler Link
Karaman İli Ağızlarının Ses Özellikleri Bakımından Türkiye Türkçesi Ağızları Arasındaki

Yeri
Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki İyi, Kötü Kavramlarının Karşılaştırmalı Biçimde İncelenmesi Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Birleşik Cümle Yapılarının Karşılaştırılması Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Atasözleri Üzerine Bir Karşılaştırma Denemesi Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesinin Cümle Ögeleri Yönünden Karşılaştırılması Link
Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Söz Varlığı Benzerliği Üzerine Bir Değerlendirme Link
Kırgız Türkçesi İle Türkiye Türkçesindeki Ortak Arapça Kelimelerin Ses Değişimleri Link
Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Ortak Söz Varlığının Sözlüklere Yansıması Link
Kırgız Türkçesi- Türkiye Türkçesi Arasında Halk ve Çocuk Edebiyatı Alanında Karşılıklı Eser

Aktarımlarının Önemi ve Moldo Kılıç?ın ?Buudayıktın Toyu? Eserinin Çevirisi
Link
Kırgız Türkçesinde Zarf-Fiiller ve Türkiye Türkçesi Karşılıkları Üzerine Bir Araştırma Link
Kırgız Türkçesindeki -GAn/-GOn Sıfat-Fiil Ekinin İşlevleri ve Türkiye Türkçesindeki

Karşılıkları
Link
Kırgız Türkçesindeki Bol-Fiilinin İşlevleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları Link
Kırım Tatarcası ile Türkiye Türkçesinde Ortak ve Farklı Zaman Adları ve Zamanla İlgili

Bazı Sözler
Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Orhon Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı

Ötüken Türkçe Sözlük
Link
Lehçe Oluşma Şartları ve Evreleri Bakımından Eski Türkiye Türkçesi Link
Nehcü’l–Feradis’ Teki Terzilik Terimleri ve Bu Terimlerin Türkiye Türkçesindeki Kullanımları Link
Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Cümlelerin Bağlanma Şekilleri Bakımından Karşılaştırılması Link
Ortak Dil Bağlamında Terim Birliği Açısından Türkiye Türkçesi-Özbek Türkçesi Edebiyat

Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma
Link
Örtmece Sözlerin Mantığı: Kazak Türkçesi ile Türkiye Türkçesinde Karşılaştırmalı Model Analizi Link
Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasında Zaman Bildiren Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından

Karşılaştırılması
Link
Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Atasözlerinde Nezaketin Yansıması Link
Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde "ket-" / "git-" Fiilinin Benzer ve Farklı

Yönleri
Link
Özbek Türkçesinde -gän/-kän, -kän Sıfat-Fiil Eki, Yapım Ekiyle Genişlemiş ?gänlig/-känlig, -

känlig Şekli ve Türkiye Türkçesinde Kullanışlara Karşılık Gelen Şekiller
Link
Özbek Türkçesiyle Türkiye Türkçesi Arasında Aile Bireyleri ve Akrabalık İlişkileri İle İlgili

Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından Karşılaştırılması
Link
Özbek ve Türkiye Türkçesinde “Kesinlik” Bildiren Modal Sözler Link
Özbekçe ve Türkiye Türkçesinde Fiil - Tamlayıcı İlişkisi Link
Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Link
Salar Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eşdeğer Sözcükler Link
Sibirya Tatar Türkçesiyle Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Benzerlikler Üzerine Bir Değerlendirme Link
Son Dönem İran Türkçesi'nde Türkiye Türkçesi'nin Etkileri Link
Sosyolengüistik Değişim Açısından Türkiye Türkçesinin Modernleşmesi Link
Sovyetler Birliği Sonrasında Tataristan'da Türkiye Türkçesi Öğretimi Link
Söz Dizimi Açısından Kıbrıs Türk Atasözleri: Türkiye Türkçesindeki Varyantlarla

Paralellikler ve Sapmalar
Link
Standart Türkiye Türkçesinde Deyimlerle Yaşayan Tarihî Sözcükler Link
Standart Türkiye Türkçesinin Ünlü ve Ünsüz Parça Sesbirimlerini Tespit Etmede

Kullanılabilecek Kelime Çiftleri
Link
Standart Türkiye Türkçesinin Ünlü ve Ünsüz Parça Sesbirimlerini Tespit Etmede Kullanılabilecek

Kelime Çiftleri
Link
Süre Açısından Türkiye Türkçesinin Sesleri Üzerine Bir Değerlendirme Link
Şekil, İçerik ve Anlam Bağlantısı Bakımından Türkiye Türkçesi Gramerciliği Link
“tap-” Fiili ve Türevlerinin Türkiye Türkçesi, Irak Türkmen Ağızları ve Azerbaycan Sahasındaki Anlamlarının Karıılaştırılması Link
Tarihi Türkiye Türkçesi Metinlerinde İstek Eki -a / -e'nin Kullanılışı Üzerine Link
Tarihî Türkiye Türkçesi Metinlerindeki 'Karmaşık Cümle' Örnekleri Üzerine Link
Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügatı ve Gelişme Safhaları Link
Tatar Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasındaki Eş Seslilik İlişkisine Birkaç Örnek Link
Türk Dünyası Destanlarının Tespiti Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi Link
Türk Dünyasında Aktarma Çalışmaları ve Kemal Abdulla'nın Eserleri Türkiye Türkçesinde Link
Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Metin Seçimi Link
Türkçede ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında s/ş Meselesi Link
Türkiye Türkçesi Açısından Kazak Türkçesine Bir Bakış Link
Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Hazırlanırken "Zamirler, Edatlar ve Zarflar" Nasıl Değerlendirilmelidir? Link
Türkiye Türkçesi Ağız Atlası İçin Yeni Bir Ön Çalışma: Gibi Edatı ve Yan Biçimleri Link
Türkiye Türkçesi Ağız Atlasının Önündeki Sorunlar Link
Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri Üzerine Bir Deneme Link
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Sanal Ortamda Link
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’ne Kandıra Ağzından Katkılar Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında # h Sesi Üzerine Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında At, At Donları ve Nişaneleri İle İlgili Adlandırmalar Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bağlaçlar Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Çağdaş Kıpçak Grubu Türk Lehçeleriyle Ortaklık Gösteren Söz

Varlıkları
Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Devrik Dizim Üzerine Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Dil Özellikleri- Etnik Yapı Bağlantısı ve Beklentilerimiz Link
[ 1 2 3 ]