Çukurova Üniversitesi
Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Konu Dizini

Anasayfa  Yazarlar Dizini  Kaynaklar Dizini  Makale-Yazar Listesi  Makale Sayısı-Tarih Listesi

Ağızlar
Anadolu
Anlam
Âşık
Atasözü
Atatürk
Bilgisayar-Bilişim
Cümle
Çeviri
Çukurova
Dede Korkut
Destan
Deyim
Dilbilgisi
Dilbilimi
Divan edebiyatı
Edebiyat
Eğitim
Ekler
Eser
Felsefe
Folklor
Gelenek
Halk kültürü-Halkbilimi
Hikaye
İnceleme
İnternet
Kavram
Kelime
Kitap
Kültür
Lehçe
Roman
Sanat
Sozcük
Sözlük
Şiir
Tanıtma
Tanzimat
Tarih
Teknoloji
Terim
Tiyatro
Türkçe
Türk dili
Türkiye Türkçesi
Türkoloji
Türkü
Üslup
Yazıtlar
Makale Link
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Değişikliğe Uğraması Link
Türkiye Türkçesinde Sözcük Türlerinin Eşzamanlı Değişikliğe Uğraması Link
Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinde Yabancı Özel Adların Yazımı Meselesi Link
Eski Türkçedeki -d- Pekiştirme Ekinin Özbekçe ve Türkiye Türkçesindeki İzleri Link
Türk Dünyasında Aktarma Çalışmaları ve Kemal Abdulla'nın Eserleri Türkiye Türkçesinde Link
Türkiye Türkçesinden Özbek Türkçesine Aktarma Meseleleri Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Lambdasizm Sigmatizm Meselesinin İzleri Link
Türkiye Türkçesi İle Kırgız Türkçe'sindeki Cümlelerin Unsurları Bakımından

Karşılaştırılması
Link
Türkiye Türkçesi ve Özbekçede Devrik Tümce Link
Son Dönem İran Türkçesi'nde Türkiye Türkçesi'nin Etkileri Link
Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları Link
Özbek Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde "ket-" / "git-" Fiilinin Benzer ve Farklı

Yönleri
Link
Türkiye Türkçesiyle Kazak Türkçesi'ndeki Sıfat-Fiillerin Benzerlikleri ve Farklılıkları Link
Türkiye Türkçesi ile Özbek Türkçesinde Nezaket Anlamı Taşıyan Seslenmeler Link
Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasında Aktarma Üzerine Bazı Problemler Link
Zeynep Korkmaz'ın Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi Adlı Eseri Üzerine Link
Türkiye Türkçesi'nde Su ve Kullanımı Üzerine Geleneksel Kavramlar Link
Türkiye Türkçesinde Konuşma Dili İle Yazı Dili Arasındaki İlişki Link
Türkiye Türkçesinde -Ip Ulaçlı Fiillerin Durumuna Bir Bakış Link
Kırgız Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Ortak Söz Varlığının Sözlüklere Yansıması Link
Türkiye Türkçesinde Sezdirmeye Dayalı Rica Stratejileri Link
Türkiye Türkçesi Bilgisayar Metaforları Link
Türkiye Türkçesi Yazın Dilinde Teşekkür Kalıpları Link
Türkiye Türkçesi Gramerciliğinde Çokluk ve İstek Kategorileri Link
Türkiye Türkçesi’ndeki Zarfların İşlevsel ve Yapısal Özellikleri Link
Türkiye Türkçesinde Son Seste Tonlulaşma ve Uzun Ünlü Üzerine Bir İnceleme Link
Türkiye Türkçesinde Tekrarlı Bağlaçların Oluşturduğu Bağlama Gruplarının Söz Dizimindeki

Kullanımları Üzerine
Link
Türkiye Türkçesinin Ölçünlü Dilinde Kullanılan Batı Kökenli Ünlemler Link
Gaziantep Çepni Ağzının Türkiye Türkçesi Ana Ağız Gruplarını Belirleyen Özellikler

Bakımından Değerlendirilmesi
Link
Eş Zamanlı Bakışla Türkiye Türkçesinde Yardımcı Ünsüzler Link
Deyimlerde Yalancı Eş Değerlik: Tatar Türkçesi-Türkiye Türkçesi Örneği Link
Türkiye Türkçesindeki Alıntı Sözcüklerde Görülen Ses Olayları Üzerine Bir İnceleme Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ön Ses /y-/ Türemesi Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında At, At Donları ve Nişaneleri İle İlgili Adlandırmalar Link
Bengü Taşların Söz Varlığı ile Türkiye Türkçesi Ağızlarının Söz Varlığının Karşılaştırılması Link
Türkiye Türkçesinde Durum Değişikliği Gösteren Kelimeler Üzerine Bir İnceleme Link
Ağızlarda Standart Türkiye Türkçesindekilerden Farklı Yapım Ekleri Var Mıdır? Link
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’ne Kandıra Ağzından Katkılar Link
Türkiye Türkçesinde Birleşik İsim ve Yarı-Birleşik İsim Üzerine Karşılaştırmalı Bir

İnceleme
Link
Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki İyi, Kötü Kavramlarının Karşılaştırmalı Biçimde İncelenmesi Link
Dünyada ve Türkiye Türkçesinde Ağız Çalışmaları ve Yöntemler Link
Türkmen Türkçesindeki Basit Fiillerin Türkiye Türkçesindeki Basit Fiillerle

Karşılaştırılması
Link
Türkiye Türkçesindeki Arapça Sözcükler ve Bu Sözcüklerdeki Ses Olayları Link
Türkiye Türkçesinde Pekiştirme İşlevli Ki Link
Türkiye Türkçesinin Söz Varlığında Hayvan Adlarının Organ Adlarıyla ya da Vücut Bölümlerine İlişkin Adlarla Oluşturduğu Deyim Aktarması Örnekleri Link
Kırgız Türkçesi İle Türkiye Türkçesindeki Ortak Arapça Kelimelerin Ses Değişimleri Link
Eski Türkçe ile Türkiye Türkçesinde Edilgenliğin Karşılaştırmalı Olay Durumları

Görünümü
Link
Eski Türkçe ile Türkiye Türkçesinde Edilgenliğin Karşılaştırmalı Olay Durumları Görünümü Link
Özbekçe ve Türkiye Türkçesinde Fiil - Tamlayıcı İlişkisi Link
Türkiye Türkçesindeki Bilgi Kipliği İşaretleyicileri Üzerine: Kesinlik Dışılık Link
Türkiye Türkçesinde Öbekler Link
Uygurca kiçig erŋek, Karahanlı Türkçesi çıçalak ve Türkiye Türkçesi serçe parmak Sözleri Üzerine Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Rusça Sözcükler Link
Divanu Lûgati’t-Türk’ten Türkiye Türkçesi Ağızlarına Deve İle İlgili Söz Varlığı Üzerine Link
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Orhon Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı

Ötüken Türkçe Sözlük
Link
Türkiye Türkçesinde Zarf-Fiil Cümlelerinde Sözcük Sıralaması Üzerine Link
Başkurt Türkçesi İle Türkiye Türkçesine Kelime Grupları Açısından Genel Bir Bakış Link
Kırgız Türkçesi- Türkiye Türkçesi Arasında Halk ve Çocuk Edebiyatı Alanında Karşılıklı Eser

Aktarımlarının Önemi ve Moldo Kılıç?ın ?Buudayıktın Toyu? Eserinin Çevirisi
Link
Çağdaş Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında İkincil Uzun Ünlüler Link
-Ip ile Kurulan Zarf-Fiilli Parçaların Türkmen Türkçesinden Türkiye Türkçesine Aktarımı

Üzerine
Link
Kırgız Türkçesindeki Bol-Fiilinin İşlevleri ve Türkiye Türkçesindeki Karşılıkları Link
Bağımsızlık Sonrasında, Türkiye Türkçesinden Azerî Türkçesine Geçen Kelimeler Link
Sovyetler Birliği Sonrasında Tataristan'da Türkiye Türkçesi Öğretimi Link
Özbek Türkçesi ile Türkiye Türkçesi Arasında Zaman Bildiren Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından

Karşılaştırılması
Link
Çuvaş Türkçesi ve Türkiye Türkçesinde Yalancı Eş Değerler Link
Türkiye Türkçesi ile Azerbaycan Türkçesindeki Eş Sesli Kelimeler Üzerine Link
Türkiye Türkçesinin Ağzıları ve Etnik Yapı: Çukurova Ağzıları Örneği Link
Türkiye Türkçesinde 'İkili Tekrarlar'ın Sözlükbirimsel, Dizgesel ve Metinsel Görünümleri Link
Türkiye Türkçesinde İkili Çatı Sorunu ve Bunun Öğretimi İle İlgili Meseleler Link
Türkiye Türkçesi Atasözlerindeki Değişkenlerin Eşdeğerliliği Link
Türkiye Türkçesi İstek Kategorisine Semantik-Pragmatik Bir Yaklaşım Link
Türkiye Türkçesinin Tarihi Sözlükleri Link
Eski Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Yiyecek İçecek Adları ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki

Görünümleri
Link
Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılmasında Morfolojik Esaslar Link
Divanü Lugati't-Türk'teki Botanik Terimlerinin Kazak Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde

Görünümleri
Link
Türkiye Türkçesi Ağız Atlası Hazırlanırken "Zamirler, Edatlar ve Zarflar" Nasıl Değerlendirilmelidir? Link
Türkiye Türkçesinde Bildirme Ekinin İşlevleri Link
Türkiye Türkçesinde Ses Sıklığı Link
Türkiye Türkçesinde Kişi Adlarındaki Sesbilimsel Değişmelerde Dil Dışı Etken Olarak "Din" Link
Divanu Lügati't-Türk'ten Türkiye Türkçesi Ağızlarına Deve ile İlgili Söz Varlığı Üzerine Link
Türkiye Türkçesinde Ad Durumu Kategorisi Link
Azerbaycan ve Türkiye Türkçesi Dilbilgisinde Dilin Sözdizimsel Yapısının Öğrenilmesi Üzerine Link
Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü Link
Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Cümlelerin Bağlanma Şekilleri Bakımından Karşılaştırılması Link
Çağdaş Azerbaycan Türkçesinde Yardımcı Cümle Ögesi Teyin ve Türkiye Türkçesinde Karşılığı Üzerine Bir Araştırma Link
Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesinde Cümle Ögelerinin Karşılaştırılması Üzerine Link
Türkiye Türkçesi ile Tatar Türkçesinde Parayla İlgili Deyimler ve Bunların Anlam Bilimsel Karşılaştırılması Link
Özbek Türkçesiyle Türkiye Türkçesi Arasında Aile Bireyleri ve Akrabalık İlişkileri İle İlgili

Kelimelerin Eş Değerliği Bakımından Karşılaştırılması
Link
Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesinin Sentaks Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme Link
Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesi’nde Zarf ve Zarf Tümleci Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında {-I} Zarf-Fiil Ekli İkilemeler Link
Türkiye Türkçesindeki Anlam Bilimi Bibliyografyası Link
Türkiye Türkçesi Sözlüğünde Çatı Eklerinin Kullanımına Art ve Eş Zamanlı Toplu Bir Bakış Link
Türkiye Türkçesinde İşlek Olmayan Sözcük Kökleri Link
Türkiye Türkçesinde Sıra Zarflaştırıcısı ve Sıra'lı Zarflar Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Ölçü Birimleri Link
Türkiye Türkçesi İle Kazak Türkçesindeki Cümlelerin Çeşitleri Bakımından Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme Link
Türkiye Türkçesi ile Kırgız Türkçesindeki Cümlelerin Unsurları Bakımından Karşılaştırılması Link
“tap-” Fiili ve Türevlerinin Türkiye Türkçesi, Irak Türkmen Ağızları ve Azerbaycan Sahasındaki Anlamlarının Karıılaştırılması Link
Türkiye Türkçesinde Sınır Öncesi Bakış Açısı ve Yaklaşma Link
Türkiye Türkçesinde Dilsel Göndermeler Üzerine Birkaç Tespit Link
Türkiye Türkçesinin Ağız Atlası İçin Bir Ön Çalışma: 'ALA' Sıfatı ile Yapılan Birleşik Kelimeler Link
Türkiye Türkçesi Ağız Atlası İçin Yeni Bir Ön Çalışma: Gibi Edatı ve Yan Biçimleri Link
Türkiye Türkçesi Ağızlarında Devrik Dizim Üzerine Link
Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler Link
Türkiye Türkçesinde Kısaltma Grupları Link
Türkiye Türkçesinde Niteleme Sıfatları Link
Türkiye Türkçesinde Karma Kelimeler Link
Türkiye Türkçesinde Ettirgenlik Link
Türkiye Türkçesi Ses Alfabesi Link
Türkiye Türkçesinde Ekonomi Yasası Link
Türkiye Türkçesi Üzerindeki Gramer Çalışmaları ve Bu Çalışmaların Günümüzdeki Durumu Link
Türkiye Türkçesinde Saat Anlatımlarının Sözdizimsel Yapısı Link
Türkiye Türkçesinde Ünlem Link
Türkiye Türkçesi Ağız Sözlükleri Üzerine Bir Deneme Link
Türkiye Türkçesinde Karışık Türlü Bağımlı Birleşik Cümle Link
Yeni Uygur ve Türkiye Türkçesinde Fiil-Tamlayıcı İlişkileri Link
Türkiye Türkçesi Gramerlerinde İsim Tamlaması Sorunu ve Bir Tasnif Denemesi Link
Türkiye Türkçesinin Sözvarlığı ve Tarihsel Sözlüğü Link
[ 1 2 3 ]